1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

zápis z 3. zasedání KD dne 7. 10. 2019

Zápis 3. zasedání kolegia děkana,

které se konalo v úterý dne 7. 10. 2019 od 13:00 hod.

v malé zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3


Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Přítomni:

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia
David Novotný – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan


Omluveni:

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. proděkan
prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – člen kolegia děkana

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P r o g r a m

3. zasedání kolegia děkana, které se bude konat v pondělí

dne 7. 10. 2019 od 13:00 hod. v malé zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK,

ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 2. kolegia děkana, které se konalo dne 16. 9. 2019 od 12:30 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Navrhovaný program porady přednostů

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

3) Informace o stavu a rozvoji IT/IS; IT databáze – návrh, koncepce, e-děkanát;

stav www stránky pracovišť 1. LF UK

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

4) Informace proděkana pro klinické studium

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

5) Strategický rozvoj

OP VVV

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

6) Autoplagiát

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

7) Návrh složení habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

8) Informace proděkana pro nelékařské studijní programy

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

9) Různé


Ad 1.
Zápis 2. zasedání KD byl schválen.


Ad 2.
Děkan prof. Šedo představil program porady přednostů, která se uskuteční dne 4. 11. 2019 v posluchárně chemie, místnost 3.073 v budově děkanátu. Na programu budou informace děkana, studijní záležitosti, Anglická paralelka, Erasmus, VaV- hodnocení pracovišť a financování, grantová politika a další.

Tajemnice Ing. Soubustová představila program výjezdního zasedání kolegia a program setkání lékařských fakult ČR a SR, rozdělení členů kolegia do aut na cestu do Mariánských Lázní a požádala účastníky setkání lékařských fakult o dodržení účasti do sobotního poledne 26. 10. 2019.


Ad 3.
O stavu a rozvoji IT informoval KD RNDr. Štuka. Fakultní web je již dvojjazyčný, většina ústavů a klinik má také vlastní webové stránky. Virtuální prohlídka fakulty je stále zdarma, a to nově prostřednictvím serveru mapy.cz. Fakultní multilicence mají nově výhodu elektronického dodání. Na některých pracovištích je již digitalizovaná agenda státnicových zkoušek, je také připravena digitalizace agend závěrečných prací. RUK zavádí nové rozhraní SIS pro studenty. Dr. Štuka informoval o velké vlně nebezpečných mailů a spamů. Nové vybavení poslucháren z prostředků projektu „nábyteček“ generovalo zásobu staršího vybavení, které je pro výuku k dispozici. Fakulta disponuje možností 3D modelování a 3D scanu, 3D tiskárnu má sedm pracovišť, proběhla školení pro studenty i zaměstnanců.


Děkan prof. Šedo:
- požádal odd. komunikace o propagaci virtuální prohlídky fakulty a multilicencí (multilicence.lf1.cuni.cz) v příštím časopisu Jednička.

- požádal o dokončení adaptace webu Research´Science, na které pracuje doc. Živný s p. Sýkorová z odd. komunikace.

Člen kolegia p. Novotný požádal o propagaci možností zdarma stahovat aplikace jako je UpToDate.


Ad 4.
Proděkan prof. Hanuš přednesl informace o klinickém studiu na 1. LF. Po setkání přednostů interních klinik s děkanem v květnu 2019 bylo seznáno, že výuka interny v 5. ročníku je bez problémů, v anglické paralelce je potřeba více rozdělit skupiny. U výuky interny v 6. ročníku byla diskutována distribuce studentů na předstátnicové stáže. Prof. Hanuš dále oznámil přípravu podkladů pro event. rekonstrukci kurikula 1. LF v klinických ročnících formou porovnání s dalšími třemi LF (2. LF, Plzeň a HK). Otázka změny kurikula bude diskutována na setkání lékařských fakult v Mariánských Lázních ve dnech 25. a 26. října 2019.


Ad 5.

Bod zrušen z důvodu nemoci proděkana dr. Mikuly.


Ad 6.
Proděkan doc. Klener seznámil KD s oficiálním dopisem prof. Rysky, kterým informuje předsedu habilitační komise prof. Pavla Pafka, že odstoupil z postu oponenta habilitační práce MUDr. Janouška, a to kvůli otištění původního sdělení autora z roku 2011 ve dvou recenzovaných časopisech. Stanovisko KD: KD doporučilo zaslat podnět proděkana pro vědu doc. Klenera ke zhodnocení situace Etické komisi 1. LF UK. KD bude o výsledném stanovisku komise informovat habilitační komisi. Habilitační řízení MUDr. Janouška bude do té doby pozastaveno.


Ad 7.
Proděkan doc. Klener představil habilitační komisi pro habilitační řízení MUDr. Fanty pro obor porodnictví, MUDr. Kališové pro obor psychiatrie a komisi pro jmenovací řízení profesorkou doc. Svozílkové pro obor oční lékařství. Proděkan doc. Klener podotkl, že současní petenti habilitačních řízení nemají v řadě případů žádnou zahraniční zkušenost nebo alespoň dlouhodobou spolupráci se zahraničním pracovištěm, přičemž zahraniční praxe je jednou z podmínek pro zahájení habilitačního řízení.


Ad 8.
Proděkan prof. Miovský informoval o nelékařských studijních programech. Představil obory, jejichž výuka na 1. LF pokračuje (viz tabulka v příloze zápisu), vývoj reakreditací popsal jako uspokojivý. Byla spuštěna příprava PHD programu Nutrice, posílila také vědecká produkce nelékařů, zlepšila se také mezioborová spolupráce, adiktoložka Mgr. Fialová obdržela Evropskoou ceny za prevenci v praxi.Ad 9.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o dopisu ředitele Kolejí a mez, který nadnesl možnost, aby
1. LF zapůjčila kolejím a menzám finanční prostředky, aby organizace mohla dokončit započaté projekty. Fakulta do projektů nevstoupí.


Tajemnice Ing. Soubustová informovala vedení jednotlivých klinik o nedočerpávání mzdových prostředků ukazatele „P“. Nedočerpání ukazatele „P“ bude řešeno formou mimořádných odměn.

Na Konferenci vysokých škol v dopoledním programu bude fakultu zastupovat doc. Vokurka.

K bezpečnostní politice fakulty tajemnice Ing. Soubustová osloví externí agenturu.


Doc. Živný pozval členy KD na zahájení série přednášek Novinky v biomedicínském výzkumu, dne 10. 10. 2019 ve velké zasedačce děkanátu.

P. Klusáková z odd. komunikace pozvala členy KD na Jedničku na startu, dne 11. 10. 2019.

Prof. Foltán informoval KD o slavnostním zahájení akademického roku na lékařské fakultě v Bratislavě, kde zastupoval 1. LF UK.

Proděkan doc. Vokurka informoval KD o nedávném kolegiu rektora, kde byl představen dlouhodobý a strategický záměr UK, nadnesena otázka zvýšení dotací fakultám a jednalo se zde také o organizaci návštěvy Evropské univerzitní asociace (EUA).

Prof. Krška pozval členy KD na přednáškové odpoledne k výročí úmrtí Jana Opletala dne 13. 11. 2019 od 12.00 v posluchárně 1. chirurgické kliniky. Oznámení akce proběhne standardně: umístěním bannerů na webu fakulty, mailovou formou na adresy přednostů, jejich zástupců, vedoucích a (zejména pro studenty) informacemi na sítích – FB fakulty, Instagramu a FB jednotlivých spolků.

Proděkan doc. Klener informoval, že za 1. LF UK byli navrženi adepti na Bolzanovu cenu.


Prof. Kittnar připravuje pro výjezdní zasedání celouniverzitní hodnocení prostřednictvím absolventů. Prof. Kittnar se sešel se zástupci univerzity z Tchajwanu, s nimiž se dohodl na výměnných pobytech studentů v rámci Erasmu+, a to formou výměny 1:1.

Prof. Kittnar byl Oborovou radou fyziologie pověřen kontaktem rektora UK kvůli podmínce, aby státní zkoušky, přijímací řízení i obhajoby probíhaly na těch pracovištích, odkud student pochází. Podle oborových rad lze tento požadavek splnit obtížně, nemělo by tedy jít o podmínku, ale například termín „zpravidla“.


Příští zasedání kolegia děkana proběhne 23. a 24. 10. 2019 na Výjezdním zasedání KD v Mariánských Lázních.


V Praze dne 10. 10. 2019
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat