1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Opatření děkana č. 12/2007

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

 

 

Opatření děkana č.  12/2007

o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám,

 které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty

 

 

Vypracoval: Magdalena Šťastná, Mgr. Eva Jenčíková

Odpovídá: zaměstnanci fakulty, jak vyplývá z čl. II,

                  vedoucí finančního oddělení

                  vedoucí hospodářského oddělení

                  vedoucí grantového oddělení         

 

 

 

 

I. Obecná ustanovení

 

1) Náhrady  cestovních výdajů  (dále jen náhrady) podle tohoto opatření se vyplácejí osobám, které nejsou v pracovním poměru nebo nejsou činné na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na 1. lékařské fakultě /dále jen 1.LF/, tj.:

a)   osobám, které jsou, v rámci spolupráce s ostatními univerzitami, zvány k přednáškové, výukové nebo zkušební činnosti na 1.LF  jak z tuzemska, tak i ze zahraničí,

b)  osobám, které se, v rámci  aktivit  Univerzity Karlovy v Praze,  zúčastní sportovních turnajů,

c)  osobám, které se, v rámci doktorského studia, zúčastní  zahraničních nebo tuzemských stáží, konferencí  apod.   

2)  Náhrady mohou být hrazeny  z různých zdrojů fakulty:

  a) z provozních prostředků

  b) z grantových prostředků a výzkumných záměrů a center /dále jen grant/

  c) z projektů určených pro výuku /FRVŠ, RP, JPD atd./

  d) z doplňkové činnosti

  e) z účelově určených prostředků – dary

 

 

II. Poskytnutí náhrad  

 

O poskytnutí náhrad rozhoduje děkan nebo tajemnice fakulty:

a) na základě doporučení oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky v případě osob zvaných k přednáškové, výukové nebo zkušební činnosti, náhrady mohou být hrazeny  z prostředků  podle čl. I odst. 2 a) a c) až e),   

b) na základě doporučení  Ústavu tělesné výchovy u osob, které se zúčastňují sportovních aktivit Univerzity Karlovy v Praze, náhrady mohou být hrazeny z prostředků podle čl. I odst. 2 a) a e),

c) na základě doporučení řešitelů úkolů hrazených z prostředků podle čl. I odst. 2 písm. b) až d), v případě účastí na stážích, konferencích.

 

 

III. Výše náhrad a jejich výpočet

 

1)  Osobám podle  čl. I odst. 1, náleží náhrady nezbytně nutných prokázaných výdajů, na jejichž poskytnutí  se  dohodnou  s 1.LF ve smlouvě o cestovních výdajích, která je přílohou tohoto opatření.

2) Náhrady se poskytují ve výši analogicky dle části sedmé, hlavy druhé a čtvrté z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, a s ním souvisejících prováděcích  předpisů a vnitřních předpisů UK a 1.LF.

3)  Ke stanovení  náhrad  za spotřebované pohonné hmoty  při použití osobního silničního motorového vozidla se použijí  průměrné ceny pohonných hmot vyhlašované  Ministerstvem  financí  ke stanovení základu  daně z příjmů za uplynulý rok.  Tyto průměrné ceny se použijí  pro výpočet náhrad podle tohoto opatření pro celý  příslušný  rok.

4)   Pro výpočet náhrad  za opotřebení  se použije sazba základní náhrady, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí pro příslušný rok.         

5) Výpočet náhrad zajišťuje a provádí podle zdroje  krytí :

a)   hospodářské oddělení

b) grantové oddělení

 

 

IV. Zahraniční hosté

 

1) Příjmy zahraničních fyzických osob, pokud jsou občany jiného státu, jsou zdaňovány daní z příjmů v souladu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které uzavírá Česká republika s dalšími státy. V  článku  14 - Nezávislá povolání  se obvykle uvádí,  že na území státu zdroje příjmů je možné příjmy ze svobodného povolání zdanit v případě, že:

a)  příslušná osoba má pravidelně k dispozici v tomto státě stálou základnu za účelem vykonávání činností, za které přijímá  náhradu,

b)  její pobyt ve  druhém smluvním státě po jedno nebo více období přesáhl v úhrnu 183 dnů v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období začínajícím nebo končícím v příslušném daňovém roce.

2) Zahraniční host  vyplní ve smlouvě o poskytnutí náhrad  příslušný stát /daňový domicil/ a potvrdí zda splňuje nebo nesplňuje podmínky podle odst 1 písm. a) a b). 

3)  Ověření existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění  provede finanční oddělení. Podle výsledku ověření se postupuje dále takto:

a)   pokud je uzavřena  příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění a zahraniční host nesplňuje podmínky podle odst. 1 písm. a) a b), vyplacené náhrady není nutno zdanit daní z příjmu.

b)   pokud není uzavřena smlouva o dvojím zdanění nebo zahraniční host splňuje podmínky podle odst. 1  písm. a) a b), provede finanční oddělení  výpočet a úhradu daně z příjmu z vyplacených náhrad.  Vyplacená náhrada se o uhrazenou daň nesnižuje.  

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1) Všichni vedoucí organizačních součástí fakulty (přednostové) a příslušní vedoucí oddělení děkanátu jsou povinni neprodleně a prokazatelně seznámit s tímto opatřením dotčené zaměstnance, kteří byli přiděleni k výkonu práce na jimi řízené pracoviště.

2) Nedílnou součástí této směrnice je  příloha č. 1 - smlouva o cestovních výdajích v českém a anglickém jazyce.

3)  Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 1. července 2007.

 

 

V Praze dne  21. června                         

 

                                                                    Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Smlouva o cestovních Výdajích

podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Kateřinská 32,  121 08  Praha 2

Zastoupená: Ing. Evou Soubustovou, tajemnicí fakulty

IČ 00216208

(dále jen 1.LF)

Evidenční číslo smlouvy: …………………………..

 

a

Jméno a příjmení   ……..………………………………

narozen                    ……..………………………………

bytem trvale           ……………..………………………   přechodně           ……………………..

                                   ……………………………………..                                 ……………………..

daňový domicil       ……………………………………

(dále jen druhá smluvní strana)

    

1)     Předmětem smlouvy je závazek 1.LF uhradit druhé smluvní straně  cestovní  výdaje:

  náhrada nezbytně nutných prokázaných jízdních výdajů  z ……………………..…………………………**)  do ……………………..………………..…...**) a zpět*) vzniklých použitím:                        autobusu

          vlaku

          osobního automobilu

          letadla

   náhrada prokázaných výdajů za ubytování,

  stravné, ve výši vyplývající z části sedmé hlavy druhé z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, a s ním souvisejících prováděcích předpisů a vnitřních předpisů UK a 1.LF.

   náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů,

vzniklých druhé smluvní straně v souvislosti s pobytem v ……………………....………………………………………. v době od …….………….…… do …………….……………..…, kde druhá smluvní strana**) ……………………………………………………………. v rámci**) ….……………..…………………………………..…..

Druhá smluvní strana je povinna předložit 1.LF doklady prokazující výdaje, které se  1.LF zavázala uhradit, nejpozději do 10 dnů po ukončení cesty. Neprokáže-li druhá smluvní strana 1.LF tyto výdaje do 30 dnů po ukončení cesty, právo druhé smluvní strany na plnění poskytnuté na základě této smlouvy zaniká.

2)      *) Druhá smluvní strana, pokud je občanem jiného státu, země než ČR, prohlašuje, že na území České republiky nemá stálou základnu za účelem vykonávání  činnosti, za něž přijímá náhradu a že pobyt v České republice nepřesáhl v úhrnu 183 dnů v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období začínajícím nebo končícím v příslušném daňovém roce.

3)     Finanční prostředky na hrazení vzniklých výdajů plynou z**) ………………………………………………………

4)     Způsob vyplacení  finančních prostředků*) a) v hotovosti pokladnou b/ na účet č.**): ………………………………………………………………………..

5)   Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž dva náleží 1.LF a třetí druhé smluvní straně.

6)     Obě strany si text smlouvy přečetly a prohlásily, že jim je srozumitelný, což níže stvrzují svým podpisem.

7)    Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

 

V Praze   dne …………… …………………………                       V …………… dne …………….  …………………….

                                                          podpis                                                                                           podpis       

 

*)  nehodí-li se škrtněte,   **) doplňte (např. místo, důvod pobytu, název akce, které se druhá smluvní strana zúčastnila)


Contract of travel expenses

in compliance with Article 51 of Act 40/1964 Coll., Civil Code, in its currently valid wording

 

Charles University in Prague, the First Faculty of Medicine

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

represented by Ing. Eva Soubustová, MBA, the Bursar of the Faculty

Business Identification Number: 00216208

(henceforth „Faculty“)

 

and

 

First name and surname

Date of birth

Address of residence – permanent                                         temporary     

                                               ……………………………                                          ……………………………

                                               ……………………………                                          ……………………………

Tax domicile                   ……………………………

(henceforth „the other party“)

 

(1)     The subject matter of the Contract is the liability of the First Faculty of Medicine to cover the other party’s travel expenses:

 fares that have been proved necessary to travel from ………………………………………………….………**)       to ……………………………………………………………………….……**) and back*) by  coach                                                                                                                                                                        train
                                                                                                       
 car
                                                                                                                                     
 airplane
 proved costs of accommodation,

 subsistence allowance up to the sum according to Part 7, Chapter 2 of Act 262/2006 Coll. (Labour Code)     in its currently valid wording, its implementing regulations, and internal regulations of the Faculty and     Charles University,
 proved necessary incidental expenses of the other party that have occurred due to the stay                                                          in…………………………………………….…………….............................. from ………………………….……………… to…………….…………………….,where the other party**) …………………………………………...…………………...
in**) ……………….……………………………………………………………………………………………………………

        The other party is obliged to submit documents to prove the costs and expenses to be covered by the Faculty according to the Contract, not late than in 10 days following the completion of the travel. If the other party fails to prove these costs and expenses to the Faculty in 30 days following the completion of the travel, the other party’s right to the amount payable under the Contract will become extinct.

 

(2)     *)  The other party, as being a national of a country other than the Czech Republic, declares that in the Czech Republic he/she does not have a permanent place set in order to perform the activity which he/she receives the reimbursement for, and that his/her stay in the Czech Republic in any twelve-month period commencing or ending within the respective income-tax year did not exceed the total of 183 days.

(3)     The finance to cover the costs and expenses come from …………………………………… .

(4)     The sum of the finance will be paid*) (a) in cash by the Faculty cashier, (b) on account Nr ……………………………………..……

(5)     The contracting parties have agreed that the Contract will be issued in three copies, of which two will belong to the Faculty and one to the other party.

(6)     Both parties have read the wording of the Contract and declare that they understand it, in proof of which they confirm it with their own signatures below.

(7)     The Contract is valid and in effect since the day of being signed by both contracting parties.

 

In Prague on …………      …………………                   In ………………… on …………       …………………

                                                     signature                                                                                            signature

 

*)      Delete as appropriate.  **)     Fill in (e.g. destination, purpose of stay, name of the event that the other party participated at).

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat