1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Státní doktorská zkouška

72129

Postup pro přihlášení k SDZ

Termíny SDZ

Obecné informace:
1. Předpokladem pro konání státní doktorské zkoušky je splnění individuálního studijního plánu studenta, ve kterém musí být mimo jiné uvedeny tyto povinnosti:
a) potvrzení účasti alespoň na dvou kurzech (zpravidla jeden může být absolvován v zahraničí);
b) úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka;
c) spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace;
d) pokud tak požaduje oborová rada, předložení literárního přehledu. Tím je text, který popisuje a kriticky hodnotí současné poznatky ve studované oblasti vědy. Literární poznatky umožňují studentovi formulovat vědeckou hypotézu a otázky pro její potvrzení (zamítnutí). Text obsahuje i návrh hypotézy a cíle řešení. Rozsah přehledu je 15 až 20 stran.

2. Státní doktorská zkouška se koná před obhajobou disertační práce, není-li pořadí ve studijním programu stanoveno jinak. Termíny zkoušek stanoví děkan na návrh oborové rady a zveřejní je na úřední desce fakulty nejméně měsíc před termínem konání státní doktorské zkoušky.

3. Předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku jmenuje děkan fakulty po projednání v oborové radě. Počet přítomných členů zkušební komise při konání státní doktorské zkoušky nesmí být menší než tři. Členem komise je zpravidla školitel či konzultant (kteří však nesmějí být jmenováni předsedou komise). Alespoň jeden člen komise není členem akademické obce fakulty, na které je student zapsán.

4. Zkouška je ústní a veřejná.

5. Zkušební komise jedná o výsledku zkoušky v neveřejném zasedání bezprostředně navazujícím na vlastní zkoušku a usnáší se neveřejným hlasováním většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Výsledek dosažený při zkoušce se vyjádří dvěma stupni: “prospěl“ nebo “neprospěl“.

6. O zkoušce a jejím výsledku se sepíše zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové zkušební komise. Ihned po neveřejném zasedání zkušební komise oznámí předseda výsledek zkoušky studentovi a výsledek zapíše do výkazu o studiu. Zápis o zkoušce zasílá předseda zkušební komise příslušnému oddělení děkanátu fakulty.

7. Zkouška se zpravidla koná do 2 měsíců od podání písemné přihlášky, která se podává oborové radě prostřednictvím příslušného oddělení děkanátu.

8. Státní doktorskou zkoušku může student opakovat jen jednou.

9. Děkan může na základě písemné žádosti studenta a na doporučení oborové rady, včetně písemného souhlasu školitele, uznat splnění kontroly studia předmětu (např. zkouška z anglického jazyka) v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Státní doktorskou zkoušku nelze uznat.

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat