1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis mimořádného zasedání kolegia děkana k opatřením ve výuce

Mimořádné zasedání kolegia děkana se konalo 
dne 7. 4. 2020 od 8.00 ve velké zasedací místnosti děkanátu a distančně.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala, že 1. LF UK nakoupila 4500 roušek ze tří zdrojů, KD se shodlo na rozdělení roušek takto: na klinická pracoviště budou přiděleny zaměstnancům s úvazkem 0,5 a více a na teoretická pracoviště všem zaměstnancům.
Na stravenky má nárok každý, kdo pracuje, jejich vyplacení v hotovosti není dosud možné.

Děkan prof. Šedo informoval o materiálech k distančnímu zkoušení, které vzešlo z jednání Kolegia rektora. Zde je uvedeno, že dílčí zkoušky lze zkoušet distančně. Státní závěrečné zkoušky (SZk) zatím zkoušet nelze. Člen kolegia p. Kulišiak informoval, že např. 2. a 3. LF UK zkouší SZk za upravených podmínek. Kolegium rektora ale oficiálně nedoporučuje distančně SZk zkoušet, dokud nebude postup legislativně ošetřen.

Člen kolegia MUDr. Vejražka připomněl, že Zvláštní pravidla studia na UK čekají na registraci MŠMT, účinnost lze očekávat za několik dní. Předpis počítá i s distančním zkoušením SZk. Dokument také zkracuje vyhlášení termínu státnic na 15 dní. MUDr. Vejražka dále uvedl, že Parlament ČR dnes schvaluje zákon o zvláštních pravidlech vzdělávání, který začne platit za několik dní, po schválení senátem a podpisu prezidenta.

Proděkan prof. Sedmera vyjádřil souhlas s distančním zkoušením, protože studenti Anglické paralelky (AP) uvízli venku a není jasné, kdy budou moci přijet zpět do ČR.

Prof. Betka sdělil obavu, že po odeznění koronavirové epidemie budou mít klinici obrovský převis pacientů a umenšený prostor pro výuku a zkoušení, proto by již začal připravovat distanční i prezenční formu zkoušení, aby byla pracoviště připravena.

KD se shodlo na následujícím:
1. Na 1. LF UK budou dílčí zkoušky zkoušeny distančně a to jakmile vejde v platnost Zvláštní studijní předpis UK a následným Opatřením děkana.
Zodpovědnost: Garanty výuky osloví proděkani pro pre- a klinickou-výuku. Proděkan prof. Hanuš připraví informaci o procedurální doporučení, které je uvedeno v materiálech Kolegia rektora. Technické podmínky budou podpořeny odd. OVT. Člen kolegia MUDr. Vejražka dodal, že pokud pracoviště používá ke zkoušení určitý nástroj, který základním podmínkám vyhovuje, nechť v něm také zkouší. OVT může doporučit nástroj těm, kteří ještě s žádným názorem nepracovali. MUDr. Vejražka připomněl stále platné pravidlo záznamu protokolu zkoušky, kde bude uvedeno, jakým prostředkem zkouška proběhla.

2. SZk 1. LF zkoušet zatím nemůže. Je to protazím nezákonné, taková zkouška by byla právně napadnutelná. Fakulta bude připravovat podmínky pro distanční zkoušení, ale s rozhodnutím počká, zda budou podmínky v průběhu dubna 2020 rozvolněny zákonem. 1. LF UK posunula rozhodnutí o zkoušení SZk do konce dubna.

Technické zajištění prezenčního zkoušení
: Štíty pro zkoušející v rozsahu cca 10 ks zajistí IT odd. děkanátu 1. LF.

Proděkan prof. Sedmera informoval o změnách v přijímacím řízení AP. Nyní má 1. LF UK 800 uchazečů. První přijímací řízení proběhne v Japonsku. V zemích, kde je zákaz shlukování osob, budou přijímací řízení přeložena na květen 2020. V ČR by se mělo konat začátkem června. Prof. Sedmera uvedl, že je v ČR pozastaveno přijímání žádostí o dlouhodobá víza, takže studenti se nemusí dostat do ČR včas a ani ti studenti, kteří vízum mají, nemohou do ČR nyní přijet. 1. LF UK musí zvážit možný posun začátku akad. roku AP, či distanční začátek výuky pro AP.


Proděkan prof. Hanuš informoval KD o pokračujících jednáních nad rekonstrukcí kurikula 1. LF UK. Člen kolegia Kulišiak uvedl, že vznikl dotazník ke změnám rozvrhu, kam se vyjádřilo 236 studentů. Většina, 181 z nich s navrhovanými změnami (změny dle Task force uvedeny v předchozích zápisech KD) souhlasí, jsou spokojení se zařazením pediatrické propedeutiky, prázdninové pediatrické praxe, navýšení simulátorové výuky, změny v bioetice…Proděkan prof. Hanuš uvedl, změny budou následně schvalovat Pedagogická komise fakulty, Pedagogická komise A. senátu, KD.

Jak potvrdila proděkanka prof. Kolářová, termín pro podávání přihlášek do Ph.D. studia do 30. 4. 2020 platí.

Proděkan prof. Foltán informoval, že se na přednosty stomatologických klinik obrátil doc. Šmucler, abych při stomatologických klinik vznikla centra pro Covid-19 nemocné pacienty, prof. Foltán návrh odmítl, protože pro výuku studentů je třeba zdravých pacientů. 


Anketa spokojenosti se studiem studentů a absolventů AP bude distribuována přes PR. Prof. Sedmera studentům doporučí, aby anketa byla přeložena na konec akademického roku.


Proděkan doc. Klener uvedl, že zasedání Vědecké rady v dubnu 2020 je zrušeno. Proběhne hlasování per rolam, kde budou členové hlasovat o komisích habilitačních a jmenovacích řízení, visiting profesorech aj. a kde hlasovacím lístkem bude email.

Řádné 13. zasedání kolegia děkana proběhne ve středu 15. 4. 2020 ve velké zasedací místnosti děkanátu a distančně.

V Praze dne 7. 4. 2020
zapsala P. Klusáková, DiS.,
Oddělení komunikace 1. LF UK

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat