1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis 3. KD ze dne 29. 9. 2020

 

Zápis 3. zasedání kolegia děkana,
které se konalo v úterý dne 29. 9. 2020 od 14:30 hod.
ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3


Předsedající:
děkan 1. LF UK doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. – člen kolegia

MUDr. Eitan Brizman, BDS – proděkan

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. – proděkanka

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. – člen kolegia

MUC. David Kulišiak – člen kolegia

doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. – proděkanka

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. – členka kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – člen kolegia


Omluveni:

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia
P R O G R A M

3. zasedání kolegia děkana, které se konalo v úterý

dne 29. 9. 2020 od 14:30 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 2. kolegia děkana, které se konalo v pátek 18. 9. 2020 od 8:30 hod.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

2) Informace o průběhu rozšířeného Kolegia rektora

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

3) Výuka – aktuální stav zahájení zimního semestru a počty zapsaných v 1. ročnících ČP/AP

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. (ostatní PD stačí ústně)

4) Informace o zajištění krizového chodu fakulty

5) Sociální oblast

Ing. Eva Soubustová, MBA

6) Různé


Ad 1
Zápis z 2. zasedání KD schválilo.

Ad 2

Děkan doc. Vokurka informoval KD o průběhu rozšířeného kolegia rektora. Rektor UK prof. Zima informoval, že v příštím roce se objem prostředků na VŠ navýší o miliardu Kč. V oblasti vědy vzniká nový program Progres 2, kolegium rektora diskutovalo také grantovou politiku. Také na UK zasedal krizový štáb, proběhlo také setkání proděkanů pro výuku. Byl představen rozpočet UK a pozornost byla věnována také zahraničním studentům.


Ad 3

Proděkanka doc. Burgetová představila aktuální stav zahájení výuky v zimním semestru 2020/2021. K začátku výuky vzniklo několik informačních dokumentů k organizaci výuky, kde byly definovány možné formy přednášek (distanční), praktické výuky a zkoušení. Bylo zjištěno, že řada pedagogů nemá zřízeno připojení do CAS. Došlo k implementaci MS Teams v SIS. Proběhlo on-line setkání k distanční výuce a školení k MS Teams a Moodle. Jsou aktualizovány a doplňovány informace na české i anglické verzi fakultních webových stránek. Nově je zde také odkaz na e-learning. Proděkanka doc. Buretová poděkovala studijnímu oddělení. Byli také určeni vedoucí ročníků. Vyšla Opatření děkana k distančnímu a prezenčnímu zkoušení. Doc. Burgetová dále informovala KD o počtu zapsaných studentů v 1. ročnících obou paralelek. K 29. 9. 2020 bylo zapsáno 501 studentů všeobecného lékařství v české paralelce (kvótu 448 splníme). Do oboru Všeobecné lékařství v anglické paralelce je zapsáno 66 studentů prezenčně, dalších 5 dorazí, distančně je zatím zapsáno 36.

Proděkanka doc. Burgetová požádala, aby přednostové vyplňovali tabulku k definici profilu absolventa 2020/2021, zatím odevzdalo 10 přednostů. Na vypořádání slev na školném děkan doc. Vokurka uvedl, že fakulta slevy poskytovat nebude.


Ad 4.

Děkan doc. Vokurka informoval o zasedání Krizového štábu 1. LF UK a požádal, aby nové informace, které vzejdou z jednání vlády ve středu 30. 9., byly umístěny na fakultní web a FB.

Děkan doc. Vokurka uvedl, že UK otevře testovací místo na onemocnění covid-19.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala KD o nákupech ochranných pomůcek studenty v lékárně ve VFN se 45 % slevou. Studenti nakupovali nadměrná množství pomůcek, lékárně docházejí zásoby, které musí doobjednávat. Proto přistoupili k apelu na ohleduplnost vůči ostatním studentům a omezení nákupu na 10 roušek a 10 respirátorů. Proděkan prof. Foltán navrhl, aby prodeje roušek koordinovali studenti.

KD se shodlo, že s případnými organizačními změnami vyčká do středy, zda se situace neuklidní.

Děkan doc. Vokurka uvedl, že Asociace děkanů LF řeší vybavení rouškami. Stanoviskem děkanů je, aby trvala prezenční výuka a povinnost studentů na výpomoc ve zdravotnictví během nouzového stavu byla na dobrovolné bázi a také s ohledem na možnost něco se při pomoci naučit.

Členka kolegia prof. Vašáková navrhla tzv. shadowing, jakési individuální stáže, kde by se studenti dostali ke klinice, spíše než, aby působili v odběrových centrech. Člen kolegia prof. Bělohlávek uvedl, že nyní ve VFN působí 70 studentů a nemocnice ráda přijme další.

Proděkan prof. Šedo informoval KD, že v řadách studentů dochází k významnému šíření nemoci covid-19 a je tedy předpoklad významného záboru výuky.

Člen kolegia doc. Kučera uvedl, že preklinická výuka funguje, stejně tak praktická výuka v omezení na 15 osob, a to i na patologii, kde původně vznikaly obavy, zda lze takto učit.

Člen kolegia doc. Grus uvedl, že dle tabulky profil absolventa (viz doc. Burgetová výše) budou upraveny výkony v logbooku. Nadnesl možnosti uznávání stáží a další možnosti náhrad, pokud i semináře budou muset přejít do distančního režimu. Výuka v MS Teams je dobře popsaná na webu, ale pro starší kolegy by bylo pohodlné, kdyby po přihlášení do SIS byla u předmětu ikona MS Teams. Člen kolegia dr. Vejražka uvedl, že problém vzniká, když jsou zaměstnanci přihlášeni přístupem VFN. Je třeba se přihlásit na 1. LF UK. Požadavek zadat do SIS ikonu MS Teams předloží na IT oddělení. Již nyní jsou ale linky na MS Teams v SIS uvedeny ve studijních oporách.

Proděkan prof. Foltán navrhl, aby na IT byly vyčleněny kontaktní osoby pro jednotlivé ročníky. Dr. Vejražka uvedl, že připomínky a podpora dobře fungují přes e-mail: e-learning.lf1.cuni.cz.

Proděkan prof. Foltán nadnesl téma absencí studentů, kteří jsou v karanténě. Karanténa je považována za nemoc. Prof. Foltán navrhl posunout školní rok do léta, aby se stihly naplnit praktické výuky.

Člen kolegia dr. Mlček navrhl, aby v čase, kdy je polovina studentů na výuce distančně a učí se doma, může tou dobou přijít část náhradníků na praktickou výuku.

Děkan doc. Vokurka požádal nejpozději do pátku 2. 10. o konsenzuální vyjádření.

Proděkanka doc. Burgetová sdělila, že v nahrávacím studiu pana Herrmanna v ÚVI je pro pedagogy prostor a podpora k natáčení výukových videí a přednášek. 


Studijnímu oddělení poděkoval také dr. Mlček.


Ad 5.
Tajemnice Ing. Soubustová představila KD sociální fond (ten činí 2 % z vyplaceného objemu vyplácených prostředků), čerpá se z něj na penzijní a důchodové připojištění a pro bytové úroky. Navrhla, aby byl příspěvek zaměstnavatele vyplácen zaměstnancům již po roce pracovního úvazku.

KD návrh zváží.


Ad 6. různé

Člen kolegia doc. Kučera požádal o aktualizaci seznamů proděkanů na AJ webu.

Člen kolegia Kulišiak uvedl, že studenti byli osloveni, aby svou pracovní činnost omezili na minimum, protože nyní má být jejich prioritou studium.Příští zasedání kolegia děkana se bude konat v pondělí dne 12. 10. 2020 od 13.00 ve Velké zasedací místnosti děkanátu.


V Praze dne 5. 10. 2020
Zapsala Petra Klusáková Dis.,
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat