1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

O nás

Činnost a postavení oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu jsou upraveny v čl. 14 opatření děkana č. 10/2006, kterým se vydává Organizační řád děkanátu, v platném znění. 

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky zajišťuje zejména pro:

Vědeckou radu, děkana a kolegium děkana

 • organizaci vědecké rady fakulty,
 • přípravu materiálů pro jednání vědecké rady fakulty a vědecké rady univerzity,
 • přípravu materiálů pro jednání kolegia děkana a kolegia rektora.

 

proděkana pro vědeckou činnost

 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem včetně přípravy materiálů pro akreditaci oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK,
 • přípravu návrhů na jmenování emeritním a hostujícím profesorem,
 • přípravu návrhů na udělení vědecké hodnosti doktor honoris causa,
 • přípravu materiálů k oceňování pracovníků a studentů fakulty,
 • organizaci Studentské vědecké konference.

 

proděkanku pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium

 • komplexní zajištění problematiky studia v doktorských studijních programech na 1. LF UK. 

 

proděkana pro zahraniční studenty a sociální problematiku

 • Program „Erasmus +“ – komplexní zajištění pobytů pro vyjíždějící i přijíždějící studenty
 • komplexní zajištění mobility akademických pracovníků
 • zajištění konkursů na studijní pobyty pro studenty v rámci mezi univerzitní spolupráce, mezivládních dohod – AIA,
 • IFMSA – zajištění stáží na pracovištích fakulty,
 • Fond mobility – administrativní zajištění návrhů.

 

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Mgr. Katarína Timková
katarina.timkova@lf1.cuni.cz
224964187
Vedoucí oddělení
Bc. Bohdana Frantíková
bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz
224964315 Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Michaela Demartini
michaela.demartini@lf1.cuni.cz

Erik Piller
erik.piller@lf1.cuni.cz
224964372 Zahraniční styky/Erasmus+
Mgr. Iveta Lodrová
iveta.lodrova@lf1.cuni.cz
224964358 Zahraniční styky/Erasmus+
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@lf1.cuni.cz
224964330
Doktorské studijní programy 


Hodnocení: spravovat