1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
bfran| tisk | spravovat

Návod k obhajobě pro studenty doktorských studijních programů, náležitosti disertační práce a autoreferátu


Odevzdání práce:

 • v listinné podobě 
  • 4x na OVČ společně s přihláškou k obhajobě v tzv. celoplátěné vazbě

 • v elektronické podobě
  • Od 1. 2. 2017 se na základě Opatření rektora č. 23/2016 mění technické podmínky odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací. Práci je nutné odevzdat ve formátu PDF/A verze 1a nebo verze 2u. Mění se také požadavky na formáty příloh. Detailní informace naleznete v návodu na uložení závěrečné práce ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší
  • prostřednictvím webového rozhraní SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)
       (návod naleznete na http://www.lf1.cuni.cz/file/25838/navod_vkladani_prace.pdf - pozor, přihláška k obhajobě není
       dostupná v SIS, ale ve formulářích na stránkách 1. LF UK)


Práce musí obsahovat:

 • podepsané závazné prohlášení (příloha č.1)
 • identifikační záznam (příloha č.1)
 • abstrakt – jednostránkový souhrn v českém i anglickém jazyceje též nedílnou součástí autoreferátu, do SIS se vkládá jako součást autoreferátu i samostatně
 • shrnutí závěrů práce
 • seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů (včetně webových stránek)
 • samostatně svázaný autoreferát – v českém nebo anglickém jazyce v doporučeném rozsahu 10 – 20 stran formátu A5 (příloha č.3)


Přihláška k obhajobě:

 • musí být odevzdána na předepsaném formuláři, jehož elektronická podoba je k dispozici v sekci Formuláře
 • vyplněnou a podepsanou odevzdat na OVČ se všemi povinnými přílohami:

– protokol o úplnosti náležitostí disertační práce (příloha č.8c) 
– životopis,
– seznam publikovaných prací (počet i místo autorství určuje příslušná oborová rada),
– posudek školitele,
– autoreferát v počtu 25 -30 kusů,
– separáty nejméně dvou publikací v impaktovaných vědeckých časopisech,
– doklad o vykonání jazykové zkoušky,
– doklad o vykonání státní doktorské zkoušky v případě, že tento doklad nebyl již předán OVČ do dokumentace vedené
   o studentovi fakultou
– výkaz o studiu event. další doklady o splnění studijních povinností


Vzory formálních náležitostí autoreferátu a disertační práce naleznete v příloze článku spolu s Opatřením děkana č.10/2010, kterým se stanoví pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 10114 poslední aktualizace: bfran, 03.03.2017
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít