1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro období 2024–2027

102409Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK) na svém zasedání 15. 3. 2023 vyhlásilo volby do AS UK pro období 2024–2027.

Akademický senát 1. lékařské fakulty vyhlásil dne 16. 10. 2023 volby zástupců 1. lékařské fakulty do AS UK.

Termín konání voleb na 1. LF UK

Volby proběhnou ve dnech 15. a 16. listopadu 2023. Hlasování bude možné každý den voleb v čase 00:00 až 23:59 hod.

Způsob konání voleb

Volby proběhnou elektronicky. Hlasování bude oprávněným voličům umožněno výhradně online na adrese https://hlasovani.is.cuni.cz/. Přihlašování do volební aplikace bude probíhat dle přístupových údajů Centrální autentizační služby UK.

Volení senátoři

V rámci voleb se volí celkem 4 zástupci za 1. LF UK. Dva zástupce volí studenti 1. LF UK a dva zástupce volí akademičtí pracovníci 1. LF UK.

Kandidátní listina

Písemné návrhy na kandidáty lze podávat do podatelny děkanátu 1. LF UK nejpozději do 30. 10. 2023 do 12.00 hodin. Obálka s písemným návrhem musí být označena textem:

VOLBY AS UK 2023 – k rukám předsedy Dílčí volební komise.

Dílčí volební komise zveřejní seznam kandidátů v abecedním pořadí na úřední desce fakulty nejpozději do 3. 11. 2023.

Složení Dílčí volební komise

· Předseda: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. (radan.bruha@lf1.cuni.cz)

· MUDr. Yvona Angerová, PhD., MBA

· Andrea Arnold

· Michael Hartig

· Anna Fähnrichová

· RNDr. Čestmír Štuka, PhD.

· Ing. Josef Martiňák

Kontrola voličských seznamů

Na adrese https://volby.lf1.cuni.cz bude od 23. 10. 2023 aktivována aplikace, kde si všichni členové akademické obce mohou ověřit, že jsou v seznamu voličů správně zapsáni.

Registrace kandidátů

Pokud kandidáti vědí, že jsou navrženi a budou kandidovat, prosíme je, aby dodali do podatelny /odděleně či nejlépe společně s návrhem/ zároveň svůj písemný souhlas, případně si jejich vyjádření vyžádá volební komise – viz body 1,2 a 4 článku 5 Volebního řádu AS UK ze dne 14. prosince 2016:

Čl. 5

Kandidáti

1. Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce příslušné fakulty, u dalších součástí akademický pracovník, který je zařazen na některé z nich.

2. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce příslušné fakulty, nebo akademický pracovník zařazený na další součásti.

3. Nestanoví-li akademický senát fakulty, popřípadě předsednictvo Senátu, jinak, musí být písemné návrhy předány pověřeným členům příslušné dílčí volební komise nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.

4. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas v listinné nebo elektronické podobě; vyjádření kandidáta vyžádá dílčí volební komise.

Zároveň, pokud mají kandidáti zájem, je možné přiložit volební materiál /např. CV, teze o práci v senátu atd./ v rozměru 1 strany A4, který bude vyvěšen na úřední desce fakulty. Elektronickou verzi tohoto textu je možno zaslat k vyvěšení na webu fakulty na mail: jana.kolarova@lf1.cuni.cz.

V Praze dne 20. října 2023

Za dílčí volební komisi: Radan Brůha


Organizace elektronického hlasování pro volby do AS UK na 1. LF UK.

Volby do AS UK pro období 2024-2027 proběhnou na 1. LF UK prostřednictvím elektronického hlasovacího systému implementovaného na UK. Voliči se přihlásí na adrese https://hlasovani.is.cuni.cz/

Aplikace pro volby bude otevřena dne 15. 11. 2023 v 00:00 hodin a uzavřena dne 16.11.2023 ve 23:59 hodin.

Systém autentizuje voliče pomocí Centrálního autentizačního systému UK a přesměruje ho na stránku s výběrem konkrétního hlasování. Zde může volič zaškrtnout kandidáty, jimž chce dát svůj hlas. Pokud po odeslání zjistí, že nehlasoval, jak chtěl, může ještě svoji volbu opravit. Výsledky hlasování jsou volební komisi exportovány v podobě výsledkové tabulky. Na jejich základě komise vyhlásí výsledky voleb.

Za Dílčí velební komisi

Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc

V Praze, dne 20. 10. 2023


 

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat