1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Etický kodex 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

72198

Preambule

Členy akademické obce jsou všichni akademičtí pracovníci a studenti.

Člen akademické obce se zavazuje k tomu, že se bude řídit ve styku se svými kolegy, studenty i veřejností nadčasovými hodnotami. Za klíčovou hodnotu ve svém pracovním úsilí pokládá pravdu a ve vztahu k ostatním přátelství a spravedlnost.

Člen akademické obce se v duchu nejlepších univerzitních tradic vyjadřuje k aktuálním otázkám a angažuje se ve prospěch povznesení celé společnosti, avšak vyhýbá se propagaci politických stran a hnutí na akademické půdě.

Člen akademické obce usiluje o důvěru a vychází z toho, že důvěryhodnost je předpokladem zdravých vztahů k ostatním lidem. Vlastní důvěryhodnost může ztratit předně podvodem v kterékoliv podobě, dále pak významně tím, že potlačuje svobodnou vůli druhých, a ovšem též vlastní nedbalostí či neznalostí.

Člen akademické obce bude ve věcech obchodních a tržních vždycky dodržovat pravidlo transparentnosti čili žádnou ze svých výhod nebude tajit.

Člen akademické obce se zavazuje k tomu, že prostředky fakulty či univerzity nebude bez schválení vedení využívat ve prospěch svých obchodních zájmů a že je nikdy nebude poskytovat někomu jinému za úplatu.

I. výuka

1/ Vztah učitele ke studentům musí mít kolegiální rysy a zároveň musí vychovávat studenty k tomu, aby dosáhli co nejvyšší úrovně a mohli předávat odborné znalosti či dovednosti i mravní postoje dále. V žádném případě nesmí učitel zneužít svého postavení a pokořovat své žáky poukazem na jejich případné nevědomosti či chyby.

2/ Učitel má povinnost vzdělávat se ve svém oboru a prohlubovat též svůj všeobecný rozhled tak, aby jeho znalosti byly zasazeny do širších odborných, společenských a dějinných souvislostí.

3/ Učitel nese odpovědnost za pravdivost a odborné zdůvodnění jím přednášené či jinak studentům zprostředkované učební látky.

4/ Učitel má povinnost zakládat své znalosti výhradně na pádných argumentech a musí se vždycky vyhýbat pouhým domněnkám; domněnky musí v případě, že se jimi zabývá, uvést pod tímto označením.

5/ Učitel se zavazuje k tomu, že nebude nikdy urážet či jinak znevažovat své kolegy v jejich nepřítomnosti.

6/ Učitel bude zachovávat důvěrnost informací získaných o studentech během výuky či výcviku.

7/ Učitel má povinnosti vychovávat studenty ke schopnosti samostatné argumentace a ke kritickému myšlení nikoliv jen o názorech cizích, nýbrž též a zejména o názorech vlastních.

8/ Učitel se zavazuje k tomu, že bude ke všem studentům přistupovat bez jakékoliv diskriminace (genderové, rasové, náboženské aj) a že výsledky zkoušení nebudou plodem osobního zaujetí či předsudků a budou důsledně zrcadlit prokázané dovednosti či znalosti studenta.

9/ Student má právo i povinnost kriticky hodnotit své učitele, avšak jeho kritika musí být předně podložena argumenty a zároveň i identifikovatelná co do autorství příspěvku.

10/ Student má povinnost se vzdělávat v jednotlivých oborech a usilovat o co nejhlubší odborné znalosti i dovednosti.

11/ Student se zavazuje k tomu, že bude chránit důvěrnost veškerých informací o pacientech získaných v průběhu výuky.

12/ Vedení fakulty se zavazuje k tomu, že bude odměňovat a hodnotit všechny učitele spravedlivě.

II. výzkum

13/ Badatel se zavazuje k tomu, že bude publikovat výsledky svého výzkumu, nebude zatajovat výsledky tehdy, když se tyto liší od jeho předpokladů.

14/ Badatel se zavazuje k tomu, že nebude upravovat dosažené výsledky s pokoutním záměrem dosáhnout proslulosti, vydělat peníze či prostě obelstít odbornou i laickou veřejnost.

15/ Badatel se zavazuje k tomu, že nebude plagiátorem cizích textů či i jen samotných myšlenek; kdykoliv se s některou z nich ztotožní a ve své publikaci ji užívá, uvede vždycky přesný pramen tak, aby tento byl snadno k nalezení.

16/ Badatel se zavazuje k tomu, že když se ukáže chyba v jeho předpokladech či závěrech, připustí a uzná ji veřejně bez toho, že by se mstil těm, kteří na onu chybu poukázali.

17/ Veškerý výzkum na lidských a též zvířecích bytostech musí být před započetím schválen etickou komisí.

18/ Nepřipouští se provádět výzkum výhradně kvůli vlastnímu obohacení či kariéře. Nepřipouští se ani propagovat kterýkoliv lék či léčebný postup na základě skrytého sponzorování ze strany výrobce.

19/ Pokusy s čistým placebem je možné provádět pouze tehdy, když se jedná o zcela nový lék, který až dosud nemá žádnou obdobu.

20/ Zakazuje se při sepisování vlastních odborných prací nejen opisovat části textů či texty celé z jiných prací bez uvedení pramenů, ale také přejímat bez uvedení autora cizích textů samotné myšlenky.

21/ Zakazuje se bojkotovat bez pádných argumentů výsledky výzkumu úspěšnějších kolegů při recenzování publikací pro vydání v časopisech, nakladatelstvích i jinde, při oponování disertačních a diplomových prací či při hodnocení žádostí o grantové prostředky.

22/ Nadřízený je ke svým podřízeným čestný a spravedlivý a hodnotí je bez osobního zaujetí.

III. vztah k pacientům a spolupracovníkům v péči o nemocné

23/ Východiskem obecně zdravotní i lékařské péče je tradice hippokratovské medicíny s jejím důrazem na filosofii, empirické poznání a etiku.

24/ Základem etického jednání zdravotníka/lékaře je dodržování těchto principů: nonmaleficence, beneficence, pacientova autonomie v rozhodování, spravedlnost, pravdivost sdělování informací a důvěrnost informací sdělených pacientem lékaři. Jiná podrobnější pravidla pro jednání s nemocnými stanovují kodexy další (ČLK aj).

25/ Klíčovým předpokladem úspěchu komunikace s pacientem je prostředí důvěry a důvěryhodnost je pro každého lékaře hodnotou, kterou musí za všech okolností chránit.

26/ Při požadavku zahrnout nemocného též do výuky je třeba důsledně informovat pacienta o tom, co nad rámec léčby se ho bude týkat s tím, že pacient má možnost svou účast na výuce odmítnout, přičemž takové rozhodnutí nebude mít vliv na jeho vlastní léčbu.

27/ Je zakázáno upřednostňovat pacienty na seznamu čekajících na základě úplatku či jiné formy osobního prospěchu.

28/ Lékař se ke zdravotníkům chová kolegiálně.

29/ Člen akademické obce nebude převádět klientelu z kliniky do své soukromé a na komerci postavené praxe.

30/ Člen akademické obce se zavazuje k tomu, že nebude za úplatu ze strany komerčního dodavatele léku či léčených prostředků tyto postupy aplikovat pacientům či i jen doporučovat. Případné výhody získané takto od dodavatele zveřejní a zejména oznámí těm, které ve své praxi ošetřuje.

 

Hodnocení: (hodnotilo 9 uživatelů) spravovat