1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis ze 4. zasední KD dne 11. 11. 2019

 Zápis 4. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v úterý dne 11. 11. 2019 od 13:00 hod.

v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia 

David Novotný – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan 

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka 

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P r o g r a m

4. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 11. 11. 2019 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z Výjezdního zasedání kolegia děkana, které se konalo ve dnech 23. 10. – 24. 10. 2019 v Mariánských Lázních.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Prospěchová stipendia

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Zpráva o činnosti MICEP (Medicínské informační centrum pro evropské projekty)

doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.

4) Kritéria habilitačních a jmenovacích řízení (to be continued…)

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

5) Cena kolegia děkana za excelentní publikace

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

6) Návrh složení habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

7) Různé

Ad 1.
Proděkanka prof. Dušková tlumočila KD požadavek UK, aby bylo vždy vyhověno žádostem studentů o přerušení studia i přesto, že se tímto způsobem studenti mohou vyhýbat poplatkům za studium.

Zápis výjezdního zasedání kolegia děkana byl schválen.

Ad 2.
Tajemnice Ing. Soubustová předložila návrh na Opatření děkana, které řeší Prospěchová stipendia. V souladu s předpisy vyplatí fakulta prospěchová stipendia 10 % studentů (s průměrem až 1, 2). KD postoupilo materiál Akademickému senátu.

Ad 3.
Doc. Špunda referoval KD o činnosti Medicínského informačního centra pro evropské projekty (MICEP), který je projektem MŠMT a propaguje podmínky fakultních subjektů v rámcových projektech EU. Jak uvedl doc. Špunda, MICEP přispívá k PR 1. LF UK.


Ad 4.

Proděkan doc. Klener představil KD komisi habilitačního řízení MUDr. Ježkové pro obor vnitřní nemoci. KD návrh na složení komise odsouhlasilo.

Ad 5.
Proděkan doc. Klener přednesl návrh na udělování Ceny kolegia děkana excelentních vědeckých publikací (max. pět) z předchozího roku, dle oborového kvartilu z pozice prvního či korespondujícího autora z řad 1. LF UK. Vyhrazená částka na těchto cen je 100 000 Kč, kdy každá z pěti excelentních prací získá 1/5 částky. Cena by byla předložena vždy spolu s hodnocením vědy na fakultě. KD postoupilo materiál Vědecké radě 1. LF UK.


Ad 6.
Proděkan doc. Klener přednesl návrh na změnu kritérií habilitačních a jmenovacích řízení na UK. Zdůraznil, že kritéria UK jsou o řád měkčí, než kritéria připravovaná v platnost např. na Masarykově Univerzitě Brno. Děkan prof. Šedo požádal o vyvěšení tohoto návrhu na web.

KD se shodlo, že s ohledem na usnášeníschopnost, budou osloveni členové Vědecké rady, kteří mají 5 absencí na zasedání VR, aby přehodnotili své členství v radě.

Proděkan doc. Klener informoval, že obdržel žádost MŠMT o vyplnění sebeevaluační zprávy Modul M3 Společenská relevance, a to do 30. 11. 2019. Materiál připraví společně s odpovědnými odděleními děkanátu.


Různé

Děkan prof. Šedo předložil návrh, který definuje minimální mzdu přednostů dle dosaženého akademického titulu a dle druhu pracoviště. KD návrh odsouhlasilo.

Děkan prof. Šedo přednesl návrh ředitele Nemocnice Na Bulovce Ing. Kvačka pro založení interní kliniku na Bulovce. Bude svolána Task force pro interní obory, která návrh zhodnotí.

Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že v případě IFIS dr. Syrovátko navrhuje postupovat formou VZMR (veřejnou zakázkou malého rozsahu)

Tajemnice Ing. Soubustová informovala KD o posílení institucionální podpory pro UK ve výši 36 milionů korun. Z této částky je pro 1. LF UK určena poměrná část 4,481 milionu Kč.

Proděkan prof. Kittnar informoval KD o možnosti oboustranné spolupráce doktorandů 1. LF UK a Univerzity ve Vídni. KD s návrhem souhlasí.

Proděkanka prof. Kolářová informovala KD o výstupech ze zasedání kolegia rektora a činnosti deseti koordinačních rad DSP, kde se diskutovaly možné změny v přijímacím řízení do DSP, v přesunu založení individuálního studijního plánu přímo na studenta či zakotvení zahraniční stáže studenta. Informovala o dopise MVČR s výzvou do vědeckých komisí Proped. Výzvu prof. Kolářová předá přednostům.

Proděkanka prof. Dušková informovala o zasedání rozšířeného kolegia rektora, kde byla porovnána data přijatých studentů a diskutována také nostrifikace vysokoškolského vzdělání, což v tuto chvíli spadá do gesce fakult.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o přípravách voleb do Akademického senátu.

Doc. Živný sdělil, že bylo vyhlášeno další kolo Specifického vysokoškolského programu (SVV), dead line přihlášek je v polovině ledna. Financování SVV bude opět na základě výkonu programu. Budou také zachována kritéria předchozího ročníku.
Doc. Živný připraví materiál o SVV pro příští zasedání KD.

Proděkan prof. Sedmera připravuje kompilaci velikosti anglických paralelek na jednotlivých lékařských fakultách.

Proděkan prof. Foltán informoval KD o krádežích v šatnách mediků.

MUDr. Vejražka informoval, že ústavy, které nemají v pořádku aj web, byly vyzvány k nápravě.

Proděkan prof. Hanuš informoval KD o setkání absolventů s děkanem prof. Šedem, závěry prof. Hanuš pošle členům KD a garantům jednotlivých oborů. Zápis setkání bude také umístěn na fakultní web.

Člen kolegia p. Novotný informoval o předpisech, které zmiňují užívání papírového indexu – ve vyšších předpisech je index považován za volitelný, v nižších předpisech je povinný (je např. nositelem potvrzení o očkování studenta).

KD se shodlo, že student nesmí nebýt připuštěn ke zkoušce, protože nemá index. Kromě indexu se může prokázat i jiným ID (občanským průkazem nebo pasem).


Příští zasedání kolegia proběhne dne 25. 11. 2019.


V Praze dne 15. 11. 2019
Zapsala Petra Klusáková, Dis.
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat