1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nostrifikace středoškolského vzdělání

Nostrifikace zahraničního středoškolského vzdělání

Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:

Fakulta doporučuje tuto variantu:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

Uchazeč u zápisu doloží:

· úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (ČR), získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů, který je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

· bez poplatku (poplatek 1000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)


Toto posouzení je trvalá a obecně platná rovnocennost vzdělání a prokazuje rovnocennost vzdělání i pro případné zaměstnání v ČR a další úřední řízení na území ČR.

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu

Uchazeč u zápisu doloží:

· ověřenou kopii Evropského bakalaureátu

· bez poplatku

· neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení

c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

· zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzałośći), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku

Uchazeč u zápisu doloží:

· ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu

· v případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

· originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia)

· bez poplatku

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 může fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Každý uchazeč, který získal středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky si podá nejpozději do 30. 6. 2022 elektronickou žádost o Posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání.

Žádost se podává v Studijním informačním systému (SIS) - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/. Podávání žádostí je dostupné v průběhu přijímacího řízení po přihlášení uchazeče ke svým přihláškám.

Dokumenty k žádosti:

· vytištěnou elektronickou žádost

· ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu

· originál potvrzení vzdělávací instituce o tom, že absolvent má přístup na vysokou školu v daném státě

Uchazeč osobně na podatelnu nebo poštou doručí v listinné podobě vytištěnou elektronickou žádost a originály nebo ověřené kopie výše uvedených dokumentů (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty, a to nejpozději do 14. 7. 2022 a neprodleně uhradí kartou v SIS poplatek za jejich posouzení.

Adresa fakulty:
1. lékařská fakulta UK, Studijní oddělení, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Upozorňujeme uchazeče, že posouzení zahraničního středoškolského vzdělání podle bodu d) se vztahuje pouze k přijetí na fakultu v daném akademickém roce a nemá platnost pro další úřední řízení např. zaměstnání v ČR ani pro přijímací řízení v dalších letech nebo přijímací řízení na jiné vysoké školy v ČR. Obecnou platnost má pouze posouzení zahraničního vzdělání dle bodu a).

Uchazeč, který nevyplní žádost o posouzení zahraničního vzdělání ve své přihlášce a nezašle výše uvedené dokumenty do 14. 7. 2022 (datum odeslání) na adresu fakulty, nesplní podmínku pro přijetí do prvního ročníku a nebude zapsán ke studiu.


Kontaktní osoba v případě dotazů:

Jana Kolářová, e-mail: jana.kolarova@lf1.cuni.cz, tel: 224 964 308


 

Hodnocení: (hodnotilo 170 uživatelů) spravovat