1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Aktuální podmínky výuky na 1. LF UK

Kolegium děkana projednalo dne 30. 3. 2020 mj. také současné možnosti a podmínky výuky na 1. LF UK.

KD 1. LF vzalo na vědomí Opatření rektora UK v rámci nouzového stavu v ČR, podle něhož prezenční (kontaktní) forma Státní závěrečné zkoušky (SZk) zatím není možná.

Distanční forma SZk bude realizována v rozsahu, který umožní předpisy RUK. UK připravuje mimořádný předpis „Zvláštní pravidla studia na UK“, jehož schválení Akademickým senátem UK se očekává 2. dubna 2020, pak bude nutná ještě registrace u MŠMT. Dokument zahrnuje např. rozestup mezi termíny SZk maximálně 1 měsíc, o zavedení distančních kontrol studia na fakultě bude dle dokumentu rozhodovat děkan, a to formou opatření děkana, o využití distančních forem rozhodne garant předmětu aj. Fakulta připravuje metodiku k takovému typu zkoušení SZk, jakmile bude tato možnost povolena.

KD se na základě aktuální analýzy vnitřních předpisů a legislativy UK shodlo, že do doby schválení „Zvláštních pravidel studia na UK“ a prováděcího opatření děkana nebude fakulta distančně zkoušet ani nestátnicové předměty, jak bylo původně avizováno. Nejprve je třeba legislativně odbourat nemožnost zkoušet distančně nestátnicové předměty, k čemuž by mělo dojít v řádu dnů. Legislativní „čistota" je nezbytnou podmínkou prevence pozdějších právních sporů o procedurálních okolnostech, evokovaných v narůstající míře neúspěšnými kandidáty. Distanční zkoušení je alternativa, která má plnění studijních povinností usnadnit nad rámec okolnostmi ztíženého prezenčního zkoušení. Zkouška může proběhnout, pouze pokud to umožní garant předmětu a současně má o distanční zkoušení zájem student, neb základním principem distančního zkoušení je dobrovolnost. V první fázi bude zaváděno distanční provedení ústních zkoušek, nikoliv písemných zkoušek/jejich částí. Zkušební akt začne, jakmile je navázáno spojení odpovídající kvality a je ověřena totožnost zkoušeného (fotka v SIS). Losování otázek provede zkoušející. Zkoušený odpovídá bez přípravy – zkoušející tomu uzpůsobí vedení zkoušky a její hodnocení. Zkouška zůstává veřejná.

Existuje možnost přerušit studentům studium ex offo.

Ad zkoušky z chirurgie. Chirurgická klinika zpřístupnila pro studenty AP informace o studijní literatuře, o letní praxi a další. Prof. Krška potvrdil uznávání předstátnickových stáží a praxí německých studentů v Německu i jejich následné distanční SZk v povoleném rozsahu.

Prof. Krška navrhl, aby byli odzkoušeni studenti, kteří jsou nyní jako dobrovolníci ve VFN. Jak dále uvedl, studenti mohou absolvovat stáže na chirurgických ambulancích, nebo dětských chirurgických ambulancí, ale nesmí jít o privátní subjekty. Mohou takto absolvovat letní chirurgickou praxi po 4. ročníku. P. Kulišiak požádal prof. Kršku o vyčíslení časové dotace stáží. Bude vyčísleno. U dobrovolníků činí 50 % klin. praxe.

P. Kulišiak uvedl, že pokud nebude zahájena výuka během dvou měsíců, studenti nestihnout odpromovat. Pokud se epidemiologická situace nezmění, vrátí se KD k situaci na chirurgii za tři týdny.

Prof. Foltán uvedl, že možnost zaměstnávání stomatologů absolventů se nyní v souvislosti k koronavirem mění. Studenti 5. ročníku, kteří mají splněný logbook, mají odpuštěny poslední tři dny praxe. 

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat