1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis 10. zasední KD dne 2. 3. 2020


Zápis 10. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 2. 3. 2020 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

David Kulišiak – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice


Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia


P R O G R A M

10. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

dne 2. 3. 2020 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 9. kolegia děkana, které se konalo dne 3. 2. 2020 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Refundace režií

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

3) Termíny grantových agentur

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

4) Hodnocení výuky

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

5) Zpráva o činnosti MICEP (Medicínské informační centrum pro evropské projekty)

doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.

6) PGS studium

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

7) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

8) Informace proděkana pro zubní lékařství

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.

9) Návrh na hostujícího profesora

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

10) Různé


Ad 1.
KD se shodlo, že styčnou osobou 1. LF UK pro koordinaci situace ohledně koronaviru je tajemnice Ing. Soubustová. 1. LF monitoruje (české i zahraniční) studenty a studenty v programu Erasmu+. Prof. Smetana navrhuje, aby pro studenty s možným podezřením na onemocnění koronavirem byla vyhrazena místnost, kde mohou v izolaci počkat na sanitku či jiný odvoz do karantény.

Zodpovědnost: Prof. Martan osloví VFN, zda může pro případ akutní fáze pro studenty zajistit izolovanou místnost…

Děkan prof. Šedo přednesl návrh sochaře Jakuba Grece na instalaci plastiky v prázdné nice v Salmovské ulici. KD návrh podpořilo.


K situaci v klinické výuce proděkan prof. Hanuš uvedl, že se připravuje jednání o zkrácení výuky neurochirurgie v souvislosti s připravovanými změnami rozvrhu a v porovnání s kurikuly ostatních LF´s. KD zkrácení podporuje. Úpravy projedná širší Task Force klinické výuky.


Člen kolegia MUDr. Vejražka uvedl, že se na něj doposud neobrátil redaktor Týdne Barák s prosbou o rozhovor k metodice srovnání lékařských fakult.


Děkan prof. Šedo se dotázal, zda v přihlášce do AZV grantů musí figurovat nemocnice. Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že to není podmínkou, hlavním řešitelem je nemocnice v klinických studiích nikoli v grantových programech. Prof. Smetana připomněl vnitřní smlouvu mezi fakultou a VFN (nikoli mezi fakultou a AZV) o spoluřešitelství v případech, kdy jsou součástí projektu pacienti. Děkan prof. Šedo uvedl, že AZV deklaruje u studií či projektů, kde se pracuje s pacienty, že součástí projektu musí být zařízení, které těmito pacienty disponuje. Zároveň vyjádřil politování, že několik pracovišť svou sounáležitost s fakultou svou grantovou strategií trvale bojkotuje a fakultu tak ekonomicky poškozuje. KD diskutovalo možnosti úvazků pedagogických a vědeckých pracovníků.


Děkan prof. Šedo poděkoval všem zúčastněným za přispění ke zdárnému průběhu udělení titulu doctor honoris causa prof. Landera a Sussmana v Karolinu.


Prof. Kittnar k programu Erasumus+ uvedl, že proběhlo výběrové řízení na jednotlivá místa pro příští akademický rok. Přihlásilo celkem 90 studentů. Většina míst bude zaplněna. Zatím jsou zastaveny pouze výjezdy do severní Itálie.


Tisková mluvčí p. Klusáková požádala členy KD o účast na Zlaté promoci dne 18. 4. 2020 od 10.00 v prostorách Karolina. Zúčastní se doc. Vokurka, prof. Smetana, prof. a doc. Klenerovi, doc. Živný a prof. Miovský. Děkan prof. Šedo doporučil oslovit ještě tváře fakulty.


Ad 2.
Proděkanka prof. Kolářová informovala KD o stavu refundace režií. Tabulka zaúčtovaných režijních prostředků je přílohou tohoto zápisu. Jak prof. Kolářová představila návrh dopisu přednostům pracovišť, která mají na vratku nárok. 


Ad 3.
Proděkanka prof. Kolářová představila termíny grantových agentur a některá vyzvání pro konkrétní výzvy. Primusy se vyhlašují nové, budou vyhlášeny v průběhu března 2020. prof. Kolářová připomněla, že existuje možnost prodloužení primusů z druhého kola. Formulář žádosti bude umístěn na webu UK. Proděkan doc. Klener potvrdil, že kolegové Havránek a Vargová píší žádosti na ERC grant, budou v tomto znovu osloveni proděkanem doc. Klenerem…

 

 

Ad 4.
Proděkan prof. Kittnar představil výsledky hodnocení výuky studenty za rok 2018/2019, hodnotilo celkem 778 studentů. Výsledky hodnocení jsou obdobné jako v minulých letech, průměrná známka je 1,5. Hodnocení jednotlivých ročníků (1. -6.) je přílohou tohoto zápisu. Byly hodnoceny také předstátnicové předměty, samostatně zubní lékařství a nelékařské obory. Prof. Kittnar také představil deset nejlépe hodnocených pedagogů. KD odsouhlasilo odměny pro nejlépe hodnocené. Nejhůře hodnocen děkan prof. Šedo požádá o schůzku. Proděkan prof. Hanuš uvedl, že osloví doc. Payena s návrhem jednání o úpravě dotace klin. psychologie a etiky v kontextu s úpravou kurikul klinických předmětů. MUDr. Vejražka připomněl, že časová dotace těchto předmětů je srovnatelná s dotací státnicových předmětů. Jako alternativa bude nabídnuta e-learningová forma výuky či možnost výuky paliativní medicíny.

Ad 5.
Vedoucí doc. Špunda informoval KD o činnosti Medicínského informačního centra pro evropské projekty (MICEP). Doc. Špunda připomněl, že jde o celostátně působící projekt MŠMT, 1. LF mu dává právní rámec a jeho úkolem je zprostředkovávat informace v prostoru VaVal o rámcových programech. MICEP se účastnilo konference České dny pro evropský výzkum, pokračuje ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků, například na možnostech certifikace v rámci EU. Proděkan prof. Foltán k certifikaci doplnil, že získání notifikace pro Laboratoř pro zkoumání fyzikálních vlastností dent. materiálů Stomatologické kliniky je finančně, časově a administrativně velmi náročný proces. Doc. Špunda uvedl, že pro malé a střední podniky jsou možnosti certifikace finančně nedostupné.


Ad 6.
Stav PGS studia přednesl doc. Živný. Dne 13. 3. je uzávěrka přihlašování abstraktů (nyní je zatím přihlášeno 14 abstraktů) na 21. ročník SVK, většina se přihlašuje poslední týden. Dne 30. 4. je uzávěrka přihlášek k doktorskému studiu, 19. 5. se koná SVK, od 1. 6. se konají přijímací pohovory do doktorských programů. Proběhly přednášky v rámci Novinek v biomedicínském výzkumu. Bylo podáno 13 nových projektů SVV 2020-2022, některé jsou pokračující projekty. Studenti DSP ještě nebyli převedeni pod nově akreditované oborové rady. Na webu Sceince a research, který se nyní aktualizuje, byly vytvořeny odkazy na jednotlivá pracoviště, kde jsou řešeny projekty Progres. Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že stále nastávají situace, kdy přijatý student nenastoupí ke studiu včas, protože nedostane od ambasády vízum. Záměrem UK je vydat opatření, které by v těchto případech výjimečně umožnilo studentům nástup ke studiu. 

Ad 7.
Informace o nelékařských studijních programech uvedl proděkan prof. Miovský – představil stav, přípravu a dokončení akreditací jednotlivých oborů. V přípravě je akreditace studijního programu (SP) VŠCHT Bioanalytická laboratorní diagnostika (pro pregraduální výuku). Na výuce SP se bude podílet 1. LF UK. Materiál je přílohou tohoto zápisu. Tajemnice Ing. Soubustová informovala, že pro tuto spolupráce musí vzniknout partnerská smlouva, návrh, kde budou vyčísleny náklady pro 1. LF UK. Klinický logoped: AKK Logoped ve zdravotnictví byl akreditován AK MZ v říjnu 2019 a záměr je úspěšně rozvíjen kapacitně naplněn a od 2. 10. 2020 začíná výuka pro první běh. Společně Klinika rehabilitačního lékařství a Klinika adiktologie společně podaly SVV, zároveň kliniky sdílejí výuku metodologie.

Ad 8.
Informace o výuce zubního lékařství sdělil proděkan prof. Foltán. Kritériem absolvování výuky 5. ročníků je naplnění loogbooku, prof. Foltán tento postup doporučuje jako dobře fungující motivaci studentů. Koedukace (propojení české a anglické paralelky ve výuce) letos poprvé proběhlo už i ve třetím ročníku, a to s pozitivními dopady. V rámci vědecké práce studentů AP byla mezi absolventy provedena anketa k hodnocení výuky. Laboratoř pro zkoumání fyzikálních vlastností dent. materiálů je certifikovaná, pokud by se měla podstoupit proces notifikace, výlohy budou cca 10 až 30 milionů korun. V českém prostředí není tolik podniků, které notifikaci budou poptávat, v evropském prostoru zřejmě ano, ale i zde je distribuční síť poměrně naplněná. Prof. Smetana připomněl britskou zkušenost, kde tyto podniky mají vědeckou a testovací část a cca 90 zaměstnanců.

Ad 9.
Návrh na hostujícího profesora přednesl doc. Klener. Navržená prof. Abigail Saffron Tucker z King´s College London, pracuje v grantovém projektu GAČR v Anatomickém ústavu a Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF. KD návrh přijalo.


Různé

Prof. Tóthová se obrátila na prof. Miovského s prosbou o stanovisko ke vzniku memoranda o užší spolupráci mezi VŠ a VOŠ. Prof. Miovský navrhl, že nelékaři jsou vzděláváni na několika fakultách UK a je tedy na rozhodnutí univerzity.
Zodpovědnost: Prof. Miovský pošle prof. Tothové odpověď v tomto duchu.


Tajemnice Ing. Soubustová aktualizuje úvazky na úklid a další práce na jednotlivých pracovištích.


1. LF byla požádána PřF, aby své studenty nechala vyplnit dotazník ke Komparativnímu výzkumu demografických znalostí VŠ studentů. KD se shodlo, že fakulta k tomuto nebude studenty sama organizovat.

Zodpovědnost: Ing. Soubustová odpoví žadatelům, že fakulta výzkumu nebrání, ale nebude jej organizovat.

Prof. Kittnar informoval o rozhodnutí Komise fondu pro podporu strategických partnerství, kde byly přijaty dva návrhy v navrhované výši (prof. Smrčky a doc. Alušík).


Prof. Kittnar informoval KD o návrhu prof. Králíčkové z RUK, aby studenti z ekonomicky znevýhodněných rodin (kde rodina hospodaří s méně než 1,5 životního minima) měli možnost podat zdarma přihlášky až na tři fakulty UK. RUK by to fakultám refundoval.

Zodpovědnost: Prof. Kittnar odpoví v duchu doporučení KD, aby byly refundaci centralizovány na UK.

Tajemnice Ing. Soubustová o výši poplatků spojené se studiem pro rok 2021/22. Pro bakalářské a magisterské studijní programy je elektronická přihláška vypočtena na 820 korun, listovní forma na 870 korun. Pro doktorské studijní programy stojí přihláška 720 korun. Poplatek za posouzení splnění požadavků přijetí dle § 48, je 870 korun. Částky za překročení studia, za jeden semestr dle parametru náročnosti: všeobecné lékařství 43 500, ošetřovatelství 35 000 korun, zubní lékařství 54 000 korun. Studijní odd. připraví poplatky do podmínek přijetí v ak. roce 21/22.

Doc. Živný informoval, že bude i v letošním roce vyhlášena Cena za publikaci pro Ph.D., studenty.

Proděkan prof. Sedmera sdělil, že po dohodě se školné v anglické paralelce upravuje na 400 tisíc pro nově nastupující studenty v roce 2021/22. KD s návrhem souhlasí.
Zodpovědnost: Prof. Sedmera sdělí informaci Ing. Sochorové.


Prof. Betka informoval KD o změně vedení KOR, kterým je nyní Masarykova Univerzita v Brně. Některá tamní pracoviště nejsou akreditovaná, což komplikuje plnění kmenových zkoušek studentů.

Prof. Betka požádal prof. Kittnara, aby pro Akademický senát 1. LF připravil informaci o hodnocení výuky studenty.

Děkan prof. Šedo požádal MUDr. Vejražku o kooperaci s vedoucím OVT dr. Štukou nad aktualizací a žádostmi o úpravu webových stránek jednotlivých pracovišť a anglických verzí jejich webu.

Zodpovědnost: MUDr. Vejražka připraví informaci do příštího zasedání KD.


Proděkan doc. Vokurka informoval o letošní ceně Alberta Schweitzera, kterou dne 25. 4. 2020 organizuje 1. LF (odd. komunikace).
Zodpovědnost: doc. Vokurka ještě osloví ke spolupráci doc. Danziga.

Proděkan prof. Hanuš poděkoval členům KD za přisedání u státnicových zkoušek.


Proděkan doc. Klener přednesl návrh na Cenu Miroslava Petruska, navrhl koordinátorku projektu workshopů 1. LF pro středoškolské studenty Ing. Tlapákovou. KD s návrhem souhlasí.


V Praze dne 2. 3. 2020
Zapsala Petra Klusáková Dis.,
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat