1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Děkan aktuálně

23. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

v minulém týdnu jsme oslavili 17. listopad. Na Fyziologickém ústavu byla odhalena busta prof. Alberta, který dal jméno celé nejen ulici, ale i celé oblasti, kde sídlí řada našich ústavů a klinik. Zemřel před 120 lety. Byl velkým mecenášem české kultury a vzdělanosti a zasazoval se o výuku v českém jazyce. Ač tyto události, vezmeme-li v potaz i rok 1939, dělí vždy nejméně jedna generace, přesto ukazují na velkou myšlenkovou blízkost, která je podstatou akademického světa a mezi generacemi se předává. Ale stejně tak se vyjevuje blízkost dob dobrých a horších či dokonce velmi zlých. A protože nic není zcela samozřejmé, bude vždy záležet na nás a našem konání.

Z věcí trochu bližších – ve středu 18. 11. jsem se s některými dalšími děkany lékařských fakult účastnil zasedání Zdravotnického výboru PS Parlamentu ČR. Deklarovali jsme zájem o to, aby medici měli během studia větší kompetence. Výbor, v němž zasedá řada poslanců – lékařů, tuto iniciativu přijal. Další jednání pak pokračují na Ministerstvu zdravotnictví, kromě Asociace děkanů lékařských fakult se jich účastní i rektor UK. Čekají nás jistě ještě další jednání a možná i práce v rámci úprav výuky, abychom tak mohli přispět k větším praktickým zkušenostem budoucích lékařů. Mluvil jsem o tom i s kolegy a sestrami při setkání na koronární jednotce II. Interní kliniky naší fakulty a VFN. Pracuje na ní 11 mediků a jejich přínos tam velmi oceňují. Jak tamní lékaři, tak vedení nemocnice zdůrazňují, že význam má především dlouhodobá spolupráce a zapojení mediků, kteří tím získají i přímé zkušenosti a dovednosti. Bylo to moc pěkné setkání a velmi si cením aktivit těch, kteří i přes velké pracovní nasazení v péči o nemocné berou výuku jako zásadní úkol.

Epidemický vývoj dává důvod aspoň k mírnému optimismu. Navyšuje se počet studentů při výuce a dojde tak k obnově prezenční praktické výuky v některých předmětech, kde byla výuka před časem přerušena. Doufejme, že trend bude takto pokračovat, ale nezapomínejme na hygienická opatření a vzájemnou ohleduplnost!

Díky všem, kteří věří, že to co na fakultě a v nemocnici děláme, má smysl!

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


 


16. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

ve dnech 24. a 25. listopadu se uskuteční volby do Akademického senátu UK. To je formální věta, kterou můžete slyšet či číst – ale jako vždy se za ní skrývá mnohem více. Je třeba si však položit několik otázek – vím, kdo kandiduje a jaký má program (oboje je na našich webových stránkách jen „kousek“ od tohoto textu) – vím vůbec, co AS UK dělá, co ovlivní? Vím jak (letos elektronicky) volit? Má cenu se účastnit? Dovolil bych si říct, že to cenu má. A velkou.

Senát příští rok zvolí nového rektora. To jistě není málo. Dále rozhoduje o mnoha společných věcech týkajících se univerzity. Třeba o rozpočtu, o strategických cílech. Že je nám to vzdáleno? Že jeden hlas či naše fakultní čtyři hlasy nic nerozhodnou? Jeden hlas nikdy není většina, ale je výrazem vůle a odpovědnosti každého se podílet na vytváření akademického prostředí a jeho budoucnosti. A věřím, že senátoři, kteří budou zvoleni se skutečně silným mandátem, senátoři, za nimiž bude stát hodně voličů, si toho budou dobře vědomi a budou jejich názory a zájmy dobře a usilovně reprezentovat.

Proto vás všechny prosím, abyste se v tomto týdnu nad volbami zamysleli a pak se jich onoho 24. a 25. listopadu zúčastnili! Děkuji vám a přeji nám všem ty nejlepší zástupce v AS UK.


Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


Více k volbám do AS UK: https://www.lf1.cuni.cz/vyhlaseni-voleb-do-akadeemickeho-senatu-univerzity-karlovy

Jak volit: https://www.lf1.cuni.cz/pokyny-k-elektronickym-volbam 

 


9. 11. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, studentky a studenti,

spolupráce s nemocnicemi je pro fakultu velmi důležitá. V kolegiu děkana jsou tímto úkolem pověřeni prof. Jan Bělohlávek (pro VFN) a prof. Martina Vašáková (pro ostatní nemocnice). Důležité je také zastoupení vedení VFN v kolegiu děkana a Vědecké radě i naše společná pravidelná setkání.

Se Všeobecnou fakultní nemocnicí připravujeme od ledna 2021 vznik Kliniky paliativní medicíny. Již několik let pracuje v nemocnici pod vedením MUDr. Kateřiny Rusinové, Ph.D., paliativní tým, který tuto péči poskytuje v rámci jednotlivých klinik, podílí se na výuce i na vědecké činnosti. Paliativní péče není jen tzv. „konečnou“ péčí, je komplexním přístupem u řady dlouhodobých onemocnění, nejen malignit. Proto jsem velmi rád, že se tato péče bude na fakultě a ve VFN dále intenzivně rozvíjet a že budeme první lékařskou fakultou v ČR s takovým samostatným pracovištěm. Ústav vědeckých informací se také stane společným pracovištěm, což umožní další rozvoj nejen knihovnických služeb rovnocenně pracovištím i zaměstnancům 1. LF UK a VFN.

Společně jsme s VFN začali řešit i oblast IT, mimo jiné tak ve spolupráci vznikají první nové přístupy na Eduroam v nemocnici. A na našem novém volitelném předmětu Ošetřovatelství v simulacích se podílí rovněž řada skvělých sestřiček z VFN. Spolupracujeme i v otázce zapojení mediků v rámci pomoci nemocnicím. A pokračují jednání o dalších možnostech … a to i s ostatními nemocnicemi, kde máme své výukové základny.

Všem, kteří se na dobré spolupráci podílejí, moc děkuji!
Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

Paliativa ve VFN: https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/centrum-podpurne-a-paliativni-pece/
Jak na Eduroam: https://www.lf1.cuni.cz/jak-ziskat-uzivatelske-jmeno-a-heslo-pro-pristup-do-wifi-site-eduroam-na-1lf-uk
ÚVI: https://uvi.lf1.cuni.cz/


 


2. 11. 2020 

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

velmi si cením toho, že naši studenti i v téhle obtížné situaci nacházejí čas a věnují jej dobrovolnictví. Jejich úsilí a nadšení ukazuje, že jim nechybí schopnost překonávat se, myslet na druhé a v tom duchu také konat. Oceňuji i práci těch, kteří budou povoláni primátorem nebo hejtmany podle místa svého trvalého bydliště. Jsem přesvědčen, že ze všech z nich budou nejen zdatní profesionálové, ale i citliví a ohleduplní lékaři či zdravotníci.

Na fakultě se snažíme pracovat i na tom, aby i přes tuto situaci studium mohlo pokračovat a aby bylo možné pomoc v nemocnicích částečně uznat a částečně později nahradit. Bylo by špatnou odměnou studentům, kdyby na to doplatili špatnou profesionální přípravou. Úplnou novinkou jsou tři volitelné předměty – Ošetřovatelství v simulacích pro praxi I a II a Ošetřovatelství Práce u lůžek, kde se mohou studenti v bezpečném prostředí Simulačního centra  na práci v nemocnicích ještě lépe připravit.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

Více o nových volitelných předmětech: https://www.lf1.cuni.cz/vznikly-nove-volitelne-predmety-osetrovatelstvi-v-simulacich

Naši medici v médiích:
Aktuálně: https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/medici-v-odberove-sanitce/r~d2d3d2d0153111ebb0f60cc47ab5f122/

UK Forum: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/602-v-karim-ruce-mediku-1-lf-uvolnuji-ruce-odbornikum

Aktuálně: https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/medici-pomahaji-bojovat-o-zivoty-na-urgentni-peci/r~5e1887761ab611eb80e60cc47ab5f122/26. 10. 2020

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

přeji vám do dalšího týdne hodně zdraví a energie, musíme všichni čelit situaci, která není lehká a neustále se mění.

Některá pracoviště přechází od tohoto týdne na plně distanční výuku, protože se sama ocitají v kritické personální situaci. Další pokračují zatím v rámci možností i prezenčně, ale v každém případě se všichni snažíme, aby výuka v nějaké podobě pokračovala.

Víme, že studenti 4. a 5. ročníku začínají být povoláváni do nemocnic, mnozí pracují jako dobrovolníci, a to i z jiných ročníků. Velmi to oceňujeme a vážíme si toho. Oprávněně někteří cítí obavy o osud výuky, k nejistotě přispívají i nestandardní postupy jejich povolávání, k nimž je dle právního výkladu oprávněn jen primátor či hejtman dle místa trvalého bydliště.

Vzdělávání a přípravu na budoucí povolání považujeme stále za klíčové. K usnadnění situace jsme připravili jasnou a podrobnou strukturu uznávání a náhrad, v simulačním centru pak nabízíme i krátké kurzy základních dovedností využitelných při pomoci v nemocnicích. Proběhla i diskuse se studentskými zástupci a senátory. Všechny informace budou počátkem týdne zveřejněny.

Děkuji vám za vaše úsilí. Situace od nás vyžaduje více nasazení než obvykle, není však důvod ztrácet odvahu a nadšení.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka19. 10.

 

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

v tuto chvíli nedochází k systémové změně nastavení výuky, může však dojít k jejím dílčím změnám v rámci jednotlivých pracovišť či předmětů, o nichž byste měli být z jejich strany včas informováni.

Vyhodnocujeme a sledujeme epidemiologickou situaci, dále další případná opatření státu či univerzity, stejně jako situaci na naší fakultě a jejích pracovištích.

V průběhu tohoto týdne vás budeme více informovat o situaci a možném výhledu výuky na další období a to včetně situace se zapojováním mediků a dalších studentů do pomoci zdravotnictví. Sledujte prosím web a FB 1. LF UK.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat