1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

hmel| tisk | spravovat

Zásady provozování a používání výpočetní techniky na 1. LF

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

a) Síť 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy je soubor technických prostředků fakulty (tj. kabeláž, síťové prvky a centrální servery), umožňujících zaměstnancům a studentům fakulty přístup do sítě Internet, případně jiných veřejných počítačových sítí. Koncová zařízení jsou ostatní zařízení výpočetní techniky (počítače, pracovní stanice apod.). Tyto zásady vymezují základní práva a povinnosti provozovatelů, správců a uživatelů sítí a prostředků výpočetní techniky na fakultě.
    
b) Správou domény, správou sítí v jednotlivých lokalitách fakulty a správou koncových zařízení jsou pověřeni pracovníci případně pracoviště fakulty na základě rozhodnutí děkana fakulty.

2. SPRÁVA DOMÉNY A PÁTEŘOVÉ SÍTĚ FAKULTY

a) Správa domény a páteřové sítě fakulty zajišťuje:
  • provoz páteřové sítě fakulty a její připojení k Pražské akademické síti
  • připojení lokálních sítí k páteřové síti fakulty; styčným bodem pro toto připojení je rozbočovač, umístěný v připojované lokalitě (budově); rozbočovač je přitom součástí páteřní sítě.
  • provoz internetových informačních služeb pro fakultu (WWW, elektronická pošta apod.)
  • zřizování a udržování uživatelských kont pro tyto informační služby
b) Správa domény a páteřové sítě fakulty schvaluje připojení každého nového zařízení do sítě fakulty, přiděluje mu adresu a doménové jméno. Rovněž schvaluje zásadní změny konfigurace komunikačních prostředků zařízení připojených do sítě (přesun stroje, připojení modemu apod.) a provozování serverů síťových služeb.
   
c) Správa domény a páteřové sítě fakulty má právo na nezbytnou dobu odpojit lokální síť nebo koncové zařízení, které narušuje provoz sítě (bez ohledu na to, čí vinou se tak stalo). O příčinách a postupu při řešení závad správa domény informuje příslušný okruh uživatelů.
     
d) Bez souhlasu správy domény a páteřové sítě fakulty nesmí nikdo další manipulovat s technickými prostředky (kabely, síťové prvky, servery) v okruhu působnosti správy domény a páteřové sítě fakulty (viz bod 2a) resp. na nich provádět jakékoli zásahy pomocí softwaru.
     
e) Správou domény a páteřové sitě je pověřeno Oddělení výpočetní techniky jako součást Ústavu biofyziky.
 

3. SPRÁVA LOKÁLNÍ SÍTĚ

a)  Správa lokální sítě zajišťuje provoz sítě fakulty v dané lokalitě. Lokalitou se rozumí samostatná budova fakulty; v dané lokalitě může být jedna nebo více lokálních sítí.
   
b) Správa lokální sítě realizuje připojení každého nového zařízení do sítě fakulty. Rovněž realizuje změnu konfigurace komunikačních prostředků zařízení připojených do sítě (přesun stroje, připojení modemu apod.).
   
c) Správa lokální sítě má právo na nezbytnou dobu odpojit koncové zařízení, které narušuje provoz sítě (bez ohledu na to, čí vinou se tak stalo). O příčinách a postupu při řešení závad správa lokální sítě informuje příslušný okruh uživatelů.
   
d) Bez souhlasu správy lokální sítě nesmí nikdo další manipulovat s technickými prostředky (kabely, síťové prvky) v okruhu působnosti správy lokální sítě (viz bod 3a) resp. na nich provádět jakékoli zásahy pomocí softwaru.

4. SPRÁVA KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

a) Kromě připojování a konfigurace komunikačních zařízení (bod 3b) spadají všechny ostatní činnosti na koncovém zařízení plně do kompetence jeho správy (včetně konfigurace, antivirové ochrany, zálohování, zakládání účtů apod.).
b) Správa koncového zařízení odpovídá za to, že na zařízení jsou instalovány a používány jen takové programy (software), k jejichž instalaci a používání má jeho uživatel oprávnění (licenci). Výjimkou jsou tzv. volně šiřitelné programy (freeware).
c) Správa koncových zařízení připojených k síti odpovídá za jakékoliv pokusy o narušení provozu či bezpečnosti sítě z jimi spravovaného zařízení, a musí proto dodržovat bezpečnostní pravidla běžná na zařízení obdobného typu.

5. PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

a) Uživatelem pro potřeby těchto pravidel je student či zaměstnanec fakulty, případně jiná osoba schválená správou domény, užívající na fakultě výpočetní techniku či užívající výpočetní techniku připojenou k síti fakulty.
   
b) Uživatelská konta pro centrálně spravované informační služby zřizuje správa domény na žádost zaměstnance nebo studenta. Uživatel je povinen ohlásit správci domény změny v těch osobních údajích, které uváděl při zakládání konta. Pominou-li skutečnosti zakládající nárok na užívání výpočetní techniky na fakultě (ukončení pracovního poměru, studia apod.), uživatelské oprávnění zaniká. Uživatelské oprávnění může být zrušeno i v případě závažného porušení těchto pravidel.
   
c) Uživatelské oprávnění je striktně vázáno na osobu uživatele. Uživatel je povinen udržovat v tajnosti své přístupové kódy a hesla. Umožní-li uživatel zneužití své identity, je odpovědný za způsobené škody. Zjistí-li uživatel zneužití svého nebo jiného uživatelského konta, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit správě domény.
   
d) Výpočetní technika a síť fakulty může být používána jen pro aktivity schválené či související s fakultou (výuka, projekty, samostatné práce apod., včetně osobní korespondence) a odpovídající zásadám přijatelného užití akademické sítě. Je zakázáno zneužívat výpočetní techniku a síť fakulty ke komerčním účelům, k šíření politické, náboženské, nacionální apod. propagandy.
   
e) Na výpočetní technice používané na fakultě či připojené k fakultní síti je zakázáno šíření takového software a dat, k jejichž šíření nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní - tj. např. umístění na anonymní FTP či WWW server). Je rovněž zakázáno kopírovat a distribuovat části instalovaného software, které nejsou volně šiřitelné.
   
f) Pro používání elektronické pošty na fakultě platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Odesilatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů) a nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele (zejména zasíláním hromadných či řetězových dopisů, užívání vulgárních výrazů a pod.).
   
g) Uživatel nesmí cestou sítě šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit dobré jméno Univerzity Karlovy. To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů z těchto stránek. Informace šířené cestou sítě musí přiměřeně jejich formě obsahovat identifikaci autora.
   
h) Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě (např. posíláním dopisů se zbytečně objemnými přílohami). Jsou zakázány činnosti, které
  • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích služeb, nebo brání některým uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon pro ostatní uživatele
  • plýtvají kapacitou sítě, počítačů a pracovních sil
  • ničí integritu informací uložených v počítačích
  • omezují soukromí uživatelů.
i) Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, datům a koncovým zařízením jiných uživatelů a sítí nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu. Nastane-li takový přístup nebo stav, je uživatel povinen informovat správu zařízení nebo sítě a v případě jejich nedostupnosti tento stav dle možnosti ukončit.
   
j) Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých cestou počítačové sítě fakulty vstupuje a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.
   
k) Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. Elektronický dopis je nutno považovat za otevřenou zásilku. Správa domény ani fakulta nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, zpoždění či jiné defekty v přenosu informací ani za následné škody.
   
l) Uživatelům je zakázáno manipulovat s technickými prostředky (kabely, síťové prvky) či provádět na nich jakékoli zásahy pomocí softwaru. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.
   
m) S těmito pravidly se uživatelé musí seznámit.

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

a) Porušení těchto zásad ze strany studentů je považováno za kárné provinění ve smyslu disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Karlovy v Praze a je možné za ně uložit v souladu s tímto disciplinárním řádem kárné opatření odpovídající závažnosti kárného provinění. Návrh na náhradu škody bude řešen podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Porušení těchto zásad ze strany zaměstnanců bude považováno za porušení pracovních povinností a jako takové bude postihováno ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce.
   
b) Tyto Zásady platí pro síť fakulty, pro zařízení k ní připojená a přiměřeně i pro zařízení zapojená do jiných sítí či nezapojená do sítě.
   
c) Používání vlastní (přenosné) výpočetní techniky studentům je umožněno v omezené míře s ohledem na kapacitní možnosti sítě, a to na základě písemné žádosti na Oddělení výpočetní techniky. Používání se povoluje na jeden školní rok s možností následného prodloužení.
   
d) Ruší se Pravidla pro užívání sítě 1. LF UK ze dne 17.3.1997.

V Praze dne 20.6. 2001

Doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. v.r.

děkan 1. LF UK


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 10251 poslední aktualizace: 03.12.2012
Hodnocení: (hodnotilo 45 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít