1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zařazení do oboru

72986

Lékař získává po absolvování lékařské fakulty odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Samostatný výkon povolání je lékaři umožněn po získání specializované způsobilosti ve zvoleném specializačním oboru.

Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pouze pokud mají shodný základní kmen - viz obory specializace. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu o absolvování základního kmene.

Seznam žádostí ve webové aplikaci EZP:

 

Od 1. 7. 2017 lze zařadit lékaře, zubní lékaře pouze do specializačních oborů uvedených v příloze novely zákona č. 95/2004 Sb.

Lékař, zubní lékař v EZP vyplní a uloží žádost o zařazení do oboru a poté žádost vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na adresu: Děkanát 1. LF UK, Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV), Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Přílohy, které je třeba přidat k žádosti:

  • lékař, zubní lékař, který žádá o zařazení do základního oboru a o vystavení průkazu odbornosti (absolvent LF), dokládá úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu
  • lékař, zubní lékař, který žádá o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání opětovně (průkaz odbornosti již vlastní), dokládá průkaz odbornosti
  • lékař, zubní lékař, který vystudoval mimo ČR, dokládá úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu, kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu a kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře na území ČR.

Zařazení do oboru provedeme do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti zasláním dokladu o zařazení a průkazu odbornosti.

Průkaz odbornosti slouží k záznamům o zařazení do oboru, o absolvované praxi, odborných stáží, kurzů a atestační zkoušky v celém průběhu výkonu lékařské profese.

Veškeré změny v osobních údajích, které nastanou v průběhu specializační přípravy, je třeba neprodleně nahlásit OSCV LF, u níž je lékař, zubní lékař v evidenci.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v akreditovaném zařízení v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době. Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby; jde-li o osobu na rodičovské dovolené nebo o osobu pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky, rozsah pracovní doby nesmí být nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Hodnocení: spravovat