1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Formuláře a šablony

Pro uchazeče Pro studenty
Žádost o evidenci uznané doby rodičovství

V souvislosti s novelou zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách, bylo dne 24. 6.2013 přijato Opatření rektora č. 14/2013 „Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou a o žádostech o tuto evidenci“. Vzhledem k tomu, že evidence uznané doby rodičovství probíhá výhradně na základě podané žádosti (ustanovení čl. 6 odst. 3 Opatření rektora č.14/2013), je nutné, aby si osoby, kterým započala uznaná doba rodičovství před nabytím účinnosti tohoto opatření rektora, podaly žádost o evidenci uznané doby rodičovství. To se týká i osob, které již mají přerušené studium z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství. Žádost doporučujeme podat i v případě, že v souvislosti s rodičovstvím v současné době nežádáte žádné změny ve Vašem studiu. Budete-li však evidování, budete moci uplatnit uznanou dobu rodičovství kdykoliv v budoucnu.

Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení.

Žádost o uznanou dobu rodičovství
Pro doktorandy Pro absolventy Pro zaměstnance
002 – Dodatková dovolená

Zde naleznete všechny materiály týkající se dodatkové dovolené zaměstnanců 1. LF UK.

Informace Návrh na posouzení
003 – Dohoda o pracovní činnosti

Zde naleznete ke stažení formulář dohody o pracovní činnosti včetně příloh a potvrzení

Max. průměrný rozsah prac. doby v týdnu je:

  • 20 hod při stanovené týdenní pracovní době 40 hod.
  • 18,75 hod. při nepřetržitém pracovním režimu
  • 19,375 hod. při dvousměnném pracovním režimu  

Každý dohodář musí být ze strany pracoviště seznámen s přiloženými informacemi a jejich změnami. Na formuláři pak stvrdí seznámení se s nimi podpisem.

Při skončení dohody o pracovní činnosti se dostavte na personální odd. za účelem vydání potvrzení o zaměstnání.

S účinností od 1. 1. 2024 dle novely Zákoníku práce vzniká nově nárok na dovolenou i zaměstnancům pracujícím na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Pro vznik nároku musí být splněny dvě podmínky, a to že pracovně právní vztah trvá v kalendářním roce alespoň čtyři týdny a současně zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin. Délka dovolené se pak stanoví jako 1/52 týdenní pracovní doby zaměstnance. Pro účely dovolené se za týdenní pracovní dobu považuje týdenní pracovní doba v rozsahu 20 hodin.

Informace k dohodě 006-Výkaz o pracovní době (DPP, DPČ) Potvrzení ZP Příloha k DPP nebo DPČ pro profesory a docenty (REDOP) 003c--vykaz-odpracovanych-hodin-k-dpc-vzor dohoda-o-pracovni-cinnosti-formular (06-2024) dodatek-k-dpc dohoda-o-vykonu-prace-na-dalku-dppdpc
004 – Dohoda o provedení práce

Zde naleznete ke stažení formulář dohody o provedení práce a přílohy.

Sjednaný rozsah práce v hodinách může být uzavřen na max. 300 hodin v jednom kalendářním roce.  Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele t.j. celou Univerzitu Karlovu (UK) v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Při zúčtování odměny (odměn z více dohod o provedení práce u UK) přesahující částku 10.000,- Kč v měsíci je zaměstnanec účasten pojištění ve smyslu § 7a zák. 187/2006 Sb.

Každý dohodář musí být ze strany pracoviště seznámen s přiloženými informacemi a jejich změnami. Na formuláři pak stvrdí seznámení se s nimi podpisem.

Při skončení dohody o provedení práce se dostavte na personální odd. za účelem vydání potvrzení o zaměstnání.


S účinností od 1. 1. 2024 dle novely Zákoníku práce vzniká nově nárok na dovolenou i zaměstnancům pracujícím na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Pro vznik nároku musí být splněny dvě podmínky, a to že pracovně právní vztah trvá v kalendářním roce alespoň čtyři týdny a současně zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin. Délka dovolené se pak stanoví jako 1/52 týdenní pracovní doby zaměstnance. Pro účely dovolené se za týdenní pracovní dobu považuje týdenní pracovní doba v rozsahu 20 hodin.

Příloha k DPP nebo DPČ pro profesory a docenty (REDOP) 004b – priloha-k-dpp--vzor dodatek-k-dpp (1) dohoda-o-vykonu-prace-na-dalku-dppdpc (1) 006-Výkaz o pracovní době (DPP, DPČ) Informace k dohodě dohoda-o-provedeni-prace-formular-20240621
005 – Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot

V příloze je návrh textu dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot. V bodě II. dohody je nutné konkretizovat hodnoty, které jsou svěřeny zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Návrh dohody posílá pracoviště v elektronické podobě ekonomovi fakulty, příp. vedoucí hospodářského oddělení.

postup dohoda-o-odpovednosti
006 – Evidence pracovní doby - formuláře

V souvislosti s Opatřením tajemnice č. 2/2012, kterým se vydává Metodický pokyn k vykazování evidence pracovní doby na 1. LF UK uveřejňujeme formuláře, který mohou nahradit knihu příchodů a odchodů (s uvedením vzorového řádku), a to i pro dvě místa výkonu práce (Vestec a Praha).

Elektronicky-vykaz-dochazka 006-Výkaz o pracovní době (PP) Evidence pracovní doby (pro mzdovou účtárnu) 006-Výkaz o pracovní době (DPP, DPČ) Elektronicky výkaz - docházka Praha a Vestec
008 – Návrh na přijetí do pracovního poměru

V příloze naleznete formulář pro přijetí do pracovního poměru. Podklady pro vyplnění údajů o rizikových faktorech, jejich míře a kategorii. (Jedná se o přílohu č. 2 Opatření děkana č. 12/2015, vyhledaná a vyhodnocená rizika na jednotlivých pracovištích 
1. LF UK. Pro úplnost je přiložena i příloha k nařízení vlády č. 432/2003 Sb.).
Do položky ostatní rizika může patřit např. manipulace s tlakovými lahvemi, práce s elektrickým nářadím, práce ve výškách, fyzická námaha, řízení vozidla u řidičů rezidentů, atd. 

rizika BOZP navrh-na-prijeti-bez-prepoctu-hodin (1) Kritéria kategorizace prací
009 Návrh na uzavření DPP a DPČ s výkonem práce v rizikovém prostředí

V příloze naleznete formulář "Návrh na uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti". Tento formulář je potřeba vyplnit před uzavřením DPP nebo DPČ v případě, že půjde o výkon práce v rizikovém prostředí.
V příloze naleznete podklady pro vyplnění údajů o rizikových faktorech, jejich míře a kategorii. (Jedná se o přílohu k nařízení vlády č. 432/2003 Sb., a vyhledaná a vyhodnocená rizika na jednotlivých pracovištích 1. LF UK.)
Do položky ostatní rizika může patřit např. manipulace s tlakovými lahvemi, práce s elektrickým nářadím, práce ve výškách, fyzická námaha, řízení vozidla u řidičů rezidentů, atd.

Kritéria kategorizace prací Návrh na přijetí-DPP,DPČ rizika BOZP
011 – Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti o účasti na důchodovém spoření

Zde naleznete formulář pro účastníky II. pilíře Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření i s poučením.

Oznámení účasti ve II. pilíři důchodového spoření
013 – Popisy pracovní činnosti akad. a ostatních pracovníků (předepsané) v souvislosti s Vnitřním mzdovým předpisem UK

Zde najdete popisy pracovní činnosti pro akademické pracovníky - AP1, AP2, AP3, AP4, L1, L2 a vědecké pracovníky VP1, VP2, VP3. Rovněž zde naleznete prázdný formulář popisu pracovní činnosti pro ostatní zařazení - instruktor výuky, sekretářky, knihovnice, laborantky aj. Konkrétní popis pracovní činnosti musí odpovídat dané třídě profese (sloupec C) dle katalogu prací a název druhu práce musí být přechýlen. Katalog najdete zde: 

https://www.cuni.cz/UK-5375-version1-or1320priloha.xls

Popis pracovní činnosti – L 1 Popis pracovní činnosti – VP 3 Popis pracovní činnosti – L 2 Popis pracovní činnosti – AP 4 Popis pracovní činnosti – VP 2 Popis pracovní činnosti – AP 3 Popis pracovní činnosti – AP 1 Popis pracovní činnosti – AP 2 Popis pracovní činnosti – VP 1 Popis pracovní činnosti (bianko)
015 – Pracovnělékařská prohlídka

Pro účely lékařských prohlídek je určen formulář https://odkaz.lf1.cuni.cz/lekarska-prohlidka, s jehož trojím vyhotovením se zaměstnanec na prohlídku dostaví. Vyplnění formuláře je povinen zabezpečit (nejčastěji prostřednictvím zaměstnance) a podepsat vedoucí zaměstnanec pracoviště v oddílech A) a B). Bez řádného vyplnění formuláře a podpisu vedoucího pracoviště není možné prohlídku uskutečnit. Pro vyplnění formuláře je nutný přístup do CAS.

Po provedení prohlídky dodejte podepsaný formulář na personální odd.

Úhrada lékařská prohlídka
016 – Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

V příloze najdete informaci týkající se příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, přílohu č. 9 k Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., v platném znění - tj. č. 441/2004 Sb. a formulář návhu na přiznání příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  


Příloha č. 9.doc navrh-na-priznani-1 Informace RP
017 – Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

  Zde naleznete formulář Předběžné registrace žádosti o příspěvek na úroky z úvěru a formulář Žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby (účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami) ve  smyslu Opatření děkana č. 8/2022, v platném znění.

017a--predbezna-registrace zadost-uroky
019 – Příspěvek zaměstnavatele na stravování

V souvislosti s Opatřením tajemnice č. 1/2022 může zaměstnanec uplatnit  osobně nebo prostřednictvím zaměstnance pověřeného vedoucím pracoviště požadavek na příspěvek na stravování. V příloze naleznete formulář a oznámení o hodnotě stravenek a způsobu realizace hrazení.

2023 stravenky zadost-o-stravenky
020 – Rozvázání pracovního poměru dohodou

Zde naleznete ke stažení formulář pro rozvázání pracovního poměru dohodou.

formular-dohoda-2
021 – Výkaz přesčasových hodin (práce nad sjednanou kratší pracovní dobu)

Zde naleznete výkaz přesčasových hodin (případně práce nad sjednanou kratší pracovní dobu). Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví, je práce přesčas přednostně kompenzována náhradním volnem (v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas) v rozsahu práce konané přesčas.

Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu (to zn., že při stanovené 40hodinové týdenní pracovní době je prací přesčas až 41. hodina).

U zaměstnance s kratší pracovní dobou je třeba rozlišovat jednak práci konanou sice nad rámec sjednané kratší pracovní doby, avšak do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (za výkon takové práce zaměstnanci přísluší mzda bez příplatku uvedeného v ustanovení § 114 odst. 1 zák. práce), a jednak práci konanou nad rozsah stanovené týdenní pracovní doby, kterou zákon v ustanovení § 78 odst. 1 písm. i) zák. práce označuje jako práci přesčas, za niž zaměstnanci přísluší mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dosažená mzda), a příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Výkaz přesčasových hodin odevzdávejte na personální oddělení v takovém případě, pokud nebylo poskytnuto náhradní volno, a to nejpozději první pracovní den následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byl přesčas vykonán.

Práce přesčas a příp. i náhradní volno musí být vykazována ve Výkazu o pracovní době.


prescasy
024 – Zápis o předání pracovního místa/funkce

V příloze naleznete v souladu se zněním Prac. řádu formulář zápisu o předání pracovního místa/funkce, jehož přílohou se požaduje (vše ve dvojím vyhotovení):

1. organizační řád pracoviště

2. rozpočty provozních a mzdových prostředků a stav jejich čerpání 

3. personální problematika pracoviště - mzdová inventura, přehled prac. úvazků, délky prac. poměrů

4. soupis investičního majetku z odd. správy majetku děkanátu 1. LF UK spolu s protokolem o předání

5. rozpracované pracovní úkoly

6. předání klíčů a razítek (otisky)

7. příp. předání dokumentace o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádný výkon práce zaměstnance    na  prac. místo nastupujícího

zapis-o-predani-pracovniho-mista-funkce
025 – Žádost o poskytnutí volna z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2, písm. f) zákoníku práce

Zde najdete formulář pro žádost o poskytnutí volna z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2, písm. f) zákoníku práce. Vyplněný formulář prosím zasílejte ve dvojím vyhotovení na personální oddělení. Problematiku upravuje čl. II. Opatření děkana č. 1/2007.

uvolneni-podle-zp
Cestovní příkaz - formulář

Formulář cestovního příkazu platný od 1. září 2016. 

cestak_2016
Formulář drobného vydání

Zde naleznete formulář drobného vydání.

Kopie - DV NEW 2017
Formulář odměny pokusným osobám
Formulář pro odměny pokusným osobám

 

Pokusné osoby 2014
Formulář požadavku na objednávku

Zde naleznete formulář požadavku na objednávku.

navrh_obj_3.xls
Formuláře darovacích smluv
Dle zákona o registru smluv 340/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 2016, se upravují podmínky účinnosti některých smluv a uveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv. Níže jsou uvedené všechny nové verze darovacích smluv včetně informací. Při výběru dbejte, prosím, na rozlišení mezi věcným a peněžitým darem. Vyberte též patřičnou verzi smlouvy dle hodnoty daru. Pro snadnější orientaci vyplývá obojí z názvu jednotlivých dokumentů.Pokud by pro Vaše účely nebyla vhodná žádná z těchto smluv nebo máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte právní oddělení.


Informace pro dárce dar_fin_nad500tis_PrOs_FyzOspodnik dar_věc_do500tisvčet_FyzOsnepodnik dar_fin_do500tisvč_FyzOsnepodnik dar_věc_nad500tis_FyzOsnepodnik AJ vzor peněžitý dar dar_věc_50-500tisvčet_PrOs_FyzOspodnik dar_fin_50-500tisvčet_PrOs_FyzOspodnik dar_věc_do50tisvčet_PrOs_FyzOspodnik dar_fin_nad500tis_FyzOsnepodnik dar_věc_nad500tis_PrOs_FyzOspodnik dar_fin_do50tisvčet_PrOs_FyzOspodnik
Předkalkulace úkolu doplňkové činnosti

Formulář ke stažení ve formátu XLS.

předkalkulace-DČ
Příloha k CP - použií AUV

Zde naleznete formulář přílohy pro použití AUV při služební cestě.

priloha k cestovnimu prikazu
Příručka ke společnému slovníku pro veřejné zakázky (CPV)

Příručka ke společnému slovníku pro veřejné zakázky (CPV)

prirucka k CPV
Vzor formuláře Záznamu o provozu vozidla osobní přepravy

Zde naleznete vzor fomuláře "Záznam o provozu vozidla osobní přepravy". Povinnost vyplnit tento formulář vyplývá z opatření děkana č. 7/2007 o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách, příloha č. 1 odst. 5.
V příloze též naleznete pro názornost vzor vyplněného formuláře.

zaznam o provozu vozidla vzor zaznam o provozu vozidla
Věda a výzkum