1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 14. KD ze dne 27. 4. 2020

Zápis 14. zasedání kolegia děkana,
které se konalo v pondělí dne 27. 4. 2020 od 13:00 hod.
distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

David Kulišiak – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. – proděkan
Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia


Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan


P R O G R A M

14. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 27. 4. 2020 od 13:00 hod. distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 13. kolegia děkana, které se konalo

dne 15. 4. 2020 od 9:00 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Rozpočet fakulty na rok 2020

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu (Bod přesunut na další KD.)

Ing. Eva Soubustová, MBA

4) Spin-off

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

5) Modelová a simulační výuka (ústně)

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

6) Výsledky studentského dotazníku

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

7) Různé


Ad 1.

Proděkanka prof. Dušková k organizaci letošních přijímacích řízení pro magisterské a bakalářské obory uvedla, že jejich termín nebude fakulta posouvat, a to zejména s ohledem na zablokované potřebné posluchárny mimo 1. LF UK. Je potřeba dodržet počet max. 50 uchazečů v jedné místnosti. Při stávajícím počtu poslucháren bude pro přijímací řízení v oboru všeobecné a zubní lékařství přidán jeden den navíc – půjde o dny 16. 6. (posluchárny 1. LF UK a posluchárny mimo fakultu) a 18. 6. 2020 (již jen v posluchárnách 1. LF UK). Odd. výpočetní techniky (OVT) musí na druhý den, tj. 18. 6., připravit nové sady otázek. Jde o změnu v podmínkách přijímacího řízení, o níž musí být informován Akademický senát (AS) 1. LF UK. Předseda AS prof. Betka souhlasí, aby prof. Dušková informovala AS dopisem, který senát projedná. Prof. Dušková připomněla, že při menším počtu uchazečů bude sice zapotřebí méně členů komise – na každou posluchárnu stačí tři členové, ale je potřeba dostatek předsedů komisí, protože testy budou probíhat ve vícero posluchárnách.

Prof. Betka uvedl, že dne 15. 6. 2020 se koná prezentace kandidátů na funkci děkana 1. LF UK pro akademické plénum ve velké posluchárně Purkyňově ústavu, tj. termíny přijímacích řízení a prezentace kandidátů nekolidují.

Proděkanka prof. Kolářová informovala KD o spojení dvou dříve navrhovaných projektů pro PRIMUS v jeden. Přibyl navíc ještě projekt dr. Šlachtové.

Proděkanka prof. Dušková informovala, že na Stomatologické klinice se zkoušely SZk, a to prezenčně, v ostatních případech probíhá zkoušení distančně.

Proděkan prof. Miovský znovu zaurgoval garanty oboru Nutriční terapie resp. Výživa dospělých a dětí, aby dopisem obeznámili děkana 1. LF UK o změně na postu garanta. Dopis, v němž by fakulta vyjádřila připravenost k pomoci s přetrvávajícími problémy s podáním akreditačního spisu, byl studentům odeslán.

Proděkan dr. Mikula informoval, že k Partnerské smlouvě v Biocev proběhne v těchto dnech jednání iniciované prorektorem Konvalinkou.

Proděkan dr. Mikula sdělil KD, že v připravovaném Relax centru 1. LF UK proběhly prohlídky obložení, které trouchniví, fakulta nyní obdržela nabídky na obložení posilovny.
Zodpovědnost: dr. Mikula podá informaci o vývoji na příštím zasedání KD.

Děkan prof. Šedo poděkoval za spolupráci Biocev, kam již odešly vzorky z testování v rámci Studie kolektivní imunity, organizované ministerstvem zdravotnictví.

Proděkan doc. Klener potvrdil zjistit, jaká administrativa je spojena s prodlužováním projektů Primus.
Zodpovědnost: doc. Klener.

Zápis 13. zasedání KD schválilo.


KD k výuce:

Proděkan doc. Vokurka informoval o vyjádření prorektorky UK prof. Králíčkové, která uvedla, že další změny ve výuce jsou závislé na uvolňování dle stanoviska vlády. Pokud do té doby Parlament ČR odsouhlasí další rozvolnění, bude více rozvolněna praktická a teoretická výuka.

Proděkan doc. Vokurka sdělil, že preklinická výuka začne postupně rozvolňovat od počátku týdne 4. 5. 2020, kdy je umožněna kontaktní výuka, informace bude zveřejněna na SIS. Pracoviště začnou organizovat praktickou výuku v počtu v danou dobu umožněno vládou (v současnosti 5 studentů, později se počítá s 10 studenty). Pokud nelze vyučovat v omezeném počtu studentů či z jiných důvodů, platí stále distanční forma výuky. Vždy je potřeba sledovat vyjádření garantů jednotlivých oborů a pracovišť, informace musí přednostové zveřejňovat na stránkách ústavů.

Proděkan prof. Hanuš uvedl, že v klinické výuce platí totéž. Výuka může probíhat v malých skupinách, zkoušení je prezenční. Výuku umožnuje i VFN. Stejně i v klinické výuce musí studenti sledovat informace garantů jednotlivých předmětů.

Proděkanka prof. Dušková uvedla, že výuka zubního lékařství bude probíhat na simulátorech v Kateřinské a na poliklinice VFN.

Předseda AS prof. Betka zmínil výuku postgraduálních studentů, zde je garantem výuky KOR, a to ve vztahu k nemocnici, pokud nemocnice výuku umožní, fakulta není proti.

Proděkan prof. Hanuš navrhl, že jako garant klinické výuky oznámí ředitelství VFN, že v dohodnutém rozsahu začíná 1. LF UK s prezenční výukou u lůžka.

Člen kolegia prof. Kittnar uvedl, že příští týden zahajuje Fyziologický ústav simulační výuku po 4 studentech ve skupině.

Člen kolegia MUDr. Vejražka uvedl, že v laboratořích budou učit praktika v menších skupinách, dále sdělil, že asi 25 % studentů ze Slovenska nepřijede.

Člen kolegia prof. Krška sdělil, že pokud začne výuka urologie a gynekologie, může začít i chirurgie (pro anglickou paralelku se počítá s posunem začátku výuky o 4 týdny)

KD se dále shodlo, že letní praxe 4. ročníků AP lze přesunout do příštího roku, pokud nejde o prerekvizitu.

Nad dotazem prof. Landora z 1. ortopedické kliniky, zda lze AP studentům umožnit distanční zkoušení do zahraniční, se KD shodlo, že zkoušení AP v zahraničí nedoporučuje, konečné rozhodnutí závisí na garantovi.


Ad 2.

Tajemnice Ing. Soubustová představila rozpočet fakulty na rok 2020. Rozpočet zohledňuje i předpokládaný/stávající počet studentů anglické paralelky. Jednotlivá pracoviště budou obeslána dopisem děkana prof. Šeda s informací, že prostředky z projektu „Mikuláš 2019/2020“ nemusí být vyčerpány do konce kalendářního roku, ale bude apelováno na zacílení prostředků na akademickou činnost.


Ad 3.
Bod přesunut na příští zasedání kolegia děkana.


Ad 4.

Informace o Spin off přednesl vedoucí centra doc. Hána. Jak uvedl, centrum je samofinancovatelné, na konci 2019 byl ukončen telemedicínský systém pro podporu léčby hypertenze. Probíhá projekt Ověření konceptu technologie pro zvýšení osobní bezpečnosti a ověření konceptu technologie pro asistenci pacientů trpících Alzheimerovou chorobou, centrum podalo projekt TAČR KAPPA.

Centrum byl udělený patent a letos podají další dvě patentové přihlášky, rozběhla se sekce telemedicíny při ČSLF ČLS JEP, přibyli dva doktorští studenti.


Ad 5.

Informace o modelové a simulační výuce přednesl prof. Kittnar. V tuto chvíli se v rámci rekonstrukce budovy Fyziologického ústavu rozšíří prostor pro výuku o 100 m2, zejména půjde o extenzi intenzivních oborů. Probíhá e-learningová forma výuky, která má mezi studenty úspěch a ústav do budoucna o tento princip výuku rozšíří. Probíhá dohoda o možnosti vyučovat studenty 6. ročníků na simulátorech. Probíhají také jednání s KARIM 1. LF UK a VFN, o rozšíření výuky od dalšího akademického roku. S Ing. Bečvářem projednává vedení ústavu další možné projekty. Simulační výuka vyžaduje další koncepci, což zahrnuje pravděpodobné odloučení od Fyziologického ústavu do budoucna. Děkan prof. Šedo požádal o vyčíslení prostředků investovaných do simulační výuky.


Ad 6.

O výsledcích studentského dotazníku informoval prof. Hanuš. Požadavek na rekonstrukci kurikula nastartovaly ankety studentů, poté na změnách rozvrhu pracovala Task force. Zadáním bylo koncentrovat státnicové předměty do 6. ročníku, kam byla ještě přiřazena primární péče s předstátnicovou stáží z interny. To se podařilo. Dojde k extenzi pediatrické propedeutiky ve 4. ročníku a komprese gynekologie do 6. ročníku (praxe je volitelná). Člen kolegia MUC Kulišiak uvedl, že dle studentského dotazníku jsou výsledky úpravy kurikula studenty přijaty pozitivně u tří čtvrtin dotazovaných (tj. 183 z 239). Prof. Betka navrhuje, aby o změnách jednala pedagogická komise AS, na nejbližším zasedání AS bude o změnách informováno. Proděkan doc. Vokurka uvedl, že změny projedná pedagogická komise 1. LF UK.


Ad 7.

Člen kolegia děkana MUDr. Vejražka představil návrh Opatření děkana o zvláštních pravidlech pro konání ústních zkoušek a ústních částí SZk, které umožňuje distanční zkoušení. Je na rozhodnutí garanta, zda distanční zkoušení pro konkrétní předmět umožní, pravidla zkoušení jsou ozřejměna v metodickém pokynu.

Prof. Smetana kvitoval reakci lékařů 1. LF UK, 2. LF UK a Přírodovědecké fakulty na Výzvu 11 lékařů UK k současné epidemiologické situaci v ČR.

Člen kolegia MUC. Kulišiak se dotázal, jak mají dobrovolníci právně vázání v nemocnici postupovat po rozvolnění pravidel výuky. Studenti by měli sledovat informace o výuce a domluvit se s nemocnicemi na formě další spolupráce. Pokud se nedohodnou, doporučuje KD podání výpovědi smlouvy, která má v případech dobrovolníků 15 denní výpovědní lhůtu.

Proděkan prof. Sedmera informoval KD o prvních distančně probíhajících přijímacích řízeních v zahraničí. Nyní je potřeba otestovat kapacity (za pomoci dobrovolníků studentů), dále uvedl, že videomonitoringem lze během testování kontrolovat najednou cca deset studentů.

Proděkan doc. Klener sdělil, že pro členy Vědecké rady 1. LF UK byla připravena sdílená tabulka s informacemi o dění v rámci VR. Schůzky k habilitačním a jmenovacím řízením budou nyní obnoveny. Květnová VR bude pravděpodobně ještě zrušena, první VR se bude konat v červnu 2020.

Proděkan doc. Klener informoval KD o prosbě knihovny v ÚVI, kde prosí o prodloužení doby uzavírky studovny. Knihovna může rozšířit dobu výpůjčky na 8.00 až 16.00 hodin. KD s návrhem souhlasí.

Proděkanka prof. Kolářová k SZk a obhajobám doktorských studentů uvedla, že obhajoba je veřejná a aby 1. LF UK této podmínce dostála, bude termín SZk a obhajob zveřejnován v SIS.

Člen kolegia doc. Živný sdělil, že Studentská vědecká konference (SVK) je bez náhrady zrušena. KD navrhlo a odsouhlasilo konferenci zrušit.

Proděkanka prof. Kolářová sdělila, že v laboratořích 1. LF UK bylo prozkoumáno více než 1500 vzorků na COVID-19, byly zrušeny víkendové služby a pracoviště získala povolení o provádění výzkumu – charakteristik a terapie od Národního bezpečnostního úřadu ČR.


Příští zasedání kolegia děkana proběhne dne 11. 5. 2020 od 12:30 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu a distančně.


V Praze dne 27. 4. 2020
Zapsala Petra Klusáková Dis.,
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat