1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Akce Centra celoživotního vzdělávání

Seznam akcí Centra celoživotního vzdělávání v pdf ZDE
!!! Návod na přihlášení do Vzdělávacího portálu naleznete na odkazu ZDE.

Centrum celoživotního vzdělávání UK
AKCE DATUM FORMA ANOTACE
English for Academic Writing 03.02.2022, 07.02.2022, 09.02.2022 DISTANČNĚ The programme will teach you how to plan, organize, and write clear, well-structured, and accurate texts for publication. Realistic communicative activities will help you present your ideas with clarity and precision. The Workshops look at abstracts, paragraphs, topic sentences, structure, proofreading and editing. Intended for academic staff!

Time Management 08.02.2022 23.02.2022 DISTANČNĚ Kurz se věnuje postupům a nástrojům plánování a využití času. Pozornost je zaměřena na rozpoznávání „zlodějů času“, jejich odstraňování, matice plánování času s kvadranty důležitosti a naléhavosti, metody hospodaření s časem, na systém plánování času se zaměřením na dovednosti řídit svůj čas. Kurz sleduje uvědomění si vlastních hodnot a priorit, zvládání svých rolí a cílů v pracovním i v osobním životě.

Práce s výzkumnými daty 09.02.2022 DISTANČNĚ Školení se bude věnovat práci s výzkumnými daty během výzkumného procesu a po jeho skončení. Během školení se seznámíte se základními principy správy výzkumných dat, jakým oblastem je třeba se při práci s daty věnovat, co to znamená, že jsou data FAIR, a také se dozvíte, co je to data management plán a jak jej vytvořit. Podrobněji se budeme věnovat bezpečnému nakládání s výzkumnými daty a ochraně osobních údajů. Dalším tématem bude sdílení výzkumných dat a krátce se podíváme také na podmínky poskytovatelů financí, které se k výzkumným datům vztahují. Na závěr školení představíme možnosti podpory na Univerzitě Karlově a bude prostor pro diskuzi.

Presentation skills for academics and researchers 14.02.2022 DISTANČNĚ This programme is focused on how to structure an effective academic presentation and build confidence in presenting in English. We will look at the following: Learn how to structure presentations effectively; Practise language specific to presentations; Develop more engaging visuals; Use voice effectively; Review strategies to deal with fear and nervousness. Intended for academic staff!

Leadership 16.02.2022 02.03.2022 DISTANČNĚ Kurz se zaměřuje na styly vedení, na jejich výhody a nevýhody pro vedoucího i pro jeho tým. Sledováno je uvědomění si vlastního stylu, jeho silných stránek a potenciálu k rozvoji. Dalšími tématy kurzu jsou „smyčka“ úkolování, její dílčí kroky a návody k jejímu efektivnímu zvládnutí, sdělování cílů a vizí, práce s námitkami při úkolování a kontrolní mechanismy.

How to transform lectures in the age of recording? 17.02.2022 DISTANČNĚ The workshop focuses on how to use and improve our pedagogical skills and methods that we use when working with students. Methods may have changed over the past two (covid-19) years in terms of using in-depth video lectures that allow students to learn facts and concepts outside of the classroom.

Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci 03.03.2022 10.03.2022 DISTANČNĚ Interaktivní kurz sleduje rozvoj sociálně-psychologických dovedností v komunikaci pro pracovní život účastníků, prohloubení sociálně-psychologických kompetencí. Pozornost je věnována typům osobností ve vztahu k práci, pracovnímu chování, stylům komunikace a faktorům komunikace „tváří v tvář“.

VŠ výuka založená na důkazech 03.03.2022, 10.03.2022 DISTANČNĚ Program je rozdělen na dvě části, které jsou obě zaměřeny na VŠ výuku založenou na důkazech. 1. webinář je zacílen na "výsledky učení" a 2. webinář je zacílen na "malé změny s velkým dopadem". Pozornost bude věnována postupům, pravidlům a jejich zvládnutí tak, aby i v omezeném čase a s omezenými zdroji vyučující zkvalitnili vzdělávání svých studentů.

Testování ve vysokoškolské výuce I. 15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022 DISTANČNĚ Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout testy a vytvořit pro ně kvalitní testové úlohy. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testů a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů.

Vyjednávání jako komunikační technika 18.03.2022 08.04.2022 DISTANČNĚ Kurz je zacílen na nejpoužívanější vyjednávací styly – konzultativní a poziční vyjednávání a jejich dílčí techniky, kterými lze snáze dosahovat cílů prostřednictvím interakce s druhou stranou. Pozornost je zaměřena na kladení silných otázek, které zvyšují pravděpodobnost dohody v komunikaci, na jednotlivé kroky vyjednávání a na jejich klíčové fáze. Součástí kurzu jsou modelové situace a hry.

Smluvní výzkum - příklady a zkušenosti 07.04.2022 DISTANČNĚ Akademičtí a vědečtí pracovníci veřejné vysoké školy mohou mít významný potenciál v oblasti řešení projektů smluvního výzkumu, kdy výzkumná organizace obdrží od zadavatele platbu za řešení výzkumného úkolu. Jde o jednu z forem transferu znalostí a technologií. Cílem webináře je nejprve představit účastníkům dobré i problematické zkušenosti při řešení projektů smluvního výzkumu v biomedicínské oblasti. Věnovat pozornost zavedení standardů a nastavení vztahů, které jsou pro úspěch v oblasti smluvního výzkumu nutné. Část webináře bude věnována diskusi, kde mohou účastníci sdílet zkušenosti, náměty, problémy a jejich řešení a případnou dobrou praxi v oblasti smluvního výzkumu.

Testování ve vysokoškolské výuce II. 21.04. 2022, 28.04.2022, 05.05. 2022 DISTANČNĚ Cyklus tří webinářů navazuje na předchozí program "Testování ve vysokoškolské výuce I.", jehož absolvování není podmínkou účasti. Účastníci se podrobněji seznámí se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách. Následně si vyzkouší vybrané metody a postupy. Lektoři se budou podrobněji věnovat metodám a nástrojům pro testování v malých skupinách, a to včetně formativního hodnocení. S využitím kazuistik budou probrány otázky týkající se bezpečnosti sumativních testů, typická slabá místa a možnosti jejich ošetření.

Řešení pracovních konfliktů a mediace 14.04.2022 28.04.2022 DISTANČNĚ Kurz je zacílen na zvládání pracovních konfliktů. Pozornost je zaměřena na pojetí konfliktu, jeho zdroje, strategie (styly) řešení konfliktů, vedení konfliktního rozhovoru, předcházení konfliktům a rovněž na využití a zásady mediace při řešení pracovních konfliktů.

Tvorba a úprava kurzů a předmětů pomocí ABC learning design 21.04.2022 DISTANČNĚ Stojíme-li před úkolem, navrhnout nový kurz či předmět, popřípadě reformovat běžící kurz či předmět, jednou z možných cest je využít strukturovanou metodu spolupráce vyučujících, která se nazývá ABC learning design. Jde o nástroj, který předpokládá, že vyučující již před vlastním setkání došli ke shodě, co má umět absolvent předmětu, tj. jsou definovány tzv. výsledky učení v podobě seznamu zadání, po jejichž prokazatelném splnění jsme se studenty spokojeni. Nejprve se tedy řeší výstupy učení a aktivity studentů, zatímco vhodná technologie výuky se vybírá až nakonec. Pro účely tohoto workshopu je uvažováno šest možných způsobů, kterými studenti mohou nabývat znalostí a dovedností, popř. postojů: získávání, nabývání (acquisition); prozkoumávání (investigation, inquiry); diskuse (discussion); procvičování (practice); spolupráce (collaboration); tvorba (production).

Jak (se) učit a neztrácet tím čas 26.04.2022 PREZENČNĚ Jak studenty nadchnout a vtáhnout je do výuky? Jak se vypořádat s obtížnými tématy, která vypadají nudně? Jak vzdělávat efektivně a přitom zábavně? Časté otázky, se kterými se musí vypořádat každý vysokoškolský pedagog. Souvisí s hlubším porozuměním, jaká je motivace studentů k učení a jaká je úloha pedagoga ve vysokoškolském vzdělávání. Netradiční workshop povede učitel náročného teoretického předmětu a jeho někdejší student.

Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými 21.04.2022 05.05.2022 DISTANČNĚ Kurz se věnuje personální práci vedoucího pracovníka, dílčím personálním procesům a aktivitám, pracovní motivaci a stimulaci pracovníků. Důraz je kladen na vedení personálních rozhovorů s podřízenými (výběrový rozhovor, rozhovor při nástupu pracovníka, rozhovory v průběhu adaptace pracovníka, hodnotící rozhovor, disciplinární rozhovor, rozhovor s odcházejícím pracovníkem, propouštěcí rozhovor).

Faktory pracovní zátěže a zvládání pracovního stresu 12.05.2022 23.03.2022 DISTANČNĚ Kurz je zaměřen na identifikaci základních faktorů pracovní zátěže a jejich specifikaci, na fyziologické reakce typické pro stresové situace a na techniky jejich zvládání či odbourání. Kurz je zacílen na zvýšení všímavosti účastníků vůči funkčním způsobům zvládání stresových situací a na práci s osobní energií ke zvládání náročných situací v pracovním životě.

Právní minimum 15.03.2022 26.04.2022 DISTANČNĚ Kurz je zaměřen na základní oblasti pracovního práva. Cílem je seznámit vedoucí zaměstnance s právy a povinnostmi zaměstnavatele, vedoucích i řadových zaměstnanců, které vyplývají s platných právních předpisů, včetně úpravy vzniku a zániku pracovního poměru, úpravy pracovní doby, odměňování, překážek v práci a dovolené.

Projektové řízení 01.02.2022 13.04.2022 DISTANČNĚ Kurz je zacílen na klíčové parametry projektového řízení. Věnuje se jednotlivým fázím projektu, základním nástrojům a technikám, problematice integrace projektu v prostředí jeho realizace (v organizaci) a marketingu projektu pro jeho akceptování. Představena jsou rovněž témata strategie řízení projektu.

SÉRIE SEMINÁŘŮ S JANEM MÜHLFEITEM
Odemykání lidského potenciálu - úvod 15.02.2022 DISTANČNĚ Úvod do teorie talentů a silných stránek. základní principy fungování našeho mozku a emocí. Každý z nás má obrovský potenciál, ale málokdo ho dokáže využít. Nalezení své osobní výjimečnosti je krokem k poznání své mise, která se v této metodice založená právě na silných stránkách.
Odemykání lidského potenciálu – práce s energiemi a flow 17.02.2022 DISTANČNĚ Jak pracovat s naší energií (fyzickou, mentální, emocionální, spirituální). Jak se dostat do stavu flow, kde člověk podává optimální výkon i v těžkých podmínkách, protože využívá svůj přirozený talent - rozšíření konceptu FLOW (příklady z praxe).
Budování úspěšných týmů 15.03.2022 DISTANČNĚ Základy sebepoznání a poznání- kdo jsme a jakým způsobem fungujeme, abychom mohli lépe porozumět ostatním. Kombinace silných a slabých stránek jednotlivých členů týmu – týmová synergie.

Pozitivní leadership 17.03.2022 DISTANČNĚ Efektivní vedení lidí a základy pozitivního leadershipu. Jaký je smysl vaší organizace/vašeho týmu - jaká je mise organizace. Co to je vize a jakým způsobem se lidé inspirují (inspirace vs. motivace). Unikátní koučovací technika pro koučování U-Grow (z bestselleru Pozitivní Leader).

Neporazitelná mysl 19.04.2022 DISTANČNĚ Jak uspět ve světě, kde konstantou je neustálá změna. Jak lépe kontrolovat svou mysl a uplatňovat techniky mentální odolnosti jako je dech,vizualizace, interní dialog a inspirace. Jak nejlépe pracovat se svým podvědomím.

Mentální odolnost 21.04.2022 DISTANČNĚ Jak budovat mentální odolnost a vystoupit z komfortní zóny. Podávání optimálního výkonu i v náročných podmínkách.

Budování vašeho osobního brandu 17.05.2022 DISTANČNĚ Strategie budování osobního brandu, jak budovat svoji osobní značku, definovat svůj vlastní autentický příběh a jak ho komunikovat.
V jakém světě žijeme – svět je překomunikován, ale má problémy se soustředěním. Jaké brandy existují z pohledu minulost/současnost. Co je charisma a jak na něm zapracovat.

Mindfulness 19.05.2022 DISTANČNĚ Základní techniky Mindfulness – bytí v přítomném okmažiku, meditace. Práce s naším dechem, myslí a tělem.
PŘIPRAVUJEME: workshopy na téma Převrácená třída, Kritické myšlení, Academic writing; Vzdělávací program pedagogických dovedností;

Ústřední knihovna UK
AKCE DATUM FORMA ANOTACE
Z1: Úvod do systémů pro podporu výuky na UK 02.03.2022 14:00-15:30 DISTANČNĚ Školení vás uvede do všech systémů pro podporu výuky na UK, seznámí vás se systémem přihlašování, se základní orientací v uživatelské podpoře, s podpůrnými materiály jako jsou metodiky, návody, videozáznamy přednášek apod. Seminář je vhodný jak pro studenty, tak pro doktorandy a vyučující UK.

Z2: Úvod do práce s LMS Moodle UK 09.03.2022 14:00-15:30 DISTANČNĚ Školení vás seznámí se všemi instalacemi Moodle na UK, se systémem uživatelské podpory, naučíte se podat žádost o založení/přesun/odstranění/zálohování kurzu. Dále se naučíte administrovat svůj kurs, seznámíte se s metodami zápisu uživatelů do kurzu, naučíte základy editace obsahu. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

Z3: Úvod do práce s MS Teams UK 16.03.2022 14:30-16:00 DISTANČNĚ Školení se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení do prostředí Office365 a MS Teams, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a založení/správě schůzky či virtuální místnosti. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

Z4: Úvod do práce se ZOOM Meetings UK 23.03.2022 14:00-15:30 DISTANČNĚ Seminář je věnován základům práce se ZOOM Meetings. Naučíte se podat žádost o přidělení licence, budeme se věnovat problematice přihlášení, nastavení základního rozhraní výukového prostředí, práci s uživateli, rolemi. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

Z5: Úvod do Streamserverů na UK 30.03.2022 14:00-15:30 DISTANČNĚ Stremserver ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v jiných LMS. Školení vás naučí nahrát soubor na streamserver, opatřit ho metadaty, nastavit režim a oprávnění prohlížení a dále vás provede procesem sdílení v různých komunikačních kanálech. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

Z6: Úvod do Socrative a SocrativePRO na UK 25.03.2022 14:00-15:30 DISTANČNĚ Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. V kurzu se naučíte založit kvíz, spravovat účty, místnosti a uživatele, třídit složky, nastavit reporty. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.


 

Hodnocení: spravovat