1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
jfran| tisk | spravovat

Organizace vedení fakulty

 

Vrcholným představitelem a reprezentantem 1. LF UK je děkan. Děkan řídí fakultu a odpovídá za její činnost rektorovi Univerzity Karlovy v Praze. V jednotlivých oblastech činnosti fakulty jej zastupují proděkani. Společně se zástupci dalších součástí vedení tvoří proděkani poradní a iniciativní sbor – kolegium děkana.

Výkonným útvarem, který po hospodářské a administrativní stránce zajišťuje chod fakulty, je děkanát. Jeho oddělení zajišťují např. administrativní organizaci studia, ekonomickou agendu, technickou správu budov a zařízení atd. Chod děkanátu ve spolupráci s příslušnými proděkany řídí tajemník, který odpovídá za vnitřní správu a hospodaření fakulty. Tajemník je podřízen děkanovi a je jím jmenován. 48615

Významnou rozhodovací pravomoc mají dva samosprávné orgány fakulty – akademický senát a vědecká rada. Akademický senát je zastupitelským sborem akademické obce; může podstatnou měrou zasahovat do chodu fakulty a ovlivňuje její koncepci a rozvoj. Akademickému senátu předkládá děkan ke schválení návrhy vnitřních předpisů, rozpočet, dlouhodobý záměr a další významné dokumenty.

Akademický senát také schvaluje složení vědecké rady, samosprávného orgánu jmenovaného děkanem. Členy vědecké rady jsou významní odborníci z fakulty, ale i z mimofakultních pracovišť. Vědecká rada schvaluje studijní programy, projednává dlouhodobé záměry fakulty, podílí se na řízení ke jmenování nových profesorů a habilitaci docentů a obecně se vyjadřuje k otázkám, které souvisejí s odbornou a vědeckou úrovní výuky a výzkumu na fakultě.
Pro vybrané úkoly jsou ustaveny
odborné komise a neformální pracovní skupiny. Většinu z těchto poradních uskupení jmenuje děkan, některé komise také zřizuje akademický senát, vědecká rada, nebo vznikají ve spolupráci těchto orgánů. Formálně větší pravomoc mají komise akademického senátu.


 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1556 poslední aktualizace: jfran, 12.02.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít