1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přijímací zkoušky

72141

Ke studiu v doktorských studijních programech jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, které se pro jednotlivé studijní programy koná na příslušných fakultách v období vyhlášeném rektorem – a to zpravidla v červnu.

 

Zahájení přijímacího řízení vyhlašují veřejně fakulty nejméně 4 měsíce před termínem k podávání přihlášek na své úřední desce a současně je oznamují rektorátu UK.

 

Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému, případně v listinné podobě, která je k vyzvednutí na odd. pro vědeckou činnost a zahr. styky.

 

1. LF UK preferuje podání přihlášky v elektronické podobě.

Přihlášky ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 2018/19 podávejte do 30. dubna 2018.

Termíny přijímacího řízení pro rok 2018/2019

Konání přijímacích řízení je plánováno na období 1. – 30. 6. 2018, náhradní termín je pak v období 8. 6. – 31. 7. 2018. Konkrétní termín přijímacího pohovoru bude zveřejněn po vyhlášení jednotlivými oborovými radami (OR) doktorských studijních programů.

Podrobnosti o podmínkách pro přijetí ke studiu v konkrétních doktorských studijních programech, stanovené příslušnými oborovými radami a schválené Rektorátem UK, jsou zveřejněny v aplikaci SIS k 1. 12. 2017.

Ověřování podmínek k přijetí: 30. 9. 2018.

Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno 22. říjnem 2018.

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2018/2019

· Vyplnění, uzavření a elektronické odeslání přihlášky, se všemi požadovanými přílohami, nebo zaslání listinné přihlášky, se všemi požadovanými přílohami, do 30. 4. 2018.

· Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. 4. 2018 (poplatek je v kterékoli fázi řízení nevratný).

· Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu, nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve lhůtě do 30. 9. 2018

· Úspěšné vykonání přijímací zkoušky před komisí příslušné oborové rady.

Přijímací zkoušky, formou pohovoru, probíhají před zkušebními komisemi, které na návrh předsedy OR jmenuje děkan fakulty zpravidla z členů příslušné OR. Předsedou komise je zpravidla předseda OR. Součástí přijímací zkoušky může být i diskuse o navrhovaném projektu disertační práce a o podmínkách, umožňujících jeho řešení. U přijímacího pohovoru je nezbytně nutná účast navrhovaného školitele uchazeče (Přehled školitelů 1. LF UK).

Přijímací komise v neveřejném zasedání o výsledku přijímací zkoušky hlasuje: v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Přijímací řízení se hodnotí dvěma stupni: „přijat“ - „nepřijat“. V případě většího počtu uchazečů než je možno přijmout, sestaví komise pořadí.

Zápis se závěry o přijímací zkoušce předá předseda komise děkanovi do tří dnů od jeho konání. O výsledku přijímacího řízení rozhodne děkan příslušné fakulty. Děkanát zašle studentovi rozhodnutí do 30 dnů od konání přijímací zkoušky. Proti tomuto rozhodnutí lze do 30 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k rektorovi Univerzity Karlovy, a to prostřednictvím děkana 1. lékařské fakulty.

Další podrobnosti upravuje Řád přijímacího řízení pro uchazeče.

Hodnocení: spravovat