1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 9. zasedání KD dne 3. 2. 2020

Zápis 9. zasedání kolegia děkana,
které se konalo v pondělí dne 3. 2. 2020 od 13:00 hod.
v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia 

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

zástup za paní tajemnici, Ing. Jaromír Michl

David Kulišiak – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan

Omluveni:

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegiaP R O G R A M

9. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 3. 2. 2020 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 8. kolegia děkana, které se konalo dne 20. 1. 2020 od 13:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


2) Aktualizace komerčních smluv

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., (zástup: Ing. Jaromír Michl)


3) Volitelné předměty (ústně)

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


4) Věda a granty

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.


5) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


6) E-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.


7) Biocev

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.


8) Návrh složení habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.


9) Různé


Ad 1.
Proděkan prof. Hanuš informoval o přípravě setkání Task force klinické výuky na 3. 3. 2020, pro toto setkání vznikla řada podnětů (pro výuku vyšších ročníků, provázanost, sestavení rozvrhu dle zpracování z MFF UK).

K možnému vzniku interní kliniky v Nemocnici Na Bulovce (NNB) prof. Hanuš uvedl, že další bude probíhat na půdě interní task force. Prof. Hanuš uvedl, že je nutné, aby se připomínky ke kurikulu (ujednocení posunů, samostatná interna v 5. ročníku) pozitivně propojily se stanoviskem internistů.

Prof. Krška zjišťoval u mediků na chirurgii odezvu na možný vznik nové interní kliniky 1. LF v Nemocnici Na Bulovce, reakce byly ryze pozitivní, téže stanovisko zaujímá i prof. Krška.

Proděkan Ing. Mikula informoval o posunu příprav rekonstrukce fakultního Relax centra, přicházejí nabídky na provedení vzduchotechniky. Ing. Michl informoval o navázání kontaktu s technikem VFN, který bude projekt koordinovat za nemocnici.

Ing. Michl uvedl, že dny osobního rozvoje budou vyčísleny za alikvotní část platu, což zatím nelze technicky provést.

Děkan prof. Šedo informoval o požadavku redaktora Baráka na získání dat o fakultě do hodnotícího žebříčku. Po dohodě redaktor navrhl vznik hodnocení lékařských fakult do samostatného žebříčku a v následujícím vydání časopisu. LF´s svá data neposkytnou, nabídnou ale reaktoru Barákovi rozhovor s fundovaným odborníkem nad metodikou hodnocení LF´s.

Zápis KD schválilo.

Ad 2.
Ing. Michl předložil tabulku aktualizovaných komerčních smluv 1. LF. 


Ad 3
Proděkan doc. Vokurka informoval o volitelných předmětech (VP). Zápisy pro letní semestr přes SIS probíhají pro studenty 1. LF od 1. do 25. února 2020. Některé VP si mohou zapisovat i studenti jiných fakult. Zápis přes SIS je podmínkou plnění předmětu a udělení zápočtu. Administrativa VP musí být vedena stejně řádně jako u předmětů povinných. 

V polovině února rozešle studijní oddělení žádost o změny pro akad. rok 2020/21 a v té době bude možné navrhovat nové předměty i předměty ke zrušení. Podrobná analýza a změny
i návrhy nových VP projedná KD v květnu. 


Ad 4.
Informace o oblasti vědy a grantů přestavila proděkanka prof. Kolářová. Do doktorské studijního programu bylo nově přijato 142 studentů, celkem nyní studuje 851 studentů. Během loňského roku jich 66 studium absolvovalo. V anglické paralelce nyní studuje 17 studentů, nově přijatých je 5. Prof. Kolářová svolá předsedy oborových rad, s nimiž projedná společný postup přihlašování zahraničních studentů k doktorskému studiu s ohledem na volbu školitele, volbu tématu studia a jeho financování. U disertačních prací si z celkového počtu 66 studentů 19 z nich požádalo o možnost sepsat práci v angličtině.

Akreditace jednotlivým studijním programům byly prodlouženy na 10 let s výjimkou programu psychologie a psychopatologie, ta byla prodloužena na 5 let.

Od letošního roku nebudou archivovány ani disertační práce v tištěné verzi, budou pouze elektronicky. Prof. Kolářová dále uvedla, že grantové prostředky z projektu Primus získali dr. Dráber, dr. Tietzová, dr. Tůmová a dr. Hons. Projekty GAČR získalo 7 projektů z 26 podaných, v programu GAUK pokračuje 30 projektů, letos bylo podáno 51 přihlášek. AZV výsledky oznámí během února 2020. V mezinárodních projektech uspěli prof. Kožich, doc. Lišková, prof. Jech


Ad 5.
Člen kolegia MUDr. Vejražka informoval o PR aktivitách. Představil výčet uskutečněných i připravovaných akcí oddělením komunikace a za přispění jednotlivých pracovišť. Sdělil, že rozpočet reprezentačního plesu je vyrovnaný, informoval o přípravě knihy o fakultě v angličtině. Zájem o workshopy pro středoškoláky stále narůstá, celkem prošlo 65 kurzů (45 za uplynulý kalendářní rok). Dobře funguje také reprezentace studentů na jejich domovských středních školách, celkem 20 studentů, tedy 20 aktivně oslovených středních škol. Program přípravných kurzů byl mírně upraven, zdejší studenti dostávají materiály o fakultě, je pro ně organizována akce Jednička nanečisto, o níž je velký zájem a na kterou je z jejich řad dobrá odezva. Jako problematická je zde zpětně hodnocena výuka latiny. Na základě informací Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků se KD shodlo na zrušení výuky latiny v přípravných kurzech. Prof. Smetana navrhl v těchto kurzech posílení výuky fyziky, která činí u přijímacích zkoušek největší problémy.


Ad 6.
Člen kolegia MUDr. Vejražka představil vývoj E-learningu. Proběhly rozsáhlé upgrady systému. Někteří zaměstnanci fakulty (z Ústavu ošetřovatelství a KAD) využívají moodle, který je spravován univerzitou a podpora ze strany UK není příliš efektivní. MUDr. Vejražka oslovuje LF´s v HK a Plzni, kde si moodle spravují ve své vlastní režii a mohli 1. LF vzít pod svá správcovská IT křídla. Děkan prof. Šedo uvedl, že pokud systém není ve správě 1. LF a jeho používání nedoporučujeme, je používání moodle na rozhodnutí a správě koncového uživatele.


Ad 7.
Informace o Biocev přednesl prof. Tomáš Stopka. Představil výsledky publikací za poslední tři roky (2016/2019), nové granty za uplynulý rok, činnost nových vědeckých skupin (dr. Havránek, dr. Dráber, dr. Hons), představil zdroje pro vklady v NPU (projekt skončí v tomto roce), fond mobility posílený o tři post-doc studenty – podrobné informace jsou přílohou tohoto zápisu. Prof. Stopka považuje výkon vědeckých skupin za heterogenní. Připravuje hloubkou evaluaci výkonu jednotlivých z nich. 

KD diskutovalo financování vědy po ukončení NPU a vztah resortních ministerstev, univerzity i fakulty k financování vědy. Proděkan dr. Mikula informoval o možnosti NPU II v koordinaci PřF UK.


Ad 8.
Proděkan doc. Klener přednesl návrh na složení habilitační komise k řízení MUDr. Petra Vaňka pro obor neurochirurgie. KD vzalo návrh na vědomí.


Různé:

Děkan prof. Šedo požádal o zrušení zasedání kolegia děkana dne 17. 2. 2020, navrhl také posun všech dalších termínů zasedání KD vždy o týden oproti současnému harmonogramu. Členové budou informováni mailem.

Děkan prof. Šedo požádal dne 18. 2. 2020 o zástup některého z proděkanů na udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd. Účast přijal proděkan doc. Vokurka. Prof. Martásek uvedl, že oceněný prof. Lander a (také oceněný) prof. Bleyer přednesou své přednášky v síni Coriových. 

Člen KD prof. Martásek souhlasí se zněním zprávy Prevence a posuzování plagiátorství na UK, vytvoří odpověď pro UK v tomto duchu. 

Proděkan prof. Sedmera přednesl návrh dlouhodobého partnera v Izraeli, který umožní, aby v tamním zařízení primární péče naši izraelští studenti anglické paralelky absolvovali 14 denní stáž praktického lékařství. Požaduje pro toto pracoviště statut fakultního pracoviště. KD se shodlo na ročním pilotním provozu, a to bez fakultního statutu.

Proděkan dr. Mikula připomněl základní body dopracovaného materiálu Vize uspořádání a provozu Kampusu Albertov (KA), ten byl dopracován a okomentován RUK, nejde o finální materiál, ekonomický podklad financování KA teprve bude vznikat. Do vedení KA budou navrženi dva ředitelé – pro BCA a GCA. Dne 10. 2. 2020 se Ing. Mikula a prof. Šedo účastní zasedání monitorovacího výboru KA.
KD diskutovalo budoucí způsob řízení a provoz KA.

Proděkan prof. Sedmera informoval, že se dne 6. 2. 2020 zúčastní schůzky v Národním akreditačním úřadě k podmínkám akreditace.

Prof. Kittnar prostřednictvím prof. Sedmery informoval, že dramaticky klesá zájem o studijní pobyty v programu Erasmus+. Člen kolegia p. Kulišiak uvedl, že univerzity mohou mít odlišná kurikula než 1. LF, studenti jsou vázáni časovou dotací, ale hodiny nekorespondují, docházka se nedá dochodit během léta, protože nejsou přednášky. Člen kolegia p. Kulišiak sdělil, že některá pracoviště neuznávají zkoušky složené během Erasmu v angličtině. Člen kolegia prof. Krška uvedl, že kromě studujících v Německu a Rakousku nejsou studenti po pobytu na zahraniční škole ke zkoušce dobře připraveni. Děkan prof. Šedo navrhl, aby studenti při výběru pobytu více než atraktivitu geografického hlediska zohledňovali kompatibilitu tamní lékařské fakulty. Člen kolegia p. Kulišiak uvedl, že pobídky na zahraniční stáže, vznikající např. ze spolupráce pedagogů nejsou umisťovány na web fakulty. Pracoviště budou aktualizovat možnosti zahraničních stáží na webu fakulty.

Zodpovědnost: webový odkaz spravuje odd. vědy, které rozešle přednostům prosbu o aktualizaci stávajících pobídek na zahraniční stáže.


Proděkan prof. Sedmera informoval o připravené interní smlouvě 1. LF se společností AMO (Asociace pro mezinárodní otázky), která zajišťuje na amerických akreditovaných pracovištích konkrétní stáže na konkrétní dobu.


Proděkan prof. Sedmera informoval o výstupech ze schůzky spolku Medsoc a hodnocení studentů klinické výuky. Prof. Sedmera předal informace proděkanovi pro klinickou pedagogiku prof. Hanušovi. 


Prof. Krška po pravidelné schůzce s primáři z jihočeského kraje vzešel požadavek, zda by se primáři mohli sejít s našimi studenty. KD se shodlo, že pro nabídky inzerce jednotlivých pracovních pobídek v tamních nemocnicích mohou využít naše webové stránky, kde inzeráty fakulta za úplatu zveřejňuje a také vyvěšuje v prostorách studijního oddělení. Kontaktní osobou je Ing. Tlapáková. 


KD se shodlo na vyplácení finanční odměny za Ceny excelence. Budou složeny v březnovém výplatním termínu. 


Další zasedání kolegia děkana proběhne 2. 3. 2020

V Praze dne 12. 2. 2020
Zapsala Petra Klusáková DiS.,
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat