1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Studium

72140

Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Standardní doba studia studijního programu trvá tři nebo čtyři roky podle akreditace příslušného programu. Maximální doba studia v doktorském studijním programu činí od akademického roku 2017/2018 osm let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017 je maximální doba studia standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o 5 let.

Studium se uskutečňuje v prezenční, nebo kombinované formě. Studentům v prezenční formě studia je po standardní dobu studia poskytováno doktorandské stipendium. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a zpravidla za účasti konzultanta. Obsahem individuálního studijního plánu je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.

Studium se nečlení do jednotlivých úseků studia a neuskutečňuje se podle kreditního systému. Studium sleduje a hodnotí oborová rada. Výsledky zkoušek jsou klasifikovány hodnocením "prospěl/a" nebo "neprospěl/a". Student může konat kontrolu studia nejvýše dvakrát, tedy má právo na jeden opravný termín.

Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu studium přeruší, doba přerušení se však započítává do maximální doby studia.

Hodnocení: spravovat