1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nostrifikace zahraničního středoškolského vzdělání

Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:


a) Dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“) - fakulta doporučuje tuto variantu

Uchazeč u zápisu doloží:

 • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů, který je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Nostrifikace je v tomto případě bez poplatku (poplatek 1000,- Kč se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání).

Toto posouzení je trvalá a obecně platná rovnocennost vzdělání a prokazuje rovnocennost vzdělání i pro případné zaměstnání v ČR a další úřední řízení na území ČR.


b) Dokladem o udělení Evropského bakalaureátu

Uchazeč u zápisu doloží:

 • ověřenou kopii Evropského bakalaureátu - nostrifikace je rovněž bez poplatku.

 

Neplatí pro International Baccalaureate (IB Diploma), který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je IB Diploma nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. (Jedná se o tyto školy: The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.; PORG - gymnázium a ZŠ, o.p.s.; OPEN GATE - gymnázium a ZŠ, s.r.o.; Gymnázium Evolution, s.r.o.; Gymnázium Duhovka, s.r.o.; Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115).


c) Dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

Uchazeč u zápisu doloží:

zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzałośći), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku (maturitetno spričevalo);

Uchazeč u zápisu doloží:

 • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu;
 • originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona (potvrzení o "akreditaci" zahraniční střední školy), které vydalo ministerstvo školství, akreditační úřad dané země, zřizovatel dané školy (nikoli ředitel školy) nebo národní pobočka ENIC-NARIC.

 V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia);
 • nostrifikace je bez poplatku.

 


d) Zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 může fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Podávání žádostí je dostupné v průběhu přijímacího řízení po přihlášení uchazeče ke svým přihláškám. Uchazeč si podá nejpozději do 30. 6. 2024 elektronickou žádost o Posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání. Žádost se podává ve Studijním informačním systému (SIS) -

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/.

Dokumenty k žádosti:

 • Vytištěná elektronická žádost;
 • Úředně ověřená kopie (Formy ověření dle států) zahraničního vysvědčení nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu;
 • Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia (přehled předmětů absolvovaných za dobu studia).
 • Uchazeč dodá originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona (potvrzení o "akreditaci" zahraniční střední školy), které vydalo ministerstvo školství, akreditační úřad dané země, zřizovatel dané školy (nikoli ředitel školy) nebo národní pobočka ENIC-NARIC.
 • Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (Ministerstvo školství) o tom, že absolvent studia dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu.


Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka soudním překladatelem (českým nebo zahraničním).

Listy s překlady musí být připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

 

Uchazeč osobně na podatelnu nebo poštou doručí v listinné podobě vytištěnou elektronickou žádost a originály nebo ověřené kopie výše uvedených dokumentů (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty, a to nejpozději do 15. 7. 2024 a neprodleně uhradí kartou v SIS poplatek (Kč 930,-) za jejich posouzení.

Adresa fakulty:

1. lékařská fakulta UK, Studijní oddělení, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Upozorňujeme uchazeče, že posouzení zahraničního středoškolského vzdělání podle bodu d) se vztahuje pouze k přijetí na fakultu v daném akademickém roce a nemá platnost pro další úřední řízení např. zaměstnání v ČR ani pro přijímací řízení v dalších letech nebo přijímací řízení na jiné vysoké školy v ČR. Obecnou platnost má pouze posouzení zahraničního vzdělání dle bodu a).

Uchazeč, který nevyplní žádost o posouzení zahraničního vzdělání ve své přihlášce a nezašle výše uvedené dokumenty do 15. 7. 2024 (datum odeslání) na adresu fakulty, nesplní podmínku pro přijetí do prvního ročníku a nebude zapsán ke studiu.


Kontaktní osoba v případě dotazů:

Jana Kolářová
tel: 224 964 308
e-mail: jana.kolarova@lf1.cuni.cz 

Hodnocení: (hodnotilo 173 uživatelů) spravovat