1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé

73190

Student je veden školitelem, kterého jmenuje děkan fakulty z řad předních odborníků daného oboru na návrh oborové rady. Jmenování je podmíněno písemným souhlasem školitele tuto funkci vykonávat a souhlasem vedoucího školícího pracoviště, kde je školitel zařazen.

Povinnosti školitele:

  • společně se studentem sestavuje návrh individuálního studijního plánu a do dvou měsíců ode dne začátku akademického roku od zápisu jej předloží oborové radě ke schválení prostřednictvím SIS; 
  • stanovuje téma disertační práce; 
  • průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultuje výsledky jeho studia; 
  • zabezpečuje základní provozní podmínky ke studiu doktoranda; 
  • pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí práci studenta, písemně (prostřednictvím SIS) o svém hodnocení informuje oborovou radu a v případě neplnění požadovaných úkolů navrhuje oborové radě ukončení studia nebo jiné opatření (čl. 12 Studijního a zkušebního řádu UK). 
Školitel nese stěžejní odpovědnost za vědeckou výchovu studenta. 

Školitel může navrhnout ustanovení konzultanta z řad odborníků daného oboru, který je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku doktorského studia. Konzultanta jmenuje děkan fakulty na návrh oborové rady. 

Informace pro školitele

Informace pro doktorandy a seznam školitelů 1. LF UK

 

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat