1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 8. zasedání KD ze dne 10. 1. 2022

Zápis 8. zasedání kolegia děkana,
které se konalo v pondělí dne 10. 1. 2022 od 13:00 hod.
ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

Předsedající:

děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

Ing. Tereza Lukášová – tajemnice

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. – členka kolegia

doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. – proděkanka

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. – proděkanka

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

MUDr. Eitan Brizman, BDS – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Omluveni:

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – člen kolegia

MUDr. David Kulišiak – člen kolegiaP R O G R A M

8. zasedání kolegia děkana, které se konalo PREZENČNĚ v pondělí

dne 10. 1. 2022 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1. Kontrola závěrů a schválení zápisu ze 7. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí dne 13. 12. 2021 od 12:00 hod.
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

2. Aktuální informace k výuce a epidemiologické situaci
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. et al.
Ing. Tereza Lukášová

3. Plány a priority KD na první pololetí 2022
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

4. Termín konání výjezdního zasedání KD související termíny na jaro 2022, hlavní témata
Ing. Tereza Lukášová
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

5. Jmenovací a habilitační řízení
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

6. Návrhy na jmenování doctor honoris causa
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

7. Novelizace studijních předpisů
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. et al.
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

8. Návrh na vznik pozice „Honorary lecturer“
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.
MUDr. Eitan Brizman, B.D.S.

9. Různé

Ad 1.

Proděkanka doc. Burgetová uvedla, že 23. 12. 2022 proběhla návštěva z Národního akreditačního úřadu.

Kolegium projednalo závěry minulého KD a zápis schválilo.


Ad 2.
Proděkanka doc. Burgetová informovala o stávající situaci a očekávaných opatřeních. Fakulta se na situaci připravuje, ale čeká i na podrobnější informace ze strany vlády a rektorátu. Proběhla diskuse o pravděpodobné nutnosti a možnostech testování studentů a zaměstnanců. Studenti v teoretických a preklinických oborech se testovat nemusí, na studenty v klinické přípravě u lůžka pacienta lze nahlížet jako na zdravotníky a jejich testování se bude řídit podle příslušných pokynů pro tuto skupinu a rozhodnutí daných nemocnic. Výuku je vhodné organizovat hybridně, zachovat prezenční při klinické výuce s pacienty, pro ostatní co nejvíce využívat po dobu intenzivního testování formy distanční. Na fakultě by se měli testovat i akademici na AS, VR, KD, pokud nebudou mít platný test z jiného pracoviště.

Proděkanka doc. Burgetová bude informovat fakultní pracoviště v rámci testování a výuky, v době testování je možné převádět některé teoretické části výuky do on line formy, kontaktní výuka s pacienty bude zachována.

Studenti a pracoviště budou informováni. Fakulta obstarala dostatečné množství testů, proděkan prof. Foltán navrhl v případě potřeby možnost opětovného otevření testovacího místa na Stomatologické klinice.

Tajemnice Ing. Lukášová informovala, že budou do konce týdne rozeslány informace o možnostech home office pro zaměstnance pracovišť fakulty.

Proděkanka doc. Burgetová dále uvedla, že na webu je informace pro studenty i pedagogy o novele vyhlášky k povinnému očkování.

KD vzalo informace na vědomí.


Ad 3. a Ad 4.
Cíle, vize, úkoly a společný program KD představil děkan prof. Vokurka. Představil základní body na základě informací, které získal od členů kolegia, a úkolů, které KD bude muset řešit. Tyto body budou probrány i na výjezdním KD.

KD vzalo na vědomí. Členové mohou záměr v čase doplnit.


Ad 5.
Proděkan prof. Klener navrhl složení komise jmenovacího řízení doc. Žemličkové pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie. Dále navrhl složení komise pro habilitační řízení MUDr. Šálka pro obor vnitřní nemoci. Dále navrhl složení komise pro jmenovací řízení doc. Bradáče pro obor neurochirurgie.
Proděkan prof. Klener sdělil, že Vědecká rada se bude konat distančně s možností osobní účasti při dodržení platných opatření.
KD vzalo na vědomí.


Ad 6.
Proděkan prof. Klener přednesl návrhy na udělení honoris causa. Prvním je prof. Jiří Bártek na návrh prof. Rašky, druhým návrhem je prof. Ohad Medalia na návrh prof. Rašky.

KD vzalo informace na vědomí a podstoupí návrhy na VR 1. LF UK.

Ad 7.
Novelizaci studijních předpisů (Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK) dle návrhů pedagogické skupiny přednesl dr. Vejražka. Zahrnuje přesný výčet minimálního počtu kreditů po jednotlivých ročnících. Dále úpravu na opakování ISP ze studijních návrhů a návrh na změnu průběhu zkoušek – je navrženo, aby předsedou komise nemohla být osoba, která předsedala u předchozích termínů.

KD návrhy odsouhlasilo, novela POS bude předložena AS 1. LF UK.

Ad 8.
Specifikaci postu Honorary lecture a Honorary clinical lecture představil proděkan prof. Foltán. Jde o pozici zahraničních učitelů, kteří nebudou za svou pedagogickou činnost placeni, ale bude jim udělen příslušný čestný titul. Tato pozice má posílit mezinárodní charakter fakulty. Pravidla zahrnují časovou dotaci trvání titulu, časovou dotaci výuky, publikační podmínky, přístup do facilit fakulty (např. do knihovny, ITIC, pokud je to možné). Podmínky by stanovilo Opatření děkana.

KD návrh přijalo a doporučilo k dopracování a konkretizaci.


Ad 9.
Děkan prof. Vokurka uvedl, že v ose 3.2. Národního programu obnovy jsou prostředky mj. na vznik nových studijních programů. Představil návrh magisterského studijního programu Nádorová biologie, navazující na Bc. programy na PřF UK, který by však měla koordinovat 1. LF UK (prof. Stopka). K návrhu proběhla diskuse (prof. Šedo, Ing. Malina, prof. Dušková, prof. Foltán). Návrh byl na fakultu podstoupen čtyři dny před termínem přihlášení a není dostatečně konkrétní, a projednán. I přes jinak zajímavý obsah KD rozhodlo, že se projektu 1. LF UK účastní pouze za předpokladu, že jej bude garantovat jiný subjekt, než 1. LF UK.

Proděkan prof. Šedo představil seznam návrhů na podporu z fondu strategických partnerství. KD je doporučilo.

Proděkan prof. Šedo se dotázal, jak funguje výběr do fondu junior postdoc. na RUK. Prof. Škrha vysvětlil, že je vysláno cca osm až deset osob na dvouletý pobyt, uchazeče navrhují fakulty na RUK.


Prof. Šedo informoval, že přednostové byli informováni o vypsání stipendií Fullbrightovy nadace.

Člen KD doc. Kučera představil volitelné předměty hodné zřetele a týkající se publikování vědeckých článků. Předměty lze zařadit do letního semestru 2022/23, navazující již na běžící předměty a kurzy. KD upravilo počet kreditů a předměty schválilo. Analýza nových předmětů proběhne na jaře, doc. Kučera předloží kompletní analýzu volitelných předmětů.

Tajemnice Ing. Lukášová sdělila, že:

• Děkanát připravil podmínky a pravidla pro home office pro teoretické ústavy fakulty, které budou do konce týdne rozeslány,

• od 1. 1. 2022 vzniklo Oddělení marketingu, které povede Kryštof Tejnora, bude mít na starost marketing, zejména anglické paralelky, sociální sítě a fundraising,

• na fakultě pracuje nový řidič, který je k dispozici ostatním členům KD a fakultě za vymezených podmínek.

Člen KD a předseda AS prof. Betka požádal o nové složení komise pro hodnocení výuky.

Proděkanka prof. Lišková sdělila, že byly podepsány dohody mezi fakultami v rámci Cooperatio.

Proděkanka prof. Dušková poděkovala všem účastníkům, organizátorům a studentům za zdárný průběh Dne otevřených dveří. P. Klusáková sdělila, že oproti předchozímu ročníku byl na DOD opět trojnásobný nárůst počtu účastníků (na youtube, web, FB a Instagramu). Proděkanka prof. Dušková dále sdělila, že do 15. 1. 2022 se lze přihlašovat do přípravných kurzů. Přihlášky na přijímací řízení přicházejí nově přes spisovou službu.

Proděkan doc. Zlatohlávek sdělil, že z MZ se vrátila s drobnými výtkami akreditace programu Všeobecné ošetřovatelství.

Proděkan prof. Foltán informoval, že dle World University Rankings došlo k poklesu pozice UK (UK je na 550.–600. místě).

Člen KD prof. Škrha uvedl, že Univerzita se nyní připravuje na podpis spolupráce s univerzitou v Drážďanech, spolupráce bude zahrnovat oblast radiologie, nukleární medicíny a onkologie.
Dále uvedl, že novým strategickým partnerem UK je univerzita v Chile. Také univerzity z UAE mají zájem o spolupráci.

Proděkan prof. Šedo informoval o přípravě vládní koncepce Strategie financování výzkumu, kde by mělo dojít k vzestupu finančního podílu podpory medicínského výzkumu.


Příští zasedání KD se bude konat dne 24. 1. 2022 ve velké zasedací místnosti děkanátu, forma bude upřesněna dle epidemické situace (zřejmě hybridně).


V Praze dne 10. 1. 2022
zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat