1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vydání certifikátu o ukončení základního kmene

72987

Formulář žádosti je k dispozici ve webové aplikaci EZP. Vyplněnou a vytištěnou žádost je třeba zaslat na adresu: Děkanát 1. LF UK, OSCV, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 • průkaz odbornosti - se záznamy o absolvované praxi, povinném kurzu, testu nebo kopie těchto stran.
 • logbook - záznamy o absolvovaných výkonech a úvodních stránek s přehledem praxe nebo kopie těchto stran. Potvrzení o praxi a výkonech musí být doplněno podpisy a razítky školitelů ev. zaměstnavatelů.   
 • kopii potvrzení o absolvování povinných kurzů nebo testů.                                                             

 Lékař, který žádá o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace (atestace) I. stupně, předkládá pouze úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci (atestaci) I. stupně.

Uznávání absolvované praxe

 • Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékař, zubní lékař absolvoval ve specializačním, případně nástavbovém oboru podle předchozího systému (i v rámci předchozí specializace) a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, bude automaticky uznána. Praxi včetně výkonů zaznamenaných do původních logbooků je poté nutno doložit k atestaci. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí. 
 • Praxi v jiném oboru specializace lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Započítání praxe provede LF, u níž je lékař evidován, na základě žádosti (praxe v jiném oboru
 • Praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat MZ ČR (praxe v zahraničí).
 • Praxe absolvovaná v průběhu doktorského studijního programu, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Započítání praxe na základě žádosti potvrzené školitelem a statutárním zástupcem zdravotnického zařízení, provádí MZ ČR (praxe v době doktorského studia).
 • Praxe v neakreditovaných zařízeních - dle § 5, odstavec 4 zákona 95/2004 Sb. 
 • Započtení mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe (pouze pro zařazené v oboru pediatrie) - dle ustanovení §5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. Mateřskou nebo rodičovskou dovolenou lze započítat pouze lékaři, který byl do oboru pediatrie zařazen ještě před tím, než z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékaře!

Zápočet praxe provede LF, u které je lékař registrován na základě písemné žádosti. Uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na Oddělení specializačního vzdělávání 1. LF UK.

Přílohy k žádosti:

 • kolek v hodnotě 500 Kč
 • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání
 • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán)
 • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán)

 

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat