1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

INAUGURACE DĚKANA 1. LF UK

35889


KONTAKTY:
1. LF UK
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
tel.: 224 961 111
fax: 224 915 413

Úřední hodiny podatelny:
Po-Pá: 8:00 - 12:00

Zasedací místnosti 1. LF 40489

Pronájem poslucháren a seminárních místností 46229
mpavl| tisk | spravovat

Stavební investice a opravy 1. LF UK

Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2016


Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

zhotovitel: Rekomont a.s. – 21 161 469 Kč

Stavební akce probíhala v budově Hlavova ústavu, Studničkova 2, v prostorách využívaných Ústavem patologie – v posluchárně, seminární místnosti, dvou mikroskopických laboratořích (mikrosálech) a v dalších obslužných a technických prostorách od suterénu až po střechu budovy v pátém podlaží.
Stavební práce zahrnovaly komplexní rekonstrukci a repasi povrchů (omítek, stropů, teracových podlah) a vybavení, modernizaci zatemňovací a stínící techniky, výměnu a doplnění audiovizuálního vybavení. Byly celkově rekonstruovány rozvody energií a slaboproudých datových sítí včetně elektronického zabezpečení. Do posluchárny a mikrosálů byly instalovány akustické obklady a bylo posíleno a modernizováno osvětlení. Ve všech místnostech určených pro výuku byla doplněna vzduchotechnika a zřízeny strojovny, pro něž byly adaptovány dosavadní sklady na dvoře a na střeše objektu.
Budova Hlavova ústavu je zapsanou nemovitou kulturní památkou, z čehož vyplývala snaha zachovat v maximální míře původní historické prvky osvětlení a nábytkového vybavení. V několika případech (ozdobné mříže, zábradlí, katedra, lavice v hledišti) bylo přistoupeno k doplnění částí nábytku replikami původního vybavení.


Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 

Zhotovitel: Rekomont a. s.– 9 580 659 Kč

Stavební akce se skládala ze dvou samostatných částí.
První část zahrnovala komplexní rekonstrukci dvora mezi budovami U Nemocnice 3 a U Nemocnice 5. Byly rekonstruovány a obnoveny inženýrské sítě (kanalizace a rozvody elektřiny) a sanovány a proti vlhkosti izolovány základové stěny přilehlých budov. Na většině plochy dvora byl položen nový povrch z kamenné dlažby, zbylá část je ozeleněna novou výsadbou stromů a keřů (původní vzrostlé stromy byly zachovány). Byly opraveny i obvodové historické zdi dvora, torzo moderní výklenkové kapličky a zřízena nová branka pro pěší přístup ze Salmovské ulice.
Druhou částí akce bylo zřízení osobního výtahu v atriu budovy. Kabina výtahu je umístěna v prosklené šachtě přistavěné k fasádě budovy tak, aby umožnila pohodlnou dopravu osob a drobných nákladů od suterénu po 2. patro. Výtah bude sloužit pro potřebu zaměstnanců ústavů 1. LF UK i pro pacienty docházející do ordinací Ústavu nukleární medicíny.

Po rekonstrukci:


Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie, Studničkova 4

Zhotovitel: Polabská stavební CZ, s.r.o. – 24 704 328 Kč

Komplexní rekonstrukce budovy v rozsahu přízemí až 3. patro, prováděná za přerušení a náhradního provozu pracovišť ÚSLT. V celé budově byly kompletně vyměněny, obnoveny a rozšířeny rozvody a sítě, opraveny podlahy a omítky, repasovány truhlářské prvky. Byly celkově obnoveny prostory chladicích boxů a agregátů v přízemí, v 1.–3. patře byly rekonstruovány prostory laboratoří toxikologie, histologie, histochemie a zřízeny prostory pro laboratoř forenzní biologie. V těchto laboratořích došlo k zásadnímu zlepšení pracovních podmínek zřízením vzduchotechniky a klimatizace. Byly rekonstruovány pracovny lékařů a ostatního personálu a podmínky pro výuku byly zlepšeny rekonstrukcí posluchárny vč. repase a doplnění vybavení a obnovení výukové videotechniky.

Před rekonstrukcí:

Po rekonstrukci:

 


Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2015

Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP – východní křídlo - U Nemocnice 3 – Anatomický ústav

Zhotovitel: PRAGOCLIMA – 2 971 727 Kč

Druhá etapa instalace v prostorách laboratoří a pracoven Anatomického ústavu. Tyto prostory ve východním křídle budovy byly vybaveny sdruženými klimatizačními jednotkami (fancoily), které jsou propojeny vedením rozvodů chladící kapaliny a elektroinstalace. Vnější klimatizační jednotky jsou umístěny na dvoře u fasády objektu. Součástí stavebních prací bylo i vymalování chodeb a místností a instalace protislunečních fólií a žaluzií do oken.


Úprava trafostanice TS3591 - U Nemocnice 5

Zhotovitel: SVELIN - 3 059 165 Kč

Trafostanice v suterénu objektu zásobuje el. proudem budovy Anatomického ústavu, Patologické fyziologie a UBEO a protější objekt Ústavu vědeckých informací. S perspektivou připravovaných instalací vědeckých přístrojů a pro zajištění dostatečné kapacity pro výukový provoz byla v součinnosti s distributorem PRE provedena celková rekonstrukce technologie vysokonapěťové a nízkonapěťové části rozvodny, modernizace rozvodných skříní a kabeláže. Základním prvkem akce byla výměna původního transformátoru 650 kVA za nový 1000 kVA.


Rekonstrukce depozitáře knihovny Anatomického ústavu - U Nemocnice 3 - Anatomický ústav

Zhotovitel: DOMISTAV – 1 573 847 Kč

Stavební akce zahrnula celkovou rekonstrukci místnosti depozitáře ve 2. NP vč. podlah, omítek, rozvodů elektroinstalace a osvětlení a rozvodů vody. Kapacitu depozitáře se podařilo rozšířit zřízením mezipatra přístupného po točitém schodišti. Obě dvě vzniklé místnosti byly vybaveny knihovnickými regály s posuvnými dveřmi.


Stavební úpravy knihovny ÚBLG (včetně repase nábytkového vybavení) - Albertov 4 – Purkyňův ústav 

Zhotovitel: PENTA TRADE / 1.LF – 656 260 Kč

Stavební část akce spočívala v celkové rekonstrukci podlah, omítek, oken, systému zatemnění a rozvodů elektroinstalace a datové sítě. Souběžně s prováděním stavebních úprav byla provedena zaměstnanci 1. LF UK v truhlářské dílně důkladná celková repase historických knihovních skříní, které byly po rekonstrukci vráceny do knihovny.


Stavební úpravy pro MPI - U Nemocnice 5

Zhotovitel: Smékal REPA - 3 309 180 Kč

Pro přístroje pořizované z dotačního programu OP VaVpI „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ bylo adaptováno několik místností v suterénu budovy. Rekonstrukce zahrnovala provedení příček, instalaci veškerých rozvodů energií a médií vč. stlačeného vzduchu, osazení nových dveří, podhledů, osvětlení a větrání. Povrchy a vybavení místností musí odpovídat náročným hygienickým a technologickým požadavkům pro práci s laboratorními vzorky. Součástí akce byla také spolupráce s dodavateli přístrojů při zajišťování připravenosti pro jejich montáž a zprovoznění.


Chlazení prostor a technologií vč. rozvodů - U Nemocnice 5

Zhotovitel: EQOS - 2 253 426 Kč

V suterénních prostorách budovy jsou umístěny dva provozně a technologicky náročné provozy – CEB a CAPI. Pro udržení parametrů požadovaných hygienickými a bezpečnostními předpisy bylo stávající zařízení pro chlazení a klimatizaci posíleno instalací nového chladícího stroje. Pro jeho umístění byla adaptována místnost bývalé rozvodny ÚT u kotelny. Venkovní kompresory chlazení byly umístěny na dvoře objektu vedle původních. Na montážní akci bude v r. 2016 navazovat zprovoznění komplexního systému měření a regulace vč. vizualizace.


Oprava komínů – Albertov 4

Zhotovitel: Urban – 289 190 Kč

Příkladem provedené opravy na budovách ve správě 1. LF UK je oprava komínů na objektu Purkyňova ústavu. Komíny viditelné na střeše jsou z větší části dosud funkční součástí větracího systému, menší část nyní slouží pro odvětrání digestoří v laboratořích. Oprava spočívala ve výměně a opravě poškozených částí zdiva, vyspárování a opravě a doplnění chybějícího měděného oplechování.


Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2014

 

 

Výměna chladící jednotky - U Nemocnice 5
Zhotovitel: EQOOS - 2 367 454 Kč

V původním chladícím zařízení bylo použito chladivo R22, jehož další používání po roce 2015 zakazuje zákon o ochraně ovzduší. Po demontáži původního zařízení, které sloužilo pro chlazení prostor a technologií v budově (mimo zvířetníku) byl instalován nový chladící stroj YORK s chladícím příkonem 285 kW a nové venkovní kondenzátory. Výměna proběhla za minimálních stavebních úprav v původní strojovně, s použitím původního betonového základu pro kondenzátory na dvoře objektu.


Stavební úpravy (vnitřního) dvora - U Nemocnice 5
Zhotovitel: REKOMONT - 4 469 080 Kč

Původní úprava dvora nevyhovovala ani technicky (nefunkční odvodnění, vlhkostí poškozené místnosti v suterénu), ani esteticky (popraskaná asfaltová plocha). Pro vytvoření prostoru určeného pro krátkodobý oddych zaměstnanců i studentů bylo provedeno vydláždění povrchu komunikací u průjezdů a chodníků a připraveny odpočinkové plochy se zelení. Ve středu nové kompozice je umístěna kamenná kašna s vodním prvkem. Důležitou součástí stavební akce bylo provedení sanace přilehlých suterénních prostor a provedení opatření proti pronikání vlhkosti, což umožní využití těchto místností jako součástí zvířetníku, pracoven a sociálních zařízení.


Stavební opravy suterénu - chodby - Albertov 4 - Purkyňův ústav
Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 863 841 Kč

Suterénní laboratoře a pracovny v budově Purkyňova ústavu byly v posledních letech průběžně rekonstruovány na úroveň odpovídající současným požadavkům. Provedené opravy podlah, omítek stěn, maleb a nátěrů dveří včetně úprav vedlejších schodišť odpovídají zmíněné intenzifikaci používání přilehlých prostor a zlepšují podmínky pro studenty i zaměstnance ústavů umístěných v objektu.


Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP - U Nemocnice 3 - Anatom. ústav
Zhotovitel: PRAGOCLIMA - 3 587 189 Kč

Prostory laboratoří a pracoven v jižním a západním křídle budovy byly vybaveny sdruženými klimatizačními jednotkami (fancoily), propojeny rozvody chladící kapaliny a elektroinstalace. Vnější klimatizační jednotky jsou umístěny ve volném prostoru na střeše dvorní přístavby. Součástí stavebních prací bylo zakrytí rozvodů sádrokartonem a vymalování chodeb a místností.Stavební opravy suterénu - sklady a regály-U Nemocnice 5

Zhotovitel: ATOS + BLÁHA - 2 523 584 Kč

Suterénní místnosti v budově přilehlé k uličnímu prostoru byly postižené vlhkostí, stávající regály se pohybovaly morálně i technicky na konci životnosti. Provedením sanace proti zemní vlhkosti (provedením izolačních stěrek v podlahách, chemické injektáže stěn, oprav a utěsnění vnějšího líce budovy) je umožněno efektivní využití skladů a laboratorních depozitářů. Kapacita některých místností byla násobně zvýšena instalací pojízdného regálového systému.


Laboratoře molekulární patologie - Studničkova 2 - Hlavův ústav
Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 757 769 Kč

Laboratoře molekulární patologie jsou jedním z významných pracovišť Patologického ústavu 1.LF. Užitná hodnota dotčených prostor a komfort výuky a vědecké práce byl zvýšen provedením stavebních úprav (malby, nátěry, podlahy, obklady) a instalací vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, které umožní práci v kontrolovaných podmínkách. Součástí rekonstrukce bylo doplnění rozvodů elektroinstalace a datové sítě a zdravotně technických instalací na úroveň odpovídající současným požadavkům.Oprava interiéru Anatomického muzea - U Nemocnice 3 - Anatom. ústav
Zhotovitel: ZADÁK - 478 367 Kč

První část oprav Anatomického muzea byla věnována opravě maleb, nátěrů a parketových podlah v místnosti č.2.05 (cca 1/3 celkové výměry muzea). Při opravě byla věnována zvýšená pozornost zachování historického charakteru výstavních prostor. V dalších etapách by se měla pozornost soustředit na opravu zbylých prostor, případně repasi historických vitrín.Oprava fasády dvůr - U Nemocnice 5

Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 1 294 912 Kč

Oprava části fasád okolo vnitřního dvora objektu U Nemocnice 5/Salmovská 1,3 byla vyvolána havarijním stavem jejich části vystavených dlouhodobě nepříznivým klimatickým vlivům. Části říms a parapetů byly otlučeny a nahrazeny, stejně jako menší část profilovaných ploch okolo oken a vrat průjezdů. Pro nátěr fasády byla zvolena původní barevnost.

 


 


počet zobrazení: 6097 poslední aktualizace: zburi, 01.02.2017
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít