1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Děkan aktuálně

27. 9. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

po několika týdnech začíná opět výuka a nový akademický rok. Epidemická opatření jsou mírnější než na jaře, výuka probíhá prezenčně, s výjimkou přednášek, kde se shromažďuje velké množství studentů. Takže se na všechny studenty se na fakultě těšíme. V každém případě všechny prosím, aby nadále dodržovali nejen hygienická opatření, ale zároveň byli ohleduplní. Věřím, že výuka letos proběhne s minimálním narušením, o případných změnách vás budeme co nejdříve informovat.

V průběhu jara vedení fakulty ve spolupráci s VFN usilovalo o co největší možnost očkování studentů proti covid-19. Rádi bychom k tomu vyzvali nyní i neočkované studenty a další pracovníky. Zkušenosti ukazují, že průběh nemoci je u očkovaných osob lehčí a očkování má význam i pro promořenost celé populace. Do budoucna může být spojena i s možností vstupu na některé akce. Také připomínám, že očkovaní nemusí po kontaktu s covid pozitivním do karantény. Pro všechny z nás je také žádoucí očkování proti chřipce.

V létě jsme s proděkanem pro mezinárodní studium v anglickém jazyce doktorem Brizmanem navštívili několik nemocnic v Izraeli a podepsali s nimi dohody o spolupráci, které umožní stáže zejména izraelských studentů, ale i rozvoj výměny pedagogů a vědeckou spolupráci.

Velmi rád jsem se setkal v Dobronicích s novými studenty. Věřím, že si seznamovací pobyt užili, a potěšil mě jejich zájem o naši fakultu. Rovněž jsem přivítal i nové studenty anglické paralelky, kteří zde absolvovali i nováčkovský týden.

Po více než 20 letech končí k 30. září ve funkci tajemnice, paní Ing. Eva Soubustová. Chtěl bych jí i zde velmi poděkovat za práci, kterou pro fakultu vykonala, a popřát jí do dalšího života hodně zdraví a štěstí.

Všem vám přeji úspěšný start do nového akademického roku.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

28. 6. 2021 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

fakulta má za sebou další semestr, probíhá prodloužené zkouškového období a zároveň přijímací řízení na rok příští. Léto a prázdniny jsou už nadosah, ale mnozí mají ještě před sebou zkoušky a ani v horkých dnech neustává práce na projektech a v nemocnicích. Dovolte mi tedy, abych vám do těchto týdnů popřál ještě hodně sil, studentům štěstí u zkoušek a jejich učitelům a všem zaměstnancům pevné nervy.

Ale především nás čekají i týdny odpočinku. Užijte si pěkné léto a čas se svými blízkými. Rád bych vám poděkoval za vaše dosavadní úsilí, s nímž jsme překonávali náročné období uplynulých měsíců.

I v těchto dnech probíhá řada fakultních aktivit. Uskutečnily se některé odložené promoce a přibylo i společenských aktivit na fakultě, univerzitě i v lékařských společnostech. Své vize, s nimiž vstupují do podzimních voleb rektora, představili na zasedáních Akademického senátu 1. LF UK prof. Stehlík (v květnu) a prof. Králičková (v červnu). Asociace děkanů lékařských fakult se má v prvním červencovém dni setkat s ministrem zdravotnictví. V úterý 29. 6. se koná na rektorátu tisková konference ke Kampusu Albertov za účasti vládních představitelů. Přípravě Kampusu se budeme na podzim intenzivně věnovat. Stejně tak přes léto pokračuje příprava programu Cooperatio, pracoviště a vědecké skupiny budou připravovat své zapojení. Chystají se i další rozsáhlé vědecké projekty financované z evropských peněz, kde by se fakulta měla výrazně zapojit.

I v létě budeme pracovat na přípravách nového akademického roku. O něm bohužel nemůžeme v tuto chvíli s jistotou říci, jak bude probíhat. V každém případě mnohé z toho, co jsme se naučili v rámci distanční výuky, můžeme využít i v budoucnosti, nejen při případné další vlně covid-19. K propojení výuky, teoretických a praktických znalostí a dovedností.

Držme si palce, ale především vás chci za fakultu ujistit, že i v létě jsme připraveni na rozvoji fakulty pracovat.

Krásné léto!

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


 

17. 5. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci očkování našich akademiků a nyní i neakademických pracovníků, ale také na očkování většiny našich studentů klinických ročníků. Kromě organizátorů na půdě fakulty oceňuji přístup vedení VFN, která očkování nad rámec svých povinností umožnila. Díky očkování neakademických pracovníků, kteří jsou v častém kontaktu se studenty, se tak může fakulta lépe připravit na nastávající zkouškové období. V něm přeji všem zúčastněným hodně zdaru.

V minulém týdnu jednala Asociace děkanů lékařských fakult s ministrem zdravotnictví a jeho nejbližšími spolupracovníky. Probírali jsme otázky testování, očkování (některá opatření jsou i mimo kompetence MZd) i situaci kolem IPVZ. Konkrétním výsledkem našeho jednání je stanovení podmínek prezenční formy přijímacího řízení na lékařské fakulty, které může proběhnout při zaplnění 50 % kapacit místností a při maximálním počtu 250 uchazečů v jedné místnosti.

Další společnou akcí děkanů lékařských fakult, tentokrát pěti fakult UK, byla shoda na připomínkách k financování LF a rozdělování peněz na univerzitě (označovaných jako tzv. Principy). Obecně je systém financování velmi komplikovaný, zahrnuje financování společných univerzitních aktivit i přerozdělování mezi fakultami, mnohdy na základě parametrů, které nejsou mezi různými typy fakult zcela souměřitelné. Děkani by uvítali především transparentnost a srozumitelnou formulaci základních principů rozdělování finančních příspěvků ze státního rozpočtu. Navrhli jsme některé konkrétní změny ve výpočtu příspěvku fakultám. Připomněli jsme i významnou roli mediků v pomoci zdravotnictví i vyšší náročnost výuky na LF, která v době covidu probíhala i prezenčně s vyššími nároky na její zajištění. Důležitá je i role našich senátorů v AS UK, který rozpočet univerzity schvaluje. Maximální transparentnost vnitřního financování UK by měla zabránit tomu, aby byly finanční prostředky přerozdělovány v neprospěch lékařských fakult. Zjednodušení a vhled zajistí nejen přiměřenou solidaritu, ale i respekt ke skutečné finanční náročnosti studia na lékařských fakultách.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


1. 4. 2021

 

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

dovolte mi, abych vám popřál krásné Velikonoce. Využijte svátky a volné dny alespoň částečně k odpočinku a užijte si je se svými blízkými. Je to i doba, kdy se můžeme zamyslet nad dalším směřováním našich životů
a nad našimi cíli. Čekají nás ještě náročné týdny a nemalé úkoly, ale věřím, že se nám je podaří zvládnout
a posunout fakultu ve vědě i ve výuce zase o kus dál. Moc si cením dobré atmosféry a kolegiality, které na
1. LF UK panují.

Srdečně Vás zdravím,

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 

29. 3. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Naše fakulta v hodnocení vědy na Univerzitě Karlově získala známku B+, což bylo nejvyšší hodnocení ze všech pěti lékařských fakult UK. Pro letošní rok bychom měli díky tomu v oblasti vědy získat více institucionálních prostředků na vědu. Klíčovými parametry v hodnocení vědy v této zprávě jsou excelentní publikace (vyšly v časopise s vysokým IF, ale ještě přesněji v 1. decilu či kvartilu v daném oboru – D1, Q1), které vznikly přímo na daném pracovišti 1. LF UK. V souvislosti s přípravou nového programu institucionálního financování vědy Cooperatio považujeme tyto parametry za podstatné.

Díky dobré spolupráci s VFN by mělo v tomto týdnu pokračovat i očkování pedagogů a mediků v klinických ročnících. Rovněž testování na fakultě probíhá dobře, kromě samotestování bylo i ve spolupráci s prof. Foltánem a VFN zřízeno testovací středisko přímo v Kateřinské. Všem, kteří s těmito akci pomáhají, na fakultě i v nemocnici, patří velký dík.

V minulém týdnu v Simulačním centru na Fyziologickém ústavu probíhala výuka patofyziologie, kardiologie a intenzivní medicíny. Také tu pro studenty v anglickém jazyce pilotně organizují výuku chirurgie v 6. ročníku. Studenti si nacvičují řadu výkonů důležitých pro základní chirurgické dovednosti. Přes víkend v SIM centru uspořádali pokročilé kurzy ALS (advanced life support). V příštím roce a dalších letech 1. LF UK simulační výuku podstatně rozšíří, což podpořilo i Kolegium děkana.

Pro studenty, kteří pracují v nemocnici jako dobrovolníci či na základě pracovní povinnosti, existuje možnost získat i psychologickou podporu. Lze využít mimo jiné podcasty Kliniky paliativní medicíny či přímo kontakt na jejich odborníky. Více na našem Facebooku.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


 

5. 3. 2021

Vláda schválila pracovní povinnost studentů v nemocnicích

Pracovní povinnost se týká čtvrtého a pátého ročníku vysokoškolského studia všeobecného lékařství. Vztahuje se také na všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol (kromě posledních ročníků Bc. i Mgr.), které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. Vládní nařízení najdete zde

Proti povinnému nasazení studentů medicíny opakovaně vystupovali děkani lékařských fakult v rámci asociace (aktuální stanovisko ADLF zde: https://dekanilf.cz/onewebmedia/Stanovisko_ADLF_pracovni_povinnost_4_3_2021.pdf).
Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve řekl, že pracovní povinnost se nebude týkat mediků prvních a šestých ročníků. Blatný dodal, že by nasazování studentů do nemocnic mělo být nastaveno tak, aby co nejméně ovlivnilo jejich výuku. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy bere rozhodnutí vlády na vědomí a bude na rozhodnutí reagovat úpravou výuky.

Co se týká povinnosti testování, zatím není zcela jasno, v jaké míře se to fakulty týká. Situaci budeme dále sledovat a informace aktualizovat.

Níže prosím čtěte vyjádření děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurky.

 


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

složitou epidemickou situaci se vláda rozhodla řešit opětovným zavedením pracovní povinnosti. Děkani lékařských fakult opakovaně vyjadřovali svůj zájem o kvalitní vzdělávání budoucích lékařů jako prioritu, nicméně dnes vláda rozhodla jinak. Snažili jsme se v poslední chvíli o korekci daného rozhodnutí, což se z větší části podařilo. Apelovali jsme na očkování povolaných studentů, jejich využití v souladu s jejich kvalifikací a vyloučením povolávání těch, kteří už pomáhají či pracují jinde jako dobrovolníci. Znovu jsme upozornili i na význam studia pro budoucnost našeho zdravotnictví. Je jistě dobré vzít v úvahu i faktory, které k situaci a nutnosti povolávání vedly, které opět narušují vaše studium, nicméně kromě oprávněného rozhořčení musí v tuto chvíli převážit i vědomí odpovědnosti, kterou lidé ve zdravotnictví mají. Již mnoho měsíců přinášejí velké oběti a mnohdy pracují na hraně svých sil. Jim a nemocným jdete pomáhat.

V nejbližších dnech uvidíme konkrétní dopady daného rozhodnutí. Fakulta bude v oblasti výuky postupovat tak, aby navzdory pracovní povinnosti bylo možné ve studiu přiměřeně pokračovat, resp. upravit výuku tak, aby dopad v rámci stávajícího akademického roku byl zvladatelný. Konkrétní opatření připravíme v nejbližší době podle skutečného zapojení studentů a budeme o něm diskutovat i se studenty.

Zároveň bych chtěl znovu poděkovat všem, kteří pomáhají či opět budou pomáhat našemu zdravotnictví. Jsme připraveni vás podpořit a neváhejte se na nás obrátit, pokud bude čelit v této souvislosti obtížím či jen větším nejistotám.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka22. 2. 2021

 

Slovo děkana k učitelům a zaměstnancům 1. LF UK


Slovo děkana k letnímu semestru pro studenty


2. 2. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

v minulém týdnu zasedal krizový štáb fakulty, který se zabýval epidemickou situací, výukou a možnostmi očkování a testování. Zdůraznil význam příslušných hygienických pravidel, o jejichž dodržování vás proto velmi důrazně žádám.

Univerzita Karlova zveřejnila materiál Hybridní jaro, kde jsou obecná pravidla, návody a doporučení pro vedení výuky na fakultách. Doporučuji všem učitelům (je to převážně určeno jim) se s ním seznámit. Před zahájením letního semestru budou aktualizována pravidla výuky.

Pro začínající vědce připravujeme další ročník Studentské vědecké konference, kam už je možné podávat abstrakta. Termín jejich dodání do formuláře, který je letos nově dvojjazyčný, je 19. 3. 2021.

V pátek navštívil Simulační centrum na Fyziologickém ústavu ředitel VFN prof. Feltl. Byli bychom rádi, kdyby v této oblasti pokračovala spolupráce při výuce (nejen) klinických oborů. Kromě simulací je ústav i místem velmi intenzivního translačního výzkumu v oblasti kardiovaskulárního systému a spolupráce s II. interní klinikou 1. LF UK a VFN, ale i týmy z Nemocnice Na Homolce či ze zahraničí.

Tyto aktivity připomínají, že kromě covidu musíme myslet na rozvoj fakulty i její budoucnost v širších souvislostech. A věda zde určitě hraje klíčovou roli. Psaní článků, příprava projektů a podávání grantů, které se blíží, může navíc i svým směřováním do dalších let pomoci překonat některé těžkosti této doby.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

Hygienická opatření: https://www.lf1.cuni.cz/dodrzujme-hygienicka-opatreni
Hybridní jaro: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-9843-version1-hybridnc3ad20jaro.pdf
Studentská vědecká konference: https://www.lf1.cuni.cz/22-studentska-vedecka-konferennce-svk-2021
Věda, výzkum a granty: https://www.lf1.cuni.cz/veda-a-vyzkum-granty-a-projekty-projekty-eu


26. 1. 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

v posledních týdnech jsem se snažil ve svých textech přinášet spíše pozitivní věci, ale jsou okamžiky, které se tomu vzpírají. V minulém týdnu nás opustil pan profesor Přemysl Strejc, emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství 1. LF UK a VFN, bývalý a dlouholetý předseda Akademického senátu naší fakulty. Současná pandemie si tak na naší fakultě opět vybrala daň nejvyšší. Znal jsem pana profesora jako člena Kolegia děkana, v němž po řadu let zasedal. Vždy laskavý, vstřícný i důsledný. Několikrát jsem měl možnost s ním mluvit i více osobně a probrali jsme věci kolem umění, literatury, hudby (v mnoha věcech jsem byl jen vděčným posluchačem). A tak mi nezbývá než litovat, že jsem takových chvil neprožil více. Kromě lítosti zbyde naštěstí krásná vzpomínka.

Přitom taková setkání jsou tím, která kromě našich povinností vytvářejí magické prostředí naší fakulty. Kromě našich pracovních a studijních povinností jsme i lidé s mnoha zájmy a můžeme si i v tomto hodně dát.

Všichni teď trpíme nedostatkem kontaktů. A proto si řekněme, že až to konečně situace dovolí, využijeme tento prostor a čas i ke společným setkáním.

V tuto chvíli vám přeji hlavně zdraví…

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


18. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

v uplynulém týdnu se uskutečnilo několik příjemných akcí. Vlastně to začalo už minulý pátek předáním šeku spolku Medicinaulici. Práce našich mediků v této oblasti je velmi potřebná. Jsem rád, že se jí účastní a že jim studentské spolky 1. LF UK a fakulta mohly i v této problematické době přispět.

V pondělí 11. ledna 2021 byl oficiálně uveden do funkce přednosty Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka (ano, od 1. 1. 2021 jde opět o fakultní nemocnici) doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D. Při té příležitosti jsem měl milou příležitost si prohlédnout v doprovodu pana ředitele Mgr. Jana Kvačka i naše další dvě pracoviště – Gynekologicko-porodnickou a Ústav radiační onkologie. Na jaře se těším na návštěvu zbývajících. FNB je významnou výukovou základnou a věřím, že se spolupráce bude dále rozvíjet.

Ve středu 13. ledna byl oficiálně zahájen provoz Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN. Paliativa se stane od počátku studia na 1. LF UK důležitou součástí výuky, rozvíjet se bude také vědecká činnost v tomto oboru a jsem proto velmi rád, že se tento obor osamostatňuje. Oficiálního zahájení se zúčastnil pan ředitel VFN prof. Feltl, součástí akce byly i tři pozdravy zahraničních spolupracovníků nové kliniky.

V pátek 15. ledna jsme opět s panem ředitelem Feltlem poděkovali medikům v odběrovém centru Na Bojišti. Studenti této práci věnují svůj volný čas a naprosto profesionálně pomáhají, jsem na ně hrdý.

V pátek se rovněž uskutečnilo setkání s přednosty či zástupci pro výuku chirurgických oborů. Tématem byl rozvoj výuky, praktické dovednosti, užívaní nové aplikace Amboss i docela živá diskuse např. k připravovaným změnám logbooku i roli simulační výuky. Podobná setkání již proběhla s interními obory a budou se připravovat i další.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


Medici na ulici: https://www.facebook.com/156304514497316/posts/3374340906026978/?sfnsn=mo
Klinika paliativní medicíny: https://www.facebook.com/156304514497316/posts/3391621480965587/?d=n
Medici v odběrovém centru: https://www.facebook.com/156304514497316/posts/3384587861668949/?d=n


12. 1. 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

s ohledem na zhoršující se situaci v nemocnicích, která je DRAMATICKÁ hlavně v některých krajích (zejména Moravskoslezský, Zlínský, Hradecký, Karlovarský), se na nás obrátilo ministerstvo zdravotnictví s prosbou o pomoc studentů lékařských fakult. Chtěli bychom vás proto vyzvat, abyste opravdu zvážili MOŽNOST POMOCI v těchto nemocnicích. Může jít v této době o ZÁSADNÍ POMOC, která by byla velmi ceněna.

Vím, že se blíží zkouškové období, ale situace je nyní vážná. Ve výuce nabízíme stávající úlevy a náhrady podle pravidel (https://www.lf1.cuni.cz/organizace-vyuky-v-zimnim-semestru-20202021-na-1-lf-uk). Se studenty, kteří by pomáhali v extrémně složitých podmínkách, budeme řešit situaci ještě INDIVIDUÁLNĚ, posílíme také možnosti konzultací, termínů zkoušek a dalších náhrad.

Prosíme zároveň všechny, kteří se nově či opakovaně do pomoci zapojí, aby nám dali vědět, resp. vyplnili novou anketu na toto téma, která bude v nejbližších dnech zveřejněna.

Moc děkujeme a vážíme si vaší pomoci.
děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


 

11. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

o tomto víkendu proběhl Den otevřených dveří. Protože nám současné podmínky neumožňují přivítat zájemce o studium na 1. LF UK osobně, připravila letos fakulta onlinovou formu, která uchazečům přiblíží studium u nás z bezpečí vzdálených přístupů. Na fakultním webu, facebooku a instagramu je od soboty 9. 1. 2021 kromě úvodní přednášky a živého přenosu odpovídání otázek také řada videí, která ukazují všechny naše studijní programy, výuku některých oborů, nová je také virtuální prohlídka některých zajímavých výukových prostor. Jen za sobotu navštívilo webovou záložku Den otevřených dveří 2 947 lidí. Celkové zobrazení webu fakulty v ten den bylo 17 626 lidí. Naše videa na YouTube kanálu 1. LF UK vidělo v sobotu 3,9 tisíc sledujících.

V roce 2021 končí na UK Progresy a v letošním roce se připravuje na univerzitě nový systém institucionálního financování vědy. Současný Progres bude nahrazen programem Cooperatio, který má být oborový a mezifakultní. Jednotlivé součásti programu se nyní připravují a diskutují, stejně jako jejich koordinátoři. Zabýváme se ve vedení fakulty možnostmi dalšího rozvoje vědy, a to i v souvislosti s mezinárodním hodnocením UK a fakult a i ve vztahu k novému programu. Připravujeme také větší ocenění excelentních vědeckých výsledků, podporu jejich publikování. Budeme usilovat o větší podporu při přípravě grantů, podporu organizace postgraduálního studia. Vznikají a budou vznikat i předměty, které by podporovaly vědecké aktivity i vědecké myšlení i u pregraduálních studentů.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

DOD 1. LF UK: https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-2021-online


 

31. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

končí rok, který byl bezpochyby mimořádný. Ve špatném – nástupem pandemie onemocnění covid-19 s mnoha důsledky, ale i v dobrém – schopností odborníků zorganizovat výzkum a výrobu vakcíny, hledáním léčby i mezinárodní spoluprací.

Na velké bilancování však není příliš času. Epidemická situace v těchto dnech se opět zhoršuje. Předpovědi na leden nejsou příznivé. Může dojít k naplnění nemocnic, nedostatku personálu a mluví se opět o pomoci mediků, zatím na dobrovolné bázi. Věřím, že bude-li třeba, mnozí ze studentů se opět zapojí do práce v nemocnicích. Jsme v kontaktu s vedením Všeobecné fakultní nemocnice i našimi dalšími pracovišti. Stejně tak jsme opět připraveni pokračovat ve výuce a v její organizaci tak, aby ti, kteří pomáhají, mohli situaci maximálně zvládat. Že to není vždy jednoduché, to víme. Ale také víme, že jsme schopni se s obtížemi vypořádat. Sledujte, prosím, aktuální informace. Věci se mohou rychle měnit. Ale na to už jsme si asi všichni zvykli.

Před pár dny začalo i v naší zemi očkování proti covid-19. První dávky byly aplikovány zaměstnancům v nemocnicích, včetně VFN. Za vším stojí konkrétní lidé, kteří museli vzít spoustu věcí do svých rukou, aby vše fungovalo. Velká zásluha patří Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Tento ústav a jeho pracovníci kromě vakcinace výrazně pomáhají už od letošního jara také s diagnostikou testovaných vzorků z odběrových míst na Bojišti, Albertově i v Biocevu.

Očkováni byli i někteří medici, kteří pracují na různých odděleních. Byl bych rád, kdyby se očkování stalo pro studentky a studenty dostupným. Ano, mladí lidé mají obvykle mírný průběh, ale studenti se pohybují ve zdravotnických zařízeních a jsou v kontaktu s nemocnými. Očkování by uvítali i mnozí přednostové klinických pracovišť s ohledem na prezenční výuku. Výhledově by měli být očkováni i učitelé z teoretických ústavů, aspoň ti, pro něž by nemoc představovala větší riziko. Fakulta možností očkovat nedisponuje. V tuto chvíli směřují dávky do nemocnic a očkování jejich zaměstnanců bude také určitou dobu trvat. Budu se však snažit o to, aby tu možnost očkování pro nás byla, a stejně tak abyste měli dost informací o celé problematice.

Na závěr bych vám všem chtěl popřát krásný a šťastný nový rok a budu se těšit na naše setkávání.

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


 

21. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

v nejbližších dnech nás čekají svátky, Vánoce a oslavy příchodu nového roku. Pro lékaře a zdravotníky to nejsou vždy dny volna, zvláště v této době, ale přesto to jsou dny mimořádné.

Pro většinu z nás je to období odpočinku, které trávíme se svými blízkými, a je to chvíle, kdy se můžeme zamyslet nad uplynulým časem a promýšlet, co nás čeká. Všichni jsme čelili mimořádné situaci. Něco jsme museli obětovat a něco se nám podařilo získat.

I přes výpadky části výuky bylo zapojení studentů v nemocnici velmi užitečné a mnoho z nich se naučilo věcem, které se jim budou opravdu hodit. Fakulta operativně během několika dnů vytvořila volitelný předmět orientovaný na ošetřovatelské dovednosti, spolupracovala při tom s VFN a jejími sestřičkami; zájem o tento předmět mezi mediky byl veliký a přesunul se i do vyšších ročníků. Podařilo se prosadit změnu zákona upravující kompetence mediků – po osmi měsících budou nově odpovídat kompetencím praktické sestry (již chváleno oběma komorami Parlamentu ČR).
Od 1. ledna vznikne Klinika paliativní medicíny a výuka komplexního přístupu k pacientům bude postupně rozšiřována do všech ročníků. Velmi se osvědčil systém ročníkových učitelů i vedoucích učitelů ročníků. Mohli jsme mnohem rychleji a efektivněji reagovat v rychle se měnící situaci. Učitelé prokázali velkou flexibilitu v dalším zavádění distanční výuky, fakulta se snažila je podpořit v oblasti IT. Spolupráce s VFN byla v tomto i v jiných oblastech velmi vstřícná. Většina klinik i teoretických ústavů dle možností držela aspoň částečně prezenční výuku, protože zdravotnické obory mají ryze praktický ráz. I ostatní fakultní nemocnice byly ve výuce velmi kooperativní.

Přes všechny těžkosti neustala ani vědecká činnost, a co je velmi cenné, byly publikovány odborné práce a podány patenty týkající se výzkumu, diagnostiky a léčby covidu-19. Fakulta se zapojila do testování tohoto onemocnění (velký dík v tomto patří Ústavu imunologie a mikrobiologie a také laboratořím v rámci Biocevu). Probíhalo postgraduální studium, obhajoby i činnost vědecké rady. Fungovala administrativní oddělení děkanátu, jejichž chod je nezbytný pro činnost fakulty. Na fakultě působí krizový štáb, který pravidelně vyhodnocuje situaci. Spolu se zástupci ostatních lékařských fakult UK jsme v minulém týdnu zdůraznili význam očkování proti covidu-19.

Nemohla či nebude moci se bohužel uskutečnit řada akcí, na nichž jsme se setkávali. Jednička na startu, promoce, Zlatá promoce, setkání alumni a bohužel ani Ples mediků. Den otevřených dveří proběhne distančně. Přesto jsme se snažili fakultu přiblížit jednak sobě navzájem, jednak navenek.

Mnoho úkolů nás čeká v příštím roce, budeme se kromě řešení aktuální situace stále více zaměřovat na další rozvoj fakulty.

Chtěl bych proto všem opravdu poděkovat za velké úsilí a iniciativu a popřát co nejkrásnější prožití Vánoc. Nemůžeme být vždy všichni spolu, buďme tedy spolu o to víc ve svých srdcích. Je mi ctí i radostí s vámi spolupracovat a moc se těším na další společný rok. Věřím, že se v něm budeme moci setkávat více osobně. Hodně štěstí a zdraví, krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


 

9. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

Asociace děkanů lékařských fakult ČR požádala před několika dny ministra zdravotnictví Blatného o zrušení pracovní povinnosti mediků. Vláda ČR tento požadavek v pondělí 7. 12. 2020 schválila. Od čtvrtka10. 12. 2020 tedy už studenti nebudou vyzýváni k pomoci, i když jejich dobrovolná pomoc v nemocnicích dle našich informací ještě neutichla a podle současné epidemické situace budou zřejmě v nemocnicích stále potřeba.

Učit se, mít prezenční výuku – a do toho pracovat v nemocnicích, je náročné. Budí to respekt, ale nelze zastírat, že náročné úkoly, složité situace jsou to, co nás posouvá dopředu. Cítím povinnost usnadnit některé věci ve výuce, v jejím nahrazování, ale zároveň jsem přesvědčen, že s takovými studenty je možné společně utvářet skvělé prostředí fakulty a že to zvládnou oboje. A v životě se neztratí. Protože v něm nejde o organizaci úlev či náhrad, v něm jde o naše nasazení a víru v to, že to, co děláme, má smysl. A že to dokážeme.

Před dvěma dny jsem dostal mail od paní magistry Ludmily Maffei Svobodové, která vyučuje v našem Ústavu biofyziky a informatiky a zároveň jako bývalá sestra dobrovolně pomáhá na IV. interní klinice. Napsala mi: „Naši studenti jsou neskutečně pracovití, empatičtí a ochotni pomoci s čímkoliv a zodpovědní“. Stejně jako ji i nás „neskutečně těší, že máme takovéto studenty, budoucí nadějné a zcela určitě výborné lékaře“. Celé oddělení JIP na IV. interně je s jejich prací spokojené a moc jim děkuje. Toto je jen jeden příběh, jedna pochvala z mnoha. O dalším působení mediků se dočtete v příštím časopise Jednička.

V blízké době očekávám jednání a snad také schválení větších kompetencí studentům medicíny. Věřím, že s takovými studenty je posun k větší samostatnosti dobrým rozhodnutím.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


 

30. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

začíná Advent. Doba očekávání, příjemného neklidu, rozsvěcování vánočních stromků. Začíná vonět cukroví – vanilka, ořechy, skořice... Myslíme na své blízké, čím jim udělat radost. Obvykle po takovém úvodu následuje poznámka, že letos je to jiné. Nelze se shromažďovat, je zrušena spousta akci, a to i fakultních. O to větší radost bychom měli mít ze setkání, třeba těch náhodných či každodenních, o to víc bychom si je měli více užívat. Dejme tedy všemu větší intenzitu.

Na fakultě jsme přešli do mírnějšího režimu výuky – studentům, kteří ještě pracují v nemocnicích, jsme stále připraveni pomoci, aby zvládali oboje. I když distanční výuka si našla své místo a myslím, že ve většině případů jsme ji zvládali, nezapomínejme, že medicína a lékařské obory jsou interaktivní, lidské, hrají v nich roli kromě dovedností i přímé slovo, dotyk, pousmání. Dodržujme důsledně hygienická opatření, ale ve svých srdcích si v tuto dobu buďme naopak mnohem blíže.

Advent neznamená, že by nás do konce roku nečekalo ještě hodně práce. Jen k tomu úsilí přibývá něco dalšího. Tak vám přeji, abyste v něm nepolevovali, ale zároveň si nadcházející dny co nejvíce užili.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


 


23. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

v minulém týdnu jsme oslavili 17. listopad. Na Fyziologickém ústavu byla odhalena busta prof. Alberta, který dal jméno celé nejen ulici, ale i celé oblasti, kde sídlí řada našich ústavů a klinik. Zemřel před 120 lety. Byl velkým mecenášem české kultury a vzdělanosti a zasazoval se o výuku v českém jazyce. Ač tyto události, vezmeme-li v potaz i rok 1939, dělí vždy nejméně jedna generace, přesto ukazují na velkou myšlenkovou blízkost, která je podstatou akademického světa a mezi generacemi se předává. Ale stejně tak se vyjevuje blízkost dob dobrých a horších či dokonce velmi zlých. A protože nic není zcela samozřejmé, bude vždy záležet na nás a našem konání.

Z věcí trochu bližších – ve středu 18. 11. jsem se s některými dalšími děkany lékařských fakult účastnil zasedání Zdravotnického výboru PS Parlamentu ČR. Deklarovali jsme zájem o to, aby medici měli během studia větší kompetence. Výbor, v němž zasedá řada poslanců – lékařů, tuto iniciativu přijal. Další jednání pak pokračují na Ministerstvu zdravotnictví, kromě Asociace děkanů lékařských fakult se jich účastní i rektor UK. Čekají nás jistě ještě další jednání a možná i práce v rámci úprav výuky, abychom tak mohli přispět k větším praktickým zkušenostem budoucích lékařů. Mluvil jsem o tom i s kolegy a sestrami při setkání na koronární jednotce II. Interní kliniky naší fakulty a VFN. Pracuje na ní 11 mediků a jejich přínos tam velmi oceňují. Jak tamní lékaři, tak vedení nemocnice zdůrazňují, že význam má především dlouhodobá spolupráce a zapojení mediků, kteří tím získají i přímé zkušenosti a dovednosti. Bylo to moc pěkné setkání a velmi si cením aktivit těch, kteří i přes velké pracovní nasazení v péči o nemocné berou výuku jako zásadní úkol.

Epidemický vývoj dává důvod aspoň k mírnému optimismu. Navyšuje se počet studentů při výuce a dojde tak k obnově prezenční praktické výuky v některých předmětech, kde byla výuka před časem přerušena. Doufejme, že trend bude takto pokračovat, ale nezapomínejme na hygienická opatření a vzájemnou ohleduplnost!

Díky všem, kteří věří, že to co na fakultě a v nemocnici děláme, má smysl!

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


 


16. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

ve dnech 24. a 25. listopadu se uskuteční volby do Akademického senátu UK. To je formální věta, kterou můžete slyšet či číst – ale jako vždy se za ní skrývá mnohem více. Je třeba si však položit několik otázek – vím, kdo kandiduje a jaký má program (oboje je na našich webových stránkách jen „kousek“ od tohoto textu) – vím vůbec, co AS UK dělá, co ovlivní? Vím jak (letos elektronicky) volit? Má cenu se účastnit? Dovolil bych si říct, že to cenu má. A velkou.

Senát příští rok zvolí nového rektora. To jistě není málo. Dále rozhoduje o mnoha společných věcech týkajících se univerzity. Třeba o rozpočtu, o strategických cílech. Že je nám to vzdáleno? Že jeden hlas či naše fakultní čtyři hlasy nic nerozhodnou? Jeden hlas nikdy není většina, ale je výrazem vůle a odpovědnosti každého se podílet na vytváření akademického prostředí a jeho budoucnosti. A věřím, že senátoři, kteří budou zvoleni se skutečně silným mandátem, senátoři, za nimiž bude stát hodně voličů, si toho budou dobře vědomi a budou jejich názory a zájmy dobře a usilovně reprezentovat.

Proto vás všechny prosím, abyste se v tomto týdnu nad volbami zamysleli a pak se jich onoho 24. a 25. listopadu zúčastnili! Děkuji vám a přeji nám všem ty nejlepší zástupce v AS UK.


Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


Více k volbám do AS UK: https://www.lf1.cuni.cz/vyhlaseni-voleb-do-akadeemickeho-senatu-univerzity-karlovy

Jak volit: https://www.lf1.cuni.cz/pokyny-k-elektronickym-volbam 

 


9. 11. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, studentky a studenti,

spolupráce s nemocnicemi je pro fakultu velmi důležitá. V kolegiu děkana jsou tímto úkolem pověřeni prof. Jan Bělohlávek (pro VFN) a prof. Martina Vašáková (pro ostatní nemocnice). Důležité je také zastoupení vedení VFN v kolegiu děkana a Vědecké radě i naše společná pravidelná setkání.

Se Všeobecnou fakultní nemocnicí připravujeme od ledna 2021 vznik Kliniky paliativní medicíny. Již několik let pracuje v nemocnici pod vedením MUDr. Kateřiny Rusinové, Ph.D., paliativní tým, který tuto péči poskytuje v rámci jednotlivých klinik, podílí se na výuce i na vědecké činnosti. Paliativní péče není jen tzv. „konečnou“ péčí, je komplexním přístupem u řady dlouhodobých onemocnění, nejen malignit. Proto jsem velmi rád, že se tato péče bude na fakultě a ve VFN dále intenzivně rozvíjet a že budeme první lékařskou fakultou v ČR s takovým samostatným pracovištěm. Ústav vědeckých informací se také stane společným pracovištěm, což umožní další rozvoj nejen knihovnických služeb rovnocenně pracovištím i zaměstnancům 1. LF UK a VFN.

Společně jsme s VFN začali řešit i oblast IT, mimo jiné tak ve spolupráci vznikají první nové přístupy na Eduroam v nemocnici. A na našem novém volitelném předmětu Ošetřovatelství v simulacích se podílí rovněž řada skvělých sestřiček z VFN. Spolupracujeme i v otázce zapojení mediků v rámci pomoci nemocnicím. A pokračují jednání o dalších možnostech … a to i s ostatními nemocnicemi, kde máme své výukové základny.

Všem, kteří se na dobré spolupráci podílejí, moc děkuji!
Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

Paliativa ve VFN: https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/centrum-podpurne-a-paliativni-pece/
Jak na Eduroam: https://www.lf1.cuni.cz/jak-ziskat-uzivatelske-jmeno-a-heslo-pro-pristup-do-wifi-site-eduroam-na-1lf-uk
ÚVI: https://uvi.lf1.cuni.cz/


 


2. 11. 2020 

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

velmi si cením toho, že naši studenti i v téhle obtížné situaci nacházejí čas a věnují jej dobrovolnictví. Jejich úsilí a nadšení ukazuje, že jim nechybí schopnost překonávat se, myslet na druhé a v tom duchu také konat. Oceňuji i práci těch, kteří budou povoláni primátorem nebo hejtmany podle místa svého trvalého bydliště. Jsem přesvědčen, že ze všech z nich budou nejen zdatní profesionálové, ale i citliví a ohleduplní lékaři či zdravotníci.

Na fakultě se snažíme pracovat i na tom, aby i přes tuto situaci studium mohlo pokračovat a aby bylo možné pomoc v nemocnicích částečně uznat a částečně později nahradit. Bylo by špatnou odměnou studentům, kdyby na to doplatili špatnou profesionální přípravou. Úplnou novinkou jsou tři volitelné předměty – Ošetřovatelství v simulacích pro praxi I a II a Ošetřovatelství Práce u lůžek, kde se mohou studenti v bezpečném prostředí Simulačního centra  na práci v nemocnicích ještě lépe připravit.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

Více o nových volitelných předmětech: https://www.lf1.cuni.cz/vznikly-nove-volitelne-predmety-osetrovatelstvi-v-simulacich

Naši medici v médiích:
Aktuálně: https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/medici-v-odberove-sanitce/r~d2d3d2d0153111ebb0f60cc47ab5f122/

UK Forum: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/602-v-karim-ruce-mediku-1-lf-uvolnuji-ruce-odbornikum

Aktuálně: https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/medici-pomahaji-bojovat-o-zivoty-na-urgentni-peci/r~5e1887761ab611eb80e60cc47ab5f122/26. 10. 2020

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

přeji vám do dalšího týdne hodně zdraví a energie, musíme všichni čelit situaci, která není lehká a neustále se mění.

Některá pracoviště přechází od tohoto týdne na plně distanční výuku, protože se sama ocitají v kritické personální situaci. Další pokračují zatím v rámci možností i prezenčně, ale v každém případě se všichni snažíme, aby výuka v nějaké podobě pokračovala.

Víme, že studenti 4. a 5. ročníku začínají být povoláváni do nemocnic, mnozí pracují jako dobrovolníci, a to i z jiných ročníků. Velmi to oceňujeme a vážíme si toho. Oprávněně někteří cítí obavy o osud výuky, k nejistotě přispívají i nestandardní postupy jejich povolávání, k nimž je dle právního výkladu oprávněn jen primátor či hejtman dle místa trvalého bydliště.

Vzdělávání a přípravu na budoucí povolání považujeme stále za klíčové. K usnadnění situace jsme připravili jasnou a podrobnou strukturu uznávání a náhrad, v simulačním centru pak nabízíme i krátké kurzy základních dovedností využitelných při pomoci v nemocnicích. Proběhla i diskuse se studentskými zástupci a senátory. Všechny informace budou počátkem týdne zveřejněny.

Děkuji vám za vaše úsilí. Situace od nás vyžaduje více nasazení než obvykle, není však důvod ztrácet odvahu a nadšení.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka19. 10.

 

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

v tuto chvíli nedochází k systémové změně nastavení výuky, může však dojít k jejím dílčím změnám v rámci jednotlivých pracovišť či předmětů, o nichž byste měli být z jejich strany včas informováni.

Vyhodnocujeme a sledujeme epidemiologickou situaci, dále další případná opatření státu či univerzity, stejně jako situaci na naší fakultě a jejích pracovištích.

V průběhu tohoto týdne vás budeme více informovat o situaci a možném výhledu výuky na další období a to včetně situace se zapojováním mediků a dalších studentů do pomoci zdravotnictví. Sledujte prosím web a FB 1. LF UK.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


 

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat