1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Akce Centra celoživotního vzdělávání

Aktualizovaný seznam akcí Centra celoživotního vzdělávání v pdf ZDE
!!! Návod na přihlášení do Vzdělávacího portálu naleznete na odkazu ZDE.

Centrum celoživotního vzdělávání UK

AKCE

DATUM

FORMA

ANOTACE

Leadership

16.02.2022

02.03.2022

DISTANČNĚ

Kurz se zaměřuje na styly vedení, na jejich výhody a nevýhody pro vedoucího i pro jeho tým. Sledováno je uvědomění si vlastního stylu, jeho silných stránek a potenciálu k rozvoji. Dalšími tématy kurzu jsou „smyčka“ úkolování, její dílčí kroky a návody k jejímu efektivnímu zvládnutí, sdělování cílů a vizí, práce s námitkami při úkolování a kontrolní mechanismy.

Faktory pracovní zátěže a zvládání pracovního stresu

23.03.2022

12.05.2022

DISTANČNĚ

Kurz je zaměřen na identifikaci základních faktorů pracovní zátěže a jejich specifikaci, na fyziologické reakce typické pro stresové situace a na techniky jejich zvládání či odbourání. Kurz je zacílen na zvýšení všímavosti účastníků vůči funkčním způsobům zvládání stresových situací a na práci s osobní energií ke zvládání náročných situací v pracovním životě.

Vzdělávací program pedagogických dovedností

23.02.2022, 02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022,

30.03.2022

DISTANČNĚ

Vzdělávací program pedagogických dovedností je zaměřen na kultivaci pedagogických dovedností a vzdělávání se v oblasti vysokoškolské didaktiky a příbuzných disciplín. Těžištěm programu je cyklus šesti bloků doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Program: I. BLOK - Úvod, Priority pedagogické práce vyučujících na VŠ; II. BLOK - Efektivní vyučování na vysoké škole, Zajišťování prostředí pro učení; III. BLOK - Motivace, Aktivní učení; IV. BLOK - Vyšší myšlenkové operace a hloubkové učení, E-learning jako podpora aktivizace studujících; V. BLOK - Hlas a komunikační dovednosti, Porozumění náročným výukovým situacím; VI. BLOK - Závěrečné shrnutí, reflexe a evaluace programu.

Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci

03.03.2022

10.03.2022

DISTANČNĚ

Interaktivní kurz sleduje rozvoj sociálně-psychologických dovedností v komunikaci pro pracovní život účastníků, prohloubení sociálně-psychologických kompetencí. Pozornost je věnována typům osobností ve vztahu k práci, pracovnímu chování, stylům komunikace a faktorům komunikace „tváří v tvář“.

VŠ výuka založená na důkazech

03.03.2022,

10.03.2022

DISTANČNĚ

Program je rozdělen na dvě části, které jsou obě zaměřeny na VŠ výuku založenou na důkazech. 1. webinář je zacílen na "výsledky učení" a 2. webinář je zacílen na "malé změny s velkým dopadem". Pozornost bude věnována postupům, pravidlům a jejich zvládnutí tak, aby i v omezeném čase a s omezenými zdroji vyučující zkvalitnili vzdělávání svých studentů.

Testování ve vysokoškolské výuce I.

15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022

DISTANČNĚ

Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout testy a vytvořit pro ně kvalitní testové úlohy. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testů a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů.

Právní minimum

15.03.2022

26.04.2022

DISTANČNĚ

Kurz je zaměřen na základní oblasti pracovního práva. Cílem je seznámit vedoucí zaměstnance s právy a povinnostmi zaměstnavatele, vedoucích i řadových zaměstnanců, které vyplývají s platných právních předpisů, včetně úpravy vzniku a zániku pracovního poměru, úpravy pracovní doby, odměňování, překážek v práci a dovolené.

Academic writing

30.03.2022, 31.03.2022, 01.04.2022

PREZENČNĚ

These interactive lectures and workshops are focused on scientific writing style, how to structure individual sentences within paragraphs, how to improve the flow of your writing, how to correctly use transitions, and how to analyze your own (or student’s) writing.

Flipped classroom / převrácená třída

05.04.2022

DISTANČNĚ

Program se zaměřuje na techniku převrácené třídy / flipped classroom, v čem spočívá a jaké místo v ní mají distanční prvky. Na praktických příkladech bude vysvětleno, proč zvyšuje účinnost výuky. Zmíněna budou i o nejčastější úskalí této techniky a bude probráno, jak se jim vyhnout.

Smluvní výzkum - příklady a zkušenosti

07.04.2022

DISTANČNĚ

Akademičtí a vědečtí pracovníci veřejné vysoké školy mohou mít významný potenciál v oblasti řešení projektů smluvního výzkumu, kdy výzkumná organizace obdrží od zadavatele platbu za řešení výzkumného úkolu. Jde o jednu z forem transferu znalostí a technologií. Cílem webináře je nejprve představit účastníkům dobré i problematické zkušenosti při řešení projektů smluvního výzkumu v biomedicínské oblasti. Věnovat pozornost zavedení standardů a nastavení vztahů, které jsou pro úspěch v oblasti smluvního výzkumu nutné. Část webináře bude věnována diskusi, kde mohou účastníci sdílet zkušenosti, náměty, problémy a jejich řešení a případnou dobrou praxi v oblasti smluvního výzkumu.

Projektové řízení

13.04.2022

DISTANČNĚ

Kurz je zacílen na klíčové parametry projektového řízení. Věnuje se jednotlivým fázím projektu, základním nástrojům a technikám, problematice integrace projektu v prostředí jeho realizace (v organizaci) a marketingu projektu pro jeho akceptování. Představena jsou rovněž témata strategie řízení projektu.

Řešení pracovních konfliktů a mediace

14.04.2022

28.04.2022

DISTANČNĚ

Kurz je zacílen na zvládání pracovních konfliktů. Pozornost je zaměřena na pojetí konfliktu, jeho zdroje, strategie (styly) řešení konfliktů, vedení konfliktního rozhovoru, předcházení konfliktům a rovněž na využití a zásady mediace při řešení pracovních konfliktů.

Kritické myšlení

20.04.2022, 27.04.2022

PREZENČNĚ

Kurz ve dvou blocích představí akademickým pedagogům principy kritického myšlení (KM) a ukáže, jakými způsoby lze u studentů podpořit osvojení si těchto principů i v rámci oborově specifické výuky. Podstatnou součástí lekcí budou diskuse umožňující sdílet a rozvíjet příklady, jakým způsobem nejlépe vést studenty ke KM v rámci VŠ výuky.

Testování ve vysokoškolské výuce II.

21.04. 2022, 28.04.2022,

05.05. 2022

DISTANČNĚ

Cyklus tří webinářů navazuje na předchozí program "Testování ve vysokoškolské výuce I.", jehož absolvování není podmínkou účasti. Účastníci se podrobněji seznámí se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách. Následně si vyzkouší vybrané metody a postupy. Lektoři se budou podrobněji věnovat metodám a nástrojům pro testování v malých skupinách, a to včetně formativního hodnocení. S využitím kazuistik budou probrány otázky týkající se bezpečnosti sumativních testů, typická slabá místa a možnosti jejich ošetření.

Tvorba a úprava kurzů a předmětů pomocí ABC learning design

21.04.2022

DISTANČNĚ

Stojíme-li před úkolem, navrhnout nový kurz či předmět, popřípadě reformovat běžící kurz či předmět, jednou z možných cest je využít strukturovanou metodu spolupráce vyučujících, která se nazývá ABC learning design. Jde o nástroj, který předpokládá, že vyučující již před vlastním setkání došli ke shodě, co má umět absolvent předmětu, tj. jsou definovány tzv. výsledky učení v podobě seznamu zadání, po jejichž prokazatelném splnění jsme se studenty spokojeni. Nejprve se tedy řeší výstupy učení a aktivity studentů, zatímco vhodná technologie výuky se vybírá až nakonec. Pro účely tohoto workshopu je uvažováno šest možných způsobů, kterými studenti mohou nabývat znalostí a dovedností, popř. postojů: získávání, nabývání (acquisition); prozkoumávání (investigation, inquiry); diskuse (discussion); procvičování (practice); spolupráce (collaboration); tvorba (production).

Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými

21.04.2022

05.05.2022

DISTANČNĚ

Kurz se věnuje personální práci vedoucího pracovníka, dílčím personálním procesům a aktivitám, pracovní motivaci a stimulaci pracovníků. Důraz je kladen na vedení personálních rozhovorů s podřízenými (výběrový rozhovor, rozhovor při nástupu pracovníka, rozhovory v průběhu adaptace pracovníka, hodnotící rozhovor, disciplinární rozhovor, rozhovor s odcházejícím pracovníkem, propouštěcí rozhovor).

SÉRIE SEMINÁŘŮ S JANEM MÜHLFEITEM

Budování úspěšných týmů

15.03.2022

DISTANČNĚ

Základy sebepoznání a poznání- kdo jsme a jakým způsobem fungujeme, abychom mohli lépe porozumět ostatním. Kombinace silných a slabých stránek jednotlivých členů týmu – týmová synergie.

Pozitivní leadership

17.03.2022

DISTANČNĚ

Efektivní vedení lidí a základy pozitivního leadershipu. Jaký je smysl vaší organizace/vašeho týmu - jaká je mise organizace. Co to je vize a jakým způsobem se lidé inspirují (inspirace vs. motivace). Unikátní koučovací technika pro koučování U-Grow (z bestselleru Pozitivní Leader).

Neporazitelná mysl

19.04.2022

DISTANČNĚ

Jak uspět ve světě, kde konstantou je neustálá změna. Jak lépe kontrolovat svou mysl a uplatňovat techniky mentální odolnosti jako je dech,vizualizace, interní dialog a inspirace. Jak nejlépe pracovat se svým podvědomím.

Mentální odolnost

21.04.2022

DISTANČNĚ

Jak budovat mentální odolnost a vystoupit z komfortní zóny. Podávání optimálního výkonu i v náročných podmínkách.

Budování vašeho osobního brandu

17.05.2022

DISTANČNĚ

Strategie budování osobního brandu, jak budovat svoji osobní značku, definovat svůj vlastní autentický příběh a jak ho komunikovat.
V jakém světě žijeme – svět je překomunikován, ale má problémy se soustředěním. Jaké brandy existují z pohledu minulost/současnost. Co je charisma a jak na něm zapracovat.

Mindfulness

19.05.2022

DISTANČNĚ

Základní techniky Mindfulness – bytí v přítomném okmažiku, meditace. Práce s naším dechem, myslí a tělem.

Ústřední knihovna UK

AKCE

DATUM

FORMA

ANOTACE

Z1: Úvod do systémů pro podporu výuky na UK

02.03.2022 14:00-15:30

DISTANČNĚ

Školení vás uvede do všech systémů pro podporu výuky na UK, seznámí vás se systémem přihlašování, se základní orientací v uživatelské podpoře, s podpůrnými materiály jako jsou metodiky, návody, videozáznamy přednášek apod. Seminář je vhodný jak pro studenty, tak pro doktorandy a vyučující UK.

Z2: Úvod do práce s LMS Moodle UK

09.03.2022 14:00-15:30

DISTANČNĚ

Školení vás seznámí se všemi instalacemi Moodle na UK, se systémem uživatelské podpory, naučíte se podat žádost o založení/přesun/odstranění/zálohování kurzu. Dále se naučíte administrovat svůj kurs, seznámíte se s metodami zápisu uživatelů do kurzu, naučíte základy editace obsahu. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

Z3: Úvod do práce s MS Teams UK

16.03.2022 14:30-16:00

DISTANČNĚ

Školení se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení do prostředí Office365 a MS Teams, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a založení/správě schůzky či virtuální místnosti. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

Z4: Úvod do práce se ZOOM Meetings UK

23.03.2022 14:00-15:30

DISTANČNĚ

Seminář je věnován základům práce se ZOOM Meetings. Naučíte se podat žádost o přidělení licence, budeme se věnovat problematice přihlášení, nastavení základního rozhraní výukového prostředí, práci s uživateli, rolemi. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

Z5: Úvod do Streamserverů na UK

30.03.2022 14:00-15:30

DISTANČNĚ

Stremserver ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v jiných LMS. Školení vás naučí nahrát soubor na streamserver, opatřit ho metadaty, nastavit režim a oprávnění prohlížení a dále vás provede procesem sdílení v různých komunikačních kanálech. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

P1: Úkol a úkol Turnitin v Moodle

06.04.2022 14:00-15:30

DISTANČNĚ

Školení se bude zabývat odevzdáním studentských prací a to nejen v rámci činnosti Úkol, ale i v činnosti Úkol Turnitin. Účastníci se seznámí s tím, jak úkol vytvořit, nastavit a ohodnotit. Ukázány budou odlišnosti a specifika obou činností, což je stěžejní zejména pro práci s úkolem Turnitin, neboť tato aplikace je dostupná na Moodle, ale její plná správa se nachází na platformě Turnitin. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

P2: Testové otázky a banka úloh

13.04.2022 14:00-15:30

DISTANČNĚ

Školení se bude zabývat druhy testových otázek a jejich nastavením, exportem a importem jednotlivých otázek do banky úloh, správou kategorií v bance úloh, možnostmi sdílení, hromadným importem otázek ve formátu GIFT a AIKEN a jejich přípravou v textovém editoru, importem úloh H5P a jejich převodem do banky úloh. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

P3: Známky, body a váhy v Moodle

20.03.2022 14:30-16:00

DISTANČNĚ

Ve školení projdeme nastavení známky u nejčastěji používaných aktivit typu Úkol, Úkol Turnitin a Test. Podíváme se na dostupná zobrazení známek v kurzu a jejich využití, jak přidat položku hodnocení a kategorii. Dále se zaměříme na nastavení souhrnné známky za kurz – použití průměru, váženého průměru a přirozené váhy. V závěru školení si na příkladech, kompletně nastavených kurzech, ukážeme několik modelových situací, jak lze představené možnosti využít v praxi. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

P4: Testování v Moodle a MS Teams

27.03.2022 14:30-16:00

DISTANČNĚ

Na školení budou představeny možnosti nástrojů pro testování studentů na platformě LMS Moodle a MS Teams (prostřednictvím MS Forms). Účastníci se seznámí, jakým způsobem vytvořit a nastavit test, jak vypadá prostředí již vytvořených testů, a jak probíhá proces udělení známek. V neposlední řadě bude pozornost věnována odlišnostem obou testovacích prostředí. Školení je určeno pro doktorandy a vyučující na UK.

Podrobné informace o jednotlivých akcích a další nabídku najdete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávaní UK a Ústřední knihovny UK nebo také ve Vzdělávacím portálu UK. Centrum celoživotního vzdělávání, Ústřední knihovnu i Centrum pro podporu e-learningu naleznete také na facebookových stránkách.

Hodnocení: spravovat