1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 2. zasedání KD dne 16. 9. 2019

Zápis 2. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v úterý dne 16. 9. 2019 od 12:30 hod.

v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia 

David Novotný – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan


Omluveni:

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice


P r o g r a m

2. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 16. 9. 2019 od 12:30 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 1. kolegia děkana, které se konalo dne 2. 9. 2019 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Přijímací zkoušky a testování

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

3) Přípravné kurzy

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

4) PGS studium

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

5) Návrh složení habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

6) Hodnotící zpráva za období 2014 – 2018 (vnitřní hodnocení UK)

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

7) Různé


Ad 1.
Zápis 1. zasedání KD schválilo.


Ad 2.
Proděkanka prof. Dušková informovala KD o průběhu přijímacího řízení pro rok 2019/2020. Do prvních ročníků ak. roku je doposud zapsáno 487 studentů pro Všeobecné lékařství, 43 pro Zubní lékařství, 28 pro Studium adiktologie, 32 studentů Adiktologie kombi., 16 studentů Ergoterapie, 27 Fyzioterapie, 17 studentů Nutriční terapie a 28 Nutriční terapie kombi., 15 studentek Porod asistence.

Pro přijímací řízení do ak. roku 2020/21 zůstávají současné podmínky přijímacího řízení. Změní se počet navazujících magisterských programů (obory navazující Ergoterapie pro dospělé a navazující Výživa dospělých a dětí), u nichž není dokončen proces akreditace. Nastala také změna termínu konání přijímacího řízení – pro Všeobecné a Zubní lékařství proběhne 16. 6. 2020, pro nelékařské obory 12. 6. 2020, náhradní termín dne 23. 6. 2020.


Ad 3.

MUDr. Vejražka informoval KD o přípravných kurzech. V akademickém roce 2018/2019 byli účastníci lépe informováni o příjímacím řízení a studiu na 1. LF, byli pozvání na DOD. Odd. komunikace pro účastníky zorganizovalo akci Jednička nanečisto. Na konci kurzů frekventanti odpovídali v anketě, z níž je patrné, že většina se hlásila na několik lékařských fakult, hodnocení kurzu bylo kladné, s výjimkou výuky latiny. KD navrhlo výuku latiny spíše formou ukázek lékařské terminologie. V letošním roce se pro akci Jednička nanečisto počítá s větší kapacitou. Cílem kurzů je motivovat studenty, aby studovali právě na 1. LF.


Ad 4.
O PGS studiu informoval KD doc. Živný. Pro ak. rok 2019/2020 bylo přijato 149 studentů (v ČJ) a 5 uchazečů pro studium v AJ. V ak. roce 2018/2019 studovalo 804 studentů, 33 jich absolvovalo, 70 studia zanechalo. Zápis ke studiu bude ukončen 22. 10. 2019. Jak doc. Živný informoval, v oborové radě Biochemie vznikla v otázce bonifikace studentů snaha sjednotit bodové hodnocení napříč všemi fakultami.


Ad 5.

Proděkan doc. Klener představil složení habilitačních komisí k řízení MUDr. Kučery pro obor ortopedie a MUDr. Wohlfahrtové pro obor vnitřní nemoci. Dále představil komise pro jmenovací řízení doc. Hrabáka pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie a doc. Klenera pro obor vnitřní nemoci.


Ad 6.

Proděkan doc. Klener informoval o požadavku na vytvoření Hodnotící zprávy za období 2014 – 2018 (vnitřní hodnocení UK). Zpráva bude mít dvě části – vlastní hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti a sebeevaluační zprávu pro národní hodnocení. Jazykem zprávy je angličtina. Fakulta bude porovnána s ostatními fakultami v rámci Univerzity Karlovy a také se zahraničními lékařskými fakultami.


Ad 7. různé

Děkan prof. Šedo informoval KD o nedávném parlamentním semináři o univerzitních nemocnicích, kde proběhla diskuze nad zákonodárstvím v této oblasti, souběhu nemocničních a pedagogických úvazků, grantové politice ve vztahu k úvazkům apod. KD projednalo vyjádření prof. Svačiny k otázce výběrových řízení na přednosty, kde prof. Svačina doporučuje posílení role nemocnic vůči fakultám. Asociace děkanů s tímto přístupem zásadně nesouhlasí a bude o problému diskutovat s ČLS JEP. 


Děkan prof. Šedo požádal prof. Kittnara, aby byla prostřednictvím přednostů šířena informace o možném využití „startovacích bytů“, které má 1. LF k dispozici.

Prof. Smetana informoval KD, že zastoupí 1. LF na slavnostním otevírání Anatomického ústavu 2. LF UK.

K možnosti zrušení papírového a ponechání pouze elektronického indexu MUDr. Vejražka uvedl, že jediný platný je elektronický index. Člen kolegia p. Novotný potvrdil, že úloha papírového index slábne, papírový má jen informativní charakter, všechny informace jsou zaznamenány v SISu. MUDr. Vejražka uvedl, že kvůli zrušení papírového není třeba měnit fakultní předpisy. KD v hlasování rozhodlo papírový index i nadále zachovat.

Proděkan prof. Sedmera požádal přednosty klinických pracovišť Gynekologicko-porodnické kliniky a Urologické kliniky, zda by 30. října delegaci z Japonska a Izraele ukázali výukové prostory. Přednostové prof. Martan a prof. Hanuš souhlasili.

Proděkan prof. Hanuš poděkoval členům KD za přisedání u státnic z pediatrie v prázdninových termínech a požádal o další přisedání na pediatrii 14. a 18. 10. 2019. Prof. Martan informoval, že na třetí termín státnic na gynekologii přisedá za KD prof. Martan sám.

Příští zasedání kolegia děkana proběhne 30. 9. 2019 ve 13.00 v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3.


V Praze dne 19. 9. 2019
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat