1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z jednání AS 1. LF UK dne 16. 1. 2023

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 16. 1. 2023


Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Z. Krška, A. Pařízek, K. Klíma
Neomluveni: -
Hosté: M. Vokurka, T. Lukášová, J. Bříza, J. Raboch, M. Miovský, A. Martan, V. Wilsdorf


Jednání senátu bylo svoláno a vedeno prezenčně.

Návrh programu:

1. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, čl. 6, bod 4 (5 minut)

2. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – schválení programu zasedání (5 minut)

3. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - poděkování členům předchozího AS (5 minut)

4. Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (30 minut)

5. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – internacionalizace 1. LF UK, zahraniční pobočky (15 minut)

6. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - projednání změny jednacího řádu AS UK. Námět na změnu jednacího řádu AS 1. LF UK (15 minut)

7. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – webové stránky AS 1. LF – inovace (5 minut)

8. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - programový plán AS na období 2023 – 2025. Asignace úkolů komisím (30 min)

9. Různé (10 min)


Předsedkyně Akademického senátu 1. LF UK, zahájila zasedání v 16:04 hodin. Přivítala přítomné na prvním zasedání v roce 2023.

1. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, čl. 6, bod 4

M. K. Vašáková vyzvala přítomné, aby se přihlásili do role ověřovatelů zápisu. Za akademiky se přihlásil R. Brůha, za studentskou část AS 1. LF UK se přihlásila K. Otrubová.

AS 1. LF UK schvaluje ověřovatele zápisu.
26: 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

2. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – schválení programu zasedání

M. K. Vašáková požádala přítomné o schválení návrhu programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu zasedání v předloženém znění.
26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


3. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - poděkování členům předchozího AS

M. K. Vašáková poděkovala členům předchozího AS za jejich dosavadní činnost a požádala je o náměty - dosud neuzavřená témata z období předešlého senátu, která považují za stále aktuální k projednání.

4. Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – informace děkana (bez písemného podkladového materiálu)

Děkan informoval a prezentoval členům AS hlavní strategické cíle 1. LF, zásadní další úkoly 1. LF a další dílčí plány na rok 2023.

HLAVNÍ STRATEGICKÉ CÍLE FAKULTY

· Kampus Albertov

· Rozvoj simulační výuky

· Velké vědecké projekty – NPO Exceles, OP JAK…

 • Internacionalizace výuky a s tím spojené spolupráce včetně vědeckých
 • Digitalizace a efektivita děkanátu a administrativy

DALŠÍ ÚKOLY FAKULTY

 • Zvládnutí ekonomické a energetické krize
 • Zlepšení postavení 1. LF UK ve veřejném prostoru
 • Příprava na změnu PG studia
 • Péče o osobní rozvoj zaměstnanců
 • Korektní prostředí a komunikace na fakultě
 • Lékařské vzdělávání v médiích a jeho souvislosti
 • Analýza a podpora grantových aplikací

DÍLČÍ PLÁNY 2023

· Příprava nových Principů dělení financí na UK, fakultě se podařilo mít své zástupce v ekonomické komisi

 • Stabilizace počtu přijímaných studentů a relevantní úprava výuky
 • Organizace specializačního vzdělávání
 • WMFE – akreditace

Děkan dále AS informoval

- o rozpočtu roku 2022 a jeho čerpání, předpokládá se kladný hospodářský výsledek, ale dosud není rok 2022 plně uzavřen, detailně bude předložen s uzávěrkou;

- k výuce – snaha o analýzu informací o studiu od studentů;

- o internacionalizaci, zejména o vývoji AP, zahraničních stážích a jejich uznávání, navazování další vědecké spolupráce, UK plánuje revizi smluv se zahraničními agenturami pro nábor studentů;

- o kampusu Albertov – financován z NPO, stavba, využití, financování, s panem proděkanem Klenerem probíhá spolupráce na přípravě vědeckých skupin;

- o projektech z programů COOPERATIO (institucionální podpora), NPO – EXCELES na fakultu přes 0,5 mld Kč, OP JAK – spolupráce s PřF, MFF, VŠCHT;

- o vědě na fakultě a jejím vývoji, že se odvíjí od PGS – upozornil na plánované změny v zákonu o VŠ (č. 111/1998 Sb, v platném znění), kritéria habilitačního a jmenovacího řízení;

- o vnějších vztazích děkanátu a rozvoji fakulty – probíhají schůzky u paní rektorky za účasti děkana, paní tajemnice a pana prof. Kittnara – proděkan pro rozvoj fakulty a vnější vztahy; BIOCEV – spolupráce s PřF; Asociace děkanů lékařských fakult – vyjednávání se státními institucemi;

- o stavbách a rekonstrukcích probíhajících na 1. LF – půdní vestavba U Nemocnice 5, Kampus Albertov, plánuje se rekonstrukce Studničkova a výstavba SIM centra (tyto dvě akce zatím však nemají zajištěno financování);

- o velkém AS – probíhala neformální diskuse ke komplexním a strategickým tématům;

- o spolupráci se zahraničím – zmínil Izrael, Řecko, Německo, Irsko, Velká Británie;

- o spolupráci s rektorátem – děkan předal AS informace z dnešního (16. 1. 2023) zasedání RKR: 5 priorit roku 2023: reforma DSP; věda; akreditace; úspory; elektronizace; UK má nového ombudsmana – PhDr. Kateřinu Šámalovou, Ph.D. z FF; v souvislosti s vytvářením DMP je potřeba posílit bezpečnost cloudů a sdílení dat.

Děkan závěrem své řeči uvedl, že jsou vítány náměty k řešení i k uvedeným cílům a úkolům, pro nový AS a i KD.

16:13 hod příchod V. Danzig

Následně paní předsedkyně vyzvala senátorku K. Otrubovou, aby informovala přítomné o jednání z posledního (16. 12. 2022) AS UK, kterého se zúčastnila.

- V návrhu novely VŠ zákona je navržena min. výše stipendia pro prezenčně studující studenty doktorského studia jako 1,2 násobek minimální mzdy (cca 20,5 tis. Kč), novela se bude týkat pouze nově nastupujících studentů,

- Připravuje se novela zákoníku práce (uvedení do souladu s legislativou EU) => nebude možné mít DPP a DPČ, v legislativním procesu se bude angažovat Česká konference rektorů,

- Fond Mikuláš – připravuje se novela opatření rektora, vize - z fondu by se neměly čerpat nevratné částky,

- SIS opakovaně padá - informace pro studenty – dojde k omezení počtu aktivních oken,

- Virtuální mobility, ERASMUS bez papírů,

- Proběhly tajné volby: „AS UK navrhuje do Academic Council 4EU+ Khaleda Mostafa Kamela Ismaila, Ph.D. (LFP) a PhDr. Irenu Kozmanovou, Ph.D. (FF),

- Centrum péče o duši – vzniklo v kampusu Hybernská,

- snídaně s rektorkou – nová forma setkávání se s paní rektorkou, na některých fakultách již proběhlo, pan děkan doplnil, že se zástupci 1. LF naplánováno na 29. 6. 2023,

- program COOPERATIO bude změna – jsou nevhodně nastavené odměny,

- chytrá trafostanice do areálu FTVS.

5. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – internacionalizace 1. LF UK, zahraniční pobočky

Předsedkyně senátu 1. LF informovala o dosavadním průběhu jednání o potenciálním založení pobočky 1. LF v univerzitním městě Eilat v Izraeli, kde ale dosud není lékařská fakulta.

- Prvotní záměr prezentován v létě 2022,

- Oficiální prezentace projektu na MZV, MŠMT, MZ na úrovni náměstků, z IL strany dr. Cohen (Charles College Ltd, Clalit, město Eilat, zástupce investora),

- Prezentace fakultě a paní rektorce,

- Neformální vyjednávání na úrovni státní správy a ostatních organizací,

- Hlavní téma k řešení: student bude zapsán v IL na soukromém subjektu, ale diplom by měl z 1. LF UK (není vyjasněno právní ukotvení a uspořádání při námi (1. LF UK) požadované neodpovědnosti za ekonomicko-právní vztahy v IL),

- AS se má vyjádřit, zda se má 1. LF rozšiřovat tímto směrem,

- Podobné projekty - nelékařské obory Řecko,

- Pokud 1. LF uchopí tuto výzvu, tak musí být jasné jak, stále mnoho nejasností.

Diskuse:

T. Zima je pro expanzi 1. LF, upozornil však, že se jedná o složitý právní úkon nejen vzhledem k VŠ zákonu a posouzení ze strany diplomatické služby a zmínil, že jiné české vysoké školy od této formy svého rozšiřovaní vzhledem k s tím spojeným problémům upouští – např. UPOL a její pobočka v Erbílu.

M. Miovský sdělil, že na sklonku III. Q. 2022 se na 1. LF obrátil Ing. Dinos Satratzemis z Mediterranean College z Řecka s nabídkou o spolupráci. V rámci Brexitu přišla Mediterranean College s 40letou historií o smlouvy a hledá alternativu. Jedná se o fyzioterapii, ergoterapii, nutriční medicínu, biomedicínu a adiktologii. Po 3 měsících jednání váznou na právních otázkách a akreditacích programů. Pracuje se na Memorandu, které bude specifikovat cestovní mapu, s tím bude spojena ekonomika – 4 až 5 oborů, garanti oborů zatím vyjádřily předběžný souhlas. Minimálně 1x za rok by jel náš zástupce do Řecka, aby zkontroloval úroveň, studenti by dostali diplom 1. LF UK.

M. Višňa vznesl dotaz na výukovou část, u nás je málo vyučujících pro naše studenty a toto rozšíření do zahraničí by mohlo způsobit ještě větší vytíženost pedagogů.

M. Woellersdorfer: spolupráce s IL by mohla posunout fakultu možná ne hned ekonomicky, ale určitě technologicky, přínos vidí v zjednodušení administrativy pro studenty.

O. Raška se ptal, zda se počítá se zapojením IL studentů, co jsou již našimi absolventy, pan děkan odpověděl, že ano, že by to byl bonus.

W. Lytle: upozornil na poměrně malou kapacitu nemocnice Clalit a plánovaný úbytek studentů 5% za rok, u něj v ročníku byl úbytek studentů 60%. Dále vznesl dotaz, zda se plánují projekty financované ze získaného zisku a pan děkan odpověděl, že ano a plánovaný úbytek studentů 5% je zatím jen spekulace.

V. Danzig vyjádřil obavu z nedostatku pedagogů a vyzval k mimořádné opatrnosti vzhledem k aféře v prezidentské kampani kandidátky Nerudové.

M. K. Vašáková přednesla k tomuto bodu návrh usnesení AS 1. LF UK (nebylo součástí předloženého materiálu):

„Akademický senát 1. LF UK souhlasí s mezinárodním rozvojem 1. LF UK dle předloženého písemného materiálu.“

J. Betka požádal o přečtení usnesení a upozornil na neúplnost a nejasnost předložených materiálů a vzhledem k dobrému jménu 1. LF a UK požádal o změnu usnesení AS na „AS bere na vědomí…..“

K. Otrubová: 1. LF by dostávala fixní částku za studenta na rok, pan děkan potvrdil, ale uvedl, že se budou projednávat i inflační doložky.

T. Zima: stručně informoval, jak to bylo na Mendelově univerzitě v Brně, požádal o změnu usnesení AS na: „AS podporuje 1. LF, aby vedla právní a ekonomická jednání, aby vznikly pobočky 1. LF v zahraničí.“ Dodal, že po legislativní stránce jde o běh na dlouhou trať.

M. Mlček vyjádřil souhlas s T. Zimou.

D. Sedmera vznesl dotaz, zda má 1. LF pravomoc v dané věci jednat.

T. Zima - iniciátorem rozšíření akreditace do zahraničí je vždy fakulta, pak musí následně schválit příslušná akreditační autorita, MŠMT atd.

M. K. Vašáková vznesla dotaz, zda AS souhlasí se změnou návrhu usnesení.

Hlasování – AS souhlasí.

W. Lytle: vznesl dotaz, jak se pobočka v IL bude jmenovat

M. K. Vašáková odpověděla, že se zatím bavíme obecně a zeptala se M. Vejražky, zda se může změnit návrh usnesení AS, odpověděl, že ano.

M. K. Vašáková přečetla pozměněný návrh usnesení AS:

„AS 1. LF UK podporuje mezinárodní rozvoj fakulty a další jednání o možnosti vzniku zahraničních poboček 1. LF UK.“

26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

17:18 hod odchod O. Raška

6. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - projednání změny jednacího řádu AS UK. Námět na změnu jednacího řádu AS 1. LF UK (bez písemného podkladového materiálu)

M. K. Vašáková vznesla potřebu úpravy jednacího řádu vzhledem distančnímu jednání, měla by projednat legislativní komise.

M. Vejražka - distanční jednání je ošetřeno i statutem UK, jsou v něm taxativně vyjmenované případy => nemusí se upravovat jednací řád. Členové zasedání AS UK se mohou účastnit distančně, pokud jsou pracovně mimo pracoviště, jednací řád AS UK předpokládá převážně elektronické hlasování, jedná se o novum. Doporučuje udělat věcný záměr a analýzu dopadů změny.

W. Lytle distanční účast na jednání AS UK se bude schvalovat v pátek 20. 1. 223.

T. Zima vzhledem k finančním nákladům na fyzické zajištění doporučil zvážit.

M. K. Vašáková vyčkáme, jak se osvědčí při jednáních AS UK.

7. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – webové stránky AS 1. LF – inovace (bez písemného podkladového materiálu)

Měla by se ustavit pracovní IT komise AS 1. LF, která se bude daným komplexně zabývat.

A. Karas doporučil sjednotit postup s RNDr. Č. Štukou – vedoucím Oddělení výpočetní techniky 1. LF

Tajemnice 1. LF upozornila na existenci CEPID - komise na UK k IT, doporučila stanovit 1 styčnou osobu z AS co by fakultě předávala požadavky na IT AS 1. LF UK.

T. Zima: komise nic nevyřeší, web fakulty musí být propojen s rektorátním, je potřeba jasně říci co chceme – zda web fakulty nebo AS

M. Vejražka sdělil, že cílem je udělat analýzu informací na webu.

17:35 hod odešel J. Betka, T. Zima, M. Anders

M. Woellersdorfer - je potřeba sjednotit informace v systémech.

A. Karas: hlavní informace musí být v SISu, upozornil na nejednotnost a vznesl potřebu sjednotit umístění informací na webu 1. LF a samostatných webech jejích ústavů.

Proběhla diskuse, na závěr M. Vejražka konstatoval, že se mísí dvě otázky – stránky AS 1. LF na webu fakulty a úpravy celého fakultního webu. Je potřeba rozhodnout, zda upravovat stránky AS 1. LF na fakultním webu nebo počkat až se bude měnit celý web. Diskuze o celém fakultním webu přesahuje navržený bod, pokud má proběhnout, doporučuje připravit materiál pro některé další zasedání. Doporučuje ale aktualizovat stránky AS 1. LF, pan děkan souhlasil a A. Karas připraví materiál.

8. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - programový plán AS na období 2023 – 2025. Asignace úkolů komisím

M. K. Vašáková informovala o navržených komisích AS – legislativní, ekonomická, studijní, potřebě rozdělit si úkoly, některé bude muset řešit ve spolupráci i více komisí, tématem, co se bude projednávat, bude například možnost splátek pro zahraniční studenty.

Adam Karas: poprosil, aby se plán komisí dal do Teamsů.

Usnesení AS:

„Akademický senát 1. LF UK souhlasí s programovým plánem pro funkční období 2023 – 2026“

23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

M. Mlček - vznesl dotaz, do které komise bude patřit podpora vědy.

Š. Havránek - přidali bod => rozpracují a předloží.

9. Různé (bez písemného podkladového materiálu)

M. K. Vašáková informovala o zřízení nové funkce mediátorky mezi 1. LF a jejími studenty, kterou bude vykonávat MUDr. Simona Arientová, Ph.D., a dále vznesla dotaz, zda AS odhlasuje, že se bude mediátorka účastnit jednání AS; odpověděl M. Vejražka, že není potřeba hlasovat z důvodu, že jednání AS jsou veřejná, jak je uvedeno v Jednacím řádu AS 1. LF UK.

Pan děkan - senátoři se mohou účastnit jednání komisí.

K. Otrubová vznesla dotaz, zda je mediátorka zaměnitelná s ombudsmankou, pan děkan odpověděl, že ne, mediátorka 1. LF je členkou rozšířeného KD. Kontakt uveden na web stránkách fakulty.

M. K. Vašáková požádala o další podněty na jednání AS.

A. Karas navrhl napsat termíny, kdy se budou konat jednání komisí.

Příští řádné jednání AS se bude konat dne 13. 2. 2023 od 16:00 hodin.

Zasedání bylo ukončeno v 17:58 hodin.


Hodnocení: spravovat