1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Centrum medicínských simulací

72051

71387MUDr. Mikuláš Mlček, vedoucí lékař SIM centra
„Naše fakulta má ambici postupně zavést pravidelnou simulační výuku ve všech ročnících studia tak, aby na sebe navazovaly témata a úlohy, rostla jejich složitost a současně se v přiměřené míře opakovaly. To je cíl, o nějž se snaží i nejprestižnější světové univerzity.“

Využití simulátorů při pre- i postgraduální přípravě lékařů se v současnosti stalo standardem na všech renomovaných univerzitách, protože již od 1. ročníků studia umožňuje dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí na předem připravených klinických příkladech. Proto i 1. lékařská fakulta UK vybudovala unikátní Centrum medicínských simulací (SIM centrum), které je umístěno v budově Fyziologického ústavu na Albertově a jenž patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím svého druhu v České republice.

Roli pacientů v SIM centru plní 4 sofistikované figuríny řízené počítačem (pacientské simulátory), které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla. K simulátorům lze připojit různé diagnostické i lékařské přístroje, pomocí nichž lze provádět léčebné zákroky a monitorovat, jak na ně figuríny reagují. Pro nácvik jednotlivých praktických dovedností mají studenti k dispozici mnoho specializovaných trenažérů a modelů – např. pro zajištění dýchacích cest, zavedení centrálního žilního katetru, odběr žilní i tepenné krve, ultrazvukem řízenou katetrizaci, intraoseální přístup, hrudní punkce a drenáž, lumbální punkce a další.

Výuka ve specializovaných učebnách simulačního centra, které věrně napodobují např. akutní příjem, běžný centrální příjem, jednotku intenzivní péče či standardní nemocniční oddělení, vede k lepší připravenosti absolventů studia lékařství na běžnou klinickou praxi.

Tým Centra medicínských simulací také převzal 17. listopadu 2016 Cenu Arnošta z Pardubic za zavedení kurikula aktivní simulační výuky na 1. LF UK. Toto prestižní ocenění uděluje rektor Univerzity Karlovy akademickým pracovníkům či skupinám pedagogů za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Zavedené simulační kurikulum na 1. LF UK pokrývá první tři ročníky pregraduálního studia všeobecného lékařství a ve volitelných předmětech zasahuje až do šestého ročníku.

Pokud byste se o simulačním centru nebo o demonstrování rádi dozvěděli více, neváhejte napsat na sim@lf1.cuni.cz.

* Centrum medicínských simulací Fyziologického ústavu 1. LF UK ve spolupráci s protiteroristickou jednotkou PČR uspořádaly dne 29. 11. 2017 první ročník zážitkové výukové akce 1. lékařské fakulty UK Jednička medicínských simulací 2017.

Centrum medicínských simulací 


Výuka Fyziologie v SIM 
 

Simulace útoku

Centrum lékařských simulací Centrum lékařských simulací Centrum lékařských simulací Centrum lékařských simulací Centrum lékařských simulací Centrum lékařských simulací Centrum lékařských simulací Centrum lékařských simulací

Fakta o SIM centru

Vybavení:

 • 6 celotělových pacientských simulátorů. (2x Resusci Anne, SimMan Classic, SimMan ALS, SimMan 3G, iStan
 • dovednostní trenažéry —- např. pro venepunkci, intraoseální přístup, zavádění centrálního katetru vč. sonografického, zajištění dýcha-cích cest vč. tracheostomie, hrudní drenáž, punkci vedenou ultrazvukem, ultrazvukový simulátor Sonosim
 • lékařské přístroje a zařízení - např. pacientské monitory, ultrazvuk, plicní ventilátor, infuzní technika, odsávačka, defibrilátor, lůžka pro intenzivní péči, transportní lůžka, drobné vybavení JIP


Velikost a kapacita pro simulační kurzy:

 • 4 multifunkční simulační učebny, z toho 3 s možností rozdělení, seminární místnosti, projektová místnost, respirium
 • kapacita pro 10 paralelních kursů, 50-100 studentů současně podle úloh


Kurzy pro obor všeobecné lékařství:

 • 2. ročník — úlohy v rámci praktik z fyziologie, cca 400 studentů každý semestr
 • 3. ročník — úlohy v rámci praktik z patofyziologie, cca 300 studentů za semestr
 • 5. ročník — úlohy v rámci stáže interní medicíny (kardiologie), cca 250 studentů za rok


Volitelné kurzy:

 • 1.-6. ročník - Urgentní medicína na ulici (BLS), dr. Pleskot (KARIM)
 • 3.-6. ročník - Urgentní medicína na příjmu (ALS), dr. Pleskot (KARIM)
 • 3.-6. ročník - Fyziologie v simulacích, dr. Mlček, dr. Mlčková, dr. Kudlička (Fyziologický ústav, III. interní klinika)
 • 5. - 6. Ročník. Akutní stavy v interním lékařství. Dr Valeriánová, Dr Vaňkát
 • 6. ročník - Základy ošetření traumat, dr. Burget (I. chirurgická klinika)
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat