1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
bfran| tisk | spravovat

Návod k obhajobě pro studenty doktorských studijních programů, náležitosti disertační práce a autoreferátu


Odevzdání práce:Práce musí obsahovat:

  • podepsané závazné prohlášení (příloha č.1)
  • identifikační záznam (příloha č.1)
  • abstrakt – jednostránkový souhrn v českém i anglickém jazyceje též nedílnou součástí autoreferátu, do SIS se vkládá jako součást autoreferátu i samostatně
  • shrnutí závěrů práce
  • seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů (včetně webových stránek)
  • samostatně svázaný autoreferát – v českém nebo anglickém jazyce v doporučeném rozsahu 10 – 20 stran formátu A5 (příloha č.3)


Přihláška k obhajobě:

  • musí být odevzdána na předepsaném formuláři, jehož elektronická podoba je k dispozici v sekci Formuláře
  • vyplněnou a podepsanou odevzdat na OVČ se všemi povinnými přílohami:

– protokol o úplnosti náležitostí disertační práce (příloha č.8c) 
– životopis,
– seznam publikovaných prací (počet i místo autorství určuje příslušná oborová rada),
– posudek školitele,
– autoreferát v počtu 25 -30 kusů,
– separáty nejméně dvou publikací v impaktovaných vědeckých časopisech,
– doklad o vykonání jazykové zkoušky,
– doklad o vykonání státní doktorské zkoušky v případě, že tento doklad nebyl již předán OVČ do dokumentace vedené
   o studentovi fakultou
– výkaz o studiu event. další doklady o splnění studijních povinností


Vzory formálních náležitostí autoreferátu a disertační práce naleznete v příloze článku spolu s Opatřením děkana č.10/2010, kterým se stanoví pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 11499 poslední aktualizace: bfran, 08.06.2017
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít