1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Návod k obhajobě pro studenty doktorských studijních programů, náležitosti disertační práce a autoreferátu

72130
Odevzdání práce:

Práce musí obsahovat:

  • podepsané závazné prohlášení a identifikační záznam - viz str. 3 na odkazech zde (word / pdf)
  • abstrakt – jednostránkový souhrn v českém i anglickém jazyce je též nedílnou součástí autoreferátu, do SIS se vkládá jako součást autoreferátu i samostatně
  • shrnutí závěrů práce
  • seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů (včetně webových stránek)
  • samostatně svázaný autoreferát (word / pdf) – v českém nebo anglickém jazyce v doporučeném rozsahu 10–20 stran formátu A5
Přihláška k obhajobě:
  • musí být odevzdána na předepsaném formuláři
  • vyplněná a podepsaná se odevzdává na OVČ se všemi povinnými přílohami:
protokol o úplnosti náležitostí disertační práce,
– životopis,
– seznam publikovaných prací (počet i místo autorství určuje příslušná oborová rada),
– posudek školitele,
– autoreferát v počtu 5 kusů,
– separáty nejméně dvou publikací v impaktovaných vědeckých časopisech,
– doklad o vykonání jazykové zkoušky,
– doklad o vykonání státní doktorské zkoušky v případě, že tento doklad nebyl již předán OVČ do dokumentace vedené o studentovi fakultou,
– výkaz o studiu event. další doklady o splnění studijních povinností.

Vzory formálních náležitostí autoreferátu a disertační práce naleznete v příloze článku spolu s Opatřením děkana č.10/2010, kterým se stanoví pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.


Hodnocení: (hodnotilo 30 uživatelů) spravovat