1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Extrakurikulární výuka

74007


Na většině pracovišť naší fakulty – jak teoretických, tak klinických – se mohou studenti zúčastnit činností, které přímo nespadají do předepsaných studijních plánů, ani do volitelných předmětů. Jsou to aktivity tzv. extrakurikulární, čistě dobrovolné, které ale umožňují překročit už během studií hranici mezi povinnou výukou a hlubším poznáváním daného problému, ať již vědeckého, nebo praktičtěji orientovaného.

Nejčastější extrakurikulární aktivity:
* Práce v laboratořích, kde se studenti seznamují s vědeckými postupy i vědeckým způsobem myšlení. Mohou se stát přímo členy vědeckých týmů, participovat na jejich výstupech a prezentovat je na konferencích v rámci fakulty i mimo ni či se přímo stát (spolu)autory vědeckých publikovaných sdělení.
* Spolupráce na výuce, kdy se studenti mohou stát třeba lektory pro cvičení z anatomie, pomáhat při vedení praktických cvičení, trenažérech nebo přípravě materiálů apod.
* Zapojení se do činnosti lékařských týmů na klinikách, které umožní získání dalších zkušeností s vyšetřováním i léčbou pacientů (možnost účastnit se práce lékařů mimo dobu stáže, služeb apod.).
* Pomoc při vědecké práci v klinické medicíně (analýzy vyšetření apod.).

K zapojení se do extrakurikulární výuky je třeba se dohodnout s daným pracovištěm či konkrétním vyučujícím. Protože v některých případech může být množství pozic pro studenty omezeno, mohou si některá pracoviště stanovit konkrétní podmínky pro zapojení studentů. Některé aktivity jsou doporučovány až pro studenty určitých ročníků.
Extrakurikulární výuka není nároková a nepřináší kredity. Přináší však zkušenosti, nový pohled na věc, v některých případech – při výrazném zapojení a přínosu – mohou být výsledky práce studenta prezentovány na Studentské vědecké konferenci nebo na jiných konferencí, případně může být jeho práce i publikována.
Možnosti extrakurikulárních činností na naší fakultě podle pracovišť: 

Fyziologický ústav 1. LF UK

Praktický kurz: Rozšířená první pomoc u traumat, 3denní kurz pro zájemce z 6. ročníku.

Kapacita: max. 12 studentů, konání 1x ročně, ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou

Praktický kurz: Základy definitivního chirurgického ošetření, 1denní kurz pro zájemce z 6. ročníku.
Kapacita: max. 3 studenti, konání 1x ročně, ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou

Praktický kurz: Příprava na soutěž Rallye Rejvíz.

Praktický kurz: Základy ventilačního tréninku (Vetres), 1denní kurz pro zájemce z 5.–6. ročníku.
Kapacita: 12 studentů, konání 1x ročně, ve spolupráci s Klinikou anestesiologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Simulační kurz: Základy řešení akutních stavů, pořádá III. interní klinika.

Pomocná vědecká/pedagogická práce pregraduálních studentů: Modelování fyziologických funkcí, Srdeční fyziologie (prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.), Experimentální neurofyziologie (doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.; prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.), Experimentální kardiofyziologie, Experimentální respirační fyziologie, Rozvoj simulací ve výuce lékařství – práce v SIM centru (MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.).
Rozsah a kapacita podle individuální domluvy s vedoucími oborů.

Kurz: Základy chirurgického šití, pořádá IFMSA.

Simulační vzdělávací akce: Jednička medicínských simulací 2017, půldenní simulační akce pro zájemce ze 3.–4. ročníku.
Kapacita: 50 studentů
Kontakt: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., otomar.kittnar@staff.cuni.cz

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Studenti mají možnost zapojit se do vědecké a pedagogické práce.
Kontakt: prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. – petr.marsalek@lf1.cuni.cz nebo přímo http://patofyziologie.lf1.cuni.cz/veda-a-vyzkum-vedecke-skupiny

Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Podmínkou je složení zkoušky patologie, aktivity jsou tedy určeny pro studenty 4. a vyšších ročníků. Aktivity jsou omezeny pouze pro určitý počet studentů, podle kapacity pracoviště a probíhajících vědeckých projektů, a jsou přístupné studentům české i anglické paralelky.

Aktualizované údaje s kontaktní osobou vždy na zimní a letní semestr na níže uvedeném odkazu: https://pau.lf1.cuni.cz/nabidka-extrakurikularnich-aktivit-na-ustavu-patologie-v-letnim-semestru-20172018

Anatomický ústav 1. LF UK
Pregraduální studenti mají možnost vědecké práce v laboratořích ústavu v následujících oblastech:
Vývoj kardiovaskulárního systému (prof. MUDr. David Sedmera, DSc., david.sedmera@lf1.cuni.cz), Struktury a funkce nádorového mikroprostředí a hojení ran (prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., karel.smetana@lf1.cuni.cz; MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D., lukas.lacina@lf1.cuni.cz), Chirurgická anatomie pohybového systému (doc MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., ondrej.nanka@lf1.cuni.cz).

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Na Ústavu biologie a lékařské genetiky se pregraduální studenti mohou zapojit do některého z běžících vědeckých projektů. Ty se zabývají například výzkumem specifických bioaktivních látek, tzv. nutraceutik, a jejich úlohou v prevenci metabolických onemocnění, či oblastí nádorové genetiky, zejména genetickou podstatou nádorových onemocnění ledvin. Možné jsou také cílené návštěvy laboratoří a demonstrace dnes běžně užívaných metod molekulární biologie, jako jsou PCR, sekvenování DNA, DNA microarrays, Western blot a další.
Kontakt: Mgr. Adéla Kábelová, adela.kabelova@lf1.cuni.cz

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
Studenti mají možnost zapojení se do práce jako pomocné vědecké síly na různých tématech
Oddělení biomedicínské statistiky Biostat (http://ubi.lf1.cuni.cz/oddeleni-biomedicinske-statistiky-kontakty). Biostat poskytuje statistickou podporu při zpracování výsledků v pracích postgraduálních studentů, studentské výzkumné vědecké činosti i výsledků vědeckého výzkumu vědecko-pedagogických i klinických pracovišť fakulty.                                                                                                                                                          Kontakt: doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc., miloslav.spunda@lf1.cuni.cz

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Pregraduálních studenti mají možnost zapojit se do vědecké činnosti v Laboratoři pro komplexní výzkum nových biomarkerů (vedoucí prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, zástupce prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.), Laboratoři pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu (vedoucí prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA) nebo na Oddělení transkripce a buněčné signalizace (vedoucí doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.).              Dále se mohou studenti vyšších ročníků zapojit do výuky jako demonstrátoři při výuce v rámci praktických cvičení z lékařské chemie a biochemie.
Kontakt: MUDr. Lenka Fialová a MUDr. Ivan Šebesta, lenka.fialova@lf1.cuni.cz


Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK
Studenti se mohou zapojit do vědecké práce v rámci dvou vědeckých skupin prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., a doc. MUDr. Zdeňka Kleibla, Ph.D.
Kontakt: ubeo.lf1.cuni.cz/

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
Pregraduální studenti jsou zapojováni do výzkumných projektů běžících na ústavu. Pravidelně prezentují své výsledky na SVK. Díky své práci se také stávají spoluautory publikací v odborných časopisech.
Kontakt: uhiem.lf1.cuni.cz/

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Pediatrický kroužek pro studenty 5.–6. ročníku: každé úterý od 13.00 do 16.00, v zimním i letním semestru.
Kapacita: 12–15 studentů
Klinické vizity a semináře: všichni studenti 6. ročníku 1. LF UK se zájmem o pediatrii se mohou účastnit pravidelných vizit, rtg seminářů i odborných seminářů na KDDL.
Kapacita: obvykle 1–3 studenti
Metabolické semináře pro všechny studenty 6. ročníku 2. LF UK (vč. anglické paralelky): ročně 8 seminářů po 5 hodinách, účast povinná v rámci výuky pediatrie na 2. LF UK.
Kurz pokročilých mikroskopických metod: pracoviště je vybaveno pro výzkumné využití konfokální mikroskopie, tyto přístroje jsou k dispozici studentům a je na nich pravidelně pořádán Praktický kurz konfokální mikroskopie: vícečetné fluorescenční značení, dekonvoluce, kolokalizace, 3D rekonstrukce (kód B01681).
Kapacita: obvykle 3–6 studentů v postgraduálních oborech
Kontakt: RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D., robert.dobrovolny@lf1.cuni.cz

Pediatrická klinika 1. LF UK a TN
Kroužek adolescentologie.
Kontakt: primář MUDr. Pavel Kabíček, CSc., pavel.kabicek@ftn.cz

Chirurgická klinika 1. LF UK a TN
Zájmový kroužek chirurgie: studentům je umožněna účast na pohotovostních službách a pod dohledem práce na ambulanci (šití menších ran, repozice zlomenin) a sálech (asistence).
Kapacita: každoročně 1–5 studentů
Kontakt: vedoucí výuky MUDr. Robin Strnad, robin.strnad@ftn.cz, tel.: 261082632

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN
Shadowing: pro studenty navštěvující některý z volitelných předmětů.
Kontakt: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc., samal@cesnet.cz

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Zájmový kroužek: dlouhodobě – studenti se účastní pohotovostních služeb, dále asistence u plánovaných gynekologických operací.

Blok přednášek a praktických kurzů: práce s informačním systémem nemocnice, odběry anamnézy, nácvik základních dovedností (vyhodnocení kardiotokogramu, porod plodu, šití episiotomie atd.).
Kontakt: Jana Urbanová, jana.urbanova@vfn.cz, gynpo.lf1.cuni.cz/

Oční klinika 1. LF UK a VFN
Zájmové kroužky: Chirurgie předního segmentu oka, Cévní onemocnění sítnice a makuly a dystrofie sítnice, Neurooftalmologie, Zánětlivá oční onemocnění, Rohovka, imunologická oční onemocnění, transplantace rohovky a chirurgie předního segmentu.
Kontakt: Renáta Jelínková, renata.jelinkova@lf1.cuni.cz, ocni.lf1.cuni.cz

Stáž na oční ambulanci a operačním sále nad rámec výuky.                                                                                 

Kontakt: MUDr. Iveta Němcová, iveta.nemcova@lf1.cuni.cz

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Klinická konzultační skupina pro obor dětské psychiatrie.
Kontakt: vyučující prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., ivo.paclt@lf1.cuni.cz

Účast na výzkumu,
sběru dat, hodnocení a zpracování výsledků                                                                    Kapacita: 1 osoba během studijního roku
Kontakt: prof. Papežová - hpap@seznam.cz

Mindfulness – kurz zvládání stresu
Kapacita: neomezeně, doba trvání 8 týdnů
Kontakt: simon.grimmich@gmail.com, burian@praveted.info

Schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP
– vždy první středu v měsíci v období září-červen
Kapacita: neomezeně
Kontakt: Denisa Zapletalová Denisa.Zapletalova@lf1.cuni.cz                                                                  

Seminář Psychiatrické kliniky
Kapacita: 3 studenti na seminář                                                                                                                      Kontakt: Denisa Zapletalová Denisa.Zapletalova@lf1.cuni.cz

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
Výuka probíhá na několika úrovních:
Studenti 3.–6. ročníku absolvují praxi (mimo běžné stáže) na ambulanci pod dohledem lékaře jak v běžnou pracovní dobu, tak v pohotovostní službě. Pod dohledem sloužícího lékaře se podílí na ošetřování pacientů, vedení dokumentace event. asistence na operačních sálech.
Kapacita: cca 5 studentů týdně po celý akademický rok, taktéž i o letních prázdninách

Pravidelné kurzy šití: pro jednotlivé samostatné skupinky studentů se zájmem o chirurgii, pravidelně pro studenty v rámci IFSMA. Jedná se výuku jednotlivých šicích technik, manipulaci s nástroji, práci s tkáněmi apod.
Kapacita: cca 30–50 studentů za semestr

Výuka na laparoskopických trenažérech: pro studenty 3.–6. ročníku (mimo běžné stáže), dále pro studenty v rámci IFMSA. Výuka je zaměřena na získání základních dovedností ve smyslu základů laparoskopie, manipulace s nástroji, šicí techniky, preparace apod.
Kapacita: cca 30 studentů za semestr

Prezentace laparoskopických trenažérů v rámci Týdne vědy a techniky a dalších projektů Akademie věd ČR. Probíhá 1–3 dny, 1–2x za rok.
Kontakt: MUDr. Kristian Chrz, Kristian.Chrz@vfn.cz

II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
Chirurgický kroužek: studenti se účastní operací asistencí na sále i na oddělení a ambulancích, jsou zapojeni do klinické i experimentální práce na klinice i v rámci SVV (společně s postgraduálními studenty), určeno pro studenty české i anglické paralelky.
Kapacita: 5–8 studentů
Kontakt: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., lindner@seznam.cz

III. interní klinika 1. LF UK a VFN
Shadowing: Základy kardiologie, UZ vyšetřování cév, echokardiografie, práce na lůžkovém oddělení a ambulancích, spolupráce při výzkumných projektech.

Pomocná vědecká síla: sběr a zpracování dat pacientů s hypertenzí.
Kontakt: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., michal.vrablik@lf1.cuni.cz

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
Klinika nabízí endoskopický trenažér pro horní i dolní endoskopické vyšetření trávicího traktu, účast na klinickém a endoskopickém vyšetřování pacientů v rámci klinických služeb („shadowing“). Dále nabízí výzkumnou práci při hodnocení ultrazvukových nálezů jater (sběr a analýza dat) a výzkumnou práci v lipidové laboratoři (analýza lipoproteinů gradientovou elektroforézou a ultracentrifugací, sběr dat).
Kontakt: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomislav Švestka, CSc., radan.bruha@lf1.cuni.cz, tomislav.svestka@lf1.cuni.cz, int4.lf1.cuni.cz/

Urologická klinika 1. LF UK a VFN
Klinika nabízí Kurz chirurgického šití a trenažér laparoskopických operací.
Kontakt: Petra Sedlická, petra.sedlicka@lf1.cuni.cz, www.urologicka-klinika.cz

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN
Klinika pořádá vzdělávací akce v průběhu celého akademického roku. Seminář bude zapsán v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK a účast bude ohodnocena 2 kredity.
Kontakt: Zdenka Fenclová, mailto:zdenka.fenclova@LF1.cuni.cz, 224 964 526

Vzdělávací semináře kliniky v rámci CŽV. Klinika pořádá vzdělávací akce v průběhu celého akademického roku každou poslední středu měsíce. Seminář bude zapsán v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK a účast bude ohodnocena 2 kredity.

 

odb.as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. zdenka.fenclová@LF1.cuni.cz, 224 964 526

Shadowing: Specifické provokační testy při diagnostice profesního astmatu a alergické rinitidy

Kapacita: 3-5 studentů

odb.as. MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.

pavlina.klusackova@lf1.cuni.cz,

224 964 514

Praktický kurz: Hodnocení plicních funkcí (spirometrie, celotělová bodypletysmografie, difuzní kapacita plic pro CO), rinomanometrie, akustická rinometrie, FeNO

Kapacita: 3-5 studentů

 

odb.as. MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.

pavlina.klusackova@lf1.cuni.cz,

224 964 514

Praktický kurz: Hodnocení ztráty sluchu dle Fowlera dle tónové audiometrie

Kapacita: 3-5 studentů

odb.as. MUDr. Jiří Lešovský

jiri.lesovsky@vfn.cz,

224 96 4536

Shadowing: Elektromyografie horních končetin při diagnostice úžinových neuropatií: Observace a evaluace

Kapacita: 2-3 studenty

 

odb.as. MUDr. Petr Klepiš

petr.klepis@vfn.cz,

224 96 4517

Praktický kurz: Prstová pletysmografie a chladový vodní test v diagnostice Raynaudova syndromu: Observace a evaluace

Kapacita: 3-5 studentů

odb.as. MUDr. Kamil Vlček

kamil.vlcek@vfn.cz,

224 96 4539


Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT
Pregraduální studenti mají příležitost zapojit se do činnosti laboratoří se zaměřením na diagnostiku a výzkum hematoonkologických onemocnění (ÚHKT, Oddělení molekulární genetiky, Laboratoř PCR diagnostiky leukémií; http://www.uhkt.cz/). Studenti mohou hlouběji proniknout do podstaty molekulárně genetických analýz, které jsou součástí léčebných protokolů, a které se využívají pro vědecké účely. Svou aktivní prací v laboratoři se stávají spolutvůrci výzkumných výsledků, tedy spoluautory vzniklých odborných publikací.
Kontakt: Bc. Alena Kubečková, alena.kubeckova@lf1.cuni.cz

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce                                                       Studenti mají možnost návštěvy ambulancí nebo observace na sále. V případě zájmu je možné zapojení do asistencí při operacích. Dále nabízíme možnost spolupráce na výzkumu, formou zpracování databází a jiných činností.                                                                                                                                               Kontakt: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, PhD. mestak@gmail.com

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

pořádá přednášku  hostující profesorky MUDr. Zuzany Diamant, PhD., pneumologa a  klinického farmakologa dne 7. 4. 2020 od 13 - 15 hod. Kapacita 30 osob, přednášeno v angličtině.

Místo konání: Thomayerova nemocnice, přednáškový sál, pavilon B5
Téma přednášky: Astma: nový pohled na diagnostiku a léčbu založený na patofyziologii, fenotypizaci a endotypizaci

Anotace: - Astma je vysoce heterogenní onemocnění postihující všechny části dýchacích cest - horní, dolní a malé dýchací cesty. - Hodnocení astmatu, komorbidity a biomarkery. - Nové možnosti léčby astmatu.

Ve spolupráci s oddělením hrudní chirurgie v Thomayerově nemocnici jsou pak další možnosti následující:
Pomocná vědecká síla: zapojení se do vědeckých projektů, sběr klinických dat
Kapacita: maximálně 2 studenti ročně
Zájmový kroužek pneumologie a pneumochirurgie: účast na vizitách, indikačních a odborných seminářích, odborných ambulancích, zapojení se do činnosti na operačním a bronchologickém sále, asistence při hrudních operacích, základy funkčního vyšetření v pneumologii, základy bronchologie
Kapacita: maximálně 2 studenti ročně
Kontakt: MUDr. Pavel Horažďovský, PhD., MBA, pavel.horazdovsky@1lf.cuni.cz, tel: 775 601 106

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
Ústav nabízí účast na vědecké činnosti laboratoří (Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.) a účast na klinickém semináři Oddělení klinické imunologie a alergologie (MUDr. Mgr. Jitka Petanová, Csc.).
Kontakt: uim.lf1.cuni.cz

KARIM 1. LF UK a ÚVN
Na pracovišti si mohou studenti vybrat z široké nabídky fakultativních výkonů, které si mohou pod dohledem školitele vyzkoušet. Klinika organizuje kurz první pomoci v Dobronicích.
Kontakt: MUDr. Michal Soták, michal.sotak@uvn.cz

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
Studenti se mohou zapojit do výzkumu v oblasti klinické nebo preklinické farmakologie.
Kontakt: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., ondrej.slanar@lf1.cuni.cz, farm.lf1.cuni.cz/

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Klinika může studentům nabídnout účast na traumatologické ambulanci s výukou ošetření ran a repozice. Studenti mohou rovněž docházet na pohotovostní služby a asistovat při ortopedicko-traumatologických operacích.
Kontakt: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., pavel.dungl@bulovka.cz, ortbul.lf1.cuni.cz/

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
Studentům je zdůrazňována možnost zúčastnit se kterékoli pracovní aktivity na klinice i po absolvování dvou týdnů stáží, v případě mimořádného zájmu o obor i před stážováním na klinice. Účast pregraduálních studentů na aktivitách kliniky není formalizována. Studenti mají možnost asistovat u operací, účastnit se práce lékaře na všeobecné a speciálních ambulancích, na lůžkových odděleních, mohou participovat na pravidelných radiologických a onkologických seminářích i na všech dalších odborných akcích kliniky.
Zájemci se dostaví na ranní seminář v 7.30 v posluchárně kliniky, kde jim bude přidělen mentor. V případě zájmu o asistenci na sálech je třeba se nahlásit předcházející den do 12.00 u sekretářky Moniky Mikulášové, 224 434 311, monika.mikulasova@fnmotol.cz
Kontakt: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., jan.klozar@fnmotol.cz

Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
Studenti mohou docházet na kliniku v pracovní době i do pohotovostních služeb. Je jim umožněno se dívat na operace a při některých i asistovat, sledovat práci na odborných ambulancích včetně úrazové, s možností vyzkoušet si některé výkony (sádrování, převazy, šití menších ran apod.).
Kapacita: cca 3–5 studentů za rok
Kontakt: doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D., michal.tucek@uvn.cz

Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a TN
Studenti mají možnost docházet na operační sály či lůžkové oddělení.
Kapacita: cca 2–4 studenti 5.–6.ročníku v jednom roce
Kontakt: MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D., tomas.rezac@lf1.cuni.cz

Revmatologická klinika - revmatologický kroužek

Kroužek bude zaměřen především na klinické aspekty diagnostiky a léčby zánětlivých revmatických onemocnění a systémových onemocnění pojiva. Budeme se podrobněji věnovat základům klinického přístupu v revmatologii (anamnéza, fyzikální vyšetření, indikace laboratorních vyšetření a zobrazovacích metod), klinickému rozvažovaní nad konkrétními i modelovými případy a kritickému čtení klinických studií. V jednotlivých případech může být po osobní dohodě umožněna pasivní účast v ambulantním provozu, nebo případně aktivní podíl na některém z výzkumných programů probíhajících v Revmatologickém ústavu.                                                          

Kapacita: 10 studentů z  5. - 6. ročníku                                                                                              

Kontakt: doc. MUDr. Jakub Závada, PhD., zavada@revma.cz

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN - studentům nabízí od nového akademického roku zájmový kroužek soudního lékařství a forenzní toxikologie  s demonstrací zajímavých soudně lékařských případů zejména z oblastí znalecké činnosti (mechanismy vzniku poranění a jejich soudně lékařské hodnocení, causy leg/non lege artis, revizní posudky apod.) a toxikologických analýz a demonstrací práce v toxikologické laboratoři (principy instrumentální analýzy cizorodých nox). Vhodné by to bylo pro studenty od 3. ročníku. 

Kapacita: předpokladem by bylo, že se sejdou alespoň 3 studenti                                                          Kontakt: doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. - Alexander.Pilin@vfn.cz

Radiodiagnostická klinika
Možnost účasti na odpoledních službách na centrálním pracovišti RDG kliniky.
Nabídka je uvedena na webu http://radio.lf1.cuni.cz/zajmova-staz


 

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Pregraduálním studentům bude umožněna pasivní účast v ambulantním provozu nebo se mohou aktivně zapojit v některém z výzkumných programů probíhajících na Neurologické klinice.

Kontakt: MUDr. Tereza Serranová, PhD

tereza.serranovac@vfn.cz

 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat