1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis 15. KD

Zápis 15. zasedání kolegia děkana,
které se konalo v pondělí dne 11. 5. 2020 od 13:00 hod.
distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

David Kulišiak – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. – proděkan 

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia


Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkanP R O G R A M

15. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí
dne 11. 5. 2020 od 12: 30 hod. distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 14. kolegia děkana, které se konalo

dne 27. 4. 2020 od 13.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Informace o průběhu výuky preklinických a klinických předmětů

prof. MUDr. Tomláš Hanuš, DrSc.,

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

3) Informace o přijímacím řízení v ČJ a AJ (v ČJ ústně)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

4) Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu

Ing. Eva Soubustová, MBA

5) Informace proděkana pro AP

prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

6) Různé


Ad 1.
KD jednalo o přípravných kurzech v Dobronicích. KD se shodlo, že tato problematika bude předložena Ak. senátu.

Člen kolegia dr. Mikula informoval KD o možnosti testování studentů na přítomnost koronaviru, zřízení odběrového místa v Biocev není možné (nejde o zdravotnické zařízení). Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že testování studentů organizuje Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, garantem je doc. Holada
Zodpovědnost: doc. Holada nyní připravuje informaci pro studenty a zaměstnance 1. LF UK a možnost testování nabídne také dalším fakultám UK.

Člen kolegia prof. Kittnar bude na příštím KD informovat o výši financí investované do simulační výuky na 1. LF UK.

Člen kolegia MUC. Kulišiak informoval o postupném návratu studentů dobrovolníků do školy, odcházejí po dohodě či dle smluv (DPP, DPČ) po 15 denní lhůtě.


Ad 2.
Proděkan doc. Vokurka uvedl, že s postupným uvolňováním se rozšiřuje možnost prezenční výuky. Pracoviště ji organizují podle rozhodnutí garanta a typu předmětu. Prezenční výuka bude probíhat při dodržení epidemiologických opatření a může do ní být započítána dobrovolnická aktivita. Distanční výuka bude ve všech předmětech probíhat do konce semestru a bude základem výuky. Termíny zkoušek pro teoretické předměty jsou vypsány, mohou ale probíhat také distanční zkoušky. Na doporučení RUK nejsou zavedeny změny v plnění kreditů. Pro cizí státní příslušníky je umožněn vstup do ČR na dobu max. 24 hodin pro sloužení zkoušky (při vstupu do ČR je vyžadován test PCR), u delšího pobytu student na hranicích předloží povolení k pobytu a potvrzení o studiu s aktuální platností, to mu vydá studijní odd. 1. LF UK. Je ale nutné sledovat aktuální informace ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí. Proděkan prof. Hanuš sdělil, že konec zkouškového období je stanoven na 18. 9. 2020 a připomněl, že při vypisování opravných termínů státnic musí být zohledněny 30 denní lhůty.


Ad 3.
Proděkanka prof. Dušková informovala KD o současném stavu přijímacího řízení na 1. LF UK. Termíny přijímacích testů jsou stanoveny pro bakalářské programy na 12. 6. 2020 a magisterské na 16. a 18. 6. 2020. v posluchárnách bude méně uchazečů a tedy za potřebí také méně osob v komisích, postačí tři osoby.


Ad 4.

Tajemnice Ing. Soubustová přednesla na KD návrh výše stipendií v doktorském studijním programu. Stipendia zůstala na výši loňského roku. KD návrh schválilo.

Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová postoupí materiál na příští jednání Ak. senátu 1. LF UK.


Ad 5.
Proděkan prof. Sedmera sdělil, že přijímací řízení do anglické paralelky (AP) 1. LF UK ve světě probíhají. V Japonsku uchazeči vyplnily papírové testy, ty byly naskenovány a vyhodnoceny na fakultě. Nyní bude probíhat online varianta testů v Dubaji. V Praze proběhne i prezenční část testů, ale 90 % uchazečů bude skládat zkoušky online. Prof. Sedmera uvedl, že osloví pracoviště s prosbou o celkových 20 až 30 osob pro jednotlivé komise. Jak dále informoval, zatím žádné velvyslanectví nevydalo nikomu ze studentů žádná víza. Pokud nevydají víza včas, bude muset AP začít nový akademický rok distanční výukou.

Studenti AP mají v letošním roce enormní zájem o účasti na letních stážích. V řešení je PCR testování na covid pro příchozí studenty za zahraničí. Prof. Sedmera poděkoval OVT za podporu při distančním zkoušení, v procesu je reakreditace pro studentské půjčky americké vlády.


Ad. Různé

Proděkan prof. Foltán informoval o stávající situaci oboru Zubní lékařství. Začala a byla odučena teoretická část výuky (např. prostřednictvím webinářů). Není umožněna praktická část výuky ve 4. ročníku kvůli zákazu, který omezuje pobyt v aerosolu na 15 min. Studenti se kvůli tomu budou učit na fantomech, skupiny mohou být po 15 studentech. Konec výuky bude v týdnu od 17. – 24. 7. 2020, poté se koná 4 týdenní zkouškové období.

Tajemnice Ing. Soubustová schválila, aby Stomatologická klinika nakoupila masky FFP2 pro studenty zubního lékařství 1. LF UK.

Prof. Foltán dále uvedl, že na výukových sálech zubního lékařství stále platí hygienický předpis, kdy v místnosti s více křesly může fungovat ošetřování pouze na jednom křesle (vzniklo v souvislosti s ochranou proti covid). Aby na podzim mohla začít probíhat výuka, výuková místnost vyžaduje stavební úpravy.

Zodpovědnost: Proděkan prof. Foltán zorganizuje návštěvu sálu a za účasti tajemnice Ing. Soubustové a posouzení Ing. Bečvářem.

KD projednalo a schválilo postup, kdy zahraniční studenti, kteří nemohou do ČR přijet, získají individuální studijní plán (ISP) a po danou dobu jim nebude vyměřen poplatek za překročení doby studia.

Proděkan prof. Kittnar informoval KD, že RUK opět přijímá návrhy na stěžejní projekty pro postdoktorandy.
Zodpovědnost: Proděkan prof. Kittnar. Termín: Návrhy z jednotlivých pracovišť přijímá p. Frantíková z odd. vědy, a to do 6. 7. 2020.

Klinika dětského a dorostového lékařství (KDDL) žádá o schválení změny názvu kliniky. KD návrh podpořilo a doporučilo přednostovi kliniky prof. Honzíkovi písemně se obrátit na Akad. senát 1. LF UK.

Proděkan prof. Hanuš bude po dohodě s KD apelovat na garanty jednotlivých oborů, aby vyhověla žádostem o přezkoušení zahraničních studentů distanční formou, aby tito nemuseli přijíždět ze světa do ČR na 24 hodin pouze ke složení zkoušky.

Proděkan dr. Mikula informoval KD o započaté demontáži podlahy a obkladů v posilovně Relax centra. Také se připravuje zadávací dokumentace pro nákup strojů do posilovny.

Proděkan dr. Mikula se dotázal, zda pro nově vznikající Gastro centrum ÚVN a Neuroonkologické centrum ÚVN bude fakulta požadovat smlouvu o spolupráci.
Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová zjistí informaci u Mgr. Jenčíkové z právního odd. 1. LF UK.

Proděkanka prof. Kolářová navrhlo a KD se shodlo, že budou zachovány květnové termíny SZK a obhajob v doktorských programech, protože jsou již povoleny skupiny po 15 osobách.

Člen kolegia prof. Smetana informoval KD, že ministerstvo kultury přidělilo projektu na restauraci kostry plejtváka v AÚ 250 tis. Kč z původních 900 tis Kč, tedy částku, z níž lze zajistit pouze část kostry.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala KD, že bude prodlouženo datum odevzdání plánu dovolených.

Zodpovědnost: Ing. Soubustová. Termín: KD se přiklonilo k variantě dodání plánu do 31. 5. 2020

Na dotaz proděkana doc. Vokurky ohledně současné práce na homeoffice, tajemnice Ing. Soubustová, že fakulta homeoffice nenabízí. Stávající práce doma vycházela z nařízení vlády o nouzovém režimu.

Proděkan doc. Klener sdělil, že Vědecká rada (VR) 1. LF UK úspěšně hlasovala per rolam. Děkan prof. Šedo schválil další hlasování per rolam také pro květnovou VR. Prezenční forma VR bude v červnovém termínu a bude se konat ve velké posluchárně Anatomického ústavu.

Proděkan doc. Klener dále informoval, že odměny za ceny excelence odešly jejím vítězům ve výplatách. Diplomy k vítězství v soutěži budou předány na VR v červnu. KD odsouhlasilo vyhlášení soutěže Ceny za excelentní publikace za rok 2020.

Člen kolegia prof. Krška informoval, že někteří medici nepožadují žádné krácení stáží a chtějí docházet na stáže v jejich plném rozsahu.


Příští zasedání kolegia děkana proběhne dne 25. 5. 2020 od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu a distančně.

V Praze dne 11. 5. 2020
Zapsala Petra Klusáková Dis.,
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat