1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 12. zasedání KD ze 30. 3. 2020

Zápis 12. zasedání kolegia děkana,
které se konalo v pondělí dne 30. 3. 2020 od 12:30 hod.
distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

David Kulišiak – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

Omluveni:

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia


P R O G R A M

12. zasedání kolegia děkana, které konalo v pondělí

dne 30. 3. 2020 od 12.30 hod. distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 11. kolegia děkana, které se konalo dne 16. 3. 2020 od 13.00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Provozní prostředky pracovišť pro rok 2020

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Studentské spolky

· Spolek mediků českých (SMČ)

· LF1 MEDSOC

David Kulišiak

4) Centrum pro experimentální biomodely

Mgr. Viktor Sýkora

5) Návrhy komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

6) Harmonogram přijímacího řízení 2020/2021

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc, MBA

7) Různé


Ad 1.
Zápis 10. KD schválilo.

KD projednalo změny ve výuce:

KD 1. LF vzalo na vědomí Opatření rektora UK v rámci nouzového stavu v ČR, podle něhož prezenční (kontaktní) forma Státní závěrečné zkoušky (SZk) zatím není možná.

Distanční forma SZk bude realizována v rozsahu, který umožní předpisy RUK. UK připravuje mimořádný předpis „Zvláštní pravidla studia na UK", jehož schválení Akademickým senátem UK se očekává 2. dubna 2020, pak bude nutná ještě registrace u MŠMT. Dokument zahrnuje např. rozestup mezi termíny SZk maximálně 1 měsíc, o zavedení distančních kontrol studia na fakultě bude dle dokumentu rozhodovat děkan, a to formou opatření děkana, o využití distančních forem rozhodne garant předmětu aj. Fakulta připravuje metodiku k takovému typu zkoušení SZk, jakmile bude tato možnost povolena.

KD se na základě aktuální analýzy vnitřních předpisů a legislativy UK shodlo, že do doby schválení „Zvláštních pravidel studia na UK" a prováděcího opatření děkana nebude fakulta distančně zkoušet ani nestátnicové předměty, jak bylo původně avizováno. Nejprve je třeba legislativně odbourat nemožnost zkoušet distančně nestátnicové předměty, k čemuž by mělo dojít v řádu dnů. Legislativní „čistota" je nezbytnou podmínkou prevence pozdějších právních sporů o procedurálních okolnostech, evokovaných v narůstající míře neúspěšnými kandidáty. Distanční zkoušení je alternativa, která má plnění studijních povinností usnadnit nad rámec okolnostmi ztíženého prezenčního zkoušení. Zkouška může proběhnout, pouze pokud to umožní garant předmětu a současně má o distanční zkoušení zájem student, neb základním principem distančního zkoušení je dobrovolnost. V první fázi bude zaváděno distanční provedení ústních zkoušek, nikoliv písemných zkoušek/jejich částí. Zkušební akt začne, jakmile je navázáno spojení odpovídající kvality a je ověřena totožnost zkoušeného (fotka v SIS). Losování otázek provede zkoušející. Zkoušený odpovídá bez přípravy – zkoušející tomu uzpůsobí vedení zkoušky a její hodnocení. Zkouška zůstává veřejná.

Existuje možnost přerušit studentům studium ex offo.

Ad zkoušky z chirurgie. Chirurgická klinika zpřístupnila pro studenty AP informace o studijní literatuře, o letní praxi a další. Prof. Krška potvrdil uznávání předstátnickových stáží a praxí německých studentů v Německu i jejich následné distanční SZk v povoleném rozsahu.

Prof. Krška navrhl, aby byli odzkoušeni studenti, kteří jsou nyní jako dobrovolníci ve VFN. Jak dále uvedl, studenti mohou absolvovat stáže na chirurgických ambulancích, nebo dětských chirurgických ambulancí, ale nesmí jít o privátní subjekty. Mohou takto absolvovat letní chirurgickou praxi po 4. ročníku. P. Kulišiak požádal prof. Kršku o vyčíslení časové dotace stáží. Bude vyčísleno. U dobrovolníků činí 50 % klin. praxe.

P. Kulišiak uvedl, že pokud nebude zahájena výuka během dvou měsíců, studenti nestihnout odpromovat. Pokud se epidemiologická situace nezmění, vrátí se KD k situaci na chirurgii za tři týdny.

Prof. Foltán uvedl, že možnost zaměstnávání stomatologů absolventů se nyní v souvislosti k koronavirem mění. Studenti 5. ročníku, kteří mají splněný logbook, mají odpuštěny poslední tři dny praxe.

Ad 2.
Provozní prostředky pracovišť pro rok 2020 představila tajemnice Ing. Soubustová. Prostředky budou stanoveny ve stejné výši jako v roce 2019. Vyčíslené položky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Ad 3.
Zprávy o činnosti Studentských spolků Spolek mediků českých (SMČ) a LF1 MEDSOC

Představil KD p. Kulišiak. Děkan poděkoval za jejich zpracování.

Ad 4.
Mgr. Viktor Sýkora informoval o fungování Centra pro experimentální biomodely. Centrum má vyrovnaný rozpočet, připravuje se na možnou částečnou karanténu zaměstnanců. 

Ad 5.
Proděkan doc. Klener přednesl návrh komise pro habilitační řízení MUDr. Laury Krekulové pro obor vnitřní nemoci. KD návrh schválilo. Proděkan doc. Klener uvedl, že za poslední 4 roky bylo na 1. LF UK provedeno 15 % habilitací (celkem 9) a 15% jmenovací řízení (celkem 5) pro mimo fakultní odborníky.


Ad 6.
Harmonogram přijímacího řízení 2020/2021představila proděkanka prof. Dušková. Jak uvedla, přihlášku podal vysoký počet uchazečů. Fakulta zatím nemění termíny přijímacích zkoušek, a to 16. 6. termín pro všeobecné a zubní lékařství a 12. 6. pro nelékařské obory. Jednotlivé termíny procesu přijímacího řízení jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.
Tajemnice Ing. Soubustová uvedla, že se nebude konat děkanský ani rektorský den.

Ad 7.
Proděkanka prof. Kolářová informovala o PGS. Veškeré státní zkoušky se ruší do 30. 4., termíny obhajob a státnic v květnu 2020 se prozatím nemění. Podané přihlášky ke zkoušce se uskuteční, přihlášky přijímá Odd. pro vědeckou činnost. Proděkanka prof. Kolářová požádala MUDr. Vejražku, aby nová opatření ke zkoušení zahrnovala i státní doktorské zkoušky. Termíny zkoušek by vyhlašoval předseda OR a navrhoval by také zkušební komise.

Předseda Akademického Senátu prof. Betka uvedl, že volby děkana by měly proběhnout v řádných termínech.

Proděkan dr. Mikula uvedl, že VFN nebude sdílet finanční náklady na rekonstrukci ani provozní náklady Relaxcentra.

Děkan prof. Šedo požádal o přidělení stipendia pro koordinátorský tým studentů z Dobro1lf.

Prof. Kolářová informovala, že Ústav imunologie a mikrobiologie spolupracuje s VFN na vyšetřování covid-19 ještě spolu s laboratoří prof. Kmocha z Kliniky dětského a dorostového lékařství. Ústav nyní čeká na schválení žádosti na SZÚ.

Proděkan dr. Mikula informoval o testování COVID-19 v laboratoři MUDr. Mělkové v Biocev.

Prof. Kittnar informoval, že Kolegium rektora zrušilo jarní kolo mobility.

Proděkan prof. Foltán požádal o zapojení zaměstnanců Stomatologické kliniky, kteří mají nízký úvazek a nemohou se přihlásit přes zaměstnanecký systém, aby jim povolen vstup do aplikace MS Teams. Dr. Štuka přislíbil nápomoc. P. Kulišiak nabídl studenty, kteří mohou pomoci s distančními formami výuky.

Termín dalšího zasedání kolegia děkana bude upřesněn dle aktuální situace.


V Praze dne 30. 3. 2020
Zapsala Petra Klusáková Dis.,
Oddělení komunikace

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat