1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyjádření rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., k aktuální situaci 20. 8. 2020

S ohledem na poslední vývoj situace ohledně onemocnění COVID-19 a s přihlédnutím k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-28 a MZDR 15757/2020-29 ze dne 19. 8. 2020 sděluji následující:

Základní informace – Zkouškové období a výuka

Nedochází k žádným změnám v organizaci zkouškového období akademického roku 2019/2020, ani v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021. Doporučuji dbát zvýšených hygienických opatření v průběhu zkoušek a také při pohybu studentů v prostorách fakult.

V příloze naleznete dokument s doporučeními k přípravě na hybridní formu výuky v zimním semestru. MŠMT navíc uvádí, že pro vysoké školy vydá manuál obdobný tomu, jaký vydalo na začátku týdne pro ostatní školy.

Otázky spojené s organizací studia budou opět řešeny prostřednictvím pravidelných virtuálních schůzek s proděkany pro studijní záležitosti. První z podzimních setkání proběhne dne 7. 9. od 15.30 hod v MS Teams. Studijním proděkanům již byly e-mailem zaslány pozvánky.

V otázce povinného zakrytí dýchacích cest ochrannými prostředky (roušky) vyčkáme dalšího vývoje situace. Domnívám se, že vyhlášené, výše uvedené mimořádné opatření (MZDR 15757/2020-28), je natolik nepřehledné, že bude muset dojít k jeho zpřesnění a změně.

Akademické obřady - Promoce a imatrikulace

Promoce: Dle mimořádného opatření MZDR 15757/2020-28 je stanovena výjimka z povinného zakrytí dýchacích cest pro osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách [bod 2 písm. h)]. Akademici, jakož i studenti účastnící se promočního aktu, proto nebudou muset mít zakryté dýchací cesty ochrannými pomůckami.

Pro hosty účastnící se promoce však tato výjimka neplatí.

Imatrikulace: Během ceremoniálu bude omezeno pouze podávání rukou a to tak, že student složí imatrikulační slib pozvednutím ruky směrem k hlavici žezla a následně jen pokyne děkanovi, kterému pronese slovo „slibuji“ bez podání ruky. Děkan na slib odpoví pokynutím hlavy, takže nedojde k podání ruky, jen k vzájemnému pokynutí hlavou.

Studenti studující studijní programy v cizím jazyce

Za účelem umožnění zahájení studia všech našich studentů byla v SIS zprovozněna funkcionalita distančního zápisu. O této skutečnosti byli proděkani pro studijní záležitosti a fakultní správci SIS informováni dne 12. 8. 2020.

I nadále se zabýváme řešením problematiky nového dokladu, který je od 13. 7. 2020 součástí vízového procesu na ambasády a zastupitelské orgány a ve kterém se univerzita zavazuje k součinnosti při řešení opatření spojených s karanténou, léčebnými výlohami a návratem přijímaných uchazečů do země původu. O posledním vývoji spolu s poskytnutím vzoru čestného prohlášení, které by měli studenti podepisovat, byli proděkani pro studijní problematiku informováni dne 13. 8. 2020.

Zahraniční cesty (včetně Erasmus a jiných forem mobility)

Oproti poslednímu Opatření MZ se v tomto případě nemění nic zásadního pro agendu zahraniční mobility. Bude samozřejmě nutné, aby fakulty informovaly primárně studenty IN o nových hygienických opatřeních. Studenti tuto informaci nutně musí obdržet i na zastupitelských úřadech, ale bude vhodné, aby fakulty svým přijíždějícím studentům tuto skutečnost připomněly.

Menzy

Od 1. 9. 2020 bude zahájen provoz ve všech stravovacích zařízení UK s výjimkou menzy Troja, která bude zprovozněna až v průběhu měsíce října 2020.

Od 19. 9. 2020 bude zahájen provoz všech kolejí UK v obvyklém režimu. K dnešnímu dni je v karanténně na kolejích UK 6 osob.

Také v tomto případě vyčkáme dalšího vývoje v otázce povinného zakrytí dýchacích cest v těchto stravovacích zařízení.

Hotel Krystal

Hotel Krystal je provozován ve standardním režimu.

Výdej průkazů UK

Centra výdeje karet UK fungují bez omezení. Otvírací doba se řídí letním provozem, viz webové stránky.

Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v Celetné 13 je přístupná návštěvníkům. V otázce povinného zakrytí dýchacích cest ochrannými prostředky (roušky) vyčkáme dalšího vývoje situace, viz výše.

Poradny Centra Carolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení.

Sportovní centrum Hostivař

Od 1. 9. 2020 bude zahájen provoz SC Hostivař v běžném rozsahu, tedy včetně provozu bazénu.

Výcviková střediska

V průběhu července a srpna bylo onemocnění COVID-19 dvakrát identifikováno u osob, které se účastnili rekreace ve VS Albeř. Ani v jednom z těchto případů nebyla potvrzena nákaza u zaměstnanců a dalších osob v tomto výcvikovém středisku. Po provedených hygienických opatřeních, certifikovaném úklidu a opakovaném protestování zaměstnanců proto v obou případech došlo k opětovnému otevření střediska.

Aktuálně je řešena situace ve VS Dobronice, kde byla potvrzena nákaza studenta na tělovýchovném kurzu 2. lékařské fakulty. Postup testování všech účastníků kurzu a provozního personálu se plně řídí pokyny KHS.

Lze očekávat, že s ohledem na zvýšené náklady spojené s hygienickými opatřeními ve výcvikových střediscích, nutnosti zajištění zvláštního certifikovaného úklidu a také nákupu ochranných prostředků (dezinfekčních lamp pro všechna výcviková střediska), bude nutno s účinnosti od nového akademického roku 2020/2021 zvýšit cenu ubytovacích služeb ve výcvikových střediscích UK.

Média

Vzhledem k tomu, že se očekává opětovný zájem médií, dovoluji si Vás požádat, zda byste laskavě případné reakce za Vaši fakultu /součást pro média zasílali v kopii i na e-mail Odboru vnějších vztahů UK (pr@cuni.cz) pro vzájemnou informovanost.

Krizový štáb

Doplňuji, že další zasedání krizového štábu UK je plánováno na 31. 8. 2020 od 9.00 hod., pokud si mimořádná situace nevyžádá dřívější zasedání.

Prosím v této souvislosti o aktivizaci všech koordinátorů na jednotlivých fakultách tak, aby bylo možno zajistit průběžnou výměnu všech relevantních informací.

 

Hodnocení: spravovat