1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Děkan aktuálně

100579
19. 9. 2023

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

minulý týden skončilo zkouškové období a uzavřel se akademický rok 2022/23. Studium na fakultě je náročné a bohužel ne všem, zejména studentům z nižších ročníků, se podařilo ročník úspěšně završit. Na mě i na další členy vedení fakulty se někteří studenti nyní obracejí se žádostmi o výjimky nebo možnost skládat ještě zkoušky či získávat kredity. Fakulta však musí dodržovat předpisy, které takové věci neumožňují, a zároveň musí postupovat stejně u všech studujících. Neexistují žádné opravné či „děkanské“ termíny. Je mi samozřejmě líto, že ne všem se vše podařilo podle jejich představ. Na druhou stranu znám řadu úspěšných studentů, kteří začali znovu a studium úspěšně dokončili. Proto bych těm, kteří neuspěli, chtěl popřát štěstí v dalšímu úsilí, ať už ho opět budou věnovat medicíně, nebo jinému oboru.

Vyhodnocujeme také letošní přijímací řízení, přičemž se zdá, že po loňském vyšším počtu přijatých uchazečů budou počty studentů spíše průměrné. Narůstá zájem o zahraniční studenty a univerzity, včetně zahraničních, si v této oblasti více konkurují. Vyhodnotili jsme i počty studentů v českém a anglickém studijním programu v posledním desetiletí a snažíme se, aby vycházely z možností naší výuky a zároveň odrážely ekonomické aspekty chodu fakulty.

Dlouhodobě jsme se na fakultě zabývali otázkou vnitřní komunikace. Stále přetrvává určitý pocit, že informace v rámci fakulty neplynou dostatečně. Jistě, je možné sledovat web, číst si Jedničku, spousta aktualit je na sítích, oficiálnější informace lze získat například ze zápisů Kolegia. Abychom ale hlavní informace sjednotili do jednoho přístupného zdroje, který by se dostal ke každému, vzniklo první číslo fakultního newletteru, které se k vám nyní dostává. Mělo by být společným výsledkem práce Oddělení komunikace a marketingu a nás všech, tedy celé fakulty. Proto vás prosím o jakékoli náměty a připomínky.

Září je měsícem, kdy se připravujeme na nový akademický rok, ale ve skutečnosti už v jeho hloubi probíhají věci, které mohou mít velký význam pro nejbližší budoucnost. Vedou se například intenzivní jednání o Kampusu Albertov, a to na úrovni mezi fakultami (1. LF, PřF, MFF) i na úrovni rektorátní. S napětím očekáváme vývoj financování a státního rozpočtu, které budou mít na fakultu a její rozvoj nepochybně dopad, a to včetně Kampusu. Možná jste sledovali i setkání na toto téma 12. září, tzv. Betlémskou kapli II. Uvidíme, jak se vyvinou náklady na stavbu i spoluúčast fakulty. Ekonomice jsem se věnoval v minulých textech a nelze se jí vyhnout ani v budoucnu. V daném tématu se aktivizuje většina akademické obce, jednání probíhají i na našem fakultním senátu.

Přeji vám všem krásný přechod mezi létem a podzimem a hodně energie do všeho, co je vám blízké. Věřím, že fakulta k tomu také patří.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka




10. 5. 2023

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

toto období je charakterizováno přípravou rozpočtu na letošní rok v závislosti na přidělených prostředcích z UK a jednáním o „Principech pro rozdělování příspěvků a dotací na UK“, tedy pravidly, jimiž univerzita přiděluje finance mezi fakulty a ke svým vlastním či společným aktivitám. Je nepochybné, že vysoké školy jsou dlouhodobě nedostatečně financovány ze státního rozpočtu, ale nelze připustit ani souhlasit s tím, že by se problémy některých humanitních fakult měly řešit přesunem již tak tenčících se prostředků z jiných fakult, zejména lékařských. K tomu vydala své stanovisko i Asociace děkanů lékařských fakult. Ekonomická náročnost medicinských oborů je vysoká a bez dostatečných financí nebude možné udržet současnou úroveň výuky ani se posouvat kupředu.

Naše fakulta díky určitému poklesu počtu studentů na konci minulého desetiletí již třetím rokem dostává v oblasti výuky méně prostředků než v roce 2020, zatímco jiné lékařské fakulty mají za toto období nikoliv zanedbatelný nárůst. To, že se nám daří fakultu rozvíjet, je výsledkem dobrého hospodaření a vědecké úspěšnosti ve velkých projektech – ty však nemohou suplovat prostředky k rozvíjení výuky a fakulty jako takové.

Letošní prostředky jsou více méně stabilní (ovšem vezmeme-li v úvahu inflaci, tak v reálně hodnotě klesají). UK nyní připravuje „Principy“ na rok 2024 a další období. Jejich výsledkem by mohl být, pokud nedojde k výraznějšímu navýšení příspěvků od státu či jejich změně, pokles financí pro řadu fakult, včetně té naší. Je to dáno prostředky, které si UK vyčleňuje pro společné věci (např. SIS), ale také vyčleněním financí na některé projekty, které nevnímáme jako nezbytné či dostatečně ekonomicky zdůvodněné. Dalším důvodem je návrh, který přesunuje prostředky od lékařských či některých přírodovědných fakult k fakultám humanitním, a v tuto chvíli rozporovaná metodika hodnocení vědeckých výsledků na UK.

Na úrovni univerzity, včetně Akademického senátu UK, ale i směrem k veřejnosti a všem relevantním institucím společně s dalšími fakultami upozorňujeme na nebezpečí takových kroků pro rozvoj medicínského školství, ale konec konců i postavení UK jako celku ve světových žebříčcích. Budeme tak činit i nadále a využijeme všech možností, abychom přesunům financí zabránili. Vysoké školství je podfinancováno a výuku medicínských oborů je třeba neustále modernizovat. Příkladem je využití simulací a dalších moderních metod ve výuce, které jsou nezbytné pro udržení vysoké kvality našich absolventů, ale jsou ekonomicky náročné.

Z velkých investičních akcí čeká fakultu stavba Biocentra jako součásti Kampusu Albertov, které má zásadní význam pro dlouhodobý vývoj vědy nejen na naší fakultě, ale i na Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě. Je také třeba rozšířit a dále rozvíjet naše simulační centrum, jehož využití v posledních dvou letech výrazně narostlo a jehož rozšíření je rovněž projektově připraveno. A na to jsou pochopitelně potřeba nemalé finanční prostředky.

Naší fakultě se nedostalo v minulosti miliardových investic z rozsáhlých evropských projektů jako některým jiným. Já ji ale považuji za mimořádnou, protože je zde velké množství odborníků a nadšených lidí, akademiků, vědců i administrativních či technických pracovníků, které prostým naléváním miliard nezískáte. Budeme se proto i nadále snažit vytvářet pro ně příjemné pracovní prostředí a jejich nadšení podporovat ve všech oblastech. Všem, kteří nás posouvají kupředu a díky nimž jsme nejlepší lékařskou fakultou, chci také moc poděkovat a popřát krásné jarní dny.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 

 




27. 2. 2023

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

před pár dny začal letní semestr, pro učitele je to možná návrat k dalším aktivitám, pro studentky a studenty však přináší vždy něco nového – oběma skupinám přeji, aby si tento čas poznávání a předávání zkušeností užili.

Na konci února jsme si bohužel připomněli i některé neblahé události. Od komunistického převratu uplynulo 75 let, studenti v pohnutých dnech roku 1948 dali najevo svůj nesouhlas pochodem Nerudovou ulicí k Pražskému hradu. Druhá událost je bohužel stále aktuální – uběhl rok od zahájení invaze na Ukrajinu, na tento nešťastný den vzpomněla i univerzita. Jsem rád, že stran podpory je naše fakulta stále aktivní, protože tomu bude třeba i nadále, pro budoucnost této země je zachování akademických struktur a vzdělaných jedinců klíčové.

Fakulta hodnotila průběh minulého roku i ekonomicky – byl to rok náročný, ale dá se říct, že jsme se s ním vypořádali dobře. Sledujeme také diskuze ohledně podpory vysokoškolského vzdělání, které se nyní objevují nejen v médiích. Podíl podpory tohoto segmentu vzdělávání bohužel klesá. Nejvíce medializována byla v poslední době situace na humanitních fakultách.

Tyto diskuze nicméně pronikají i na úroveň univerzit, kde se peníze jednotlivým fakultám přerozdělují. Na naší UK se tak děje tzv. Principy (rozdělování prostředků na UK), které finálně schvaluje Akademický senát UK. Zahrnují řadu parametrů – počty studentů, různé kvalitativní parametry, je v nich zakomponována i určitá solidarita a samozřejmě prostředky pro vlastní činnost univerzity a rektorátu.

Účastnil jsem se spolu se senátory kulatého stolu k této problematice. Naším cílem je spravedlivé dělení prostředků, které zahrnuje velké nároky na studium a celkový výkon fakulty, tj. i ve vědě. Znovu jsem si uvědomil náročnost výuky a studia medicínských oborů, praxe, spotřebu materiálu nebo potřebu kvalitních učitelů. Stačí se jen zamyslet nad výukou zubního lékařství či simulační výukou, která zákonitě v celém světě umožňuje praktickou přípravu studentů i mladých lékařů. Má-li být naše lékařské vysoké školství nadále kompetitivní na mezinárodní úrovni, vyžaduje přiměřené prostředky. V tomto směru vystupujeme i na úrovni univerzity a samozřejmě podporujeme obecné zvyšování prostředků na vysoké školy.

Na závěr bych chtěl pogratulovat kolegyním a kolegům, kteří získali grant Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Nové granty pokrývají zajímavá témata a ukazují, že na fakultě pracují lidé, kteří se vědě věnují s velkým nasazením. Přeju jim, aby se plnění grantů dařilo, a vím, že ti, na které se nedostalo, pracují rovněž usilovně.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 



18. 1. 2023

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

vstoupili jsme do nového roku a v těchto dnech ho prožíváme již jako běžnou součást našich životů. Jsem moc rád, že 133. Ples mediků i den otevřených dveří na naší fakultě se vydařily. Děkuji všem, kteří pomohli, aby se tyto akce úspěšně uskutečnily.

Čeho chceme jako fakulta v tomto roce dosáhnout? V rámci vedení jsme si stanovili několik strategických priorit a úkolů, které bychom měli řešit. Patří k nim zcela určitě příprava stavby Kampusu Albertov, která na nás v této době bude klást nároky administrativní i organizační. Bude pokračovat také příprava vědecká. Ve vědě budeme dále pracovat na velkých projektech Národního plánu obnovy Exceles, kde fakulta koordinuje onkologický program a na dalších pěti se podílí. Ve výuce se budeme soustředit na rozvoj a posilování simulační výuky a posilování internacionalizace výuky a zahraničních stáží českých i zahraničních studentů. Budeme pracovat také na změnách postgraduálního studia v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona.

Důležitý úkol představuje další rozvoj fakulty, jejího obrazu na veřejnosti, ale i uvnitř. Naši vědci a studenti dosáhli v uplynulém roce řady výborných výsledků, které jsou medializovány a o kterých jsme se průběžně informovali. Chceme dbát o rozvoj zaměstnanců, spolupracovat s ostatními fakultami a IPVZ na specializačním vzdělávání. Nastávající období může být obtížné v oblasti ekonomiky a energetiky, ale uplynulý rok se nám podařilo zakončit úspěšně. Budeme však ekonomickou situaci sledovat. Stejně významné bude také vyjednávání o nových principech dělení financí mezi jednotlivé fakulty na univerzitě. Neméně podstatné jsou příjmy z vědy, špičkové výsledky a podpora v přípravě grantů.

Budu rád, když se na rozvoji fakulty budeme společně podílet, a přeji nám všem, aby pro 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy šlo o další úspěšný rok.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 



19. 12. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

blíží se období Vánoc a konce roku, kdy se těšení na svátky a odpočinek mísí s bilancováním roku končícího a s plány na rok budoucí.

Nebudu zde vypočítávat, co vše se na fakultě událo či podařilo, a kde bude práce pokračovat. Snažíme se o komunikaci těchto věcí průběžně na webu a sociálních sítích, v Jedničce, v podcastu pro studenty a samozřejmě též „úřední“ cestou, pokud je to potřeba. Přesto se informace ne vždy dostanou tam, kam mají dostatečně rychle. Proto jsem rád, že letos už je mnoho akcí prezenčních, skutečných, a tak se můžeme setkávat a informovat se i tím klasickým, starodávným způsobem – rozhovorem, úsměvem, třeba i živější diskusí, ale nakonec vždy kolegiálním stiskem ruky a vírou, že nám jde o společnou věc, rozvoj fakulty. Jsem moc rád, že se hned počátkem ledna sejdeme na Plese mediků a ukážeme naši fakultu novým zájemcům během dne otevřených dveří.

Fakulta prošla tímto již „postcovidovým“ rokem úspěšně, situace je po všech stránkách, včetně ekonomické, stabilní. Lze předpokládat, že nový rok nebude lehčí, spíše naopak, ale myslím, že se na něj pečlivě připravujeme. O cílech průběžně mluvíme a hlavní z nich budu prezentovat v lednu novému senátu a fakultě jako celku.

Chtěl bych vám všem poděkovat za vykonanou práci pro fakultu. Byla to práce stále ještě v ne zcela standardních podmínkách. Nemohu opomenout zmínit situaci na Ukrajině, kterou všichni intenzivně prožíváme. Všem obyvatelům této země přejeme, aby se ubránili agresi a brzy zase mohli žit v míru.

Přeji vám krásné prožití vánočních svátků, odpočinek, čas strávený s vašimi blízkými a hodně dárků, které vycházejí opravdu ze srdce. Načerpejte síly nejen pro práci a studium, ale hlavně pro život v celé jeho šíři, s jeho nadějemi a vírou v jeho smysl.

Moc se na vás těším v novém roce 2023.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


 


1. 11. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

v minulých týdnech zaznamenala fakulta několik úspěchů svých pedagogů, lékařů a vědců. Mám z nich velkou radost a rád bych se o ně s Vámi podělil.

Doktorka Martina Živná získala prestižní cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru medicína za nalezení genetické příčiny dědičného onemocnění ledvin. Její objev významně přispěl k objasnění příčin nemoci i k vývoji diagnostických metod. V současnosti působí doktorka Živná v Laboratoři pro výzkum vzácných nemocí na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN.

V den státního svátku 28. října převzali státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti vědy profesorka Eva Kubala Havrdová a profesor Jan Betka. Profesorka Havrdová vede Centrum vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN. Specializuje se na léčbu roztroušené sklerózy a zasloužila se o koncepci péče o pacienty s touto nemocí v ČR. Profesor Betka působí na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol. Svými mezinárodními aktivitami a věhlasem zásadním způsobem změnil postavení české otorinolaryngologie ve světě.

Za hrdinství byl in memoriam vyznamenán náš student Jan Černý, který byl popraven nacisty v listopadu 1939. Zavzpomínali jsme i na bratry Jana a Jiřího Jesenské, stomatology z lékařské fakulty, kteří byli nacisty popraveni 24. října 1942 za přímou pomoc parašutistům výsadku Anthropoid. Je důležité si takové události připomínat a oceňovat je, protože nám ukazují význam odvahy a statečnosti.

Rád bych také zmínil, že přednosta I. interní kliniky 1. LF UK a VFN profesor Marek Trněný a profesor Stanislav Kmoch z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN byli zvoleni členy Učené společnosti ČR, která sdružuje významné vědce z celé republiky a usiluje o svobodný rozvoj a popularizaci vědy. Celkem máme ve společnosti již osm členů, což ukazuje vědecký význam naší fakulty.

Přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN profesor Aleš Linhart pak převzal ocenění za 1. místo v soutěži o Ceny předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2021. Oceněna byla jeho kniha Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění.

Všem kolegům moc gratuluji k úspěchům a vám přeji krásné podzimní dny.

 Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


 

18. 10. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

rád bych vás pozdravil a popřál vám krásný podzim.

Významnou událostí toho letošního budou volby do našeho Akademického senátu. Tři roky od minulých voleb uplynuly poměrně rychle, událo se během nich ale hodně věcí. Snad je ani nemusím připomínat, nejzřetelnější byla pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině. Nyní stojíme před dalším složitým obdobím, které může být poznamenáno ekonomicko-energetickou krizí. I proto stojí za to se na chvíli zamyslet nad smyslem senátu.

Ze své osobní zkušenosti posledních zhruba dvou let mohu říct, že není vůbec malý. Jistě, není to exekutivní orgán, neřeší každodenní provozní kroky, ale přesto může výrazně ovlivnit situaci a atmosféru na fakultě, v dobách obtížných možná ještě více než obvykle. Senát je v takových časech oporou děkanovi, kolegiu a děkanátu, učitelům, studentům a vědcům. Reálnou a někdy i psychickou. Pokud ve složitých chvílích senát vysloví vedení fakulty podporu či mu třeba navrhne řešení, může to být klíčový moment.

V dobách klidnějších, ale nejen v nich, je to orgán, kde se mohou diskutovat a navrhovat koncepce vývoje fakulty, věci, které se možná stanou až po skončení našich funkčních období. Vývoj vědy, velké projekty, třeba Kampus Albertov, změny výuky…, to vše lze se senátem řešit a názory, které tam padnou, mají velkou váhu.

Proto je senát tak významný, a proto stojí za to se jeho volbou zabývat. Ať už jako kandidát či řadový volič, který však jako v každých volbách má svůj cenný hlas. Senát, kde jsou studentky a studenti, mladí i zkušení akademici, výrazní pedagogové, motivovaní vědci a samozřejmě všichni ti, kteří se opravdu životem a vývojem fakulty zabývají. Protože to není jen těch pár hodin schůzí, je to opravdová snaha věcem porozumět a na základě tohoto porozumění přinášet kreativní nápady.

Přeji nám všem, abychom si takový nadšený senát zvolili. Ale hlavně vás prosím, abyste využili svého práva akademického občana, o volby se zajímali a své zástupce volili.

Děkuji vám a přeji vám krásné dny.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


 

 


23. 9. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

skončilo zkouškové období, období velkého úsilí studentek, studentů, ale i zkoušejících. Nyní probíhají kontroly studia, které se řídí předpisy fakulty, zejména Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia 1. LF UK (POS). V loňském roce byla POS novelizována, a ačkoliv jsou platná až od nového akademického roku, budou používána při rozhodování ve věcech studia, protože z hlediska studentů představují určitá zmírnění, například při udělování individuálního studijního plánu. Je nám líto, pokud se některým nepodařilo vše tak, jak si přáli, ale pravidla je nutné dodržovat. Zkoušet se začalo v teoretických a preklinických ročnících už koncem května a termíny byly vypsány i během prázdnin.

Proběhla úvodní soustředění v Dobronicích, ve čtyřech turnusech se vystřídali studenti a studentky všech oborů na fakultě, tedy i nelékařských. Všechny se mi podařilo pozdravit a během úvodní besedy jsem měl z našich nových kolegů velmi dobrý dojem. Besedy se zúčastnila i paní doc. Kateřina Rusinová, přednostka Kliniky paliativní medicíny, která se studenty probírala témata vztahů na fakultě i to, jakými lékaři by chtěli být a co od fakulty očekávají. Zájem o fakultu je značný, z přijatých uchazečů se v posledních dvou letech zapisuje vyšší procento než v minulosti. Velký zájem je rovněž o studium v anglickém jazyce. Zde se mohou noví studenti s fakultou a Prahou seznámit během Freshers Week.

Počátkem září se u Brna uskutečnilo pracovní setkání Asociace děkanů lékařských fakult. Věnovalo se otázkám specializačního vzdělávání a roli IPVZ a fakult v něm. Diskutovali jsme s děkany i možný vývoj na podzim a v zimě. Shodli jsme se, že prezenční výuka je zcela zásadní pro udržení kvality vzdělávání na lékařských fakultách. Naše fakulta se připravuje na možné komplikace v souvislosti s energetickou krizí, ale pedagogická a vědecká činnost je tím, co dává fakultě smysl. Vedení fakulty projedná vývoj ekonomiky v ekonomické skupině a následně v kolegiu děkana a předloží jej na říjnovém zasedání Akademického senátu 1. LF UK. Příští rok je poměrně obtížné předvídat, ale chceme být připraveni.

Od 1. září se stali členy rozšířeného kolegia děkana doc. Jan Živný a dr. Simona Arientová. Doc. Živný se několik let úspěšně věnuje organizaci Studentské vědecké konference a nyní bude mít na starosti i fakultní vědecké časopisy, zejména Folia Biologica, který má impakt faktor, a je tedy pro fakultu důležitý. Dr. Arientová pak bude mít na starosti komunikaci se studenty a jejich ročníkovými zástupci a v budoucnu i s univerzitním ombudsmanem. Věřím, že její působení povede k dalšímu zlepšení atmosféry na fakultě. Podrobnější informace budou zveřejněny během října.

Blíží se začátek akademického roku, proto bych vás rád pozval na Jedničku na startu, která se bude konat v pondělí 3. října od 13 hodin na Gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře. Připomínám také, že vyšel nový podcast.

Všem přeji pěkné babí léto, pedagogům i studentům, aby se připravili na nový akademický rok a hlavně, aby se na něj těšili.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 

 


 


17. 8. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

Léto se dostalo do své druhé poloviny a všichni se po trochu klidnějším období připravujeme na plné zapojení do akademických aktivit.

Bude probíhat konečná část zkouškového období, do něhož všem přeji hodně štěstí. Fakulta a její jednotlivé ústavy připravily velké množství zkušebních termínů, a to i v letních měsících, v drtivé většině nad rámec formálních povinností. Naše fakulta je výjimečná velkou benevolencí v počtu vypsaných termínů. Je naším zájmem, aby studenti splnili co nejúspěšněji své povinnosti. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že opakované odkládání a posouvání termínů je kromě výjimečných situací většinou ke škodě studentů samotných. 

Zkoušky i samotné zapisování na termíny jsou uváděny jako jedna z příčin značeného stresu při studiu na fakultě. Věnoval jsem se to tomu minule ve svém sloupku a chci říct, že vedení fakulty se celou touto oblastí nadále zabývá. Od září 2022 je problematikou etiky v oblasti studijních záležitostí, včetně otázek obtěžování na různých úrovních, pověřena paní doktorka Arientová. Fakulta bude dbát o větší informovanost studentů i pedagogů, nově se problematika bezpečných vztahů v akademickém prostoru zařazuje formou přednášky již na soustředění v Dobronicích. Budeme pokračovat v posilování komunikace napříč fakultou a pracovat na dalším zlepšení zdejšího klimatu. Jak jsem zmínil v našem fakultním podcastu, důležitý je přenos informací, a to samozřejmě oběma směry.

I ve zdánlivě klidné době léta se fakulta připravuje na poměrně závažné výzvy, které ji čekají. Rozjíždí se jednotlivé vědecké programy EXCELES z Národního plánu obnovy, které na fakultu přinesly nemalé finanční prostředky k podpoře vědy. Je vypsána výzva k financování stavby Biocentra jako součásti Kampusu Albertov, což znamená nemalou přípravu fakulty včetně jejího vědeckého zapojení. Byla vypsána i výzva Špičkový výzkum z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), a fakulta proto nyní připravuje vysoce kompetitivní projekty ve spolupráci s dalšími fakultami UK i jinými institucemi.

O postupech fakulty ve zmíněných oblastech budeme vás všechny pečlivě informovat.

Čím dál tím víc se začínám těšit na další práci pro rozvoj fakulty. Doufám, že jste i vy všichni načerpali dost sil. Přeji vám všem krásný zbytek léta.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 


23. 5. 2022
Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

rád bych reagoval na výsledky průzkumu iniciativy Po medině, která zjišťovala u českých mediků míru stresu. Studium medicíny a práce lékaře je a bude vždy plná stresu. Je totiž spojena s velkou odpovědností, kontaktem s utrpením i smrtí, schopností propojit velké množství znalostí i značnou kompetitivností. Srovnávání psychické ne/pohody mediček a mediků s jinými studenty je, pokud jde o míru požadovaných znalostí, jistě měřitelné, ale bez hlubší analýzy opravdu nejde stres srovnávat, protože souvisí s odlišnými oblastmi. Studenti jiných než lékařských oborů mohou mít větší starost s dalším uplatněním a s významem zvoleného studijního oboru pro budoucnost. Míra stresu přes zdánlivou lehkost virtuální komunikace a zrychlením řady procesů narůstá spíše obecně. Nedávno se mě studenti ptali na zápisy ke zkouškám za doby mého studia. Vzpomínám, že byly krkolomné, spojeny s řadou obtíží a jistě i se stresem, jen zkrátka jiného druhu. Následný neúspěch u zkoušek ve škole například tehdy mohl u mužů znamenat třeba dvouletou vojenskou službu.
Tím chci říct, že porovnávat stres není možné jen analýzou subjektivního vnímání jedné zkoumané skupiny. Není to výmluva. Vysoká míra stresu na lékařských fakultách bezesporu je. Pro fakulty a další instituce jsou výsledky výzkumu výzvou, aby relevantní návrhy implementovaly.

Jak však i studie naznačila, část stresu má původ mimo studium, pramení z dění v rodině, část stresu pochází z vysoké komplexity světa a všech jeho procesů. Geneze podnětů, které nás zneklidňují, má široké spektrum. Proto považuji za důležitá opatření snižující míru stresu, který plyne z nepředvídatelných věcí či postojů (i když svět takový do jisté míry je), z nevhodného chování vyučujících, zbytečných překážek ve studiu apod. Fakulta ale nemůže snižovat nároky na studenty (i když vnímám i diskusi o skutečně potřebných znalostech a dovednostech).

V každém případě považuji analýzu za užitečnou, její výstupy nám pomohou řadu věcí zlepšit.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 

 

11. 4. 2022 

Přátelská a kolegiální fakulta je pro mě jasnou prioritou

Naše fakulta má být prostorem přátelským, kolegiálním, profesionálním, otevřeným a bezpečným a diskriminace nebo obtěžování v jakékoliv podobě na ni nepatří. Jsme fakultou mezinárodní, kde studuje mnoho studentů z různých zemí, a zároveň fakultou lékařskou. Základem medicíny je vztah lékař-pacient, který má svá pravidla etická i právní.

 

Kultivace akademického prostředí je pro mě osobně i pro vedení fakulty zcela zásadní. Chci poskytnout a zajistit bezpečné prostředí pro studentky, studenty, vyučující i ostatní zaměstnance. Jedním z předpokladů je, že pokud nastane chování, které překračuje hranice, z právního nebo etického hlediska, nemá taková situace zůstat bez odpovědi. K tomu je ovšem třeba, aby se o něm vedení fakulty či pověřené osoby dozvěděly.

 

Důležité jsou informace a hlavně důvěra
Vedení fakulty má možnost získávat informace od studentů prostřednictvím hodnocení výuky a nověji i systému ročníkových zástupců. Ti pak mají přístup k pedagogům i vedení. Je však možné, že některá sdělení studentek či studentů jsou citlivá, a tak přemýšlejí, jak a zda je vůbec sdělit. Někteří z nich mají obavu z možného zneužití informací či ne zcela dostatečného zachování anonymity. To ukazuje, že je třeba hledat i další cesty spolehlivé a citlivé komunikace.

 

Co jsme nyní řešili
V poslední době se objevily ankety či průzkumy organizované studenty přes sociální sítě. Výsledky jedné z nich byly předány vedení fakulty, které tak od studentů získalo konkrétnější informace týkající se jednání jednoho z pedagogů fakulty. Považovali jsme za důležité se novým zjištěním věnovat. Protože nám na atmosféře na fakultě velmi záleží, postoupili jsme daný případ k posouzení Etické radě fakulty. Etická rada vyslechla jak osoby, které o nepřiměřeném chování referovaly a které byly ochotny před ní osobně vystoupit, tak dotyčného pedagoga a setkala se rovněž s organizátorem daného průzkumu. Konkrétní události se odehrály před několika lety, přesto Etická rada konstatovala, že některá konkrétní jednání dotyčného pedagoga nebyla v souladu s etickými kodexy UK a 1. LF UK, a to včetně neoprávněného využití informací v SIS.

Studentkám, které byly vystaveny v dané době nevhodnému chování, se jménem celé fakulty omlouvám. Chtěl bych každého ujistit, že nepřipustím, aby případné stížnosti měly jakýkoliv negativní dopad na další průběh studia těch, kteří na nevhodné chování upozorní.

Je pro mě zásadní, aby pedagog celou situaci nahlédl a vyvodil z ní pro svou další práci jasné závěry, proto jsem s ním situaci a důsledky jeho jednání osobně projednal. Stejně tak jsem hovořil i s jeho nadřízeným, který mě bude informovat o dosavadních i budoucích opatřeních na pracovišti. Očekávám, že takový postup s sebou nese poučení nejen pro konkrétní osoby, ale i pro celou akademickou obec. Nadále budu informovat fakultu o vývoji v této problematice a postupech, které připravujeme.

 

Jak chceme postupovat dále
Řada možností, jak mnohá sdělení ventilovat vůči vedení fakulty, již existuje, bude však potřeba v tomto ohledu zvýšit informovanost akademické obce fakulty. Etická rada také navrhla některé postupy, které chce vedení fakulty do příštího akademického roku zavést. Zásadní je existence mechanismů, které umožní, aby se případy nevhodného, či dokonce nepřípustného chování dostaly včas k vedení fakulty. Některá opatření budeme zavádět průběžně ještě během letního semestru a postupně k začátku nového akademického roku a fakultu budeme informovat o postupech, které připravujeme.

Východiskem je soustavná podpora vzájemné úcty a respektu na akademické půdě. Je třeba upozornit na to, že vybočení z korektních mezí zahrnuje nevhodnou úroveň fyzického kontaktu, ale i slovní projevy.

Je třeba také zdůraznit, že v našem akademickém prostředí jsou naprosto vyloučeny „mimovýukové“ osobní vztahy mezi pedagogem a studentem v průběhu aktivního pedagogického procesu na daném pracovišti, ale i po ukončení aktivního pedagogického procesu jsou takové vztahy nadále vysoce senzitivní.

Pro studenty prvních ročníků připravujeme na seznamovacích kurzech v Dobronicích přehledovou seznamovací přednášku s informací, že respektující prostředí a vztahy jsou prioritou vedení fakulty. Kurz bude zahrnovat školení, jak na případné nevhodné chování reagovat a jak o něm informovat vedení fakulty.

Upozorníme na možnost psychologické podpory a využití psychologické poradny UK.

Posílíme také roli ročníkových a kruhových studentských zástupců, jimž se dostane informační podpory.

Využijeme sociálních sítí k osvěžení znalostí existujících pravidel a předpisů – Statut UK, etické kodexy UK i 1. LF UK, které zahrnují také korektní nakládání s osobními informacemi v SIS.

Informace budou směřovat rovněž k pedagogům a dalším pracovníkům fakulty.

Za důležité považujeme možnost hodnotit anonymně výuku i jednotlivé pedagogy a touto cestou sdělovat své poznatky, které vedení fakulty vždy vyhodnocuje.

Budeme rovněž informovat o pozitivních přístupech na fakultě.

 

Dále se zamýšlíme nad posilováním části výuky zaměřené na kultivaci medicínské profesionality v širokém kontextu resilience, komunikační dovednosti, posilování odolnosti, rozvoj soft skills a trénink pro využití v praxi, například i v podobě volitelného předmětu.

Některé kroky budeme tvořit v kooperaci s Univerzitou Karlovou, jejíž nové vedení rovněž plánuje opatření, včetně zřízení pozice ombudsmana na univerzitě, respektive fakultách.

 

Je to náš společný zájem a úkol
Za sebe chci říct, že si fakulta zaslouží i o složitých otázkách dospělou a otevřenou diskusi. Věřím, že na straně naprosté většiny vyučujících, studentek, studentů a dalších zaměstnanců je společný zájem o kultivované kolegiální prostředí na fakultě plné všestranného respektu.

Od lékařské profese společnost vždy očekává vysoký standard jak v odborných oblastech, tak i v respektující komunikaci. Kontakt s pacienty, často vážně nemocnými či trpícími, je vlastně nepřetržitý. A právě škola má základy takové chování a přístupu poskytnout.
Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

Stanovisko Etické rady 1. lékařské fakulty k podnětu děkana č. 1/2021 

Etický kodex 1. LF UK


18. 3. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

situace na Ukrajině se bohužel stále vyostřuje a již nyní je jasné, že tato válka bude mít velmi závažné, dlouhodobé důsledky, které pocítíme všichni. Víme, jak naši zemi postihly dvě okupace ve 20. století…

Velmi oceňuji postoj zaměstnanců i studentů fakulty, kteří se zapojili do pomoci. Velké odhodlání a aktivitu prokázali studenti a jejich spolky. Vedle bezprostředně zorganizované sbírce materiální pomoci studenti zorganizovali i finanční sbírku, za niž lze nakupovat další potřebné věci, zejména zdravotnický materiál. Společně jsme navázali širokou spolupráci s ukrajinským velvyslanectvím, neziskovkami i napříč fakultami. Setkali jsme se i s našimi ukrajinskými studenty, abychom se dozvěděli o jejich potřebách, snažíme se jim v nich pomoc. Ve spolupráci s VFN jsme pro studenty 1. LF UK připravili psychologickou a krizovou pomoc. Prosím tedy i naše učitele a další kolegy, aby vzali v úvahu tíživou situaci, v jaké se tito studenti nyní nachází. Nemám na mysli snižování nároků, ale spíše přiměřenou snahu pomoci jim, aby dosahovali kvalitního vzdělání. Naše pomoc musí být dlouhodobá. Kromě pomoci směřované přímo na Ukrajinu, bude třeba pomoc i na našem území, kam za bezpečím směřují desetitisíce uprchlíků. Kromě materiálních a sociálních problémů bude třeba řešit i jejich zdravotní problémy.

Jako lékařská fakulta vnímáme i kritickou situaci ukrajinských studentek a studentů lékařství na ukrajinských univerzitách. Jsme si vědomi, že mnozí z nich budou v těžkých chvílích pomáhat doma na Ukrajině. I u nich je třeba myslet nejen na první týdny, ale dlouhodobou pomoc. Někteří přijdou do naší země a dle možností bychom aspoň některým z nich chtěli umožnit pokračovat aspoň v části výuky. V delším časovém horizontu budeme připravovat pomoc nejen jednotlivým studentům, ale ukrajinskému lékařskému školství obecně.

Chtěl bych vám všem, konkrétním i anonymním, poděkovat za vaši podporu Ukrajině a jejím obyvatelům. Všichni bychom měli v této pomoci vytrvat, učinit z ní součást našich postojů a našeho myšlení, jak je to ostatně lékařským a zdravotnickým povoláním dáno.

Velký dík a přeji i pevné nervy, některé zprávy je opravdu velmi těžké unést. Nezapomínejme přesto či právě proto i na své životy a jejich krásné okamžiky.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

Důležitá čísla a odkazy na pomoc:
Informace o stipendiích 1. LF UK: https://www.lf1.cuni.cz/podpora-a-stipendia-pro-ukrajinske-studenty
Psychologická a krizová pomoc: https://www.lf1.cuni.cz/psychologicka-a-krizova-pomoc-studentum-1-lf-uk-v-souvislosti-s-valecnym-konfliktem-na-ukrajine
Dary můžete zasílat na účet Nadačního fondu Univerzity Karlovy na bankovní účet 556677359/0800
Pomoc UK osobám dotčeným konfliktem na Ukrajině zde:https://ukrajine.cuni.cz/doma

 

24. 2. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

 

S bolestí i rozhořčením jsme se dnes ráno dozvěděli o agresi, kterou vojska Ruské federace podnikla proti Ukrajině, zemi, z níž pochází mnoho našich studentů a kolegů, ale také našich spoluobčanů. 

Vyjadřujeme jim v této těžké době svou plnou podporu a účast. 

Za fakultu bych rád vyjádřil i připravenost pomoci všem našim studentkám a studentům, stejně jako spolupracovníkům z Ukrajiny, kteří jsou touto agresí přímo či nepřímo zasaženi. O konkrétních formách pomoci budeme dále jednat. Chceme pomoci ukrajinským studentům, kteří by hledali útočiště v České republice.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 

14. 1. 2022

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

V pondělí 17. ledna vstupujeme do další fáze protiepidemických opatření. Chtěli jsme vám informace podat co nejdříve, abyste se všichni mohli na nová opatření připravit. Vím, jak je to důležité, ale na druhou stranu už jsme si pomalu zvykli žít v situaci určité nejistoty a proměn.

Informace by měly být nejen včas, ale také pokud možno přesné a jasné. Opět se bohužel ukazuje, že to není jednoduché. Základem pro přijetí postupů je znát opatření tak, jak vycházejí od státu, resp. ministerstva, popř. jak jsou dále procesována rektorátem a v našem případě i fakultními nemocnicemi. Specifická situace lékařských fakult je většinou ve vyšších opatřeních opomíjena. Mnoho věcí jsme připravovali dopředu, ale s finálními informacemi jsme museli vyčkávat, abychom nevytvořili ještě větší zmatek. Nebyli jsme jediní – i další fakulty či nemocnice vyčkávaly i na upřesnění vládních opatření. Musím poděkovat i vedení našich fakultních nemocnic, s nimiž probíhala velmi korektní a nápomocná jednání.

Vám všem děkuji za trpělivost, flexibilitu a toleranci a ujišťuji vás, že fakulta a její pracovníci se maximálně snaží, abychom i následující období zdárně překonali.

Všem vám přeji pevné zdraví a dobré nervy.

https://www.lf1.cuni.cz/aktualne-ke-koronaviru

21. 12. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

přestože v těchto dnech na fakultě, univerzitě ani v nemocnicích ještě neustala řada činností, v našich myslích už převládá slavnostní pocit a očekávání nadcházejících dnů.

Vnímám Vánoce jako dny setkání s nejbližšími a snad i – aspoň pro většinu z nás – jako dny většího klidu a odpočinku. Studentům sice začaly prázdniny, ale zároveň se blíží konec roku, který ve smyslu finančním a administrativním znamená pro mnoho z nás ještě spoustu úkolů, a rovněž mnohá oddělení děkanátu pracují více než naplno. Nemluvě o nemocnicích, kde se naše kolegyně a kolegové stále ještě vypořádávají s poslední vlnou covidu-19. Ohlížíme se nejen pracovně za končícím rokem, za tím, co se podařilo a co musíme dotáhnout hned v roce příštím.

Chtěl bych vám popřát krásné vánoční svátky, prožijte je v kruhu svých blízkých. Obdarujte se navzájem svou přítomností, láskou, společným sdílením radosti a hlavně času, který nám byl v končícím roce tak vzácný. Načerpejme sílu do dalšího období, uvědomme si smysl své činnosti, svého úsilí, vraťme se ke svým nadějím, ke svému odhodlání.

A do nového roku si vezměme kousek této sváteční nálady, této nevšednosti, která nám pomůže vypořádat se s novými úkoly a výzvami.

Do nového roku 2022 vám přeji zdraví, úspěchy ve vašem konání, ve studiu, u zkoušek, v práci. Doufejme, že to bude rok v mnohém ohledu lepší než ten končící, aspoň ve smyslu možností se setkávat. Ale to, jaký bude, záleží hodně i na nás.
Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
94702
7. 12. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

přestože se v posledních týdnech epidemická situace zhoršila a nemocnice se opět výrazně naplnily, děkani lékařských fakult se odmítavě vyjádřili k zavedení opětovné pracovní povinnosti studentů lékařství, která nakonec i díky nim nebyla zavedena. Ministr zdravotnictví se nicméně na děkany obrátil se žádostí o apel na studenty vyšších ročníků, aby se dobrovolně zapojili do pomoci. Vím, že mnozí naši studenti stále pomáhají a chtěl bych jim opět vyjádřit svůj dík a podpořit je v těchto aktivitách.

Pravidla výuky na fakultě se nemění, ale musíme být připraveni reagovat na další vývoj situace, zejména v nemocnicích. Jsem rád, že většina z našich studentů i zaměstnanců očkována a prosím i další, aby se nechali očkovat nebo si nechali aplikovat třetí dávku. Fakulta zajišťuje výuku bez ohledu na očkování, ale odlišná věc je výuka u pacientů v nemocnicích, které se řídí pravidly jednotlivých pracovišť. Specifická situace je pak u tělesné výchovy, kde jsou pravidla nastavena vládou pro sportování v uzavřených prostorech. Fakulta je musí respektovat, nicméně i pro studenty, kteří se nemohou  výuky účastnit, je nastavena možnost, jak svým povinnostem mohou dostát. Pokud bude zavedeno povinné očkování některých profesních skupin, může se vztahovat i na studenty. Jako zdravotníci bychom měli v této oblasti cítit odpovědnost, nicméně konkrétní formu této povinnosti a její dopad na studium zatím ještě neznáme.

Složitější situace je se společenskými akcemi, na něž jsme se připravovali a těšili a doufali, že se letos podaří je uskutečnit. Museli jsme je bohužel zrušit, ale budeme se snažit, abychom na jaře některé z nich aspoň nahradili jinými akcemi, které by posílily i naše vzájemné vztahy a umožnily by nám vidět se i mimo pracovní a studijní aktivity. Musíme se snažit udržet naše společenství i v těžších dobách a využít každé chvíle, kdy můžeme fakultu, studium a vědu posouvat kupředu.

Pozitivní změnou, týkající se pedagogů, je navýšení mzdových limitů od ledna 2022, a to v průměru o 5 % s přihlédnutím i ke konkrétnímu pedagogickému výkonu jednotlivých pracovišť. Také se i přes složitou situaci v setkávání snažíme o další rozvoj zahraničních vztahů. Fakultu nedávno navštívila delegace nemocnic z Dolního Saska i s velvyslancem Spolkové republiky Německo v České republice panem Andreasem Künnem, fakultu navštívila i velvyslankyně Thajska Phasporn Sangasubana, která rovněž vyjádřila zájem o hlubší spolupráci.

Přeji vám všem v těchto dnech především hodně zdraví, ale i trpělivosti a síly. Studentům přeji hodně úspěchů v nadcházejícím zkouškovém období a děkuji všem pedagogům i dalším pracovníkům, a to i těm mimofakultním v nemocnicích. Situaci pro mnohé z nich komplikují i četné karantény ve školství, které představují nemalou překážku pro mnoho našich kolegyň a kolegů. Buďme tedy navzájem trpěliví a poskytujme si co nejvíce podpory.

Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

23. 11. 2021
Vyjádření děkana 1. LF UK k možnému vyhlášení nouzového stavu a související pracovní povinností mediků.

 

Lékařské fakulty už třetím akademickým rokem plní svůj hlavní úkol, kterým je výchova lékařů a dalších zdravotnických odborníků, ve ztížených podmínkách, výuka mediků byla během epidemie covidu-19 několikrát výrazně zasažena. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsme celý loňský akademický rok vytvářeli unikátní hybridní systém, který i přesto umožnil studentům studovat a získávat maximum praktických dovedností. Nyní si všichni učitelé pochvalují zájem a nasazení studentů v prezenční výuce. Medici našemu zdravotnictví výrazně pomohli jako dobrovolníci a pomáhají tak dosud. Pracují v odběrových centrech a někteří si našli ve zdravotnictví brigády. Věřím, že jsou jako budoucí lékaři připraveni nadále pomáhat, ale představa, že by medici měli být opět vystaveni riziku narušení studia, je pro mě osobně i pro fakultu nepřijatelná.

Nechme prosím mediky co nejvíce studovat, připravit se na své povolání, které je, jak vidíme i teď, nepostradatelné. Pokud má k jejich povinnému povolávání dojít, bylo by aspoň slušné se obrátit na tuto skupinu přímo, a ne je zmiňovat v médiích jako další beztvarou masu opatření.

Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.



16. 11. 2021
Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

dovolte mi, abych vám všem popřál k výročí 17. listopadu, který je dnem silně spojeným se studenty, univerzitami a bojem za svobodu a demokracii. Je to den, kdy si tyto hodnoty silně připomínáme, jako nikoliv samozřejmé, ale velmi ceněné, jako hodnoty, o něž dnes nemusíme sice přímo bojovat, ale které si přesto musíme hlídat. Nejsou to jen velká slova, skrývají se za nimi i naše každodenní životy, kterými je stvrzujeme.

Při této příležitosti bych za fakultu a celé její vedení chtěl říct, že fakulta je prostředím, kde se tvoří přítomnost a zejména budoucnost české medicíny s mezinárodním přesahem. Je to místo společné práce učitelů, studentů, vědců. Jejich kolegiálního vztahu a vědomí společných cílů a respektu. Budeme toto prostředí dále kultivovat a určitě nedovolíme, aby se v něm odehrávaly věci, které na fakultu nepatří.

Fakulta není a nebude místem, kde bychom nedokázali řešit i složité situace. Máme na fakultě Akademický senát, Etickou radu, zástupce studentů na všech úrovních, odbory. Pokud se studenti či studentky fakulty setkali či setkají s nevhodným chováním a přístupem, nebudeme před tím zavírat oči a podnikneme takové kroky, aby se věci vyjasnily či vyšetřily. Studentky a studenti, stejně jako všichni pedagogové a zaměstnanci, musí vědět, že se jich fakulta zastane, pokud by byli vystaveni čemukoliv negativnímu, nesprávnému či dokonce nezákonnému.

Bezpečné akademické prostředí a rovný přístup pro všechny jeho členy považuji za velmi zásadní. I osobně se za jejich udržení a rozvoj budu maximálně zasazovat a podnikat ze své funkce takové kroky, abychom všichni mohli být hrdí na to, že k naší fakultě patříme.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


27. 9. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

po několika týdnech začíná opět výuka a nový akademický rok. Epidemická opatření jsou mírnější než na jaře, výuka probíhá prezenčně, s výjimkou přednášek, kde se shromažďuje velké množství studentů. Takže se na všechny studenty se na fakultě těšíme. V každém případě všechny prosím, aby nadále dodržovali nejen hygienická opatření, ale zároveň byli ohleduplní. Věřím, že výuka letos proběhne s minimálním narušením, o případných změnách vás budeme co nejdříve informovat.

V průběhu jara vedení fakulty ve spolupráci s VFN usilovalo o co největší možnost očkování studentů proti covid-19. Rádi bychom k tomu vyzvali nyní i neočkované studenty a další pracovníky. Zkušenosti ukazují, že průběh nemoci je u očkovaných osob lehčí a očkování má význam i pro promořenost celé populace. Do budoucna může být spojena i s možností vstupu na některé akce. Také připomínám, že očkovaní nemusí po kontaktu s covid pozitivním do karantény. Pro všechny z nás je také žádoucí očkování proti chřipce.

V létě jsme s proděkanem pro mezinárodní studium v anglickém jazyce doktorem Brizmanem navštívili několik nemocnic v Izraeli a podepsali s nimi dohody o spolupráci, které umožní stáže zejména izraelských studentů, ale i rozvoj výměny pedagogů a vědeckou spolupráci.

Velmi rád jsem se setkal v Dobronicích s novými studenty. Věřím, že si seznamovací pobyt užili, a potěšil mě jejich zájem o naši fakultu. Rovněž jsem přivítal i nové studenty anglické paralelky, kteří zde absolvovali i nováčkovský týden.

Po více než 20 letech končí k 30. září ve funkci tajemnice, paní Ing. Eva Soubustová. Chtěl bych jí i zde velmi poděkovat za práci, kterou pro fakultu vykonala, a popřát jí do dalšího života hodně zdraví a štěstí.

Všem vám přeji úspěšný start do nového akademického roku.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

28. 6. 2021 
 

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

fakulta má za sebou další semestr, probíhá prodloužené zkouškového období a zároveň přijímací řízení na rok příští. Léto a prázdniny jsou už nadosah, ale mnozí mají ještě před sebou zkoušky a ani v horkých dnech neustává práce na projektech a v nemocnicích. Dovolte mi tedy, abych vám do těchto týdnů popřál ještě hodně sil, studentům štěstí u zkoušek a jejich učitelům a všem zaměstnancům pevné nervy.

Ale především nás čekají i týdny odpočinku. Užijte si pěkné léto a čas se svými blízkými. Rád bych vám poděkoval za vaše dosavadní úsilí, s nímž jsme překonávali náročné období uplynulých měsíců.

I v těchto dnech probíhá řada fakultních aktivit. Uskutečnily se některé odložené promoce a přibylo i společenských aktivit na fakultě, univerzitě i v lékařských společnostech. Své vize, s nimiž vstupují do podzimních voleb rektora, představili na zasedáních Akademického senátu 1. LF UK prof. Stehlík (v květnu) a prof. Králičková (v červnu). Asociace děkanů lékařských fakult se má v prvním červencovém dni setkat s ministrem zdravotnictví. V úterý 29. 6. se koná na rektorátu tisková konference ke Kampusu Albertov za účasti vládních představitelů. Přípravě Kampusu se budeme na podzim intenzivně věnovat. Stejně tak přes léto pokračuje příprava programu Cooperatio, pracoviště a vědecké skupiny budou připravovat své zapojení. Chystají se i další rozsáhlé vědecké projekty financované z evropských peněz, kde by se fakulta měla výrazně zapojit.

I v létě budeme pracovat na přípravách nového akademického roku. O něm bohužel nemůžeme v tuto chvíli s jistotou říci, jak bude probíhat. V každém případě mnohé z toho, co jsme se naučili v rámci distanční výuky, můžeme využít i v budoucnosti, nejen při případné další vlně covid-19. K propojení výuky, teoretických a praktických znalostí a dovedností.

Držme si palce, ale především vás chci za fakultu ujistit, že i v létě jsme připraveni na rozvoji fakulty pracovat.

Krásné léto!

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 

17. 5. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci očkování našich akademiků a nyní i neakademických pracovníků, ale také na očkování většiny našich studentů klinických ročníků. Kromě organizátorů na půdě fakulty oceňuji přístup vedení VFN, která očkování nad rámec svých povinností umožnila. Díky očkování neakademických pracovníků, kteří jsou v častém kontaktu se studenty, se tak může fakulta lépe připravit na nastávající zkouškové období. V něm přeji všem zúčastněným hodně zdaru.

V minulém týdnu jednala Asociace děkanů lékařských fakult s ministrem zdravotnictví a jeho nejbližšími spolupracovníky. Probírali jsme otázky testování, očkování (některá opatření jsou i mimo kompetence MZd) i situaci kolem IPVZ. Konkrétním výsledkem našeho jednání je stanovení podmínek prezenční formy přijímacího řízení na lékařské fakulty, které může proběhnout při zaplnění 50 % kapacit místností a při maximálním počtu 250 uchazečů v jedné místnosti.

Další společnou akcí děkanů lékařských fakult, tentokrát pěti fakult UK, byla shoda na připomínkách k financování LF a rozdělování peněz na univerzitě (označovaných jako tzv. Principy). Obecně je systém financování velmi komplikovaný, zahrnuje financování společných univerzitních aktivit i přerozdělování mezi fakultami, mnohdy na základě parametrů, které nejsou mezi různými typy fakult zcela souměřitelné. Děkani by uvítali především transparentnost a srozumitelnou formulaci základních principů rozdělování finančních příspěvků ze státního rozpočtu. Navrhli jsme některé konkrétní změny ve výpočtu příspěvku fakultám. Připomněli jsme i významnou roli mediků v pomoci zdravotnictví i vyšší náročnost výuky na LF, která v době covidu probíhala i prezenčně s vyššími nároky na její zajištění. Důležitá je i role našich senátorů v AS UK, který rozpočet univerzity schvaluje. Maximální transparentnost vnitřního financování UK by měla zabránit tomu, aby byly finanční prostředky přerozdělovány v neprospěch lékařských fakult. Zjednodušení a vhled zajistí nejen přiměřenou solidaritu, ale i respekt ke skutečné finanční náročnosti studia na lékařských fakultách.

 

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


1. 4. 2021
 

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

dovolte mi, abych vám popřál krásné Velikonoce. Využijte svátky a volné dny alespoň částečně k odpočinku a užijte si je se svými blízkými. Je to i doba, kdy se můžeme zamyslet nad dalším směřováním našich životů
a nad našimi cíli. Čekají nás ještě náročné týdny a nemalé úkoly, ale věřím, že se nám je podaří zvládnout
a posunout fakultu ve vědě i ve výuce zase o kus dál. Moc si cením dobré atmosféry a kolegiality, které na
1. LF UK panují.

Srdečně Vás zdravím,

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 

29. 3. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Naše fakulta v hodnocení vědy na Univerzitě Karlově získala známku B+, což bylo nejvyšší hodnocení ze všech pěti lékařských fakult UK. Pro letošní rok bychom měli díky tomu v oblasti vědy získat více institucionálních prostředků na vědu. Klíčovými parametry v hodnocení vědy v této zprávě jsou excelentní publikace (vyšly v časopise s vysokým IF, ale ještě přesněji v 1. decilu či kvartilu v daném oboru – D1, Q1), které vznikly přímo na daném pracovišti 1. LF UK. V souvislosti s přípravou nového programu institucionálního financování vědy Cooperatio považujeme tyto parametry za podstatné.

Díky dobré spolupráci s VFN by mělo v tomto týdnu pokračovat i očkování pedagogů a mediků v klinických ročnících. Rovněž testování na fakultě probíhá dobře, kromě samotestování bylo i ve spolupráci s prof. Foltánem a VFN zřízeno testovací středisko přímo v Kateřinské. Všem, kteří s těmito akci pomáhají, na fakultě i v nemocnici, patří velký dík.

V minulém týdnu v Simulačním centru na Fyziologickém ústavu probíhala výuka patofyziologie, kardiologie a intenzivní medicíny. Také tu pro studenty v anglickém jazyce pilotně organizují výuku chirurgie v 6. ročníku. Studenti si nacvičují řadu výkonů důležitých pro základní chirurgické dovednosti. Přes víkend v SIM centru uspořádali pokročilé kurzy ALS (advanced life support). V příštím roce a dalších letech 1. LF UK simulační výukupodstatně rozšíří, což podpořilo i Kolegium děkana.

Pro studenty, kteří pracují v nemocnici jako dobrovolníci či na základě pracovní povinnosti, existuje možnost získat i psychologickou podporu. Lze využít mimo jiné podcasty Kliniky paliativní medicíny či přímo kontakt na jejich odborníky. Více na našem Facebooku.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

 

5. 3. 2021

Vláda schválila pracovní povinnost studentů v nemocnicích

Pracovní povinnost se týká čtvrtého a pátého ročníku vysokoškolského studia všeobecného lékařství. Vztahuje se také na všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol (kromě posledních ročníků Bc. i Mgr.), které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. Vládní nařízení najdete zde

Proti povinnému nasazení studentů medicíny opakovaně vystupovali děkani lékařských fakult v rámci asociace (aktuální stanovisko ADLF zde: https://dekanilf.cz/onewebmedia/Stanovisko_ADLF_pracovni_povinnost_4_3_2021.pdf).
Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve řekl, že pracovní povinnost se nebude týkat mediků prvních a šestých ročníků. Blatný dodal, že by nasazování studentů do nemocnic mělo být nastaveno tak, aby co nejméně ovlivnilo jejich výuku. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy bere rozhodnutí vlády na vědomí a bude na rozhodnutí reagovat úpravou výuky.

Co se týká povinnosti testování, zatím není zcela jasno, v jaké míře se to fakulty týká. Situaci budeme dále sledovat a informace aktualizovat.

Níže prosím čtěte vyjádření děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurky.


 


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

složitou epidemickou situaci se vláda rozhodla řešit opětovným zavedením pracovní povinnosti. Děkani lékařských fakult opakovaně vyjadřovali svůj zájem o kvalitní vzdělávání budoucích lékařů jako prioritu, nicméně dnes vláda rozhodla jinak. Snažili jsme se v poslední chvíli o korekci daného rozhodnutí, což se z větší části podařilo. Apelovali jsme na očkování povolaných studentů, jejich využití v souladu s jejich kvalifikací a vyloučením povolávání těch, kteří už pomáhají či pracují jinde jako dobrovolníci. Znovu jsme upozornili i na význam studia pro budoucnost našeho zdravotnictví. Je jistě dobré vzít v úvahu i faktory, které k situaci a nutnosti povolávání vedly, které opět narušují vaše studium, nicméně kromě oprávněného rozhořčení musí v tuto chvíli převážit i vědomí odpovědnosti, kterou lidé ve zdravotnictví mají. Již mnoho měsíců přinášejí velké oběti a mnohdy pracují na hraně svých sil. Jim a nemocným jdete pomáhat.

V nejbližších dnech uvidíme konkrétní dopady daného rozhodnutí. Fakulta bude v oblasti výuky postupovat tak, aby navzdory pracovní povinnosti bylo možné ve studiu přiměřeně pokračovat, resp. upravit výuku tak, aby dopad v rámci stávajícího akademického roku byl zvladatelný. Konkrétní opatření připravíme v nejbližší době podle skutečného zapojení studentů a budeme o něm diskutovat i se studenty.

Zároveň bych chtěl znovu poděkovat všem, kteří pomáhají či opět budou pomáhat našemu zdravotnictví. Jsme připraveni vás podpořit a neváhejte se na nás obrátit, pokud bude čelit v této souvislosti obtížím či jen větším nejistotám.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

22. 2. 2021

 

Slovo děkana k učitelům a zaměstnancům 1. LF UK


Slovo děkana k letnímu semestru pro studenty


2. 2. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

v minulém týdnu zasedal krizový štáb fakulty, který se zabýval epidemickou situací, výukou a možnostmi očkování a testování. Zdůraznil význam příslušných hygienických pravidel, o jejichž dodržování vás proto velmi důrazně žádám.

Univerzita Karlova zveřejnila materiál Hybridní jaro, kde jsou obecná pravidla, návody a doporučení pro vedení výuky na fakultách. Doporučuji všem učitelům (je to převážně určeno jim) se s ním seznámit. Před zahájením letního semestru budou aktualizována pravidla výuky.

Pro začínající vědce připravujeme další ročník Studentské vědecké konference, kam už je možné podávat abstrakta. Termín jejich dodání do formuláře, který je letos nově dvojjazyčný, je 19. 3. 2021.

V pátek navštívil Simulační centrum na Fyziologickém ústavu ředitel VFN prof. Feltl. Byli bychom rádi, kdyby v této oblasti pokračovala spolupráce při výuce (nejen) klinických oborů. Kromě simulací je ústav i místem velmi intenzivního translačního výzkumu v oblasti kardiovaskulárního systému a spolupráce s II. interní klinikou 1. LF UK a VFN, ale i týmy z Nemocnice Na Homolce či ze zahraničí.

Tyto aktivity připomínají, že kromě covidu musíme myslet na rozvoj fakulty i její budoucnost v širších souvislostech. A věda zde určitě hraje klíčovou roli. Psaní článků, příprava projektů a podávání grantů, které se blíží, může navíc i svým směřováním do dalších let pomoci překonat některé těžkosti této doby.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

Hygienická opatření: https://www.lf1.cuni.cz/dodrzujme-hygienicka-opatreni
Hybridní jaro: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-9843-version1-hybridnc3ad20jaro.pdf
Studentská vědecká konference: https://www.lf1.cuni.cz/22-studentska-vedecka-konferennce-svk-2021
Věda, výzkum a granty: https://www.lf1.cuni.cz/veda-a-vyzkum-granty-a-projekty-projekty-eu


26. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

v posledních týdnech jsem se snažil ve svých textech přinášet spíše pozitivní věci, ale jsou okamžiky, které se tomu vzpírají. V minulém týdnu nás opustil pan profesor Přemysl Strejc, emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství 1. LF UK a VFN, bývalý a dlouholetý předseda Akademického senátu naší fakulty. Současná pandemie si tak na naší fakultě opět vybrala daň nejvyšší. Znal jsem pana profesora jako člena Kolegia děkana, v němž po řadu let zasedal. Vždy laskavý, vstřícný i důsledný. Několikrát jsem měl možnost s ním mluvit i více osobně a probrali jsme věci kolem umění, literatury, hudby (v mnoha věcech jsem byl jen vděčným posluchačem). A tak mi nezbývá než litovat, že jsem takových chvil neprožil více. Kromě lítosti zbyde naštěstí krásná vzpomínka.

Přitom taková setkání jsou tím, která kromě našich povinností vytvářejí magické prostředí naší fakulty. Kromě našich pracovních a studijních povinností jsme i lidé s mnoha zájmy a můžeme si i v tomto hodně dát.

Všichni teď trpíme nedostatkem kontaktů. A proto si řekněme, že až to konečně situace dovolí, využijeme tento prostor a čas i ke společným setkáním.

V tuto chvíli vám přeji hlavně zdraví…

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


18. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

v uplynulém týdnu se uskutečnilo několik příjemných akcí. Vlastně to začalo už minulý pátek předáním šeku spolku Medicinaulici. Práce našich mediků v této oblasti je velmi potřebná. Jsem rád, že se jí účastní a že jim studentské spolky 1. LF UK a fakulta mohly i v této problematické době přispět.

V pondělí 11. ledna 2021 byl oficiálně uveden do funkce přednostyChirurgické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka (ano, od 1. 1. 2021 jde opět o fakultní nemocnici) doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D. Při té příležitosti jsem měl milou příležitost si prohlédnout v doprovodu pana ředitele Mgr. Jana Kvačka i naše další dvě pracoviště – Gynekologicko-porodnickou a Ústav radiační onkologie. Na jaře se těším na návštěvu zbývajících. FNB je významnou výukovou základnou a věřím, že se spolupráce bude dále rozvíjet.

Ve středu 13. ledna byl oficiálně zahájen provoz Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN. Paliativa se stane od počátku studia na 1. LF UK důležitou součástí výuky, rozvíjet se bude také vědecká činnost v tomto oboru a jsem proto velmi rád, že se tento obor osamostatňuje. Oficiálního zahájení se zúčastnil pan ředitel VFN prof. Feltl, součástí akce byly i tři pozdravy zahraničních spolupracovníků nové kliniky.

V pátek 15. ledna jsme opět s panem ředitelem Feltlem poděkovali medikům v odběrovém centru Na Bojišti. Studenti této práci věnují svůj volný čas a naprosto profesionálně pomáhají, jsem na ně hrdý.

V pátek se rovněž uskutečnilo setkání s přednosty či zástupci pro výuku chirurgických oborů. Tématem byl rozvoj výuky, praktické dovednosti, užívaní nové aplikace Amboss i docela živá diskuse např. k připravovaným změnám logbooku i roli simulační výuky. Podobná setkání již proběhla s interními obory a budou se připravovat i další.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka


Medici na ulici: https://www.facebook.com/156304514497316/posts/3374340906026978/?sfnsn=mo
Klinika paliativní medicíny: https://www.facebook.com/156304514497316/posts/3391621480965587/?d=n
Medici v odběrovém centru: https://www.facebook.com/156304514497316/posts/3384587861668949/?d=n


12. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

s ohledem na zhoršující se situaci v nemocnicích, která je DRAMATICKÁ hlavně v některých krajích (zejména Moravskoslezský, Zlínský, Hradecký, Karlovarský), se na nás obrátilo ministerstvo zdravotnictví s prosbou o pomoc studentů lékařských fakult. Chtěli bychom vás proto vyzvat, abyste opravdu zvážili MOŽNOST POMOCI v těchto nemocnicích. Může jít v této době o ZÁSADNÍ POMOC, která by byla velmi ceněna.

Vím, že se blíží zkouškové období, ale situace je nyní vážná. Ve výuce nabízíme stávající úlevy a náhrady podle pravidel (https://www.lf1.cuni.cz/organizace-vyuky-v-zimnim-semestru-20202021-na-1-lf-uk). Se studenty, kteří by pomáhali v extrémně složitých podmínkách, budeme řešit situaci ještě INDIVIDUÁLNĚ, posílíme také možnosti konzultací, termínů zkoušek a dalších náhrad.

Prosíme zároveň všechny, kteří se nově či opakovaně do pomoci zapojí, aby nám dali vědět, resp. vyplnili novou anketu na toto téma, která bude v nejbližších dnech zveřejněna.

Moc děkujeme a vážíme si vaší pomoci.
děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


 

11. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

o tomto víkendu proběhl Den otevřených dveří. Protože nám současné podmínky neumožňují přivítat zájemce o studium na 1. LF UK osobně, připravila letos fakulta onlinovou formu, která uchazečům přiblíží studium u nás z bezpečí vzdálených přístupů. Na fakultním webu, facebooku a instagramu je od soboty 9. 1. 2021 kromě úvodní přednášky a živého přenosu odpovídání otázek také řada videí, která ukazují všechny naše studijní programy, výuku některých oborů, nová je také virtuální prohlídka některých zajímavých výukových prostor. Jen za sobotu navštívilo webovou záložku Den otevřených dveří 2 947 lidí. Celkové zobrazení webu fakulty v ten den bylo 17 626 lidí. Naše videa na YouTube kanálu 1. LF UK vidělo v sobotu 3,9 tisíc sledujících.

V roce 2021 končí na UK Progresy a v letošním roce se připravuje na univerzitě nový systém institucionálního financování vědy. Současný Progres bude nahrazen programem Cooperatio, který má být oborový a mezifakultní. Jednotlivé součásti programu se nyní připravují a diskutují, stejně jako jejich koordinátoři. Zabýváme se ve vedení fakulty možnostmi dalšího rozvoje vědy, a to i v souvislosti s mezinárodním hodnocením UK a fakult a i ve vztahu k novému programu. Připravujeme také větší ocenění excelentních vědeckých výsledků, podporu jejich publikování. Budeme usilovat o větší podporu při přípravě grantů, podporu organizace postgraduálního studia. Vznikají a budou vznikat i předměty, které by podporovaly vědecké aktivity i vědecké myšlení i u pregraduálních studentů.

Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka

DOD 1. LF UK: https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-2021-online


31. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

končí rok, který byl bezpochyby mimořádný. Ve špatném – nástupem pandemie onemocnění covid-19 s mnoha důsledky, ale i v dobrém – schopností odborníků zorganizovat výzkum a výrobu vakcíny, hledáním léčby i mezinárodní spoluprací.

Na velké bilancování však není příliš času. Epidemická situace v těchto dnech se opět zhoršuje. Předpovědi na leden nejsou příznivé. Může dojít k naplnění nemocnic, nedostatku personálu a mluví se opět o pomoci mediků, zatím na dobrovolné bázi. Věřím, že bude-li třeba, mnozí ze studentů se opět zapojí do práce v nemocnicích. Jsme v kontaktu s vedením Všeobecné fakultní nemocnice i našimi dalšími pracovišti. Stejně tak jsme opět připraveni pokračovat ve výuce a v její organizaci tak, aby ti, kteří pomáhají, mohli situaci maximálně zvládat. Že to není vždy jednoduché, to víme. Ale také víme, že jsme schopni se s obtížemi vypořádat. Sledujte, prosím, aktuálníinformace. Věci se mohou rychle měnit. Ale na to už jsme si asi všichni zvykli.

Před pár dny začalo i v naší zemi očkování proti covid-19. První dávky byly aplikovány zaměstnancům v nemocnicích, včetně VFN. Za vším stojí konkrétní lidé, kteří museli vzít spoustu věcí do svých rukou, aby vše fungovalo. Velká zásluha patří Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Tento ústav a jeho pracovníci kromě vakcinace výrazně pomáhají už od letošního jara také s diagnostikou testovaných vzorků z odběrových míst na Bojišti, Albertově i v Biocevu.

Očkováni byli i někteří medici, kteří pracují na různých odděleních. Byl bych rád, kdyby se očkování stalo pro studentky a studenty dostupným. Ano, mladí lidé mají obvykle mírný průběh, ale studenti se pohybují ve zdravotnických zařízeních a jsou v kontaktu s nemocnými. Očkování by uvítali i mnozí přednostové klinických pracovišť s ohledem na prezenční výuku. Výhledově by měli být očkováni i učitelé z teoretických ústavů, aspoň ti, pro něž by nemoc představovala větší riziko. Fakulta možností očkovat nedisponuje. V tuto chvíli směřují dávky do nemocnic a očkování jejich zaměstnanců bude také určitou dobu trvat. Budu se však snažit o to, aby tu možnost očkování pro nás byla, a stejně tak abyste měli dost informací o celé problematice.

Na závěr bych vám všem chtěl popřát krásný a šťastný nový rok a budu se těšit na naše setkávání.

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

21. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

v nejbližších dnech nás čekají svátky, Vánoce a oslavy příchodu nového roku. Pro lékaře a zdravotníky to nejsou vždy dny volna, zvláště v této době, ale přesto to jsou dny mimořádné.

Pro většinu z nás je to období odpočinku, které trávíme se svými blízkými, a je to chvíle, kdy se můžeme zamyslet nad uplynulým časem a promýšlet, co nás čeká. Všichni jsme čelili mimořádné situaci. Něco jsme museli obětovat a něco se nám podařilo získat.

I přes výpadky části výuky bylo zapojení studentů v nemocnici velmi užitečné a mnoho z nich se naučilo věcem, které se jim budou opravdu hodit. Fakulta operativně během několika dnů vytvořila volitelný předmět orientovaný na ošetřovatelské dovednosti, spolupracovala při tom s VFN a jejími sestřičkami; zájem o tento předmět mezi mediky byl veliký a přesunul se i do vyšších ročníků. Podařilo se prosadit změnu zákona upravující kompetence mediků – po osmi měsících budou nově odpovídat kompetencím praktické sestry (již chváleno oběma komorami Parlamentu ČR).
Od 1. ledna vznikne Klinika paliativní medicíny a výuka komplexního přístupu k pacientům bude postupně rozšiřována do všech ročníků. Velmi se osvědčil systém ročníkových učitelů i vedoucích učitelů ročníků. Mohli jsme mnohem rychleji a efektivněji reagovat v rychle se měnící situaci. Učitelé prokázali velkou flexibilitu v dalším zavádění distanční výuky, fakulta se snažila je podpořit v oblasti IT. Spolupráce s VFN byla v tomto i v jiných oblastech velmi vstřícná. Většina klinik i teoretických ústavů dle možností držela aspoň částečně prezenční výuku, protože zdravotnické obory mají ryze praktický ráz. I ostatní fakultní nemocnice byly ve výuce velmi kooperativní.

Přes všechny těžkosti neustala ani vědecká činnost, a co je velmi cenné, byly publikovány odborné práce a podány patenty týkající se výzkumu, diagnostiky a léčby covidu-19. Fakulta se zapojila do testování tohoto onemocnění (velký dík v tomto patří Ústavu imunologie a mikrobiologie a také laboratořím v rámci Biocevu). Probíhalo postgraduální studium, obhajoby i činnost vědecké rady. Fungovala administrativní oddělení děkanátu, jejichž chod je nezbytný pro činnost fakulty. Na fakultě působí krizový štáb, který pravidelně vyhodnocuje situaci. Spolu se zástupci ostatních lékařských fakult UK jsme v minulém týdnu zdůraznili význam očkování proti covidu-19.

Nemohla či nebude moci se bohužel uskutečnit řada akcí, na nichž jsme se setkávali. Jednička na startu, promoce, Zlatá promoce, setkání alumni a bohužel ani Ples mediků. Den otevřených dveří proběhne distančně. Přesto jsme se snažili fakultu přiblížit jednak sobě navzájem, jednak navenek.

Mnoho úkolů nás čeká v příštím roce, budeme se kromě řešení aktuální situace stále více zaměřovat na další rozvoj fakulty.

Chtěl bych proto všem opravdu poděkovat za velké úsilí a iniciativu a popřát co nejkrásnější prožití Vánoc. Nemůžeme být vždy všichni spolu, buďme tedy spolu o to víc ve svých srdcích. Je mi ctí i radostí s vámi spolupracovat a moc se těším na další společný rok. Věřím, že se v něm budeme moci setkávat více osobně. Hodně štěstí a zdraví, krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

9. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

 

Asociace děkanů lékařských fakult ČR požádala před několika dny ministra zdravotnictví Blatného o zrušení pracovní povinnosti mediků. Vláda ČR tento požadavek v pondělí 7. 12. 2020 schválila. Od čtvrtka10. 12. 2020 tedy už studenti nebudou vyzýváni k pomoci, i když jejich dobrovolná pomoc v nemocnicích dle našich informací ještě neutichla a podle současné epidemické situace budou zřejmě v nemocnicích stále potřeba.

 

Učit se, mít prezenční výuku – a do toho pracovat v nemocnicích, je náročné. Budí to respekt, ale nelze zastírat, že náročné úkoly, složité situace jsou to, co nás posouvá dopředu. Cítím povinnost usnadnit některé věci ve výuce, v jejím nahrazování, ale zároveň jsem přesvědčen, že s takovými studenty je možné společně utvářet skvělé prostředí fakulty a že to zvládnou oboje. A v životě se neztratí. Protože v něm nejde o organizaci úlev či náhrad, v něm jde o naše nasazení a víru v to, že to, co děláme, má smysl. A že to dokážeme.

 

Před dvěma dny jsem dostal mail od paní magistry Ludmily Maffei Svobodové, která vyučuje v našem Ústavu biofyziky a informatiky a zároveň jako bývalá sestra dobrovolně pomáhá na IV. interní klinice. Napsala mi: „Naši studenti jsou neskutečně pracovití, empatičtí a ochotni pomoci s čímkoliv a zodpovědní“. Stejně jako ji i nás „neskutečně těší, že máme takovéto studenty, budoucí nadějné a zcela určitě výborné lékaře“. Celé oddělení JIP na IV. interně je s jejich prací spokojené a moc jim děkuje. Toto je jen jeden příběh, jedna pochvala z mnoha. O dalším působení mediků se dočtete v příštím časopise Jednička.

 

V blízké době očekávám jednání a snad také schválení větších kompetencí studentům medicíny. Věřím, že s takovými studenty je posun k větší samostatnosti dobrým rozhodnutím.

 

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

 

30. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

začíná Advent. Doba očekávání, příjemného neklidu, rozsvěcování vánočních stromků. Začíná vonět cukroví – vanilka, ořechy, skořice... Myslíme na své blízké, čím jim udělat radost. Obvykle po takovém úvodu následuje poznámka, že letos je to jiné. Nelze se shromažďovat, je zrušena spousta akci, a to i fakultních. O to větší radost bychom měli mít ze setkání, třeba těch náhodných či každodenních, o to víc bychom si je měli více užívat. Dejme tedy všemu větší intenzitu.

Na fakultě jsme přešli do mírnějšího režimu výuky – studentům, kteří ještě pracují v nemocnicích, jsme stále připraveni pomoci, aby zvládali oboje. I když distanční výuka si našla své místo a myslím, že ve většině případů jsme ji zvládali, nezapomínejme, že medicína a lékařské obory jsou interaktivní, lidské, hrají v nich roli kromě dovedností i přímé slovo, dotyk, pousmání. Dodržujme důsledně hygienická opatření, ale ve svých srdcích si v tuto dobu buďme naopak mnohem blíže.

Advent neznamená, že by nás do konce roku nečekalo ještě hodně práce. Jen k tomu úsilí přibývá něco dalšího. Tak vám přeji, abyste v něm nepolevovali, ale zároveň si nadcházející dny co nejvíce užili.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

 

23. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

v minulém týdnu jsme oslavili 17. listopad. Na Fyziologickém ústavu byla odhalena busta prof. Alberta, který dal jméno celé nejen ulici, ale i celé oblasti, kde sídlí řada našich ústavů a klinik. Zemřel před 120 lety. Byl velkým mecenášem české kultury a vzdělanosti a zasazoval se o výuku v českém jazyce. Ač tyto události, vezmeme-li v potaz i rok 1939, dělí vždy nejméně jedna generace, přesto ukazují na velkou myšlenkovou blízkost, která je podstatou akademického světa a mezi generacemi se předává. Ale stejně tak se vyjevuje blízkost dob dobrých a horších či dokonce velmi zlých. A protože nic není zcela samozřejmé, bude vždy záležet na nás a našem konání.

Z věcí trochu bližších – ve středu 18. 11. jsem se s některými dalšími děkany lékařských fakult účastnil zasedání Zdravotnického výboru PS Parlamentu ČR. Deklarovali jsme zájem o to, aby medici měli během studia větší kompetence. Výbor, v němž zasedá řada poslanců – lékařů, tuto iniciativu přijal. Další jednání pak pokračují na Ministerstvu zdravotnictví, kromě Asociace děkanů lékařských fakult se jich účastní i rektor UK. Čekají nás jistě ještě další jednání a možná i práce v rámci úprav výuky, abychom tak mohli přispět k větším praktickým zkušenostem budoucích lékařů. Mluvil jsem o tom i s kolegy a sestrami při setkání na koronární jednotce II. Interní kliniky naší fakulty a VFN. Pracuje na ní 11 mediků a jejich přínos tam velmi oceňují. Jak tamní lékaři, tak vedení nemocnice zdůrazňují, že význam má především dlouhodobá spolupráce a zapojení mediků, kteří tím získají i přímé zkušenosti a dovednosti. Bylo to moc pěkné setkání a velmi si cením aktivit těch, kteří i přes velké pracovní nasazení v péči o nemocné berou výuku jako zásadní úkol.

Epidemický vývoj dává důvod aspoň k mírnému optimismu. Navyšuje se počet studentů při výuce a dojde tak k obnově prezenční praktické výuky v některých předmětech, kde byla výuka před časem přerušena. Doufejme, že trend bude takto pokračovat, ale nezapomínejme na hygienická opatření a vzájemnou ohleduplnost!

Díky všem, kteří věří, že to co na fakultě a v nemocnici děláme, má smysl!

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


16. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

 

ve dnech 24. a 25. listopadu se uskuteční volby do Akademického senátu UK. To je formální věta, kterou můžete slyšet či číst – ale jako vždy se za ní skrývá mnohem více. Je třeba si však položit několik otázek – vím, kdo kandiduje a jaký má program (oboje je na našich webových stránkách jen „kousek“ od tohoto textu) – vím vůbec, co AS UK dělá, co ovlivní? Vím jak (letos elektronicky) volit? Má cenu se účastnit? Dovolil bych si říct, že to cenu má. A velkou.

Senát příští rok zvolí nového rektora. To jistě není málo. Dále rozhoduje o mnoha společných věcech týkajících se univerzity. Třeba o rozpočtu, o strategických cílech. Že je nám to vzdáleno? Že jeden hlas či naše fakultní čtyři hlasy nic nerozhodnou? Jeden hlas nikdy není většina, ale je výrazem vůle a odpovědnosti každého se podílet na vytváření akademického prostředí a jeho budoucnosti. A věřím, že senátoři, kteří budou zvoleni se skutečně silným mandátem, senátoři, za nimiž bude stát hodně voličů, si toho budou dobře vědomi a budou jejich názory a zájmy dobře a usilovně reprezentovat.

Proto vás všechny prosím, abyste se v tomto týdnu nad volbami zamysleli a pak se jich onoho 24. a 25. listopadu zúčastnili! Děkuji vám a přeji nám všem ty nejlepší zástupce v AS UK.


Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


Více k volbám do AS UK: https://www.lf1.cuni.cz/vyhlaseni-voleb-do-akadeemickeho-senatu-univerzity-karlovy

Jak volit: https://www.lf1.cuni.cz/pokyny-k-elektronickym-volbam 

 

9. 11. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, studentky a studenti,

spolupráce s nemocnicemi je pro fakultu velmi důležitá. V kolegiu děkana jsou tímto úkolem pověřeni prof. Jan Bělohlávek (pro VFN) a prof. Martina Vašáková (pro ostatní nemocnice). Důležité je také zastoupení vedení VFN v kolegiu děkana a Vědecké radě i naše společná pravidelná setkání.

Se Všeobecnou fakultní nemocnicí připravujeme od ledna 2021 vznik Kliniky paliativní medicíny. Již několik let pracuje v nemocnici pod vedením MUDr. Kateřiny Rusinové, Ph.D., paliativní tým, který tuto péči poskytuje v rámci jednotlivých klinik, podílí se na výuce i na vědecké činnosti. Paliativní péče není jen tzv. „konečnou“ péčí, je komplexním přístupem u řady dlouhodobých onemocnění, nejen malignit. Proto jsem velmi rád, že se tato péče bude na fakultě a ve VFN dále intenzivně rozvíjet a že budeme první lékařskou fakultou v ČR s takovým samostatným pracovištěm. Ústav vědeckých informací se také stane společným pracovištěm, což umožní další rozvoj nejen knihovnických služeb rovnocenně pracovištím i zaměstnancům 1. LF UK a VFN.

Společně jsme s VFN začali řešit i oblast IT, mimo jiné tak ve spolupráci vznikají první nové přístupy na Eduroam v nemocnici. A na našem novém volitelném předmětu Ošetřovatelství v simulacích se podílí rovněž řada skvělých sestřiček z VFN. Spolupracujeme i v otázce zapojení mediků v rámci pomoci nemocnicím. A pokračují jednání o dalších možnostech … a to i s ostatními nemocnicemi, kde máme své výukové základny.

Všem, kteří se na dobré spolupráci podílejí, moc děkuji!
Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

 

 

Paliativa ve VFN:https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/centrum-podpurne-a-paliativni-pece/
Jak na Eduroam:https://www.lf1.cuni.cz/jak-ziskat-uzivatelske-jmeno-a-heslo-pro-pristup-do-wifi-site-eduroam-na-1lf-uk
ÚVI:https://uvi.lf1.cuni.cz/


2. 11. 2020 

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

velmi si cením toho, že naši studenti i v téhle obtížné situaci nacházejí čas a věnují jej dobrovolnictví. Jejich úsilí a nadšení ukazuje, že jim nechybí schopnost překonávat se, myslet na druhé a v tom duchu také konat. Oceňuji i práci těch, kteří budou povoláni primátorem nebo hejtmany podle místa svého trvalého bydliště. Jsem přesvědčen, že ze všech z nich budou nejen zdatní profesionálové, ale i citliví a ohleduplní lékaři či zdravotníci.

Na fakultě se snažíme pracovat i na tom, aby i přes tuto situaci studium mohlo pokračovat a aby bylo možné pomoc v nemocnicích částečně uznat a částečně později nahradit. Bylo by špatnou odměnou studentům, kdyby na to doplatili špatnou profesionální přípravou. Úplnou novinkou jsou tři volitelné předměty – Ošetřovatelství v simulacích pro praxi I a II a Ošetřovatelství Práce u lůžek, kde se mohou studenti v bezpečném prostředí Simulačního centra  na práci v nemocnicích ještě lépe připravit.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

Více o nových volitelných předmětech: https://www.lf1.cuni.cz/vznikly-nove-volitelne-predmety-osetrovatelstvi-v-simulacich

Naši medici v médiích:
Aktuálně: https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/medici-v-odberove-sanitce/r~d2d3d2d0153111ebb0f60cc47ab5f122/

UK Forum: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/602-v-karim-ruce-mediku-1-lf-uvolnuji-ruce-odbornikum

Aktuálně: https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/medici-pomahaji-bojovat-o-zivoty-na-urgentni-peci/r~5e1887761ab611eb80e60cc47ab5f122/

 



26. 10. 2020

 

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

přeji vám do dalšího týdne hodně zdraví a energie, musíme všichni čelit situaci, která není lehká a neustále se mění.

Některá pracoviště přechází od tohoto týdne na plně distanční výuku, protože se sama ocitají v kritické personální situaci. Další pokračují zatím v rámci možností i prezenčně, ale v každém případě se všichni snažíme, aby výuka v nějaké podobě pokračovala.

Víme, že studenti 4. a 5. ročníku začínají být povoláváni do nemocnic, mnozí pracují jako dobrovolníci, a to i z jiných ročníků. Velmi to oceňujeme a vážíme si toho. Oprávněně někteří cítí obavy o osud výuky, k nejistotě přispívají i nestandardní postupy jejich povolávání, k nimž je dle právního výkladu oprávněn jen primátor či hejtman dle místa trvalého bydliště.

Vzdělávání a přípravu na budoucí povolání považujeme stále za klíčové. K usnadnění situace jsme připravili jasnou a podrobnou strukturu uznávání a náhrad, v simulačním centru pak nabízíme i krátké kurzy základních dovedností využitelných při pomoci v nemocnicích. Proběhla i diskuse se studentskými zástupci a senátory. Všechny informace budou počátkem týdne zveřejněny.

Děkuji vám za vaše úsilí. Situace od nás vyžaduje více nasazení než obvykle, není však důvod ztrácet odvahu a nadšení.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka


19. 10.

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

v tuto chvíli nedochází k systémové změně nastavení výuky, může však dojít k jejím dílčím změnám v rámci jednotlivých pracovišť či předmětů, o nichž byste měli být z jejich strany včas informováni.

Vyhodnocujeme a sledujeme epidemiologickou situaci, dále další případná opatření státu či univerzity, stejně jako situaci na naší fakultě a jejích pracovištích.

V průběhu tohoto týdne vás budeme více informovat o situaci a možném výhledu výuky na další období a to včetně situace se zapojováním mediků a dalších studentů do pomoci zdravotnictví. Sledujte prosím web a FB 1. LF UK.

Děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka

 

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) spravovat