1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zakončení studia

72134

Pro úspěšné zakončení studia musíte splnit tyto povinnosti:

Složit státní doktorskou zkoušku

Předpokladem pro konání státní doktorské zkoušky je splnění individuálního studijního plánu studenta, ve kterém musí být mimo jiné uvedeny tyto povinnosti:
a) potvrzení účasti alespoň na dvou kurzech (zpravidla jeden může být absolvován v zahraničí);
b) úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka;
c) spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace;
d) pokud tak požaduje oborová rada, předložení literárního přehledu. Tím je text, který popisuje a kriticky hodnotí současné poznatky ve studované oblasti vědy. Literární poznatky umožňují studentovi formulovat vědeckou hypotézu a otázky pro její potvrzení (zamítnutí). Text obsahuje i návrh hypotézy a cíle řešení. Rozsah přehledu je do 15 až 20 stran.

Napsat disertační práci

Disertační práce je zpravidla psána v českém jazyce, použití jiného cizího jazyka je možné podle předpisů fakult. Jazyk disertační práce se uvede v individuálním studijním plánu. Disertační práci může student vypracovat v režimu „cotutelle“ (pod dvojím vedením). Tento způsob je založen na spolupráci se zahraničními univerzitami a umožňuje doktorandům vypracovat část své disertační práce na zahraničních pracovištích a pod vedením odborníků z obou univerzit. Podrobněji viz „Metodické pokyny k administrativnímu postupu při přípravě smlouvy o společném vedení disertačních prací, tzv. cotutelle mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou.

Obhájit disertační práci

  

Hodnocení: spravovat