1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 7. 11. 2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 7. 11. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Beneš, M. Hodas, K. Kučerová, O. Naňka, P. Pafko
Neomluveni:
Hosté: P. Bečvář, L. Kolářová, I. Mikula, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 10. 10. 2016 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. MUDr. M. Důra – návrh na jmenování náhradníků do Komise pro hodnocení výuky (20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení do DSP pro ak. rok 2017/2018 (20 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s PRE distribucí a.s. (20 min.)
6. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. - Návrh vnitřních předpisů UK (20 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – účast na zasedáních členů AS 1. LF UK v období 11. 1. – 10. 10. 2016 (10 min.)
8. MUDr. M. Důra - Návrh na jmenování dalších členů dozoru při volbách do AS 1. LF UK (15 min.)
9. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Informace o kampusu Albertov (20 min.)
10. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.03 hodin přivítáním přítomných na posledním zasedání před volbami do AS 1. LF UK, které se budou konat 9. a 10. 11. 2016.

P. Strejc požádal přítomné o schválení programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje program zasedání v předloženém znění.
22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 10. 10. 2016

P. Strejc vyzval přítomné k připomínkování zápisu ze zasedání dne 10. 10. 2016.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje zápis ze zasedání dne 10. 10. 2016 v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno

15.05 hodin příchod J. Marcoň.

2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, A. Šedo, informoval přítomné o úspěšném pokračování cyklu Pokroky v biomedicíně za účasti hostujících zahraničních profesorů.
Dále informoval o vývoji dvou smluvních aktivit, Nemocnice Na Homolce a Iscare, které by měly rozšířit zdravotnické zázemí pro výuku.
Ve spolupráci s tajemnicí fakulty, E. Soubustovou, je řešeno organizační zajištění právního oddělení děkanátu.

15.10 hodin příchod P. Kňažeková.

Požadavky Ministerstev zdravotnictví a školství na navýšení počtu studentů jsou stále diskutovány. Poslední jednání proběhlo mezi lékařskými fakultami v Ostravě. Jednání budou i nadále pokračovat.

A. Šedo u příležitosti posledního zasedání AS 1. LF UK v tomto složení děkuje všem členům za spolupráci.

P. Strejc se připojuje.


3. MUDr. M. Důra – návrh na jmenování náhradníků do Komise pro hodnocení výuky
Místopředseda AS 1. LF UK, M. Důra, předložil ke schválení jména dvou náhradníků do Komise pro hodnocení výuky. Jmenovaní podepsali souhlas s navržením do funkcí. Jsou to:
Šimon Dostál a Natálie Friedová.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy předkládá děkanovi fakulty návrh na náhradníky studentské části Komise pro hodnocení výuky pro funkční období 2016 – 2018: Šimona Dostála a Natálii Friedovou.
24: 0 : 0 schváleno


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení do DSP pro ak. rok 2017/2018

P. Strejc požádal přítomnou L. Kolářovou, proděkanku pro grantovou problematiku a postgraduální studium, aby informovala přítomné.

L. Kolářová seznámila přítomné s návrhem podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů na 1. LF UK pro ak. rok 2017/2018 s harmonogramem řádného a dodatečného přijímacího řízení.

Současně navrhla možnost podávat přihlášku ke studiu i v elektronické formě.

J. Živný upozornil, že datum vychází na neděli.

L. Kolářová vysvětlila, že v tomto případě umožňuje zákonná lhůta podat přihlášku následující pracovní den.

P. Strejc vyzval k rozpravě.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy projednal návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/2018 s harmonogramem termínů řádného a dodatečného přijímacího řízení. Souhlasí s předloženým materiálem.
24: 0 : 0 schváleno


Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s možností podávat přihlášku ke studiu v doktorských studijních programech na 1. LF UK v elektronické formě:
Přihláška ke studiu v DSP na 1. LF UK se podává v elektronické formě prostřednictvím Studijního informačního systému. Ve zdůvodněných případech lze podat přihlášku ke studiu i v listinné formě.
23 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s PRE distribucí a.s.
P. Strejc požádal přítomného P. Bečváře, vedoucího Technicko-provozního oddělení, aby přítomné seznámil s problematikou.

P. Bečvář informoval o podmínkách věcného břemene. Smlouva s PRE distribucí, a.s. bude platit 40 let. Cena byla určena znaleckým posudkem a bude vyplacena Univerzitě Karlově.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene s PRE distribucí, a.s.
23 : 0 : 1 schváleno6. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. - Návrh vnitřních předpisů UK
M. Vejražka, předseda legislativní komise AS 1. LF UK, informoval přítomné, že probíhá další kolo připomínkování 25 vnitřních předpisů Univerzity Karlovy, které by měl schvalovat AS UK dne 25. 11. 2016. Další 4 předpisy byly předloženy k neformálnímu připomínkování. Následovat bude třetí vlna předpisů.
S politováním konstatoval, že neformální připomínky nebyly zapracovány do formálního připomínkování.
Informoval přítomné o změně Řádu imatrikulací a promocí. Imatrikulace by měla být společná pro všechny fakulty, tím se vytrácí slib mlčenlivosti.
Studijní a zkušební řád ukládá uchovávat materiály studenta 5 let po ukončení studia. Doba ukončení je však těžko zjistitelná.
Statut obsahuje duplicitní části.
Stipendijní řád s podmínkou nepodkročitelného minima 10% studentů, kteří musí dostat stipendium za vynikající výsledky rozmělňuje finanční prostředky.

Vnitřní předpisy jsou celkově velmi nesrozumitelné pro laiky.

M. Vejražka žádá pověření AS 1. LF UK pro dokončení připomínkování legislativní komisí.

M. Vejražka děkuje všem členům legislativní komise, kteří se pravidelně scházeli a pracovali téměř před každým zasedáním a podařilo se jim prohloubit spolupráci s ostatními složkami fakulty.

P. Strejc se připojil k poděkování legislativní komisi a zahájil rozpravu.

J. Roth se domnívá, že je v pořádku, pokud jsou připomínky vnitřních předpisů přijaté nebo zamítnuté. Pokud však byly ignorovány, je třeba se vymezit.

J. Živný požaduje, aby studijní výsledky byly zohledněny i jinou aktivitou ne pouze studijním průměrem.

M. Vejražka odpovídá, že toto není možné ve vnitřních předpisech Univerzity, které jsou všeobecně platné pro všechny fakulty. Toto by mohla zohlednit fakulta ve vlastních předpisech.

J. Raboch se ptá na povinnou mlčenlivost?

M. Vejražka odpovídá, že toto je ošetřeno formálně zákonem o ochraně osobních údajů. Slib studenta má význam z hlediska morálního imperativu.

J. Bříza vysvětluje, jak je mlčenlivost ošetřena v rámci smluvního vztahu nemocnice – fakulta. Fakulta by toto měla mít dále ošetřeno ve vztahu fakulta – student.

15.45 hodin odchod M. Španko.

L. Bajer se ptá na Etický kodex.

A. Šedo odpovídá, že v rámci Etického kodexu ustanovení je, ale není právně vymahatelné.

L. Bajer navrhuje toto formalizovat předpisem 1. LF UK.

M. Vejražka se domnívá, že toto by mělo být stále připomínáno.

P. Strejc děkuje jmenovitě všem členům legislativní komise za jejich práci: M. Vejražkovi, L. Bajerovi, P. Broulíkovi, M. Důrovi, P. Klenerovi a K. Kučerové.


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc.
Účast na zasedáních členů AS 1. LF UK v období 11. 1. – 10. 10. 2016

P. Strejc poděkoval jmenovitě členům se 100% účastí: J. Břízovi, E. Havrdové, Z. Krškovi, J. Rabochovi, P. Strejcovi, H. Dittrichové, M. Důrovi, J. Maškové a M. Vejražkovi.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vzal na vědomí účast členů na zasedáních v období 11. 1. – 10. 10. 2016.


9. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Informace o kampusu Albertov
P. Strejc vyzval přítomného I. Mikulu, proděkana pro rozvoj fakulty, aby přítomné informoval o kampusu Albertov.
I. Mikula seznámil přítomné s architektonickou soutěží a dvěma vítěznými návrhy včetně prezentace v PowerPointu. Jedná se o společnosti Znamení 4 a Atelier M1 architekt (2. místo v soutěži).
Tyto společnosti podají nabídku. Který z návrhů bude realizován, bude známo v roce 2017. V letech 2018 – 2019 proběhne výběr projektanta, v roce 2019 výběr zhotovitele a v roce 2021 by měla být stavba dokončena.
Probíhají jednání s institucemi na Albertově, kterých se stavba dotýká. Současně je řešena náhradní menza, která bude umístěna v prostorách alžbětinských zahrad.

I. Mikula prosí členy AS UK, aby podpořili tuto variantu řešení.

J. Raboch se dotazuje na možné rozpory.

I. Mikula se domnívá, že rozpory by neměly nastat vzhledem k tomu, že náhradní menza bude financována z rozpočtu rektorátu.

J. Bříza se ptá na dobu výstavby?

I. Mikula odpovídá, že nestavební nájem je od 1. 7. 2019, stavební od 1. 9. 2019 a do roku 2022 by měl být zahájen provoz.

J. Bříza konstatuje, že 4 roky nebude fungovat menza.

I. Mikula dále informuje, že provizorní menza bude postavena z prefabrikátů, které budou poté rozebrány a následně přeprodány.

16.00 hodin příchod P. Klener, odchod P. Bartůněk.

8. MUDr. M. Důra
Návrh na jmenování dalších členů dozoru při volbách do AS 1. LF UK

M. Důra požádal přítomné o schválení dalších členů dozoru u voleb do AS 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje další členy dozoru ve volebních místnostech při volbách do AS 1. LF UK: Adéla Richtárová, Lukáš Kramář, Kateřina Malíková, Josef Stonawski, Pavla Žůrková, Iva Volfová, Alena Tomšů, Adéla Spurná, Zuzana Klobasová, Ludmila Kroupová, Helena Liscová, Veronika Pavlíková, Anna Špatná, Daniel Hricišák, Michaela Vaverková, Margaréta Schindlerová.
23 : 0 : 0 schváleno


10. Různé

M. Důra děkuje za studentskou část všem členům za spolupráci a věcná jednání a prosí S. Štípka, jakožto nejstaršího člena AS, o předání kytice předsedovi AS 1. LF UK a paní sekretářce.

S. Štípek se připojuje s poděkováním za věcná jednání s patřičnými výsledky.

P. Strejc děkuje všem senátorkám, senátorům, panu děkanovi, panu místopředsedovi, paní tajemnici, všem proděkanům a sekretářce za spolupráci.

S Štípek poděkoval a předal květiny sekretářce AS 1. LF UK.

F. Vaňásek za studentskou část AS 1. LF UK předal dárek předsedovi AS 1. LF UK.

P. Strejc ještě dodal, že se AS 1. LF UK vyznačoval zdvořilým a přátelským ovzduším.

A. Šedo konstatoval, že se v tomto složení AS 1. LF UK sešlo 30 osob, které svou práci dělají dobrovolně s profesionálním přístupem v lidsky příjemném prostředí.

P. Tesarova informovala členy senátu, že nepochopila, že opakovaně diskutovaný projekt Mentor, který by měl být podle přílohy zápisu z jednání senátu ze dne 12. 1. 2015, věnovaný individuální výuce praktických dovedností studentů klinických předmětů, nemá podporu vedení fakulty a ani naději na financování. Projekt byl přesto z její iniciativy v pilotní podobě na 4 klinikách v zimním semestru školního roku 2016/17 zahájen v senátem navrhované formě volitelného předmětu (zápis ze dne 12. 10. 2015). Z tohoto důvodu P. Tesarova nabízí odměnu, kterou vyplatí vyučujícím jednorázově a dále bude hledat jiné zdroje financování. Studenty klinických oborů, na základě jejichž poptávky projekt vznikl, bude o jeho vývoji informovat.

A. Šedo netuší, dle čeho P. Tesařová soudí, že projekt Mentor nemá podporu vedení fakulty a odkazuje ji na jí samotnou citovaný zápis KD, který zmiňuje možnosti financování programu v kontextu s řadou dalších VP, kroužků a "fiškusování" v laboratořích. Domnívá se, že není důvod, proč by projekt měl skončit. Jeho úspěšný průběh závisí na spolupráci přednostů pracovišť, kteří extrakurikulární výuku podporují. Přednostové nejlépe znají svá pracoviště a aktivitu svých pracovníků, které mají odměňovat ze zdrojů fakulty určených pro mimořádné odměny. Odměňování přímo z děkanátu není efektivně proveditelné, protože by, stejně jako vedení diplomových prací, přípravy SVOČ, vedení existujících kroužků atd., vyžadovalo enormní rozvoj administrativního vykazování s obtížnou kontrolou. Oceňuje ochotu P. Tesařové připojit se k hledání dalších zdrojů - podobně, jak činí řada dalších akademických kolegů, doufá, že bude dále spolupracovat s proděkanem pro klinickou výuku a společně navrhnou cestu, jak objektivně a přehledně budou informovat akademickou obec o extrakurikulárních aktivitách.

P. Tesařová podotkla, že výuka měla být standardizována.

A. Šedo odpověděl, že žádná metodika nebyla dosud předložena ani diskutována.

P. Tesařová vysvětluje, že projekt byl uskutečněn na zakázku studentů. Pilotní projekt probíhal na 4 klinikách a zájem o něj převyšoval nabídku.

A. Šedo sdělil, že na fakultě je řada volitelných předmětů, o něž je rovněž velký zájem.

P. Tesařová citovala zápis z 9. 2. 2015 a konstatovala, že finanční rozvaha měla být sestavena předem.

A. Šedo upřesnil, že finanční limity na jednotlivá pracoviště jsou upravovány každé dva roky mimo jiné i proto, že průběžně dochází ke změnám rozsahu výuky na pracovištích a souhlasil, že autoři programu Mentor měli zpracovat finanční rozvahu, tak i zmíněné "standardy", kterými se měl Mentor odlišovat od již běžících a dobře hodnocených "kroužků".

P. Klener pozval přítomné na vánoční představení I. interní kliniky 1. LF UK a VFN do Vinohradského divadla 23. 11. 2016. Vstupenky je třeba objednat v sekretariátu kliniky do 11. 11. 2016.


P. Strejc zakončil zasedání v 16.25 hodin.


Zapsala: E. Svobodová


Přílohy: Mentor   Účast na zasedáních

 

Hodnocení: spravovat