1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Disertační práce

72128

Postup pro odevzdání disertační práce a přihlášení k obhajobě

Zveřejňování závěrečných prací

Termíny obhajob

Obecné informace:

1. Disertační práce je zpravidla psána v českém jazyce, použití jiného cizího jazyka je možné podle předpisů fakult. Jazyk disertační práce se uvede v individuálním studijním plánu.

2. Předpokladem předložení disertační práce jsou minimálně dvě původní práce (vztahující se k tématu disertace), přijaté k publikaci v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech s definovaným souhrnným „impact factorem“ vyšším než 1,0. Alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem, je-li tak stanoveno v individuálním studijním plánu nebo vnitřním předpise fakulty. Disertační práce se předkládá oborové radě prostřednictvím oddělení děkanátu, a to buď v klasické formě, nebo ve formě monotematicky zaměřeného souboru nejméně 4 vědeckých publikací, vztahujících se k tématu (z toho minimálně 2 s „impakt faktorem“) je-li tak stanoveno v individuálním studijním plánu nebo vnitřním předpise fakulty. Disertační práce musí být předložena v pevné vazbě ve čtyřech vyhotoveních ke schválení děkanům. Pokud jde o zveřejnění disertační práce v elektronické databázi závěrečných prací, postupuje se dle Opatření rektora č. 6/2010 a opatření děkanů fakult.

3. Současně s disertační prací se oborové radě předkládá autoreferát v českém nebo anglickém jazyce (a souhrnem v českém a anglickém jazyce), zpracovaný podle  pokynů, uveřejněných na webových stránkách Doktorských studijních programů v biomedicíně. Autoreferát má usnadnit členům komise pro obhajobu disertační práce orientaci ve vědecké činnosti studenta a musí obsahovat cíl práce, metodiku, hlavní výsledky, souhrn a seznam publikací autora (viz příloha). Rozmnožené texty zašle příslušné oddělení děkanátu fakulty děkanům, členům komise, předsednictvu Koordinační rady.

4. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací jsou určena Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Opatřením rektora č. 6/2010 a Opatřením rektora č. 8/2011 a opatřením děkana fakulty, na které je student zapsán.

Pravidla pro psaní disertační práce

1. Disertační práce v klasické formě má následující oddíly:
a) úvodní stránka – uspořádání podle vzoru (příloha);
b) prohlášení o samostatném zpracování disertační práce (příloha);
c) identifikační záznam (příloha);
d) literární úvod a přehled dané problematiky,
e) vymezení cílů práce, včetně stanovení hypotéz;
f) popis použitých experimentálních metod, včetně statistických;
g) přehled dosažených, náležitě dokumentovaných a adekvátně statisticky zhodnocených vlastních výsledků;
h) diskuze metodických postupů a výsledků, včetně srovnání s literaturou;
i) závěry a zhodnocení cílů a hypotéz práce;
j) souhrn (v českém i anglickém jazyce);
k) seznam použité literatury.

2. Citace v textu uvést jmény a rokem (Autor J., 1989). Pokud je jeden autor, je uveden jeden autor a rok, pokud jsou autoři dva, uvádějí se oba a rok, u tří a více autorů se uvádí Autor J. et al., rok. Práce by měly být citovány podle normy: rok vydání, ročník časopisu, číslo časopisu, stránky (od–do).

3. Disertační práce, založená na monotematicky zaměřeném souboru minimálně 4 vědeckých publikací, musí být zpracována klasickým způsobem (viz bod 1, vč. souhrnné diskuse k jednotlivým publikacím). I v komentované disertační práci by měla být uvedena schémata a obrázky, dokumentující zásadní objevy, které práce přinesla. Součástí práce jsou publikované články a autoreferát.

4. Klasická disertační práce by měla mít nejméně 60–80 stran bez citované literatury a příloh. Práce založená na minimálně 4 publikovaných sděleních by měla mít nejméně 30–40 stran bez citované literatury a příloh. 

Obhajoba disertační práce

1. Počet přítomných členů zkušební komise při konání obhajoby disertační práce nesmí být menší než tři. Předsedu a členy komise pro obhajobu jmenuje děkan příslušné fakulty na návrh oborové rady.

2. Komise ustanoví dva oponenty. Oponentem může být jen docent nebo profesor nebo osoba, které byl udělen titul Ph.D., CSc., DrSc., Dr. Oponentem nemůže být školitel nebo pracovník, který se podílel na zpracování disertační práce nebo byl spoluautorem některé z předložených prací studenta.

3. Předseda komise zašle disertační práci prostřednictvím příslušného oddělení děkanátu oponentům, spolu s oznámením o jmenování oponentem, a to nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti o obhajobu.

4. Oponenti jsou povinni odevzdat posudek příslušnému oddělení děkanátu nejpozději do dvou měsíců po obdržení práce nebo nejpozději do 14 dnů oznámit, že posudek vypracovat nemohou. Nebyl-li posudek v uvedené lhůtě odevzdán ani po upomenutí nebo oznámil-li oponent, že posudek nemůže vypracovat, ustanoví komise nového oponenta. Před vlastní obhajobou zašle příslušné oddělení děkanátu posudky studentovi a předsedovi oborové rady. Ustanovení oponenti mohou být členy komise pro obhajobu. 

5. Obhajoba disertační práce je veřejná. Koná se zpravidla do 3 měsíců od odevzdání disertační práce. 

6. Komise rozhoduje o klasifikaci obhajoby disertační práce v neveřejném zasedání, bezprostředně navazujícím na vlastní obhajobu, a to neveřejným hlasováním. Klasifikační stupně jsou “prospěl“ a “neprospěl“. Komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7. Výsledek obhajoby oznámí předseda studentovi bezprostředně po neveřejném zasedání komise, a to veřejně. V případě neúspěšné obhajoby komise stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit. Obhajobu disertační práce lze opakovat jen jednou, nejdříve za 6 měsíců od původního termínu konání obhajoby.


 

Hodnocení: spravovat