1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Předatestační vzdělávání

72110

Absolvent lékařské fakulty potřebuje k samostatnému výkonu lékaře další průpravu ve
zvoleném specializačním oboru. K naplnění tohoto požadavku musí splnit několik podmínek.

1. Zařazení do oboru

Po řádném ukončení magisterského studia na lékařské fakultě žádá absolvent na 1. lékařské fakultě o zařazení do specializačního oboru, který si vybral. Řídí se přitom zákonem 67/2017 Sb., který uvádí náležitosti popromočního vzdělávání a jehož přílohou je výčet 43 specializačních oborů. Absolvent nastupuje do oboru na akreditovaném pracovišti pod odborným dozorem školitele, který mu je přidělen.

2. Certifikát

První část specializačního vzdělávání je označena jako základní kmen, který trvá 30 měsíců a v němž absolvuje předepsanou průpravu. Náplň kmene je popsána v příslušném vzdělávacím programu a je nezbytným předpokladem pro další průpravu školence. Kmen je ukončen ústní zkouškou, která probíhá na fakultě, na níž je školenec zapsán, a po jejím úspěšném vykonání obdrží školenec certifikát.

3. Vzdělávací programy

Odborná náplň vzdělávání ve specializačním oboru je obsažena v příslušném vzdělávacím programu. Program je rozdělen na dvě části. První je věnována základnímu kmeni, v němž pracuje školenec pod odborným dozorem svého školitele. Po jeho absolvování postupuje školenec do vlastního specializačního výcviku, v němž pracuje do odborným dohledem svého školitele a kde již uplatňuje nabyté poznatky a dovednosti se základního kmene. Při výkonu ve vlastním specializačním výcviku má již kompetence nabyté absolvováním kmene.
Obsahem vzdělávacího programu jsou požadavky jednak na teoretické znalosti a jednak na praktické dovednosti. Zároveň jsou uvedeny všechny potřebné stáže, pobyty na dalších pracovištích a kurzy.

4. Atestační zkouška

Vzdělávání ve specializačním oboru je ukončeno atestační zkouškou před komisí sestavenou lékařskou fakultou, která je v daném roce pověřena organizací zkoušky ve specializačním oboru. Náplň atestační zkoušky je popsána v příslušném vzdělávacím programu. Termíny zkoušek v jednotlivých oborech zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví do konce ledna roku, v němž se bude konat atestační zkouška.

5. Garanti specializačního vzdělávání 1. LF UK

V každém specializačním oboru je na 1. LF UK stanoven garant oboru, který je pracovníkem odpovědným za odbornou úroveň vzdělávání v příslušném oboru.

6. Platná legislativa

Specializační vzdělávání se řídí zákonem 67/2017 Sb. a dalšími podzákonnými normami (vyhláškami), která dále upřesňují jednotlivé oblasti vzdělávacího procesu.

7. Platba u 1. LF UK

Nezbytné poplatky spojené se specializačním vzděláváním hradí školenec na 1. LF UK, kde je evidován od zařazení do oboru.

Hodnocení: spravovat