1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Praxe na prestižních klinikách

72033
Pro posluchače od 4. ročníku je velkým benefitem skutečnost, že má 1. LF UK nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v České republice. Společně s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze sdílí 36 pracovišť – VFN je tak největší výukovou základnou naší fakulty, klinická výuka zde byla zahájena už v akademickém roce 1791/92. Dalších 7 pracovišť sdílí 1. LF UK s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha ve Střešovicích, 4 pracoviště s Fakultní nemocnicí v Motole, 5 pracovišť s Thomayerovou nemocnicí v Krči, 6 pracovišť s Nemocnicí Na Bulovce a po jednom pracovišti s Revmatologickým ústavem  a Ústavem hematologie a krevní transfuze. Spolupracuje však i s dalšími pracovišti, např. s Nemocnicí Na Homolce  či Institutem klinické a experimentální medicíny.

Během klinické výuky se mohou studenti setkat např. s:
* robotickými operacemi v Ústřední vojenské nemocnici
* chirurgickou léčbou tromboembolické plicní hypertenze a operacemi v mimotělním oběhu s hypotermií pacienta na II. chirurgické klinice ve VFN
* transplantacemi plic na III. chirurgické klinice ve FN Motol
* transplantacemi kostní dřeně na I. Interní klinice ve VFN
* moderní hemodialyzační léčbou na Nefrologické klinice ve VFN
* rozsáhlou laparoskopickou a endoskopickou operativou ve 3D zobrazení u dětí na Urologické klinice ve VFN
* spánkovou laboratoří na Neurologické klinice ve VFN
* principy radiační léčby na nejmodernější ozařovací technologii řízené CT tomografem na Onkologické klinice ve VFN
* nejmodernější léčbou diabetu a dalších endokrinopatií na III. interní klinice ve VFN
* diagnostikou a léčbou závažných vrozených chorob (geneticky podmíněných) na Klinice dětského a dorostového lékařství ve VFN
* léčbou drogových a jiných závislostí na Klinice adiktologie ve VFN

Extrakurikulární výuka
Na většině pracovišť naší fakulty – jak teoretických, tak klinických – se mohou studenti zúčastnit činností, které přímo nespadají do předepsaných studijních plánů, ani do volitelných předmětů. Jsou to aktivity tzv. extrakurikulární, čistě dobrovolné, které ale umožňují překročit už během studií hranici mezi povinnou výukou a hlubším poznáváním daného problému, ať již vědeckého, nebo praktičtěji orientovaného.
Extrakurikulární výuka není nároková a nepřináší kredity. Přináší však zkušenosti, nový pohled na věc, v některých případech – při výrazném zapojení a přínosu – mohou být výsledky práce studenta prezentovány na Studentské vědecké konferenci nebo na jiných konferencí, případně může být jeho práce i publikována.

Nejčastější extrakurikulární aktivity:
* Práce v laboratořích, kde se studenti seznamují s vědeckými postupy i vědeckým způsobem myšlení. Mohou se stát přímo členy vědeckých týmů, participovat na jejich výstupech a prezentovat je na konferencích v rámci fakulty i mimo ni či se přímo stát (spolu)autory vědeckých publikovaných sdělení.
* Spolupráce na výuce, kdy se studenti mohou stát třeba lektory pro cvičení z anatomie, pomáhat při vedení praktických cvičení, trenažérech nebo přípravě materiálů apod.
* Zapojení se do činnosti lékařských týmů na klinikách, které umožní získání dalších zkušeností s vyšetřováním i léčbou pacientů (možnost účastnit se práce lékařů mimo dobu stáže, služeb apod.).
* Pomoc při vědecké práci v klinické medicíně (analýzy vyšetření apod.).

Volitelné předměty mimo klinickou výuku
Některé zkušenosti lze získat i mimo pracoviště 1. LF UK. Fakulta nabízí volitelné předměty , které jsou vyučovány ve vybraných specializovaných pracovištích. Studentům se tak výrazně rozšiřují možnosti poznávat další oblasti jejich budoucí profese.
Příkladem mohou být speciální témata o nemocech trávicího ústrojí či prohlubování znalostí v oblasti moderních medicínských technologií a zdravotnických potřeb. Na jejich tvorbě se kromě fakulty podílejí ISCARE (nestátní zdravotní zařízení věnující se moderní léčbě v mnoha oblastech) a firma B. Braun (přední výrobce zdravotnických produktů) a její Aesculap Akademie.

Hodnocení: spravovat