1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovisko Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařských fakult k Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK ze dne 16. 10. 2019

 • Lékařské fakulty dlouhodobě deklarují zájem na rychlém vydání kvalitního právního předpisu, který upraví konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni (dále jen kmenových zkoušek) a který nebude nutné během několika měsíců novelizovat. Za průtahy ve schvalování vyhlášky lékařské fakulty nikdy nepřisuzovaly vinu žádnému ze zainteresovaných subjektů a vnímají, že proces přípravy vyhlášky je náročný, s ohledem na velký počet zúčastněných stran, které mají mnohdy zásadně rozdílné názory na průběh kmenových zkoušek.
 • Stejně tak, jako je v rámci pregraduálního studia pro lékařské fakulty na prvním místě student medicíny, je pro lékařské fakulty v oblasti postgraduálního vzdělávání na prvním místě lékař ve specializační přípravě, pro něhož specializační vzdělávání zajišťují. Lékařské fakulty proto mají zájem na dialogu s mladými lékaři a je jejich cílem, aby vyhláška o zkouškách lékařů byla koncipována na základě spolupráce a názorového konsensu všech zainteresovaných. Z tohoto důvodu proběhly schůzky zástupců lékařských fakult jak se zástupci spolku Mladí lékaři z.s., tak s předsedou Sekce mladých lékařů ČLK. Na těchto jednáních byla nalezena názorová shoda, tiskovým prohlášením Sekce mladých lékařů ČLK proto byly lékařské fakulty nepříjemně překvapeny.
 • Lékařské fakulty od počátku usilují o to, aby kmenová zkouška byla prakticky orientovaná a organizačně co nejjednodušší, proto mělo být složení komisí v gesci děkanů. Protože mladí lékaři upřednostňovali organizační pojetí kmenové zkoušky ve shodě se zkouškou atestační , lékařské fakulty v rámci hledání kompromisu od tohoto návrhu ustoupily.
 • Lékařské fakulty ve svých posledních připomínkách nezpochybňují roli ministerstva zdravotnictví při vypisování termínů kmenových zkoušek; návrh termínů na rok 2019 připravily a poskytly ho ministerstvu zdravotnictví.
 • Lékařské fakulty ve svých posledních připomínkách nerozporovaly text návrhu vyhlášky týkající se jmenování zkoušejících pro kmenové zkoušky a akceptují jmenování a odvolávání poolu zkoušejících pro kmenové zkoušky ministrem zdravotnictví.
 • Lékařské fakulty jednoznačně podporují, aby náplň kmenových zkoušek byla jednotná. Z tohoto důvodu lékařské fakulty připomínkovaly nejednoznačné znění návrhu vyhlášky a ve svém návrhu předložily jednotnou strukturu kmenové zkoušky, sestávající ze tří tematických prakticky orientovaných okruhů. Zkušební okruhy koncipovaly specializační oborové rady pro jednotlivé kmeny na základě široké diskuse s odborníky napříč specializačními obory a jsou jednotné pro všechny pověřené organizace. Tyto okruhy byly postoupeny ministerstvu zdravotnictví.
 • Lékařské fakulty v současném administrativním nastavení systému požadují, aby lékař mohl konat kmenovou zkoušku pouze u té pověřené organizace, kde se zařadil do oboru. Tento požadavek byl řádně zdůvodněn – půjde o zachování kontinuity se současným stavem, kdy lékař žádá o vydání certifikátu na lékařské fakultě, kde je zařazen do specializačního oboru. Systém bude přehlednější, uživatelsky přívětivý pro mladé lékaře, umožní termíny lépe plánovat a pružně doplňovat. Taková úprava povede rovněž k nižší administrativní zátěži a účelnému a hospodárnému využití finančních prostředků poskytnutých lékařským fakultám na úhradu vynaložených nákladů ze státního rozpočtu.
 • Financování specializačního vzdělávání lékařů je upraveno veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi ministerstvem zdravotnictví a univerzitami. Jedná se o veřejně přístupný dokument. Ve veřejnoprávní smlouvě jsou vymezeny veškeré činnosti, které fakultám jako pověřeným organizacím přísluší. Jedná se o rozsáhlý výčet úkolů, na jejichž zabezpečení fakulty dostávají příslušnou dotaci. Paušální část dotace není pověřeným organizacím poskytována pouze na organizaci kmenových zkoušek, ale na zajištění celé rozsáhlé agendy specializačního vzdělávání lékařů.
 • Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo závazným pokynem č. j. MZDR 19664/2019-1/VLP pověřené organizace, aby zajistily průběh kmenových zkoušek. Protože stále nebyl vydán prováděcí předpis, který upraví zkušební řád, mají fakulty na základě shora uvedeného závazného pokynu postupovat subsidiárně dle ustanovení § 2 až §7 vyhlášky č. 188/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Lékařské fakulty v oblasti specializačního vzdělávání přikládají velký význam nejen řízení kvality, ale i managementu rizik. Z tohoto důvodu si nechaly udělat právní analýzu takového postupu, a to především s ohledem na riziko zpochybnitelnosti takto vykonaných kmenových zkoušek. Na základě této analýzy lékařské fakulty vypracovaly pravidla pro zkoušení a postoupily je ministerstvu zdravotnictví. Tímto byla jednoznačně deklarována připravenost lékařských fakult zajistit organizaci zkoušek i v dočasném provizoriu do doby vydání příslušných podzákonných norem.
 • Lékařské fakulty s ohledem na výše uvedené zásadně odmítají kritiku zveřejněnou v Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK dne 16. 10. 2019.
 • Lékařské fakulty vnímají specializační vzdělávání jako důležitou součást profesního rozvoje každého lékaře, který je nezbytný pro jeho správné rozhodování a s ním spojenou odpovědnost a kterým je zároveň zajištěna a prohlubována schopnost jedince úspěšně rozvíjet svůj potenciál. Proto lékařské fakulty kladou velký důraz na kvalitu specializačního vzdělávání a považují podíl na jeho organizaci za nedílnou součást svého působení.

 

1. lékařská fakulta UK

  2. lékařská fakulta UK

3. lékařská fakulta UK

  Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Lékařská fakulta UK v Plzni

  Lékařská fakulta MU

Lékařská fakulta UP v Olomouci

  Lékařská fakulta OU

 

Hodnocení: spravovat