1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stavební investice a opravy 1. LF UK

Stavební investice a opravy 1. LF - 2018

Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 (2. část)
zhotovitel:
PRACOM s.r.o. – celkem 2018 8,8 mil. Kč (z toho dotace MŠMT 8,25 mil. Kč)

Budova bývalého Anatomicko-patologického ústavu c.k. Karlo–Ferdinandovy univerzity byla dokončena r. 1877, tedy ještě před rozdělením univerzity na českou a německou část a sloužila jako Anatomický ústav německé lékařské fakulty až do r. 1945. V r. 1924-25 byla provedena nástavba.

Plocha fasády hlavní budovy je vertikálně členěna profilovaným kamenným soklem, jednotlivá podlaží oddělují bohatě profilované římsy, vertikální linie zvýrazňují také římsy podokenní. Balustrové zábradlí je přerušeno sloupkem, do kterého je osazen bronzový relief, zobrazující pelikána, „erbovního“ ptáka, jenž se pro svou obětavost, se kterou krmí mláďata vlastní krví stal symbolem 1. lékařské fakulty.

Omítky vnějšího pláště jsou vápenné, konstrukčně dvouvrstvé, na hrubším jádru je naneseno souvrství štukových vrstev a maleb. Po provedení průzkumu a na základě provedených sond bylo konstatováno, že stav omítek je úměrný jejich stáří, v některých místech je jejich stav havarijní. Příčinou tohoto stavu je vzlínající vlhkost, která v kombinaci s nevhodnými nátěrovými materiály ve svrchních vrstvách způsobuje zvýšené zavlhčení omítkovin.

Celkovým záměrem revitalizace bylo zabránit degradaci všech dochovaných partií. Způsob sanace, doplnění a povrchová úprava dochovaných částí byl zvolen tak, aby nebylo nutné snesení dalších omítkových ploch. Jednotlivé díly byly prováděny tak, aby bylo technologicky možné s dobrým výsledkem práce na jednom každém dílu provést během jedné stavební sezony. Navrhované postupy byly charakteru uměleckořemeslných prací s užitím restaurátorských technologií.

Práce na druhé etapě probíhaly od dubna do listopadu r. 2018. V tomto období byly provedeny části severní fasády v malém dvoře u ul. Salmovské, celá fasáda kolem hlavního dvora budovy včetně všech vnitřních atrií a bočních křídel. Stavební práce musely být prováděny tak, aby co nejméně komplikovaly výuku a provoz budovy. Z technického hlediska bylo zajímavou součástí akce nutná výměna a doplnění štukových ozdob na fasádě, které musely být vyrobeny jako repliky původních a s použitím nerezových kotev připevněny k připravenému podkladu.

Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3 Revitalizace fasády objektu Anatomického ústavu U Nemocnice 3

 


UK-1.LF-Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7“
zhotovitel:
KONSIT a.s. – celkem 2018 47,5 mil. Kč (z toho dotace MŠMT 44,25 mil. Kč)

Objekt Albertov 5-7 slouží od jeho dokončeni v roce 1910 k účelům výuky a vědeckovýzkumné činnosti pro potřeby Univerzity. Budova byla postavena pro fyziologický ústav německé lékařské fakulty. Po roce 1945 zde byl umístěn fyziologicky ustav české lékařské fakulty a v pravé časti (č. 7) klinické pracoviště tehdejšího ústavu balneologie a fyzioterapie (nyní Klinika rehabilitačního lékařství). Vyjma změny vytápění a napětí elektřiny se zachovala stavba téměř v původní podobě. Této situaci odpovídá i značně zastaralé technické vybaveni objektu.

Důležitým požadavkem je zajištěni odpovídající hygieny prostředí a zřízení nového zvířetníku. Rozšířením křídla posluchárny až na hranici pozemku dojde k vybudování vstupní části pro velkou posluchárnu. To napomůže k postupné rehabilitaci a oživeni celého prostoru spojujícího budovy ústavů Fyziologie, imunologie a hygieny s budoucím areálem Biocentra Kampusu Albertov.

V převážné míře jde o rekonstrukci stávajících vnitřních prostor, zejména suterénu pod posluchárnou se změnou využívání na prostory pro laboratorní zvířata, rozšíření posluchárny na kapacitu 190 posluchačů, rekonstrukci hlavní laboratoře – operačního sálu pro veterinární medicínu a vestavbu pracoven a strojoven VZT do podkroví. Dostavba je navržena v dvorním traktu: zástavba volných ploch mezi dvorním rizalitem a křídly objektu, která bude obsahovat

respiria pro studenty a pracovny pro pedagogy, rozšířeni hygienického zázemí a čajové kuchyně. Součástí rekonstrukce je i modernizace stávajícího výtahu do rozměrů pro dopravu nemocničních lůžek.

V roce 2018 probíhala od června stavební činnost pro 1. etapu stavby, tj. rekonstrukce východní části budovy vč. nových přístaveb a rozšíření posluchárny. Proběhly poměrně rozsáhlé vyklízecí a demoliční práce a byly zahájeny montáže nových rozvodů inženýrských sítí, elektřiny a slaboproudu. Byla vyměněna část střešní konstrukce a krytina a v celé budově byly prováděny nové příčky a hrubé podlahy. Ve spolupráci s uživateli budovy se přitom dařilo zajistit podmínky pro pokračování výuky v nerekonstruované části.

Lhůta pro dokončení 1. etapy je naplánována na polovinu roku 2019 tak, aby bylo možné v letním období přemístit provoz budovy do dokončených prostor a 2. etapu stavby dokončit do konce roku 2019.


2018

Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2018

2019-2020

Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020 Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 2019-2020

 


Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2017

Modernizace pitevny Anatomického ústavu U Nemocnice 3
zhotovitel: PENTA TRADE sro, Milan Fiala, AQUA-Invest Praha sro, Bamed sro aj. – celkem 4,25 mil. Kč

Stavební akce probíhala v budově anatomického ústavu U Nemocnice 3 v přízemí budovy v jejím pitevním traktu v prostorách dosud využívaných jako studentské šatny a skladové místnosti a sociální zařízení.  Prvním krokem bylo přestěhování šaten a úprava sociálního zařízení vč. pořízení nových šatnových skříněk. Po uvolnění prostor byly provedeny bourací a podchytávací práce (osazení a opláštění ocelového nosníku pod stropem) pro zvětšení rozměrů místnosti určené pro provoz pitevny. Následovaly stavební práce na nové konstrukci podlahy pitevny i přípravny, instalace rozvodů vody a kanalizace pro připojení pitevního stolu, dřezů a umyvadel a kompletně nové rozvody pro elektroinstalaci a osvětlení.
Stavební práce zahrnovaly i komplexní rekonstrukci a repasi povrchů a obkladů a instalaci slaboproudých datových rozvodů. V prostoru pitevny a přípravny, které jsou určeny pro výuku byla doplněna vzduchotechnika a chlazení, jejíž centrální jednotka byla umístěna v prostoru u stropu sociálního zařízení a vnější chladící jednotka je umístěna ve dvoře objektu. Odpadní vody z pitevny a pitevního stolu jsou svedeny do suterénu budovy, kde byla instalována automatická chlorační stanice.
Modernizace pitevny probíhala za provozu budovy v období 1. pololetí 2017, se snahou maximum prací provést v období mimo výuku. Akce byla koordinována s výměnou dlažby v hlavní chodbě budovy.

Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie Modernizace pitevny anatomie


Revitalizace venkovních ploch u Hlavova ústavu Studničkova 2,4
zhotovitel: ATOS, s.r.o. – v r. 2017 3,6 mil. Kč

Budova a areál Hlavova ústavu spadá do druhé etapy výstavby komplexu Albertova. Byla postavena ve stylu novoklasicismu – purismu v letech 1913-21 dle návrhu arch. Aloise Špalka a Augusta Kožíška. Od počátku byla určena jako pracoviště anatomicko-patologického ústavu Univerzity Karlovy, vedeného profesorem Jaroslavem Hlavou. Parčík před vstupem si zachoval dispozici novobarokní zahrady, původně ale pravděpodobně sloužil pouze pro přístup pěších. Dnes již nesplňoval požadavky na dopravní obslužnost objektu (příjezd k hlavnímu vstupu, přivážení zemřelých).
Na komunikace, původně s mlatovým povrchem, byl v minulosti položen asfaltový povrch, který byl již výrazně poškozený. Oddělení parteru objektu od veřejných komunikací je zajištěno kamennými zídkami s kovovým zábradlím a stříhaným živým plotem podél těchto zídek. Vjezd na pozemek nebyl nijak omezen. Okraje stávajících komunikací byly rozježděné, vozy zaměstnanců a návštěvníků objektu parkovali částečně na trávníku. Suterénní zdivo objektu přiléhající ke komunikaci bylo vlivem špatného stavu a spádování komunikací vlhké, vnitřní omítky lokálně degradované. Kamenné zídky pod oplocením byly lokálně poškozené, pilířky branky do Albertovských schodů byly popraskané.
Účelem navrhovaných úprav byla zejména obnova zpevněných ploch, jejich mírné rozšíření a úprava oblouků. Nově byla zřízena parkovací stání pro 2 + 4 vozy a vyhrazeno místo pro stojany pro jízdní kola. Nové plochy pro pojezd vozidel mají dlážděný či živičný povrch s žulovými obrubami. Ve vytipovaných místech byl pro zabránění vjezdu vozidel na trávník osazen vyšší obrubník (nášlap 200mm). Střední část komunikace (v ose objektu) byla zadlážděna žulovou kostkou. Stávající kamenná zídka s plotem a vrátky byla celkově repasována.
Součástí navrhovaných úprav byly jen drobné zásahy do stávající zeleně - dosázení a doplnění živých plotů. Ve vjezdu z ul. Studničkova byla instalována elektromechanická závora na dálkové ovládání.
Stavba byla realizována od června 2017 s plánovaným ukončením dle smlouvy o dílo v únoru 2018. Ke konci roku 2017 byly realizovány všechny hlavní části stavby vč. komunikací a úprav zeleně.

venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov venkov

 


Revitalizace fasády objektu anatomického ústavu U Nemocnice 3 (1. část)
zhotovitel: PRACOM s.r.o. – celkem 2017 7,3 mil. Kč (z toho dotace MŠMT 6,9 mil. Kč)

Budova bývalého Anatomicko patologického ústavu c.k. Karlo–Ferdinandovy univerzity byla dokončena r. 1877, tedy ještě před rozdělením univerzity na českou a německou část a sloužila jako Anatomický ústav německé lékařské fakulty až do r. 1945. V r. 1924-25 byla provedena nástavba.
Plocha fasády hlavní budovy je vertikálně členěna profilovaným kamenným soklem, jednotlivá podlaží oddělují bohatě profilované římsy, vertikální linie zvýrazňují také římsy podokenní. Balustrové zábradlí je přerušeno sloupkem, do kterého je osazen bronzový relief, zobrazující pelikána, „erbovního“ ptáka, jenž se pro svou obětavost, se kterou krmí mláďata vlastní krví stal symbolem 1. lékařské fakulty.
Omítky vnějšího pláště jsou vápenné, konstrukčně dvouvrstvé, na hrubším jádru je naneseno souvrství štukových vrstev a maleb. Po provedení průzkumu a na základě provedených sond bylo konstatováno, že stav omítek je úměrný jejich stáří, v některých místech je jejich stav havarijní. Příčinou tohoto stavu je vzlínající vlhkost, která v kombinaci s nevhodnými nátěrovými materiály ve svrchních vrstvách způsobuje zvýšené zavlhčení omítkovin.
Celkovým záměrem revitalizace bylo zabránit degradaci všech dochovaných partií. Způsob sanace, doplnění a povrchová úprava dochovaných částí byl zvolen tak, aby nebylo nutné snesení dalších omítkových ploch. Jednotlivé díly byly prováděny tak, aby bylo technologicky možné s dobrým výsledkem práce na jednom každém dílu provést během jedné stavební sezony. Navrhované postupy byly charakteru uměleckořemeslných prací s užitím restaurátorských technologií.
Práce na první etapě probíhaly od května do listopadu r. 2017. V tomto období byly provedeny části fasády u západního vjezdu, východní fasáda u dvora a uliční fasáda U Nemocnice. Další části fasády budou provedeny dle smlouvy o dílo v r. 2018.

revitalizace fasady revitalizace fasady revitalizace fasady revitalizace fasady revitalizace fasady revitalizace fasady revitalizace fasady revitalizace fasady revitalizace fasady


Stavební úpravy piteven, Studničkova 2
zhotovitel: Miroslav Zadák, Bamed sro aj. – celkem 3,5 mil. Kč (+ VFN 1,2 mil. Kč)

Stavební akce probíhala v prostorách užívaných Ústavem patologie v budově Hlavova ústavu Studničkova 2. V prvním patře budovy se nachází rozsáhlé prostory výukové pitevny a souvisejících šaten, umýváren, hygienických filtrů a skladových místností. Součástí úprav byla i přístupová chodba k jednotlivým sekcím piteven.
Stavební úpravy přispěly k rozdělení šatnového provozu pro studenty na tzv. špinavou a čistou část, k doplnění vybavení zařizovacími předměty a zvýšení počtu ukládacích šatnových skříněk. V celém prostoru piteven pak bylo nutné zrekonstruovat, příp. nahradit veškeré stavební a technologické prvky, které po mnoha letech byly na konci své životnosti.
Po uvolnění prostor byly provedeny bourací práce, vyzdění nové příčky a podchycení pro přesun dveří. V celém prostoru piteven byly demontovány původní obklady a odbroušen původní nátěr podlahy. Následovaly stavební práce na nové podlaze a obkladech stěn, zřízení nových rozvodů elektroinstalace a datové sítě, doplnění a modernizaci osvětlení. Převážně na přístupové chodbě došlo k repasi stávajících dveří a dřevěných dělících stěn a k obnově všech omyvatelných nátěrů. Do šaten byly umístěny zařizovací předměty ZTI a do všech piteven pevné stolky a police pro laboratorní potřeby a vybavení.
V závěru akce byly instalovány nové nerezové pitevní stoly, pořízené podle vzájemné dohody z prostředků VFN. Stavební úpravy pitevny probíhaly v období od července do prosince 2017 a byla jimi završena další etapa postupné modernizace prostor Hlavova ústavu.

Pitevny studnickova Pitevny studnickova Pitevny studnickova Pitevny studnickova Pitevny studnickova Pitevny studnickova Pitevny studnickova Pitevny studnickova

 


Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2016

Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

zhotovitel: Rekomont a.s. – 21 161 469 Kč

Stavební akce probíhala v budově Hlavova ústavu, Studničkova 2, v prostorách využívaných Ústavem patologie – v posluchárně, seminární místnosti, dvou mikroskopických laboratořích (mikrosálech) a v dalších obslužných a technických prostorách od suterénu až po střechu budovy v pátém podlaží.
Stavební práce zahrnovaly komplexní rekonstrukci a repasi povrchů (omítek, stropů, teracových podlah) a vybavení, modernizaci zatemňovací a stínící techniky, výměnu a doplnění audiovizuálního vybavení. Byly celkově rekonstruovány rozvody energií a slaboproudých datových sítí včetně elektronického zabezpečení. Do posluchárny a mikrosálů byly instalovány akustické obklady a bylo posíleno a modernizováno osvětlení. Ve všech místnostech určených pro výuku byla doplněna vzduchotechnika a zřízeny strojovny, pro něž byly adaptovány dosavadní sklady na dvoře a na střeše objektu.
Budova Hlavova ústavu je zapsanou nemovitou kulturní památkou, z čehož vyplývala snaha zachovat v maximální míře původní historické prvky osvětlení a nábytkového vybavení. V několika případech (ozdobné mříže, zábradlí, katedra, lavice v hledišti) bylo přistoupeno k doplnění částí nábytku replikami původního vybavení.

Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2


Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 

Zhotovitel: Rekomont a. s.– 9 580 659 Kč

Stavební akce se skládala ze dvou samostatných částí.
První část zahrnovala komplexní rekonstrukci dvora mezi budovami U Nemocnice 3 a U Nemocnice 5. Byly rekonstruovány a obnoveny inženýrské sítě (kanalizace a rozvody elektřiny) a sanovány a proti vlhkosti izolovány základové stěny přilehlých budov. Na většině plochy dvora byl položen nový povrch z kamenné dlažby, zbylá část je ozeleněna novou výsadbou stromů a keřů (původní vzrostlé stromy byly zachovány). Byly opraveny i obvodové historické zdi dvora, torzo moderní výklenkové kapličky a zřízena nová branka pro pěší přístup ze Salmovské ulice.
Druhou částí akce bylo zřízení osobního výtahu v atriu budovy. Kabina výtahu je umístěna v prosklené šachtě přistavěné k fasádě budovy tak, aby umožnila pohodlnou dopravu osob a drobných nákladů od suterénu po 2. patro. Výtah bude sloužit pro potřebu zaměstnanců ústavů 1. LF UK i pro pacienty docházející do ordinací Ústavu nukleární medicíny.

Po rekonstrukci:

Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5 Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5

Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie, Studničkova 4

Zhotovitel: Polabská stavební CZ, s.r.o. – 24 704 328 Kč

Komplexní rekonstrukce budovy v rozsahu přízemí až 3. patro, prováděná za přerušení a náhradního provozu pracovišť ÚSLT. V celé budově byly kompletně vyměněny, obnoveny a rozšířeny rozvody a sítě, opraveny podlahy a omítky, repasovány truhlářské prvky. Byly celkově obnoveny prostory chladicích boxů a agregátů v přízemí, v 1.–3. patře byly rekonstruovány prostory laboratoří toxikologie, histologie, histochemie a zřízeny prostory pro laboratoř forenzní biologie. V těchto laboratořích došlo k zásadnímu zlepšení pracovních podmínek zřízením vzduchotechniky a klimatizace. Byly rekonstruovány pracovny lékařů a ostatního personálu a podmínky pro výuku byly zlepšeny rekonstrukcí posluchárny vč. repase a doplnění vybavení a obnovení výukové videotechniky.

Před rekonstrukcí:

rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí rekonstrukce soudního lékařství před rekonstrukcí

Po rekonstrukci:

Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie Rekonstrukce Ústavu soudního lékařství a toxikologie

 


Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2015

Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP – východní křídlo - U Nemocnice 3 – Anatomický ústav

Zhotovitel: PRAGOCLIMA – 2 971 727 Kč

Druhá etapa instalace v prostorách laboratoří a pracoven Anatomického ústavu. Tyto prostory ve východním křídle budovy byly vybaveny sdruženými klimatizačními jednotkami (fancoily), které jsou propojeny vedením rozvodů chladící kapaliny a elektroinstalace. Vnější klimatizační jednotky jsou umístěny na dvoře u fasády objektu. Součástí stavebních prací bylo i vymalování chodeb a místností a instalace protislunečních fólií a žaluzií do oken.

Klimatizace Klimatizace Klimatizace Klimatizace Klimatizace Klimatizace

Úprava trafostanice TS3591 - U Nemocnice 5

Zhotovitel: SVELIN - 3 059 165 Kč

Trafostanice v suterénu objektu zásobuje el. proudem budovy Anatomického ústavu, Patologické fyziologie a UBEO a protější objekt Ústavu vědeckých informací. S perspektivou připravovaných instalací vědeckých přístrojů a pro zajištění dostatečné kapacity pro výukový provoz byla v součinnosti s distributorem PRE provedena celková rekonstrukce technologie vysokonapěťové a nízkonapěťové části rozvodny, modernizace rozvodných skříní a kabeláže. Základním prvkem akce byla výměna původního transformátoru 650 kVA za nový 1000 kVA.

trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice trafostanice


Rekonstrukce depozitáře knihovny Anatomického ústavu - U Nemocnice 3 - Anatomický ústav

Zhotovitel: DOMISTAV – 1 573 847 Kč

Stavební akce zahrnula celkovou rekonstrukci místnosti depozitáře ve 2. NP vč. podlah, omítek, rozvodů elektroinstalace a osvětlení a rozvodů vody. Kapacitu depozitáře se podařilo rozšířit zřízením mezipatra přístupného po točitém schodišti. Obě dvě vzniklé místnosti byly vybaveny knihovnickými regály s posuvnými dveřmi.

Depozitare knihovny Depozitare knihovny Depozitare knihovny Depozitare knihovny

Stavební úpravy knihovny ÚBLG (včetně repase nábytkového vybavení) - Albertov 4 – Purkyňův ústav 

Zhotovitel: PENTA TRADE / 1.LF – 656 260 Kč

Stavební část akce spočívala v celkové rekonstrukci podlah, omítek, oken, systému zatemnění a rozvodů elektroinstalace a datové sítě. Souběžně s prováděním stavebních úprav byla provedena zaměstnanci 1. LF UK v truhlářské dílně důkladná celková repase historických knihovních skříní, které byly po rekonstrukci vráceny do knihovny.

ublg ublg ublg ublg ublg ublg

Stavební úpravy pro MPI - U Nemocnice 5

Zhotovitel: Smékal REPA - 3 309 180 Kč

Pro přístroje pořizované z dotačního programu OP VaVpI „Centrum pokročilého preklinického zobrazování“ bylo adaptováno několik místností v suterénu budovy. Rekonstrukce zahrnovala provedení příček, instalaci veškerých rozvodů energií a médií vč. stlačeného vzduchu, osazení nových dveří, podhledů, osvětlení a větrání. Povrchy a vybavení místností musí odpovídat náročným hygienickým a technologickým požadavkům pro práci s laboratorními vzorky. Součástí akce byla také spolupráce s dodavateli přístrojů při zajišťování připravenosti pro jejich montáž a zprovoznění.

MPI MPI MPI MPI MPI MPI MPI MPI MPI

Chlazení prostor a technologií vč. rozvodů - U Nemocnice 5

Zhotovitel: EQOS - 2 253 426 Kč

V suterénních prostorách budovy jsou umístěny dva provozně a technologicky náročné provozy – CEB a CAPI. Pro udržení parametrů požadovaných hygienickými a bezpečnostními předpisy bylo stávající zařízení pro chlazení a klimatizaci posíleno instalací nového chladícího stroje. Pro jeho umístění byla adaptována místnost bývalé rozvodny ÚT u kotelny. Venkovní kompresory chlazení byly umístěny na dvoře objektu vedle původních. Na montážní akci bude v r. 2016 navazovat zprovoznění komplexního systému měření a regulace vč. vizualizace.

chlazeni prostor chlazeni prostor chlazeni prostor

Oprava komínů – Albertov 4

Zhotovitel: Urban – 289 190 Kč

Příkladem provedené opravy na budovách ve správě 1. LF UK je oprava komínů na objektu Purkyňova ústavu. Komíny viditelné na střeše jsou z větší části dosud funkční součástí větracího systému, menší část nyní slouží pro odvětrání digestoří v laboratořích. Oprava spočívala ve výměně a opravě poškozených částí zdiva, vyspárování a opravě a doplnění chybějícího měděného oplechování.

oprava kominu oprava kominu oprava kominu oprava kominu oprava kominu oprava kominu

Stavební investice a opravy 1. LF UK v roce 2014

 

 

Výměna chladící jednotky - U Nemocnice 5
Zhotovitel: EQOOS - 2 367 454 Kč

V původním chladícím zařízení bylo použito chladivo R22, jehož další používání po roce 2015 zakazuje zákon o ochraně ovzduší. Po demontáži původního zařízení, které sloužilo pro chlazení prostor a technologií v budově (mimo zvířetníku) byl instalován nový chladící stroj YORK s chladícím příkonem 285 kW a nové venkovní kondenzátory. Výměna proběhla za minimálních stavebních úprav v původní strojovně, s použitím původního betonového základu pro kondenzátory na dvoře objektu.

Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky Výměna chladící jednotky


Stavební úpravy (vnitřního) dvora - U Nemocnice 5
Zhotovitel: REKOMONT - 4 469 080 Kč

Původní úprava dvora nevyhovovala ani technicky (nefunkční odvodnění, vlhkostí poškozené místnosti v suterénu), ani esteticky (popraskaná asfaltová plocha). Pro vytvoření prostoru určeného pro krátkodobý oddych zaměstnanců i studentů bylo provedeno vydláždění povrchu komunikací u průjezdů a chodníků a připraveny odpočinkové plochy se zelení. Ve středu nové kompozice je umístěna kamenná kašna s vodním prvkem. Důležitou součástí stavební akce bylo provedení sanace přilehlých suterénních prostor a provedení opatření proti pronikání vlhkosti, což umožní využití těchto místností jako součástí zvířetníku, pracoven a sociálních zařízení.

Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5 Stavební úpravy (vnitřního) dvora U Nemocnice 5


Stavební opravy suterénu - chodby - Albertov 4 - Purkyňův ústav
Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 863 841 Kč

Suterénní laboratoře a pracovny v budově Purkyňova ústavu byly v posledních letech průběžně rekonstruovány na úroveň odpovídající současným požadavkům. Provedené opravy podlah, omítek stěn, maleb a nátěrů dveří včetně úprav vedlejších schodišť odpovídají zmíněné intenzifikaci používání přilehlých prostor a zlepšují podmínky pro studenty i zaměstnance ústavů umístěných v objektu.

Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4 Stavební opravy suterénu - chodby Albertov 4


Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP - U Nemocnice 3 - Anatom. ústav
Zhotovitel: PRAGOCLIMA - 3 587 189 Kč

Prostory laboratoří a pracoven v jižním a západním křídle budovy byly vybaveny sdruženými klimatizačními jednotkami (fancoily), propojeny rozvody chladící kapaliny a elektroinstalace. Vnější klimatizační jednotky jsou umístěny ve volném prostoru na střeše dvorní přístavby. Součástí stavebních prací bylo zakrytí rozvodů sádrokartonem a vymalování chodeb a místností.

Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP U Nemocnice 3 Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP U Nemocnice 3 Zřízení klimatizace laboratoří 2.NP a 3.NP U Nemocnice 3


Stavební opravy suterénu - sklady a regály-U Nemocnice 5

Zhotovitel: ATOS + BLÁHA - 2 523 584 Kč

Suterénní místnosti v budově přilehlé k uličnímu prostoru byly postižené vlhkostí, stávající regály se pohybovaly morálně i technicky na konci životnosti. Provedením sanace proti zemní vlhkosti (provedením izolačních stěrek v podlahách, chemické injektáže stěn, oprav a utěsnění vnějšího líce budovy) je umožněno efektivní využití skladů a laboratorních depozitářů. Kapacita některých místností byla násobně zvýšena instalací pojízdného regálového systému.

Stavební opravy suterénu - sklady a regály U Nemocnice 5 Stavební opravy suterénu - sklady a regály U Nemocnice 5


Laboratoře molekulární patologie - Studničkova 2 - Hlavův ústav
Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 757 769 Kč

Laboratoře molekulární patologie jsou jedním z významných pracovišť Patologického ústavu 1.LF. Užitná hodnota dotčených prostor a komfort výuky a vědecké práce byl zvýšen provedením stavebních úprav (malby, nátěry, podlahy, obklady) a instalací vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, které umožní práci v kontrolovaných podmínkách. Součástí rekonstrukce bylo doplnění rozvodů elektroinstalace a datové sítě a zdravotně technických instalací na úroveň odpovídající současným požadavkům.

Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2 Laboratoře molekulární patologie Studničkova 2


Oprava interiéru Anatomického muzea - U Nemocnice 3 - Anatom. ústav
Zhotovitel: ZADÁK - 478 367 Kč

První část oprav Anatomického muzea byla věnována opravě maleb, nátěrů a parketových podlah v místnosti č.2.05 (cca 1/3 celkové výměry muzea). Při opravě byla věnována zvýšená pozornost zachování historického charakteru výstavních prostor. V dalších etapách by se měla pozornost soustředit na opravu zbylých prostor, případně repasi historických vitrín.

Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3 Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3 Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3 Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3 Oprava interiéru Anatomického muzea U Nemocnice 3


Oprava fasády dvůr - U Nemocnice 5

Zhotovitel: REPA - SMÉKAL - 1 294 912 Kč

Oprava části fasád okolo vnitřního dvora objektu U Nemocnice 5/Salmovská 1,3 byla vyvolána havarijním stavem jejich části vystavených dlouhodobě nepříznivým klimatickým vlivům. Části říms a parapetů byly otlučeny a nahrazeny, stejně jako menší část profilovaných ploch okolo oken a vrat průjezdů. Pro nátěr fasády byla zvolena původní barevnost.

Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5 Oprava fasády dvůr U Nemocnice 5

 


 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat