1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Organizace výuky v zimním semestru 2020/2021 na 1. LF UK

(stav ke 14. říjnu 2020)

Předkládáme Vám pokyny pro výuku v zimním semestru 2020 na 1. LF UK v souvislosti s epidemií covidu-19. Navazují na usnesení vlády ČR, nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy a pokyny rektorátu Univerzity Karlovy a týkají se všech studijních programů na naší fakultě.

Aktuální pravidla jsou přehledně zveřejněna pomocí grafiky v COVID-19 semaforu: https://www.lf1.cuni.cz/covid-19-semafor. Je zřejmé, že vývoj lze jen těžko predikovat, na základě změn se opatření budou aktualizovat. Přednosta, resp. garanti oborů proto budou mít možnost organizaci výuky upravovat dle aktuálního dění.

Strategickým záměrem je udržení kvality praktické a klinické výuky a zkoušení prezenční formou.

V dokumentu níže jsou závazné a doporučené postupy pro:

1. Přednášky

2. Semináře

3. Praktická cvičení a klinické stáže

4. Zkoušky

5. Volitelné a povinně volitelné předměty

6. Komunikační a distanční nástroje

7. Informace pro studenty a zaměstnance

1. Přednášky

 • V návaznosti na usnesení vlády a nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy platné zatím do 31. 10. 2020 přednášky probíhají výhradně distančně.
 • Distanční výuka bude centrálně dostupná z fakultního portálu pro e-learning na bázi MS Teams (https://e-learning.lf1.cuni.cz). Fakulta doporučuje využít následující uspořádání přednášek:
  • Předem nahrané komentované přednášky, které budou k dispozici na e-learningovém portálu pod hlavičkou ústavu a vyučovaného předmětu, budou přiřazené týmu pro konkrétní předmět.
  • Živě vysílané přednášky v čase odpovídajícímu rozvrhu prezenční výuky, které budou zaznamenány a záznam bude dostupný jako v předešlém bodě.
  • Živě vysílané přednášky v nově přiděleném čase výhodném pro živé přednášení, které budou zaznamenány a zpřístupněny jako v předchozích případech.
 • Ve všech případech je třeba zajistit možnost interakce se studenty buď v průběhu živě přenášené přednášky, nebo v rámci konzultačních hodin (např. distančně v MS Teams).
 • V rámci distanční formy výuky se budou využívat fakultou podporované komunikační a výukové portály MS Teams a Moodle. Na další e-learningové materiály musí být z těchto portálů odkaz.

2. Semináře

 • Semináře se budou konat distanční formou v časech odpovídajících rozvrhu prezenční výuky pro jednotlivé studijní skupiny. Pro semináře se budou využívat videokonference a interaktivní nástroje umožňující aktivní zapojení studentů. Účast na seminářích konaných distanční formou zůstává povinná.
 • Výjimečně lze semináře, jejichž součástí je praktická výuka, kterou není možné převést do distanční formy, konat prezenčně. V tom případě nesmí být počet přítomných osob větší než 10.

3. Praktická cvičení a klinické stáže

 • Praktická výuka (laboratorní cvičení, práce s mikroskopy, simulační výuka, práce s anatomickými preparáty apod.) je omezena na 10 osob v jedné místnosti. Současně musí být důsledně dodržována preventivní opatření (ochrana úst a nosu, dezinfekce rukou i pracovních ploch). Za dodržování těchto opatření odpovídá příslušný vyučující.
 • Při klinické výuce musí být zajištěn co nejmenší poměr student/pacient – maximální počet studentů přítomných současně v jednom pokoji s nemocnými je 5. V případě, že klinická výuka probíhá formou exkurzí na dané pracoviště, je maximální počet studentů 10. Všichni studenti musí být poučeni a dodržovat přísná hygienická opatření po celou dobu pobytu na klinickém pracovišti. Musí mít zajištěnu ochranu úst a nosu a provádět důsledně dezinfekci rukou, případně pracovních nástrojů. Za dodržování těchto opatření odpovídá příslušný vyučující.
 • Garant předmětu stanoví požadavky na ochranné prostředky používané při výuce na konkrétním pracovišti s ohledem na aktuální situaci a spektrum pacientů. Požadavky mohou být i vyšší, než je uvedeno v předchozím bodě.
 • Doporučujeme jako součást klinické výuky např. interaktivní kazuistické semináře, nácvik odebírání anamnézy a provádění základních vyšetřovacích metod vzájemně mezi studenty nebo „role play“ metodu, kdy studenti nastudují roli lékaře i pacienta. Dále doporučujeme práci s nálezy jak laboratorních vyšetření, tak i diagnostických metod, nácvik optimálního postupu; komentovaná videa jednotlivých procedur – videa z vyšetření/operací, simulační techniky.
 • V případě klinických stáží, kde nedochází k přímému kontaktu studentů s pacienty (simulační výuka, zobrazovací metody, EKG) může být v jedné místnosti přítomno maximálně 10 osob.
 • Po dohodě s přednostou kliniky je možné využívat ke klinické výuce i účast na klinických službách (shadowing).
 • Žádáme všechny garanty a vyučující, aby studentům aktivně nabízeli možnost konzultací online v menších skupinách.
 • V případě, že se student z objektivních, závažných důvodů nemůže účastnit praktické výuky (posoudí garant oboru), je nutno domluvit, jak výuku nahradit. Formu a rozsah náhradní výuky a podmínky splnění studijních povinností může stanovit garant daného předmětu (například v podobě individuálních konzultací, shadowingu).

4. Zkoušky

 • Předpokládáme, že zkoušky budou v naprosté většině prezenční formou. Zkoušení může probíhat za přítomnosti nejvýše 10 osob. Distanční zkoušení může ve výjimečných případech povolit garant předmětu.
 • Distančně lze zkoušet i státní zkoušky v případě, že se student z objektivních důvodů nemůže dostavit prezenčně. Postup při distančním zkoušení upravuje opatření děkana.
 • Státní zkouška se koná před zkušební komisí a průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.
 • Je nutné důsledně a včas informovat studenty o podmínkách a průběhu státních závěrečných zkoušek.
 • Rozsah zkoušení musí odpovídat sylabům a definovaným požadavkům na zakončení předmětu.
 • Všechny změny ohledně podmínek a formy zkoušení musí být zapsány v SIS.

5. Volitelné a povinně volitelné předměty

 • Povinně volitelné předměty probíhají dle stejných principů jako při výuce povinné, nelze je rušit.
 • Volitelné předměty probíhají v souladu s výše uvedenými pokyny, případně je lze přesunout na letní semestr.
 • Za informování studentů o formě a průběhu předmětu odpovídá garant předmětu, informace musí být zapsány v SIS.

6. Komunikační a distanční nástroje

SIS – primární zdroj dle předpisů. Obsahuje závazné informace a závazné e-maily studentů.
Pracoviště musí v SIS udržovat aktuální informace.

MS Teams / Moodle – nově doporučené/závazné jednotné rozcestí pro celou fakultu. Každý předmět zde musí mít přehledně odkazy na všechny doporučené zdroje.

Odkazy na základní nástroje

· MS Teams: https://login.microsoftonline.com

· Moodle: https://moodle.lf1.cuni.cz

· SIS: https://is.cuni.cz/

· Návody: https://e-learning.lf1.cuni.cz

7. Informace pro studenty a zaměstnance

 • Veškeré informace týkající se opatření souvisejících s covidem-19 vydaných vedením fakulty či UK, případně orgány státní a veřejné správy, budou od 22. 9. 2020 umístěny na odkazu na stránkách fakulty https://www.lf1.cuni.cz/, https://www.lf1.cuni.cz/studium-behem-covid-19-zimni-semestr-2020
 • Veškeré informace o organizaci výuky, o formě studia, jakož i podmínkách a formě zkoušení budou garanty aktualizovány v SIS a komunikovány přes MS Teams, a to včetně anglických studentů.
 • Pokud aktuální situace na pracovišti vyžaduje zásadní změny v organizaci výuky, s výjimkou změn uvedených v bodech 1, 2 a 3, projedná realizaci těchto změn garant předmětu či přednosta kliniky/ústavu neprodleně s proděkanem pro studium a výuku.

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat