1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zemřel prof. MUDr. Milan Lašťovka, DrSc.

 

 

Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta s hlubokým zármutkem oznamuje,
že dne 22. července 2014 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 75 let

prof. MUDr. Milan Lašťovka, DrSc.

emeritní přednosta Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

48397

Profesor Milan Lašťovka se narodil 29. dubna 1939 v Praze. Maturoval na tehdejší jedenáctileté střední škole v roce 1956. V roce 1962 dokončil studia na Lékařské fakultě hygienické UK. V letech 1962–1964 byl zaměstnán jako sekundární lékař OÚNZ v Opavě (praxe na OHES, na infekčním a interním oddělení nemocnice v Opavě).

V letech 1964–1968 absolvoval interní vědeckou aspiranturu na katedře hygieny dětí a dorostu Lékařské fakulty hygienické UK; od roku 1965 probíhala na Neurologické klinice tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK. V roce 1968 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Některé parametry nervové a reflektorické činnosti u dospívající mládeže“. Hodnost kandidáta lékařských věd byla udělena v r. 1970. lékař OÚNZ v Opavě (praxe na OHES, na infekčním a interním oddělení nemocnice v Opavě).

Intenzivně se zabýval elektromyografickými studii (EMG) – tento zájem ho přivedl v r. 1968 do foniatrické laboratoře 1. lékařské fakulty UK, kde byl od roku 1989 vedoucím vědeckým pracovníkem. V roce 1971 složil atestaci v oboru otorhinolaryngologie, v r. 1975 nástavbovou specializaci v oboru foniatrie.

V roce 1987 obhájil doktorskou disertační práci na téma „Motorické zpětnovazební regulační mechanizmy u koktavých“. Titul doktora lékařských věd pro obor otorhinolaryngologie mu byl udělen v roce 1987. Habilitoval v roce 1990, profesorem pro obor otorhinolaryngologie a foniatrie byl jmenován v roce 1993. Hlavními odbornými zájmy profesora Lašťovky byly poruchy plynulosti řeči (koktavost), centrální dysartrie a využití EMG v oblasti laryngeálních svalů a artikulačního svalstva.

Aktivně se podílel na činnosti řady organizací. Byl členem Unie evropských foniatrů (UEP) a členem Mezinárodní společnosti pro logopedii a foniatrii (IALP). Působil jako člen redakční rady Otorinolaryngologie a foniatrie, časopisu České společnosti pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Od roku 1979 do roku 1990 byl členem redakční rady Journal of fluency disorders (USA). Člen komisí pro obhajoby kandidátských disertačních prací pro obory otorhinolaryngologie a neurologie.

V letech 1998–2004 byl přednostou foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN. V letech 2002–2004 byl vedoucím subkatedry foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ. Ve VFN pracoval do roku 2005.

V osobě prof. MUDr. Milana Lašťovky, DrSc., ztrácíme významného odborníka v oboru foniatrie.

Poslední rozloučení se koná v rodinném kruhu.
Čest jeho památce!


Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta
121 08 Praha 2, Kateřinská 32


 


 

 

Hodnocení: spravovat