1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Obhajoby DSP 2019/2020

Vňuková Martina, M.Sc.
Termín obhajoby: 29. září 2020 ve 12:00 hod
Název dizertační práce: „Vývoj depresivní symptomatologie, vyhoření a životního stylu v české popu laci - v letech 2014 - 2020.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky, 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, P-2 

Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Termín obhajoby: 29. září 2020 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Sexuální chování a preference v evolučním kontextu.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky, 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, P-2

MUDr. Tomáš Henlín
Termín obhajoby: 24. září 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Experimentální chirurgické přístupy do trachey za mimořádných podmínek.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky, U Nemocnice 2

MUDr. Pavlína Skalická
Termín obhajoby: 24. září 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Geneticky podmíněná onemocnění rohovky: možnosti včasné detekce, ovlivnění vzniku a progrese."
Studijní program: Preventivní medicína
Místo obhajoby: zasedací místnost prof. MUDr. R. Königové (č. 223), 2. podlaží, děkanát 3. LF UK, Ruská 87

Mgr. Peter Tóth
Termín obhajoby: 23. září 2020 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Modeling of Binaural Hearing."
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: malá zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

MUDr. Jan Špaček
Termín obhajoby: 17. září 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: Vliv nádorového mikroprostředí, buněčné a humorální imunity na patogenezi nádorových onemocnění."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Jaroslav Vacek
Termín obhajoby: 15. září 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Zkušenosti a postoje k užívání návykových látek u rodičů v souvislosti s výskytem rizikového chování u dětí ve věku 11-15 let v České republice účastnících se randomizované kontrolované preventivní studie.“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie, Apolinářská 4

Mgr. Marie Kostelanská
Termín obhajoby: 9. září 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Studium fotodynamické inaktivace prionů ftalocyaniny.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Karla Svobodová
Termín obhajoby: 9. září 2020 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Klonální vývoj leukemických buněk a jeho úloha při progresi leukémií a preleukémií.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Anna Fečíková
Termín obhajoby: 7. září 2020, 13:00 hod
Název dizertační práce: „Patofyziologické mechanizmy hluboké mozkové stimulace vnitřního pallida u dystonických syndromů.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: učebna SP1 na děkanátu 2. LF UK, Motol

MUDr. Lukáš Comba
Termín obhajoby: 2. září 2020, 13:00 hod
Název dizertační práce: „Opravy kompozitních rekonstrukcí v prevenci ztrát zubních tkání. Dlouhodobá odolnost vazby kompozit-kompozit v různých prostředích.“
Studijní program: Preventivní medicína
Místo obhajoby: zasedací místnost prof. MUDr. R. Königové (č. 223), 2. podlaží, děkanát 3. LF UK, Ruská 87

MUDr. Tereza Kopecká
Termín obhajoby: 2. září 2020, 12:00 hod
Název dizertační práce: „Studenti a absolventi lékařské fakulty Univerzity Karlovy v první polovině 20. století: sociální struktura, průběh studia, studentský život, profesní kariéry.“
Studijní program: Dějiny lékařství
Místo obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK 

Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
Termín obhajoby: 2. září 2020, 11:00 hod
Název dizertační práce: Pražské nemocnice v letech 1948-1968.“
Studijní program: Dějiny lékařství
Místo obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

MUDr. Jana Mašková
Termín obhajoby: 31. srpna 2020, 13:00 hod
Název dizertační práce: Role akumulace železa a dalších kovů v patofyziologii neurodegenerativních onemocnění.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: učebna SP1 na děkanátu 2. LF UK, Motol

Mgr. Marcela Ševčíková
Termín obhajoby: 14. července 2020 v 12:30 hod
Název dizertační práce: „Ověření Analyticko-ruminační hypotézy: deprese jako funkční adaptace.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11

Mgr. Jiří Michalec
Termín obhajoby: 14. července 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Příspěvek k vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11

MUDr. Jiří Hlušička
Termín obhajoby: 14. července 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Prospektivní studie role oxidačního stresu u akutních intoxikací metanolem.“
Studijní program: Preventivní medicína
Místo obhajoby: konferenční sál prof. R. Königové, číslo 223, v budově děkanátu 3. LF UK

Mgr. Adam Kulhánek
Termín obhajoby: 1. července 2020 v 12:00 hod
Název dizertační práce: „Zhodnocení efektivity eHealth intervencí včetně "lapse management" programu na populaci českých kuřáků tabáku.“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze, Apolinářská 4

Ing. Blanka Nechanská
Termín obhajoby: 1. července 2020 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Ženy užívající návykové látky během těhotenství: vliv užívání návykových látek na novorozence a dlouhodobé důsledky v dětském věku.“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze, Apolinářská 4

Mgr. Jaroslav Šejvl
Termín obhajoby: 1. července 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Vznik a vývoj prvních zařízení s léčebnými programy pro pacienty závislé na alkoholu v Českých zemích, na Moravě a Slezsku: analýza historického a institucionální rámce a kontextu vzniku, vývoje a zániku těchto programů do roku 1945.“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze, Apolinářská 4

MUDr. Jan Kaván
Termín obhajoby: 26. června 2020 v 10:30 hod
Název dizertační práce: „Průchodnost dialyzačních zkratů u pacientů podstupujících vaskulární intervenční výkony.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Michal Fikrle
Termín obhajoby: 26. června 2020 v 9:30 hod
Název dizertační práce: „Využití moderních metod echokardiografie a magnetické rezonance v diagnostice srdeční amyloidózy.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol

Mgr. Lena Obeidová
Termín obhajoby: 25. června 2020 ve 14:30 hod
Název dizertační práce: „Genetically determined progression factors of selected chronic nephropathies.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: v zasedací místnosti Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Albertov 4

Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová
Termín obhajoby: 25. června 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: v zasedací místnosti Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Albertov 4

MUDr. Petr Mitáš
Termín obhajoby: 24. června 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Vývoj třívrstvé cévní protézy pro nízké průtoky.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky, U Nemocnice 2

Maksim Yurchenko
Termín obhajoby: 24. června 2020 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Vliv sklonu okluzní roviny na funkční stav orofaciální oblasti.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna 1. chirurgické kliniky, U Nemocnice 2

MUDr. et MDDr. Martin Bartoš
Termín obhajoby: 24. června 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Preklinické využití a kritické zhodnocení mikro-CT z pohledu orální a maxilofaciální chirurgie.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky, U Nemocnice 2

MUDr. Lukáš Bajer
Termín obhajoby: 22. června 2020 v 11:30 hod
Název dizertační práce: „Patofyziologie idiopatických střevních zánětů. Vztah k primární sklerózující cholangitidě, transplantaci jater a karcinogenezi.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Patrik Šimják
Termín obhajoby: 22. června 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Identifikace biomarkerů podílejících se na patofyziologii gestačního diabetes mellitus.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Michaela Czerneková
Termín obhajoby: 18. června 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „The storage cells and their role in tardigrade physiology.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

MUDr. Pavel Hála
Termín obhajoby: 18. června 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Hemodynamic adaptation mechanisms of heart failure to percutaneous venoarterial extracorporeal circulatory support.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Petra Seidler Štangová
Termín obhajoby: 17. června 2020 v 15:00 hod
Název dizertační práce: „Studium imunopatologických mechanismů autoimunitní uveitidy a definování nových terapeutických možností.“
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo obhajoby: v seminární místnosti č. 4 (1. patro), Farmakologický ústav, 1. LF UK

Ing. Svatopluk Světlík
Termín obhajoby: 17. června 2020 v 14:00 hod
Název dizertační práce: „Variabilita farmakokinetiky a možnost jejího sledování.“
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo obhajoby: v seminární místnosti č. 4 (1. patro), Farmakologický ústav, 1. LF UK

MUDr. David Zogala
Termín obhajoby: 9. června 2020 v 11:00 hod
Název dizertační práce: „Přínos FDG PET/CT v diagnostice kardiovaskulárních zánětů.“
Studijní program: Lékařská biofyzika
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky, 1. LF UK v Praze

MUDr. Mgr. Viktor Černý
Termín obhajoby: 28. května 2020 v 10:00 hod.
Název dizertační práce: „Immunoregulatory characteristics of immune cells of children of allergic and non-allergic mothers and the possibility of their modulation with probiotic E. coli strain O83:K24:H31.“
Studijní program: Imunologie
Místo obhajoby: kinosál Fyziologického ústavu AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč

JUDr. Adam Doležal, LL.M.
Termín obhajoby: 20. května 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Informovaný konsenzus - srovnání právního a etického pojetí.“
Studijní program: Bioetika
Místo obhajoby: Faustův dům (2. patro), Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK

Mgr. et Mgr. Klára Novotná
Termín obhajoby: 2. března 2020 v 15:15 hod
Název dizertační práce: „Charakteristika poruch chůze a vliv terapeutické intervence na stereotyp chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Mgr. Hana Brožka
Termín obhajoby: 2. března 2020 v 14:00 hod
Název dizertační práce: „Hippocampus Dysfunction in Quinpirole Sensitization Model of Obsessive-Compulsive Disorder.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Vladimír Černý
Termín obhajoby: 20. února 2020 v 11:15 hod
Název dizertační práce: „Výpočetní tomografie v tkáňové charakteristice myokardu.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol

Ing. Daniel Tureček
Termín obhajoby: 20. února 2020 v 10:30 hod
Název dizertační práce: „Algorithms for multimodal radiography with novel imaging detectors.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Andrea Němcová
Termín obhajoby: 13. února 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Problematika kritické končetinové ischemie a buněčné léčby u syndromu diabetické nohy, patogenetické aspekty Charcotovy osteopatie.“
Studijní program: fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Eva Girmanová
Termín obhajoby: 6. února 2020 v 13:30 hod
Název dizertační práce: „BK virová infekce u pacientů po transplantaci ledviny.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

MUDr. Helena Skálová
Termín obhajoby: 6. února 2020 v 12:00 hod
Název dizertační práce:Studium biomarkerů karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

Mgr. Kateřina Jirásková
Termín obhajoby: 6. února 2020 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Genetic variability in sporadic colorectal cancer: Searching for novel risk, prognostic and predictive biomarkers.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

Mgr. Marcela Filipová
Termín obhajoby: 3. února 2020 v 14:45 hod
Název dizertační práce: „Studium buněčné toxicity vybraných nanočástic v tkáňových kulturách.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

MUDr. Jan Kučera
Termín obhajoby: 16. ledna 2020 v 14:00 hod
Název dizertační práce: „Mezibuněčné interakce v kožních nádorech.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Jan Kastner
Termín obhajoby: 16. ledna 2020 v 13:00 hod
Název dizertační práce: „Studium časné kancerogeneze u spinoceluárního karcinomu hlavy a krku.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Eva Koubská
Termín obhajoby: 6. ledna 2020 ve 14:00 hod
Název dizertační práce: „Lymfom centrálního nervového systému v obraze magnetické rezonance.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Katarína Jaššová
Termín obhajoby: 10. prosince 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Porovnání účinnosti psychoterapie a repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě psychogenního přejídání.“
Studijní program: Psychologie
Místo obhajoby: Knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK

Mgr. Antonín Procházka
Termín obhajoby: 3. prosince 2019 v 13:30 hod
Název dizertační práce: „Počítačová analýza ultrazvukových obrazů uzlů ve štítné žláze se zaměřením na jejich sonografické vlastnosti a cytologické nálezy.“
Studijní program: Lékařská biofyzika
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK

MUDr. Štěpán Kortus
Termín obhajoby: 3. prosince 2019 v 12:30 hod
Název dizertační práce: „Ca2+ signalling in magnocellular neurones of the rat supraoptic nucleus.“
Studijní program: Lékařská biofyzika
Místo obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK

Ing. Petr Yilma
Termín obhajoby: 28. listopadu 2019 v 15:00 hod
Název dizertační práce: „Jaderné receptory v regulaci genové exprese, vývoje a metabolismu C.elegans.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MSc. Dijana Ladinović
Termín obhajoby: 28. listopadu 2019 ve 13:00 hod
Název dizertační práce: „Epigenetics in gene regulation and chromatin structure.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Chughtai Ahmed Ali
Termín obhajoby: 28. listopadu 2019 ve 12:00 hod
Název dizertační práce: „Evolutionarily conserved mechanisms of gene expression regulation by nuclear receptors.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Karel Novotný
Termín obhajoby: 25. listopadu 2019 v 12:30 hod
Název dizertační práce: „Použití kyanoakrylátového lepidla při ošetření insuficientní vena saphena magna a parva.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Anna Valeriánová
Termín obhajoby: 14. listopadu 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Kardiovaskulární komplikace u pacientů s chronickým renálním onemocněním.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Ing. Zdeňka Fingrová
Termín obhajoby: 5. listopadu 2019 v 10:00 hod
Název dizertační práce: „Využití neinvazivních zobrazovacích metod pro přesné hodnocení velikosti srdečních síní a predikci fibrotizace jejich stěn u nemocných s fibrilací síní.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol

 

 

Hodnocení: spravovat