1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 13. zasedání KD dne 15. 4. 2020

                                                  Zápis 13. zasedání kolegia děkana, 

které se konalo ve středu dne 15. 4. 2020 od 09:00 hod.
distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia 

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

David Kulišiak – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. – proděkan 

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia


Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegiaP R O G R A M

13. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v úterý

dne 15. 4. 2020 od 13:30 hod. distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 12. kolegia děkana, které se konalo dne 30. 3. 2020 od 12:30 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Výsledek hospodaření 2019

Ing. Eva Soubustová, MBA


3) Informace o strategii bezpečnosti práce v době pandemie

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) PRIMUS

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

5) Informace proděkanů k výuce a zkoušení

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

6) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

7) Opatření děkana – harmonogram ak. roku 2020/2021 + výukové týdny 2020/2021

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

8) Opatření děkana – Poplatky 2020/2021 (Poplatky spojené se studiem 2020/2021 a za přijímací řízení 2021/2022)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.


9) Různé


Ad 1.

KD diskutovalo současný stav a možnosti výuky na jednotlivých pracovištích. KD konstatovalo, že probíhá distanční výuka, pracoviště se připravují na distanční zkoušení, distanční forma je nyní nařízením vlády ČR povoleno pouze pro státní závěrečné zkoušky (SZk), individuální kontroly studia a konzultace jsou umožněny pouze v posledních ročnících studia (Bc, Mgr., DSP).

Člen kolegia MUDr. Vejražka uvedl, že univerzitní dokument „Zvláštní pravidla studia na UK“ čeká na registraci MŠMT. Ministerstvo jej schválí ve chvíli, kdy vejde v platnost novela zákona o VŠ, ta je nyní v Senátu ČR, nastane tedy situace, kdy současně vstoupí v platnost zákon i univerzitní předpis.

Proděkanka prof. Dušková sdělila, že v podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 žádné změny nejsou, přijímací řízení proběhnou v polovině června, skládat je budou studenti, kteří budou v tu dobu na území ČR. Studijní odd. již informovalo studenty, kteří byli díky prospěchu přijati bez příjímacího řízení.

Zápis 12. zasedání KD schválilo.


Ad 2.
Tajemnice Ing. Soubustová představila výsledky hospodaření 1. LF UK. Fakulta opět hospodařila vyrovnaně, ztráta je pokryta z prostředků doplňkové činnosti. Hospodaření ovlivnil dopad ukazatele „P“, který je součástí provozních prostředků.


Ad 3.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o bezpečnosti na 1. LF UK v době pandemie. Fakulta eviduje zaměstnance v karanténě, jsou zpřísněna opatření dezinfekce a úklidu, v těchto dnech dorazí poslední várka roušek pro jednotlivá pracoviště.


Ad 4.

Proděkanka prof. Kolářová informovala o projektech pro PRIMUS. Na základě vyhlášení soutěže PRIMUS pro rok 2021 byly připraveny návrhy pěti řešitelů. Finanční prostředky a kofinancování jsou v řešení s grantovým oddělením fakulty. Jednotlivé návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto zápisu.
KD navrhlo, aby zaměstnanci ze stejného pracoviště vytvořili společné projekty a silnější vědeckou alianci, fakulta je pak plně doporučí.


Ad 5.

Proděkani prof. Hanuš a doc. Vokurka shrnuli současný stav výuky a zkoušení v souhrnné tabulce, která je přílohou tohoto zápisu.
Proděkan prof. Foltán sdělil, že Stomatologická klinika se připravujeme na konání kontaktních SZk, budou vypsány propadlé termíny zkoušek, pracoviště se připravuje na distanční zkoušení.

Proděkanka prof. Dušková dále uvedla, že slovenští studenti odjeli na Slovensko. Prof. Dušková připomněla, aby v případě ortodoncie bylo dokončeno studium distančně. Prof. Foltán toto potvrdil, studenti budou pro závěr studia rozděleni do tří podskupin.


Ad 6.

Proděkanka prof. Dušková uvedla, že do začátku května budou finalizovány podmínky přijímacího řízení pro příští akademický rok 2021/2022. Pro českou paralelku obor Všeobecné lékařství je v plánu přijmout 680 studentů včetně 15% plánovaného navýšení (počet zapsaných k 31. 10. 2020 musí být minimálně 448 studentů), pro obor Zubní lékařství Zubní lékařství je plánováno přijmout 50 studentů (počty plánovaných přijetí jsou přílohou tohoto zápisu).

Proděkanka prof. Dušková navrhla změnu snížit studijní průměr pro přijetí bez příjímacího řízení z 1,00 na 1,15 pro přijetí vyššího počtu studentů s dobrým prospěchem a dále změnu bonifikace za účast v krajském kole znalostních olympiád z prvních tří míst pouze na „úspěšného řešitele krajského kola olympiády“.

KD oba návrhy podpořilo.

Proděkan prof. Miovský navrhl sepsání dopisu garantům oboru Nutriční terapie resp. Výživa dospělých a dětí, v němž by fakulta vyjádřila připravenost k pomoci s přetrvávajícími problémy, které garanti oboru neodstranili a nabídla součinnost s pozdním a chybným podáním akreditačního spisu.


Ad 7.

Proděkanka prof. Dušková informovala KD o znění Opatření děkana, kterým se stanoví harmonogram ak. roku 2020/2021. Zahájení výuky zimního semestru akademického roku 2020/2021připadne na 29. září 2020. Změnou je posun zahájení výuky 5. ročníku Zubního lékařství a zahájení výuky 6. ročníku programu Všeobecné lékařství na 21. září 2020.

Proděkan prof. Sedmera uvedl, že bude zřejmě třeba posun zahájení výuky pro anglickou paralelku kvůli podmínkám vydávání víz, které je nyní pozastaveno. Prof. Sedmera situaci řeší ve spolupráci se studijním odd. 1. LF UK.

Ad 8.

Proděkanka prof. Dušková informovala KD o Opatření děkana, které definuje poplatky spojené se studiem 2020/2021 a za přijímací řízení 2021/2022. Výše jednotlivých poplatků je vyčíslena v příloze tohoto zápisu.

Ad 9.
Různé

O partnerské smlouvě Biocev informoval proděkan dr. Mikula. Smlouva se všemi partnery v rámci Biocev zatím nebyla schválena. Návrh se oproti stávajícímu znění smlouvy posunul od vnímání statutu Biocev jako společného sdíleného pracoviště k areálu, který bude rozparcelován jednotlivým partnerům. Dr. Mikula jako další krok navrhuje iniciovat schůzku rady Biocev na RUK. KD se přiklání k původnímu pojetí Boicev jako společného centra ekumenie UK a Akademie věd ČR.

Člen kolegia doc. Živný uvedl, že Studentská vědecká konference kvůli epidemiologické situaci stagnuje. Dále uvedl, že státní doktorské zkoušky se v dohledné době začnou konat kontaktní formou.

Proděkan dr. Mikula představil harmonogram Relax centra 1. LF UK, fakulta nyní hodnotí tři nabídky firem na vybavení posilovny, do léta bude připraven kompletní projekt na úpravu části Relax centra v Salmovské ulici.

Proděkan dr. Mikula připomněl, že v Biocev probíhá testování SARS-CoV-2 v laboratoři MUDr. Mělkové. KD diskutovalo možnosti odměn pro zaměstnance fakulty, kteří pomáhají v epidemiologicky krizové situaci, a zároveň dostojí svým pracovním povinnostem.

Děkan prof. Šedo informoval o zapojení 1. LF UK do testování v rámci Studie kolektivní imunity (SARS-CoV-2-CZ-Preval), v Praze bude testování provádět cca 70 až 100 studentů 1. LF UK.

Proděkanka prof. Kolářová se dotázala, zda vznikly návrhy na prodloužení stávajících projektů v PRIMUSu o rok. Proděkan doc. Klener sdělil, že do příštího PRIMUSu půjdou návrhy dvou ze tří stávajících projektů.

Člen kolegia MUC. Kulišiak se dotázal, zda budou vypsány termíny SZk z chirurgie, prof. Krška potvrdil, že SZk jsou naplánovány na počátek června a SZk budou zkoušeny prezenčně. MUC. Kulišiak informoval KD, že dle vládou nařízené pracovní povinnosti pro studenty 5. a 6. ročníků, bylo takto hejtmanem či primátorem kontaktováno 10 studentů.


Příští zasedání kolegia děkana se bude konat dne 27. 4. 2020 od 13.00 distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK.


V Praze dne 15. 4. 2020
Zapsala Petra Klusáková DiS.,
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat