1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vzdělávací programy

72989

Vzdělávací programy pro specializační vzdělávání lékařů (dosud vydané) se člení do dvou částí, a to základní kmen / společný základ a vlastní specializovaný výcvik.

Základní kmen (dříve společný základ) - stanoví absolvování povinné praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory. Jeho absolvování umožní změnu specializace event. získání dalších specializací se shodným základním kmenem. V některých oborech lze získat příslušnou specializaci s různým základním kmenem. Výcvik v základním kmeni dosud trvá 24 měsíců a je ukončen zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem. Poté absolvent obdrží certifikát opravňující k výkonu některých činností bez odborného dohledu. Podle vzdělávacích programů 2018/2019 je kmen v délce 30 měsíců a bude ukončen zkouškou, po jejím úspěšném složení obdrží lékař certifikát.

Vlastní specializovaný výcvik navazuje na vzdělávání v základním kmeni, přičemž délka vlastního specializovaného výcviku se pohybuje v rozmezí 12-60 měsíců podle dosud vydaných vzdělávacích programů. Podle připravovaných vzdělávacích programů se bude délka vlastního specializovaného výcviku pohybovat v rozmezí 12-48 měsíců. Minimální délka vlastního specializovaného výcviku je vždy uvedena ve vzdělávacím programu. Průběh výcviku, jak v základním kmeni, tak ve vlastním specializovaném výcviku musí být řádně dokumentován.

1. Vzdělávací programy pro lékaře a zubní lékaře (základní obory) vydané v roce 2005                   

2. Vzdělávací programy pro lékaře a zubní lékaře (základní obory) vydané v letech 2009-2010              

3. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2011

4. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2015

5. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2018

6. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2019 (I. část)

7. Vzdělávací programy pro lékaře (základní obory) vydané v roce 2019 (II. část)

7. Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE UPRAVENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SPECIALIZAČNÍHO OBORU PEDIATRIE VYDANÉHO VE VĚSTNÍKU MZ ČR (VĚSTNÍK MZ ČR, ČÁSTKA 5, KVĚTEN 2022)

Pro obory, pro které nebyly vydány nové vzdělávací programy, zůstávají v platnosti vzdělávací programy vydané v předchozích věstnících MZ.

Prosím věnujte pozornost změnám ve vzdělávacích programech pro lékařské specializace uvedených ve Věstníku MZ, částka 1, 2013 na str. 18 - 31. Změny se týkají nového zařazení povinných kurzů, změnách v obsahu atestační zkoušky, personálního a materiálního vybavení akreditovaného pracoviště aj.

Věstník MZ, částka 1, 2013 provádí některé změny ve VP z roku 2011 (povinné kurzy, obsah atestační zkoušky, charakteristika AP aj.) 

Požadavek na akreditované pracoviště

Praxe absolvovaná podle vzdělávacích programů vydaných v letech 2009 - 2010, 2011, 2015 musí být uskutečněna v akreditovaném zařízení v plném rozsahu. Vzdělávací programy z roku 2005 požadují praxi v akreditovaném zařízení pouze zčásti.

  

Hodnocení: spravovat