1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stavební investice a opravy 1. LF UK

Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2016


Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

zhotovitel: Rekomont a.s. – 21 161 469 Kč

Stavební akce probíhala v budově Hlavova ústavu, Studničkova 2, v prostorách využívaných Ústavem patologie – v posluchárně, seminární místnosti, dvou mikroskopických laboratořích (mikrosálech) a v dalších obslužných a technických prostorách od suterénu až po střechu budovy v pátém podlaží.
Stavební práce zahrnovaly komplexní rekonstrukci a repasi povrchů (omítek, stropů, teracových podlah) a vybavení, modernizaci zatemňovací a stínící techniky, výměnu a doplnění audiovizuálního vybavení. Byly celkově rekonstruovány rozvody energií a slaboproudých datových sítí včetně elektronického zabezpečení. Do posluchárny a mikrosálů byly instalovány akustické obklady a bylo posíleno a modernizováno osvětlení. Ve všech místnostech určených pro výuku byla doplněna vzduchotechnika a zřízeny strojovny, pro něž byly adaptovány dosavadní sklady na dvoře a na střeše objektu.
Budova Hlavova ústavu je zapsanou nemovitou kulturní památkou, z čehož vyplývala snaha zachovat v maximální míře původní historické prvky osvětlení a nábytkového vybavení. V několika případech (ozdobné mříže, zábradlí, katedra, lavice v hledišti) bylo přistoupeno k doplnění částí nábytku replikami původního vybavení.

Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2


Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 

Zhotovitel: Rekomont a. s.– 9 580 659 Kč

Stavební akce se skládala ze dvou samostatných částí.
První část zahrnovala komplexní rekonstrukci dvora mezi budovami U Nemocnice 3 a U Nemocnice 5. Byly rekonstruovány a obnoveny inženýrské sítě (kanalizace a rozvody elektřiny) a sanovány a proti vlhkosti izolovány základové stěny přilehlých budov. Na většině plochy dvora byl položen nový povrch z kamenné dlažby, zbylá část je ozeleněna novou výsadbou stromů a keřů (původní vzrostlé stromy byly zachovány). Byly opraveny i obvodové historické zdi dvora, torzo moderní výklenkové kapličky a zřízena nová branka pro pěší přístup ze Salmovské ulice.
Druhou částí akce bylo zřízení osobního výtahu v atriu budovy. Kabina výtahu je umístěna v prosklené šachtě přistavěné k fasádě budovy tak, aby umožnila pohodlnou dopravu osob a drobných nákladů od suterénu po 2. patro. Výtah bude sloužit pro potřebu zaměstnanců ústavů 1. LF UK i pro pacienty docházející do ordinací Ústavu nukleární medicíny.

Po rekonstrukci:

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5

Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie, Studničkova 4

Zhotovitel: Polabská stavební CZ, s.r.o. – 24 704 328 Kč

Komplexní rekonstrukce budovy v rozsahu přízemí až 3. patro, prováděná za přerušení a náhradního provozu pracovišť ÚSLT. V celé budově byly kompletně vyměněny, obnoveny a rozšířeny rozvody a sítě, opraveny podlahy a omítky, repasovány truhlářské prvky. Byly celkově obnoveny prostory chladicích boxů a agregátů v přízemí, v 1.–3. patře byly rekonstruovány prostory laboratoří toxikologie, histologie, histochemie a zřízeny prostory pro laboratoř forenzní biologie. V těchto laboratořích došlo k zásadnímu zlepšení pracovních podmínek zřízením vzduchotechniky a klimatizace. Byly rekonstruovány pracovny lékařů a ostatního personálu a podmínky pro výuku byly zlepšeny rekonstrukcí posluchárny vč. repase a doplnění vybavení a obnovení výukové videotechniky.

Před rekonstrukcí:

rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí

Po rekonstrukci:

Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie

 


Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2015

Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP – východní křídlo - U Nemocnice 3 – Anatomický ústav

Zhotovitel: PRAGOCLIMA – 2 971 727 Kč

Druhá etapa instalace v prostorách laboratoří a pracoven Anatomického ústavu. Tyto prostory ve východním křídle budovy byly vybaveny sdruženými klimatizačními jednotkami (fancoily), které jsou propojeny vedením rozvodů chladící kapaliny a elektroinstalace. Vnější klimatizační jednotky jsou umístěny na dvoře u fasády objektu. Součástí stavebních prací bylo i vymalování chodeb a místností a instalace protislunečních fólií a žaluzií do oken.

Klimatizace Klimatizace Klimatizace Klimatizace Klimatizace Klimatizace

Úprava trafostanice TS3591 - U Nemocnice 5

Zhotovitel: SVELIN - 3 059 165 Kč

Trafostanice v suterénu objektu zásobuje el. proudem budovy Anatomického ústavu, Patologické fyziologie a UBEO a protější objekt Ústavu vědeckých informací. S perspektivou připravovaných instalací vědeckých přístrojů a pro zajištění dostatečné kapacity pro výukový provoz byla v součinnosti s distributorem PRE provedena celková rekonstrukce technologie vysokonapěťové a nízkonapěťové části rozvodny, modernizace rozvodných skříní a kabeláže. Základním prvkem akce byla výměna původního transformátoru 650 kVA za nový 1000 kVA.

trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice


Rekonstrukce depozitáře knihovny Anatomického ústavu - U Nemocnice 3 - Anatomický ústav

Zhotovitel: DOMISTAV – 1 573 847 Kč

Stavební akce zahrnula celkovou rekonstrukci místnosti depozitáře ve 2. NP vč. podlah, omítek, rozvodů elektroinstalace a osvětlení a rozvodů vody. Kapacitu depozitáře se podařilo rozšířit zřízením mezipatra přístupného po točitém schodišti. Obě dvě vzniklé místnosti byly vybaveny knihovnickými regály s posuvnými dveřmi.

Depozitare knihovny Depozitare knihovny Depozitare knihovny Depozitare knihovny

Stavební úpravy knihovny ÚBLG (včetně repase nábytkového vybavení) - Albertov 4 – Purkyňův ústav 

Zhotovitel: PENTA TRADE / 1.LF – 656 260 Kč

Stavební část akce spočívala v celkové rekonstrukci podlah, omítek, oken, systému zatemnění a rozvodů elektroinstalace a datové sítě. Souběžně s prováděním stavebních úprav byla provedena zaměstnanci 1. LF UK v truhlářské dílně důkladná celková repase historických knihovních skříní, které byly po rekonstrukci vráceny do knihovny.

ublg ublg ublg ublg ublg ublg

Stavební úpravy pro MPI - U Nemocnice 5

Zhotovitel: Smékal REPA - 3 309 180 Kč

Pro přístroje pořizované z dotačního programu OP VaVpI „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ bylo adaptováno několik místností v suterénu budovy. Rekonstrukce zahrnovala provedení příček, instalaci veškerých rozvodů energií a médií vč. stlačeného vzduchu, osazení nových dveří, podhledů, osvětlení a větrání. Povrchy a vybavení místností musí odpovídat náročným hygienickým a technologickým požadavkům pro práci s laboratorními vzorky. Součástí akce byla také spolupráce s dodavateli přístrojů při zajišťování připravenosti pro jejich montáž a zprovoznění.

MPI MPI MPI MPI MPI MPI MPI MPI MPI

Chlazení prostor a technologií vč. rozvodů - U Nemocnice 5

Zhotovitel: EQOS - 2 253 426 Kč

V suterénních prostorách budovy jsou umístěny dva provozně a technologicky náročné provozy – CEB a CAPI. Pro udržení parametrů požadovaných hygienickými a bezpečnostními předpisy bylo stávající zařízení pro chlazení a klimatizaci posíleno instalací nového chladícího stroje. Pro jeho umístění byla adaptována místnost bývalé rozvodny ÚT u kotelny. Venkovní kompresory chlazení byly umístěny na dvoře objektu vedle původních. Na montážní akci bude v r. 2016 navazovat zprovoznění komplexního systému měření a regulace vč. vizualizace.

chlazeni prostor chlazeni prostor chlazeni prostor

Oprava komínů – Albertov 4

Zhotovitel: Urban – 289 190 Kč

Příkladem provedené opravy na budovách ve správě 1. LF UK je oprava komínů na objektu Purkyňova ústavu. Komíny viditelné na střeše jsou z větší části dosud funkční součástí větracího systému, menší část nyní slouží pro odvětrání digestoří v laboratořích. Oprava spočívala ve výměně a opravě poškozených částí zdiva, vyspárování a opravě a doplnění chybějícího měděného oplechování.

oprava kominu oprava kominu oprava kominu oprava kominu oprava kominu oprava kominu

Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2014

 

 

Výměna chladící jednotky - U Nemocnice 5
Zhotovitel: EQOOS - 2 367 454 Kč

V původním chladícím zařízení bylo použito chladivo R22, jehož další používání po roce 2015 zakazuje zákon o ochraně ovzduší. Po demontáži původního zařízení, které sloužilo pro chlazení prostor a technologií v budově (mimo zvířetníku) byl instalován nový chladící stroj YORK s chladícím příkonem 285 kW a nové venkovní kondenzátory. Výměna proběhla za minimálních stavebních úprav v původní strojovně, s použitím původního betonového základu pro kondenzátory na dvoře objektu.

Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky


Stavební úpravy (vnitřního) dvora - U Nemocnice 5
Zhotovitel: REKOMONT - 4 469 080 Kč

Původní úprava dvora nevyhovovala ani technicky (nefunkční odvodnění, vlhkostí poškozené místnosti v suterénu), ani esteticky (popraskaná asfaltová plocha). Pro vytvoření prostoru určeného pro krátkodobý oddych zaměstnanců i studentů bylo provedeno vydláždění povrchu komunikací u průjezdů a chodníků a připraveny odpočinkové plochy se zelení. Ve středu nové kompozice je umístěna kamenná kašna s vodním prvkem. Důležitou součástí stavební akce bylo provedení sanace přilehlých suterénních prostor a provedení opatření proti pronikání vlhkosti, což umožní využití těchto místností jako součástí zvířetníku, pracoven a sociálních zařízení.

Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5


Stavební opravy suterénu - chodby - Albertov 4 - Purkyňův ústav
Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 863 841 Kč

Suterénní laboratoře a pracovny v budově Purkyňova ústavu byly v posledních letech průběžně rekonstruovány na úroveň odpovídající současným požadavkům. Provedené opravy podlah, omítek stěn, maleb a nátěrů dveří včetně úprav vedlejších schodišť odpovídají zmíněné intenzifikaci používání přilehlých prostor a zlepšují podmínky pro studenty i zaměstnance ústavů umístěných v objektu.

Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4


Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP - U Nemocnice 3 - Anatom. ústav
Zhotovitel: PRAGOCLIMA - 3 587 189 Kč

Prostory laboratoří a pracoven v jižním a západním křídle budovy byly vybaveny sdruženými klimatizačními jednotkami (fancoily), propojeny rozvody chladící kapaliny a elektroinstalace. Vnější klimatizační jednotky jsou umístěny ve volném prostoru na střeše dvorní přístavby. Součástí stavebních prací bylo zakrytí rozvodů sádrokartonem a vymalování chodeb a místností.

Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP U Nemocnice 3 Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP U Nemocnice 3 Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP U Nemocnice 3


Stavební opravy suterénu - sklady a regály-U Nemocnice 5

Zhotovitel: ATOS + BLÁHA - 2 523 584 Kč

Suterénní místnosti v budově přilehlé k uličnímu prostoru byly postižené vlhkostí, stávající regály se pohybovaly morálně i technicky na konci životnosti. Provedením sanace proti zemní vlhkosti (provedením izolačních stěrek v podlahách, chemické injektáže stěn, oprav a utěsnění vnějšího líce budovy) je umožněno efektivní využití skladů a laboratorních depozitářů. Kapacita některých místností byla násobně zvýšena instalací pojízdného regálového systému.

Stavební opravy suterénu - sklady a regály U Nemocnice 5 Stavební opravy suterénu - sklady a regály U Nemocnice 5


Laboratoře molekulární patologie - Studničkova 2 - Hlavův ústav
Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 757 769 Kč

Laboratoře molekulární patologie jsou jedním z významných pracovišť Patologického ústavu 1.LF. Užitná hodnota dotčených prostor a komfort výuky a vědecké práce byl zvýšen provedením stavebních úprav (malby, nátěry, podlahy, obklady) a instalací vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, které umožní práci v kontrolovaných podmínkách. Součástí rekonstrukce bylo doplnění rozvodů elektroinstalace a datové sítě a zdravotně technických instalací na úroveň odpovídající současným požadavkům.

Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2


Oprava interiéru Anatomického muzea - U Nemocnice 3 - Anatom. ústav
Zhotovitel: ZADÁK - 478 367 Kč

První část oprav Anatomického muzea byla věnována opravě maleb, nátěrů a parketových podlah v místnosti č.2.05 (cca 1/3 celkové výměry muzea). Při opravě byla věnována zvýšená pozornost zachování historického charakteru výstavních prostor. V dalších etapách by se měla pozornost soustředit na opravu zbylých prostor, případně repasi historických vitrín.

Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3 Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3 Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3 Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3 Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3


Oprava fasády dvůr - U Nemocnice 5

Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 1 294 912 Kč

Oprava části fasád okolo vnitřního dvora objektu U Nemocnice 5/Salmovská 1,3 byla vyvolána havarijním stavem jejich části vystavených dlouhodobě nepříznivým klimatickým vlivům. Části říms a parapetů byly otlučeny a nahrazeny, stejně jako menší část profilovaných ploch okolo oken a vrat průjezdů. Pro nátěr fasády byla zvolena původní barevnost.

Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5

 


 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat