1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Aktuální sdělení z Krizového štábu

JM Rektor Univerzity Karlovy prof. Zima v souvislosti s vládními nařízeními upřesnil stávající podmínky na fakultě.

Testování

Testování zaměstnanců na pracovišti není povinné. Apelujeme však na zaměstnance, kteří nejsou naočkováni, aby se v zájmu nešíření potenciální infekce pravidelně testovali (v tomu určených zařízení, schválenými samotesty).

Povinnost pravidelného testování je v tuto chvíli uložena jen ve vztahu ke studentům ubytovaným na kolejích – viz k tomu podrobněji informace níže.

Ochrana dýchacích cest

Ve společných prostorech budov UK je povinné mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 %. V kanceláři, kterou sdílí stálá skupina osob, nošení ochranných pomůcek nutné není. Tato povinnost ale vzniká ve chvíli, kdy do místnosti vejde „třetí“ osoba.

Studium

Dne 3. 8. 2021 byly fakulty vyrozuměny o aktuálním nastavení pravidel v souvislosti se zněním ochranných opatření, zejména se jednalo o úpravu, že pro zkoušky a vzdělávací akce do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky, pro zkoušky a vzdělávací akce nad 20 osob je nutné doložit bezinfekčnost (očkování, antigenní test, PCR test, potvrzení o prodělání nemoci).

OSZS RUK bude aktuální opatření vždy sdílet, setkávání s proděkany pro studijní záležitosti fakult UK budou zahájena pro AR 2021/2022 v úterý 7. 9. 2021 od 11 hodin.

Zejména v souvislosti se zahraničními studenty OSZS nadále zdůrazňuje možnost využít institutu distančního zápisu (při zajištění možnosti zahájit smysluplně výuku online formou) po vzoru minulého akademického roku. Též platí doporučení nadále nahlašovat přijaté zahraniční uchazeče do Režimu student pro urychlení jejich vízového procesu (kontakt: lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz).

OSZS vydá aktualizovaný materiál Hybridní podzim 2021 v návaznosti na předchozí dva podklady v této věci, viz dosavadní česká verze a anglická verze.

Promoce, imatrikulace

S přihlédnutím k potřebě preventivní ochrany studentů a zaměstnanců UK Vás oslovím samostatnou žádostí o Vaše stanovisko ke konání imatrikulací v akademickém roce 2021/2022, když riziko šíření možné infekce mezi studenty prvního ročníku při kumulaci studentů v jedné místnosti může být důvodem pro úvahu o zrušení tohoto akademického obřadu.

Pro účely konání akademických obřadů se otázka uznávání potvrzení o očkování řídí aktuálními nařízeními a pravidly daným Ministerstvem zdravotnictví. Určující je země, ze které přijíždějí a očkování proti COVID-19 (druh vakcíny, úplnost očkování), příp. certifikát o prodělaném onemocnění COVID.

Zahraničí

Všichni přijíždějící studenti/stážisté podléhají při vstupu do České republiky nařízením a pravidlům daným Ministerstvem zdravotnictví. Určující je země, ze které přijíždějí a očkování proti COVID-19 (druh vakcíny, úplnost očkování), příp. certifikát o prodělaném onemocnění COVID. V souladu s tímto schématem bude uplatňováno následující:

  • Studenti ze zemí EU s řádným očkováním/certifikátem o prodělaném onemocnění COVID se nemusí testovat.
  • Studenti ze zemí EU neočkovaní/očkovaní státem neuznanou vakcínou podléhají povinnosti testování při vstupu na kolej a pak dále každých 7 dní. Studentům ubytovaným mimo ubytovací kapacity UK bude doporučeno totéž resp. pravidelné samotestování.
  • Studenti ze zemí mimo EU bez ohledu na vakcinaci/certifikát o prodělaném onemocnění COVID budou při vstupu na koleje umístěni do karantény. Po jejím skončení a negativním testu budou mít povinnost se dále každých 7 dní testovat.

Testování na fakultách, kolejích a dalších součástech univerzity bude řízeno interně. Počítá se s širokou dostupností anti-gen testů prostřednictvím prodeje na fakultách a kolejích. Odbor zahraničních vztahů RUK má v plánu pomoci s finanční/personální zátěží kolejí při příjezdu studentů na začátku akademického roku. Během samotestování studentů na kolejích budou na místě dostupní studenti lékařských fakult, aby vypomohli s celou procedurou a případně zodpověděli základní dotazy. Odbor zahraničních vztahů RUK je připraven situaci monitorovat a v případě zhoršení situace se zapojí do přepracování metodiky řešení krizových situací. Odbor zahraničních vztahů uspořádá na dané téma v první polovině září setkání s fakultami UK.

Provoz kolejí

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vydáno jako Příloha Usnesení vlády ze dne 16. srpna 2021, se s účinností od 31. srpna 2021 provoz kolejí v obecné rovině řídí těmito podmínkami:

Student při nástupu na kolej musí předložit doklad (tištěný nebo elektronický) o těchto skutečnostech:

a) že byl očkován proti onemocnění Covid-19, což prokáže národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, a to za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

b) že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Jestli student nebude schopen předložit při nástupu na ubytování ani jeden z uvedených dokladů, musí student při vstupu do koleje - v místě na koleji k tomuto účelu vyhrazeném – podstoupit rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní.

K provedení testování sděluji, že koleje UK ve vnitřních prostorách u vstupu do koleje (nejblíže vrátnici) vyčlenily samostatné místnosti (i na úkor snížení počtu studoven) vyhrazené pro sebetestování studentů. Místnosti jsou vybaveny stanovišti (stanovištěm se myslí stůl a židle). Minimální vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti je 2m. Místnosti jsou vybaveny sběrným košem pro nebezpečný biologický odpad a dezinfekcí.

Student po provedeném samotestování pověřené osobě (vrátný/recepční) nebo ubytovateli předloží z bezpečné vzdálenosti výsledek sebetestování (případně fotku provedeného testu). Zaměstnanec test nebude chytat do rukou. Student následně použitý test vyhodí do koše pro tyto účely určenému.

Student při sebetestování vyplní potvrzení o provedení testu (jméno, číslo pokoje, datum provedení testu). Potvrzení předloží na vrátnici koleje. Vrátnice (případně ubytovací kancelář) potvrdí datum testu studentovi na formulář o kontrole negativního testu razítkem. Tento formulář/potvrzení o provedení testu bude muset student neustále mít u sebe a na vyžádání ho předložit při stupu do koleje. Platnost potvrzení je 7 dní. Po ukončení platnosti potvrzení musí student doložit, že naplňje některou z podmínek uvedených výše pod písmeny a) až c), nebo podstoupit nové sebetestování.

Pokud bude výsledek testu pozitivní – student tento výsledek neprodleně oznámí pověřené osobě, případně na email koleje.bounce@kam.cuni.cz. Student bude povinen neprodleně podstoupit karanténu, kde vyčká dalších pokynů a výsledek testu bude oznámen hygienické stanici.

Ubytovací kancelář při přestěhování z letního ubytování nebo při nástupu na kolej vydává kolejenky následovně:

  • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem a), obdrží kolejenku barvy zelené. Ubytovací kancelář nastaví vstup na čip na kolej bez omezení.
  • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem b), obdrží zelenou kolejenku s datem do kdy mu tato zelená kolejenka platí.
  • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem c) anebo nesplňuje žádnou z podmínek a má povinnost se pravidelně sebetestovat, obdrží kolejenku červené barvy.

Koleje a menzy UK budou na vrátnicích nabízet k prodeji antigenní test (RAT) určený pro sebetestování. Vzhledem k velkému počtu volně dostupných odběrových míst na COVID-19 upřednostňujeme, aby studenti při příjezdu na kolej využili tyto testovací kapacity a na koleje přijížděli již z platným negativním testem.

Studentovi, který neprokáže, že splňuje některou z výše uvedených podmínek, nebude umožněn vstup na kolej a může mu být ukončena smlouva o ubytování.

Pro odstranění možných pochybností sděluji, že dle vyjádření Linky pro covidové poradenství v oblasti vysokého školství MŠMT v návaznosti na konzultaci s MŠMT bylo deklarováno, že Koleje a menzy UK jsou jako správci kolejí oprávněni evidovat, a pro potřeby prokázání oprávněnosti ubytování a vstupu na kolej i uchovávat, u jednotlivých ubytovaných dokumenty (kopie) a data prokazující jejich očkování, prodělanou nemoc Covid-19 nebo testování, a to i z hlediska GDPR (oprávněný zájem).


 

Hodnocení: spravovat