1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Specializační vzdělávání - postup

72110

Absolvent lékařské fakulty potřebuje k samostatnému výkonu zdravotnického povolání lékaře získat specializovanou způsobilost ve zvoleném specializačním oboru. Lékař, zubní lékař se dále řídí následujícím postupem:

1. Zařazení do oboru

Po ukončení studia na lékařské fakultě může absolvent požádat o zařazení do specializačního oboru na 1. LF UK. Řídí se přitom zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 95/2004 Sb."). Jeho novela účinná od 1.7.2017 (ve znění zákona č. 67/2017 Sb.) specifikuje náležitosti specializačního vzdělávání, zavádí 43 specializačních oborů pro lékaře a 3 specializační obory pro zubní lékaře. Specializační vzdělávání probíhá jako celodenní průprava na akreditovaném zařízení pod odborným dozorem/dohledem školitele.

Dne 9. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů částka 110 zveřejněna Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

Obsahy jednotlivých základních kmenů, které byly zveřejněny dne 9.10.2018 ve vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, najdete zde:

2. Certifikát

První část specializačního vzdělávání, tzv. základní kmen, trvá minimálně 24 měsíců, respektive 30 měsíců dle novely zákona. Školenec absolvuje v rámci základního kmene předepsanou praxi, včetně povinných stáží, výkonů a kurzů. Podmínky pro splnění základního kmene jsou uvedeny v příslušném vzdělávacím programu specializačního oboru a jsou nezbytným předpokladem pro další přípravu školence. Vzdělávání v základním kmeni bude dle novely ukončeno zkouškou a po jejím úspěšném složení obdrží lékař certifikát o absolvování základního kmene.

3. Vzdělávací programy

Specializační vzdělávání je stanoveno příslušným vzdělávacím programem, který definuje požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti a další nezbytné podmínky pro získání specializované způsobilosti. Vzdělávací program se skládá ze základního kmene a vlastního specializovaného výcviku. V základním kmeni pracuje školenec pod odborným dozorem školitele a po splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností postupuje do vlastního specializovaného výcviku, v němž pracuje pod odborným dohledem školitele a kde již uplatňuje nezbytné poznatky a dovednosti ze základního kmene.

4. Atestační zkouška

Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Ministerstvo zdravotnictví vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

5. Garanti specializačního vzdělávání 1. LF UK

Pro každý specializační obor je na 1. LF UK jmenován garant oboru, který je odpovědný za odbornou úroveň specializačního vzdělávání v příslušném oboru.

6. Vzdělávací akce

Součástí specializačního vzdělávání je absolvování povinných vzdělávacích akcí a testů. 

7. Platba za specializační vzdělávání

Nezbytné poplatky spojené se specializačním vzděláváním hradí školenec na 1. LF UK, kde je evidován od zařazení do oboru.

8. Platná legislativa

Specializační vzdělávání se řídí zákonem č. 95/2004 Sb., příslušnými vyhláškami a dalšími prováděcími předpisy, které dále upřesňují jednotlivé oblasti specializačního vzdělávání.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat