1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prázdninové praxe 4. ročník

Prázdninové praxe 4. ročník

Studenti v průběhu studia 4. ročníku absolvují povinnou prázdninovou praxi (všeobecné informace zda ne/uzavírat smlouvu a jakou - viz záložka "Smlouvy a vyřizování prázdninových praxí"). Praxi lze absolvovat všude tam, kde bude naplněn sylabus předmětu - tedy i v zahraničí - a kde bude  vystaveno potvrzení o absolvování praxe od primáře příslušného oddělení. Praxi možno konat v průběhu aktuálního akademického roku.

Provedené výkony si nechávají studenti průběžně potvrzovat i v Logbooku = seznamu praktických výkonů.

- Prázdninová praxe: chirurgie (2 týdny)

- Udělení zápočtu - zápočty za praxi se udělují každé první pondělí v měsíci v 8.45 hod na sekretariátu 1. chirurgické kliniky VFN po splnění všech požadavků náplně praxe dle sylabu a doložení příslušného potvrzení o vykonané praxi na formuláři - viz příloha.

Ve zkouškovém období je možné obdržet zápočet každé pondělí cca v 8.45, avšak po předchozí telefonické domluvě u sekretářky kliniky na tel. 22496 2215 (ověření přítomnosti garanta). Pro zápočet není nutno chodit osobně, je možné ho udělit i v zastoupení po předložení příslušných dokladů. O prázdninách se zápočty neudělují (aktuální informaci si ověřte v SISu u předmětu Chirurugie -  prázdninová praxe).

V programu Všeobecné lékařství by měl být zachován blok dvou týdnů.

- Prázdninová praxe stomatologická (120 hodin)

Studenti vykonávají prázdninové praxe ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru. Student musí praxi splnit - resp. získat zápočet - do konce zkouškového období příslušného akademického roku - viz Harmonogram pro onen ak. rok.

Zahraniční studenti a studenti, kteří chtějí vykonávat prázdninovou praxi mimo území ČR/SR, nemusí mít předem schválení garanta předmětu. Smlouvu, ve které by figurovala 1. LF UK, neuzavírají. Musí však přivézt potvrzení o vykonání praxe na našem formuláři - k dispozici v příloze.

Pokud pracoviště, na kterém hodlá student praxi vykonávat, požaduje smlouvu, potom si před nástupem na prázdninovou praxi studenti zajistí uzavření naší „Smlouvy o zabezpečení odborné praxe“.

Student předloží vyplněný formulář smlouvy (3 x originál) k podpisu na studijní oddělení a poté ve zdravotnickém zařízení (libovolné pořadí). Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi stranami před zahájením praxe. Jeden originál podepsané smlouvy předá student nejpozději při nástupu na praxi ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý originál předá před zahájením praxe na studijní oddělení 1.LF, třetí mu zůstává. Zasílání smluv fakulta nevyřizuje.

Student použije formulář 1.LF. Pokud zdravotnické zařízení neakceptuje fakultní formulář, musí si student zvolit k vykonání praxe jiné zdravotnické zařízení. viz příloha

„Pokyny pro prázdninovou praxi = sylabus“

Student předloží sylabus při nástupu na praxi ve zdravotnickém zařízení primáři/přednostovi kliniky (u zubního lékařství odpovědnému lékaři).

viz příloha

„Potvrzení o vykonané praxi“

Po splnění praxe si student ve zdravotnickém zařízení nechá potvrdit délku a vykonání praxe na přiložený formulář.

Potvrzení o vykonané praxi - viz příloha - se předkládá garantovi praxe, který po uznání zapíše zápočet do SISu.

Hodnocení: (hodnotilo 17 uživatelů) spravovat