1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Přijímací zkoušky

72141

Ke studiu v doktorských studijních programech jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, které se pro jednotlivé studijní programy koná na příslušných fakultách v období vyhlášeném rektorem – a to zpravidla v červnu.

Zahájení přijímacího řízení vyhlašují veřejně fakulty nejméně 4 měsíce před termínem k podávání přihlášek na své úřední desce a současně je oznamují rektorátu UK.

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2020/21 přijímací řízení do prezenční i kombinované formy doktorských studijních programů.

- Programy Biomedicíny jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky.

- Programy uskutečňované samostatně 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Přijímací zkoušky, formou pohovoru, probíhají před zkušebními komisemi, které na návrh předsedy oborové rady (dále OR) jmenuje děkan fakulty zpravidla z členů příslušné OR. Předsedou komise je zpravidla předseda OR. Součástí přijímací zkoušky může být i diskuse o navrhovaném projektu disertační práce a o podmínkách, umožňujících jeho řešení. U přijímacího pohovoru je nutná účast navrhovaného školitele uchazeče (Přehled školitelů 1. LF UK)

Přijímací komise v neveřejném zasedání o výsledku přijímací zkoušky hlasuje: v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Přijímací řízení se hodnotí dvěma stupni: „přijat“ - „nepřijat“. V případě většího počtu uchazečů než je možno přijmout, sestaví komise pořadí.

Zápis se závěry o přijímací zkoušce předá předseda komise děkanovi do tří dnů od jeho konání. O výsledku přijímacího řízení rozhodne děkan příslušné fakulty. Děkanát zašle studentovi rozhodnutí do 30 dnů od konání přijímací zkoušky. Proti tomuto rozhodnutí lze do 30 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k rektorovi Univerzity Karlovy, a to prostřednictvím děkana 1. lékařské fakulty.

Další podrobnosti upravuje Řád přijímacího řízení pro uchazeče a Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22.

Informace k přijímacímu řízení na 1. LF UK pro akademický rok 2021/2022 naleznete ZDE.

 

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat