1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doktorské studium

72098

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně i konzultanta, a je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům je přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem), nejvyšší vědecký stupeň, kterého lze na univerzitě dosáhnout. Diplom vydává Univerzita Karlova.

1. lékařská fakulta UK nabízí Doktorské studijní programy v biomedicíně (DSPB), které jsou zřizovány na základě smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Jednotlivé programy jsou na UK akreditovány společně pro 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu v Plzni, Přírodovědeckou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu. Podrobnější informace o DSPB jsou k dispozici v oddíle „V biomedicíně“ a na webu AV ČR. Jedná se o tyto programy: (01) Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, (02) Biologie a patologie buňky, (03) Vývojová a buněčná biologie, (04) Biochemie a patobiochemie, (05) Fyziologie a patofyziologie člověka, (06) Fyziologie živočichů, (07) Imunologie, (08) Mikrobiologie, (09) Neurovědy, (10) Farmakologie a toxikologie, (11) Lékařská biofyzika, (12) Biomechanika, (13) Zobrazovací metody v lékařství, (14) Kinantropologie, (17) Experimentální chirurgie, (18) Preventivní medicína, (19) Biomedicínská informatika. Programy (15) a (16) byly zrušeny.

Kromě DSPB lze na 1. LF UK studovat i doktorské studijní programy, které jsou akreditovány pouze na naší fakultě nebo ve spolupráci s jednotlivými fakultami UK. Informace o těchto programech jsou k dispozici v oddíle „Ostatní doktorské studijní programy“. Jedná se o tyto programy: Psychologie (obor Lékařská psychologie a psychopatologie), Bioetika, Dějiny lékařství, Specializace ve zdravotnictví (obor Adiktologie) a Parazitologie.

Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a s Fakultní nemocnicí Motol je každoročně vyhlašováno výběrové řízení do kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání – „M.D., Ph.D. program“. Doktorand může být do tohoto programu přijat od 2. ročníku doktorského studia. Po tu dobu, co je zařazen do M.D., Ph.D. programu, pobírá stipendium v plné výši a zároveň získá „nemocniční“ úvazek 0,5.

Obecné informace o doktorském studiu na UK včetně aktuálních průvodců Základní informace pro studenta doktorského studijního programu a Manuál pro doktorské studium, jsou k dispozici na webu univerzity v sekci Doktorské studium.

Pro další informace ke studiu konkrétního doktorského studijního programu či oboru akreditovaného na 1. LF UK se obraťte na referentky doktorského studia na 1. LF UK.

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat