1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

72186 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Přehled nejdůležitějších používáných předpisů

Obecně závazné právní předpisy
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Uvedené zákony jsou přístupné na internetové stránce Portál veřejné správy

Vnitřní předpisy
Vnitřní předpisy upravující poskytování informací
Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 41/2014
Opatření děkana 1. lékařské fakulty č. 3/2017

Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Informace týkající se činnosti fakulty nebo působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách poskytuje fakulta. Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí Univerzity Karlovy, zasílá se příslušná žádost každé dotčené fakultě nebo další součásti.

Žádost o poskytnutí informace se 1. lékařské fakultě (1. LF UK) podává:

a) v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
děkanát
Kateřinská 32
121 08 Praha 2,
b) v listinné podobě osobně na podatelně 1. LF UK v úředních hodinách Po – Pá 8,00 – 12,00 hod.,
c) prostřednictvím elektronické adresy podatelny - identifikátor datové schránky: piyj9b4 s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká 1. LF UK,
d) na e–mailovou adresu: zadosti_106@lf1.cuni.cz,
e) ústně na sekretariátu tajemníka fakulty. Není-li žadatel spokojen s ústní informací na svou ústní žádost, je třeba, aby žádost o poskytnutí informace podal písemně.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Stížnosti – zde naleznete pravidla pro podávání a přijímání stížností

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Hodnocení: spravovat